ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - PowerPoint PPT Presentation

Zdrav ivotn styl
Download
1 / 37

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. PhDr. Stanislava Podžorná. Program. KOMUNIKACE A ZPĚTNÁ VAZBA KONFLIKT TYPY CHOVÁNÍ STRES MANAGEMENT. 2. Komunikace. Čím komunikujeme Zpětná vazba Rozdíl mezi zpětnou vazbou a kritikou Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby. 3. Čím komunikujeme.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zdrav ivotn styl

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

PhDr. Stanislava Podžorná


Program

Program

 • KOMUNIKACE A ZPĚTNÁ VAZBA

 • KONFLIKT

 • TYPY CHOVÁNÍ

 • STRES MANAGEMENT

2


Komunikace

Komunikace

 • Čím komunikujeme

 • Zpětná vazba

 • Rozdíl mezi zpětnou vazbou a kritikou

 • Poskytování zpětné vazby

 • Přijímání zpětné vazby

3


M komunikujeme

Čím komunikujeme

7% slovy

23% vokálem

70% mimoslovně

 • Řeč těla - mimika, gestika, haptika, posturologie, proxemika, kinezika, vůně …

 • Řeč činů

4


M komunikujeme1

Čím komunikujeme

 • Nelze nekomunikovat.

 • Každé chování je zároveňsdělením.

 • Naše osobnost garantujejedinečnost našikomunikace.

5


Zp tn vazba

Zpětná vazba

 • kterou dávám druhým

 • kterou já dostávám od druhých

 • o tom co vidím nebo co cítím

6


Rozd l mezi zp tnou vazbou a kritikou

Rozdíl mezi zpětnou vazboua kritikou

ZPĚTNÁ VAZBA

KRITIKA

 • popisuje

 • hledá řešení

 • dívá se do budoucna

 • je postrachem problému

 • hodnotí

 • hledá viníka

 • dívá se do minulosti

 • je postrachem pro druhé

7


Poskytov n zp tn vazby

Poskytování zpětné vazby

 • PRINCIPY:

 • Aby byla účinná, musí být pro příjemce přijatelná.

 • Zaměřte svoji zpětnou vazbu na popis toho, co se událo a ne na hodnocení události.

 • Zaměřte se na konkrétní situaci a ne na obecné chování.

 • Při poskytování zpětné vazby se podělte o své pocity a vjemy.

 • Neposkytujte rady (pouze vyžádané).

 • Zpětnou vazbu poskytujte pouze v míře, únosné pro příjemce.

 • Příjemci sdělte pouze to, co má pro něho hodnotu.

 • Důležité je i správné načasování zpětné vazby.

ZPĚTNÁ VAZBA MÁ BÝT NÁPOMOCNÁ A NE OHROŽUJÍCÍ !

8


P ij m n zp tn vazby

Přijímání zpětné vazby

 • PRINCIPY:

 • Buďte pozitivní vůči tomu, kdo Vámzpětnou vazbu poskytuje.

 • Nebraňtese jí.

 • Pozorně naslouchejte.

 • Zkontrolujte si zpětnou vazbu u ostatních.

 • Rozhodněte se, jak poskytnutou zpětnou vazbu využijete.

 • Poděkujte tomu, kdo Vám zpětnou vazbu podává (za dárek se přeci sluší poděkovat).

9


Konflikt

Konflikt

 • Konflikt

 • Typy konfliktů

 • Příčiny konfliktů

 • Působení konfliktů

 • Zvládání konfliktů

10


Konflikt1

Konflikt

Rozpor

Konflikt

„Konflikt patří k životu. Patří k práci.“

situace, kdy převažují destruktivní tendence, napětí se vyhrocujea dosahuje vrcholu

 • Konflikt Interpersonální

 • Konflikt Intrapersonální

situace, kdy převažují konstruktivní tendence, napětí mezi rozpornými stranami je sice silné,ale nedosahuje vrcholu

11


Typy konflikt

Typy konfliktů

 • konflikt mezi dvěma alternativními tendencemi zaměřenými na jeden cíl současně

 • konflikt mezi dvěma podněty

 • konflikt mezi dvěma podněty, z nichž jeden působí pozitivně a jeden negativně

 • dvojitý, mnohonásobný konflikt kladnýcha současně záporných hodnot na jednom či více cílech

12


P iny konflikt

Příčiny konfliktů

 • nesoulad osobností nebo hodnotových systémů

 • soupeření o omezené zdroje

 • vzájemná závislost úkolů

 • nejasné strategie, standardy a pravidla

 • nepřiměřené termíny nebo časovýnátlak

 • nesplněná očekávání

 • nevyřešené nebo potlačené konflikty

 • nepřiměřená komunikace atd.

13


P soben konflikt

Působení konfliktů

POZITIVNÍ

NEGATIVNÍ

 • energizuje

 • povzbuzuje sebehodnocení

 • podněcuje inovace

 • zlepšuje kvalitu rozhodování

 • uvolňuje napětí

 • flustrace, stres

 • zhoršení mezilidských vztahů

 • zhoršení pracovního výkonu

 • podezíravost, nedůvěra, atd.

