Strategia zaspokajania zbiorowych potrzeb dotycz cych lokali socjalnych
Download
1 / 29

STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH. Mysłowice, październik 2013r. Założenia wstępne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH' - daria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strategia zaspokajania zbiorowych potrzeb dotycz cych lokali socjalnych

STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH

Mysłowice, październik 2013r.


Za o enia wst pne
Założenia wstępne LOKALI SOCJALNYCH

 • Zgodnie z art. 4 ustawy jednym z zadań własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zadanie to obejmuje przede wszystkim zapewnienie lokali socjalnychi zamiennych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach.


Za o enia wst pne1
Założenia wstępne LOKALI SOCJALNYCH

 • Gmina wykonuje to zadanie wykorzystując własny zasób mieszkaniowy oraz w inny sposób, np. poprzez wynajem lokali mieszkalnych u innych administratorów.

 • Z uwagi na okoliczność, iż lokal mieszkalny jest dla ogółu ludzi dobremo charakterze niezbędnym i podstawowym należy uznać, iż przedmiotowe zadanie własne Gminy jest również jednym z jej zadań podstawowych.


Analiza swot
Analiza SWOT LOKALI SOCJALNYCH

 • Słabe strony:

 • brak dostatecznych środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową, w tym ich brak na inwestycje mieszkaniowe.

 • zmniejszanie się liczby lokali wchodzących w skład zasobu.


Analiza swot1
Analiza SWOT LOKALI SOCJALNYCH

Mocne strony:

 • racjonalne dysponowanie lokalami wchodzącymi w skład zasobu poprzez fluktuację form pomocy i zakresu umożliwiającą dostosowywanie działań Gminy do pojawiających się problemów i ich skali (m.in. programy zamian, programy pomocy adresowanej do określonych grup docelowych),

 • podjęcie prób współpracy z innymi administratorami w celu uzyskania wsparcia przy realizacji zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.


Analiza swot2

Szanse: LOKALI SOCJALNYCH

poprawa dostępności mieszkań na wolnym rynku,w tym przeznaczonych na wynajem , na skutek stabilizacji cen, możliwości zaciągania kredytów hipotecznych oraz wprowadzanych programów rządowych wpływających na dostosowywanie cen inwestycji do cen obowiązujących w tego rodzajach programach,

zmiana zapatrywania na charakter lokali mieszkalnych z zasobu jako formę pomocy jedynie na czas oznaczony, a nie jako na docelowe, stałe miejsce zamieszkania.

Analiza SWOT


Analiza swot3
Analiza SWOT LOKALI SOCJALNYCH

Zagrożenia:

 • wzrost liczby osób objętych wyrokami eksmisyjnymi, w których sąd orzeknie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego oraz związany z tym wzrost liczby i wysokości odszkodowań, które Gmina jest zobowiązana uiszczać w przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku,

 • obowiązek gminy w zakresie zapewnienia pomieszczeń tymczasowych.


Diagnoza

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZARZĄDZANY PRZEZ MZGK LOKALI SOCJALNYCH

( stan 30.09.2013 r.)

Liczba budynków mieszkalnych 170

Liczba lokali mieszkalnych 2.306

w tym:

w zasobach szkół 9

w zasobach wspólnot mieszkaniowych 648

w zasobach MSM 3

lokale gminne 1.646

Liczba lokali socjalnychw zasobie mieszkaniowym Miasta Mysłowice: 437

Liczba lokali socjalnychw obcym zasobie (mieszkania wynajmowane od innych administratorówz przeznaczeniem na lokale socjalne ):

207

DIAGNOZA


Wsp lnoty mieszkaniowe z udzia em gminy miasta mys owice
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE LOKALI SOCJALNYCHz udziałem gminy Miasta Mysłowice

* liczba lokali wzrosła o 1 mieszkanie z uwagi na podział mieszkania na dwa odrębne lokale


Potrzeby mieszkaniowe
POTRZEBY MIESZKANIOWE LOKALI SOCJALNYCH

Liczba osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu:


Na podstawie wydanych wyroków sądowych gmina zobowiązana jest zapewnić lokale socjalne w ilości 380.