14


Zvl d n konflikt

Zvládání konfliktů

 • STYL „výhra - prohra“ - konkurenčnípoužití nátlakových taktik a pozice moci jednoho z partnerů tak, aby zvítězil

 • STYL „prohra - prohra“ - kompromisnípartneři přijmou kompromis

 • STYL „prohra - výhra“ - přizpůsobení sepřizpůsobení se partnerovi, který způsobil porážku

15


Zvl d n konflikt1

Zvládání konfliktů

 • STYL „prohra - prohra“ - vyhýbání seporažený popře v sobě konflikt, neřeší jej

 • STYL „výhra - výhra“ - spolupráce, kooperaceoba partneři uspokojili své potřeby a dosáhli svých cílů

16


Zvl d n konflikt2

Zvládání konfliktů

17


Typy chov n

Typy chování

 • Způsoby neasertivního chování

 • Asertivní chování

 • Asertivní dovednosti a techniky

 • Shrnutí

18


Zp soby neasertivn ho chov n

Způsoby neasertivníhochování

Pasivní chování

zisk: vyhýbání se konfliktům

vnitřní postoj:„Ty jsi hodnotný člověk, já nestojím za nic“

základní rys:přizpůsobivost požadavkům ostatních

způsoby:bezbrannost, ustupování, vyhýbání se konfliktům

důvod:závislost na druhých a jejich hodnocení

role:„chudáčka“, „obětavého dobráka“

důsledek:zneužívání druhými, ztráta sebedůvěry, růst zloby, pocit poníženosti

choroba:deprese

co by se měl naučit:říci ne, uplatnit oprávněný nárok

19


Zp soby neasertivn ho chov n1

Způsoby neasertivníhochování

Agresivní chování

zisk: krátkodobá výhra

vnitřní postoj: „Já mám svoji hodnotu - ty jsi bez ceny“

základní rys:prosazování na úkor jiných

způsoby:ovlivňování okolí, nátlak, moralizování

důvod: skrytá potřeba zvýšení sebevědomí

role:„diktátor“, „kontrolor“, „mravokárce“

důsledek:odcizení od druhých, hysterie, pocity vinyz agresivních projevů, nedůvěra a zlobavůči ostatním, pocity odcizení

choroba: zvyšování krevního tlaku, kardiovaskulární nemoci

co by se měl naučit:naslouchat, kontrolovat své emoce

20


Zp soby neasertivn ho chov n2

Způsoby neasertivníhochování

Manipulativní chování

zisk: dosahování cíle bez vědomí druhého

vnitřní postoj: „Mohl bys mít hodnotu, kdybys....“

základní rys:sleduje cíl nepřímo

způsoby:vyvolávání pocitů viny, lichocení, apel na morálku

důvod: sobectví, potřeba zvýšit si sebevědomí,vnitřní prázdnota

role:„oběť“, „světec-světice“

důsledek:neschopnost opravdovosti ve vztazích,hysterie

choroba:chorobná podezíravost, paranoia

co by se měl naučit:přímo a upřímně vyjadřovat pocity

21


Asertivn chov n

Asertivní chování

zisk: adekvátní sebeprosazování při respektování druhého

vnitřní postoj:„Já mám svoji hodnotu, i ty máš svoji hodnotu“

základní rys:přímé, otevřené, sebevědomé, klidné jednání

způsoby:respektující sebe i druhého, kompromisy

důvod:úcta k sobě i druhým, čestnost, odvaha

role:„sebe sama“

důsledek:větší sebejistota, větší důvěra v ostatní, pocit lepšího zvládání sebe sama i situací, odpovědnostza vlastní emoce a jednání, vnitřní klid, psychickézdraví

22


Asertivn dovednosti a techniky

Asertivní dovednostia techniky

 • Vyjádřit pocity přiměřenou formou

 • Umění požádat o laskavost

 • Umění říci „ne“ a přijmout odmítnutí

 • Reakce na kritiku

 • Být taktní

 • Umění zastavit se a uvolnit se

Pokažená gramofonová deska + Otevřené dveře + Dotazování na negativa

+ Selektivní ignorování + Přijatelný kompromis

23


Shrnut

Shrnutí

 • „V konfliktu obstojí ten, kdo má potřebnou míru sebeovládání – ovládne své emoce, konflikt vnímá jako normální součást života a chce jej konstruktivně vyřešit.“

 • „V konfliktu se zdržte vysvětlování a argumentování, dokud partner není naladěn na jejich příjem.“

 • „Předkládejte jen ty argumenty, které partnera skutečně ovlivní.“

24


Stres management

STRES MANAGEMENT

 • Stres potřebujeme …

 • Stresor

 • Stres

 • Příznaky a zvládání stresu

 • Prevence vyhoření

25


Stres pot ebujeme

Stres potřebujeme …

K tomu abychom zůstali zdraví a zřejmě dokoncei k tomu, abychom vůbec mohli žít potřebujeme stres. Kolik jej však ve skutečnosti potřebujeme? Hledání odpovědi na tuto otázku bude udržovat významné vědce ve stresu ještě po celá desetiletí. Nám, kteří dnes chceme žít, milovat a smát se, postačí vědět jedno:

Někdy stresu může být příliš a pak škodí, je-li chronický může vést až k syndromu vyhoření.

26


Stresor

Stresor

STRESORY  STRESOVÁ REAKCE = STRES

STRESORpodnět (zátěž negativního nebo pozitivního charakteru), který spouští stresovou reakci,uvnitř i vně organismu.

Např. stresor „neustálý časový tlak“ vytváří stresovou reakci „noční nespavost a přemílání problémů“.

27


Stres

Stres

STRESORY  STRESOVÁ REAKCE = STRES

STRES– tělesně-duševní reakce na stresor (podnět), ve které se snižuje subjektivní schopnost kontroly.

Stres vzniká, když se naše životní cíle již nekryjí s našimi potřebami.

28


P znaky a zvl d n stresu

Příznaky a zvládání stresu

organismus

chování

myšlení

emoce

Stresová reakce ovlivňuje člověka v jeho fyziologické, emoční, myšlenkové reaktivitě a v chování.

29


Fyziologick t lesn reakce na stres

Fyziologické (tělesné)reakce na stres

Jsou to reakce pozorovatelné na úrovni organismu.

Narušení tělesné pohody.

Projevy:

bušení srdce, bolest a sevření za hrudní kostí, třes po celém těle, pocení, nechutenství, průjem, nedostatek sexuální touhy, bolesti hlavy, tělesné tiky, aj.

Jak na to – především:

soustředění na dýchání, dostatek spánku, správné držení těla, zdravé stravování, dostatek pohybu, relaxace, umět říci „ne“, čas pro sebe – lenošení.

30


Kognitivn my lenkov reakce na stres

Kognitivní (myšlenkové)reakce na stres

To, co si říkáme v duchu (naše vnitřní řeč).

Myšlenkové vytváření problému, domněnky a fantazie.

Dochází k zablokování konstruktivního myšlení.

Projevy:

„to nezvládnu“, „to je strašné“, „teď se zblázním“,

„to je můj konec“, „to snad není pravda“, aj.

Jak na to – především:

„STOP“ katastrofickým myšlenkám, nebo jejich

„domýšlení“, změnit myšlenkový „software“(mám právo odmítnout, zlobit se, udělat chybu),meditace.

31


Emo n reakce na stres

Emoční reakce na stres

co cítím

co chci

co cítím

co pro to udělám

Nálady a pocity, které stres doprovázejí.

Projevy:

úzkost, vztek, strach, prudké a rychlé změny nálady, únava, radost, nadměrné snění, aj.

Jak na to – především:

uvědomění si toho co se děje v mé duši, přátelé jako pomocníci, humor, řešení problémů pomocí „linie změny“.

32


Behavior ln reakce na stres chov n

Behaviorální reakcena stres (chování)

Popis chování pozorovatelného naším okolím.

Projevy:

pobíhání, podupování, rozbíjení předmětů, křik, nerozhodnost, vyhýbání se zodpovědnosti, poruchy soustředění – zapomínání, ztrácení, přehmaty, apatie, závratě, zvýšená konzumace alkoholu, tabákových výrobků, aj.

Jak na to – především:

komunikace s kýmkoliv, povzbuzení a pomoc druhých, zpomalit jednání, soustředění se na „tady a teď“ (žít přítomností).

33


Prevence vyho en

Prevence vyhoření

Pro prevenci syndromu vyhoření je důležitý vlastní postoj člověka k práci – samozřejmě v ní má být pociťován smysl ale neměla by být jediným cílem, smyslem a zájmem v jeho životě a sociální opora, jejímiž hlavními zdroji jsou: rodina, kolegové v práci, přátelé, zájmy, koníčky a trávení volného času.

34


Prevence vyho en1

Prevence vyhoření

Prevencí je osvojení si technik předcházenía snižování stresu, plánovánía management času, oddělení práce

a osobního života, snaha o profesionální růst.

35


Zvl dnut stresu za n v n s

Zvládnutí stresuzačíná v nás

„Bože, dej mi trpělivost přijímat věci, které nemohu změnit, odvahu měnit věci, které mohu změnit, a moudrost, abych jedno od druhého odlišil.“

Ch. F. Oetinger (1702-1782)

36


Zdrav ivotn styl

 • V případě zájmu o bližší poznání této problematiky doporučuji nahlédnout do těchto publikací:

 • HARIS, C., MAIER, K. Stres, cena úspěchu?Vimperk: nakladatelství Tina, 1994

 • BROCKERT, S. Ovládání stresuOlomouc: Melantrich, 1993

 • CAPPONI, V., NOVÁK, T. Sám sobě psychologemPraha: Grada, 1992

 • časopis Psychologie dnes

37


 • Login