W rozbiciu na poszczególnych administratorówzapotrzebowanie na lokale socjalnekształtuje się następująco:

Ilość wyroków:


Realizacja przydzia u mieszka
REALIZACJA PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ jest zapewnić lokale socjalne w ilości

*lista na bieżąco aktualizowana


ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE OD GMINY MIASTA MYSŁOWICE W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA PRZEZ GMINĘ LOKALU SOCJALNEGO OSOBIE DO NIEGO UPRAWNIONEJ PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU


Przyznane dodatki mieszkaniowe w latach 2011 – 2013r. kształtowały się następująco :

* stan na 17.10.2013.


Cz ciowe pokrycie koszt w zarz du i funduszu remontowego wsp lnot mieszkaniowych
CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZARZĄDU I FUNDUSZU REMONTOWEGO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH :

Porównując przewidywane wykonanie w 2013 r. do wykonania w 2012 r. nastąpi wzrost wydatków o 0,9 %.


Zapewnianie pomocy mieszkaniowej mieszka com mys owic w ramach zasobu mieszkaniowego miasta
ZAPEWNIANIE POMOCY MIESZKANIOWEJ MIESZKAŃCOM MYSŁOWIC W RAMACH ZASOBU MIESZKANIOWEGO MIASTA

PRIORYTET- racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice


Dla realizacji priorytetu przewiduje si nast puj ce dzia ania
Dla realizacji priorytetu przewiduje się następujące działania:

1. Powiększanie zasobu Miasta Mysłowice;

2. Utrzymywanie zasobu na dobrym poziomie technicznym;

3. Zaspokajanie przez Miasto niezbędnych potrzeb mieszkaniowych;

4. Urynkowienie wysokości stawek czynszowych w zasobie i stosowania systemu obniżek czynszowych w zależności od osiąganych dochodów, tak aby wysokość czynszu nie wykraczała poza możliwości finansowe danego gospodarstwa domowego;


Dla realizacji priorytetu przewiduje si nast puj ce dzia ania1
Dla realizacji priorytetu przewiduje się następujące działania:

5. Zaprzestanie zmniejszania zasobu;

6. Reprezentowanie Miasta Mysłowice we wspólnotach mieszkaniowych z jego udziałem;

7. Ograniczanie zarządzania zasobem stanowiącym własność osób fizycznych;

8. Przygotowywanie przez gminę pustostanów do zasiedlenia ( remonty).


Zaspokajanie przez miasto mys owice niezb dnych potrzeb mieszkaniowych
Zaspokajanie przez Miasto Mysłowice niezbędnych potrzeb działania:mieszkaniowych

1. Obligatoryjna pomoc mieszkaniowa

 • Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zadanie własne gminy polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej ma być realizowane m. in. poprzez zapewnianie lokali socjalnych na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie.


Podejmowane w tym zakresie działania polegać działania:będą na:

 • aktywnym uczestnictwie w procesach eksmisyjnychw zakresie badania zasadności przyznawania lokali socjalnych osobom eksmitowanym, w tym poprzez gromadzenie stosownego materiału dowodowego;

 • zawieraniu z wierzycielami wyroków eksmisyjnych porozumień w zakresie zrzekania się odsetek od roszczeń odszkodowawczych;

 • zawieraniu z wierzycielami wyroków eksmisyjnych porozumień w zakresie remontów lokali w zamian za wyliczone odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego i przeznaczenie tego lokalu na wykonanie eksmisji z zasobu danego wierzyciela;

 • dostarczaniu pomieszczeń tymczasowych osobom, względem których orzeczono eksmisje z zasobu, celem odzyskiwania lokali o pełnym standardzie i o większej powierzchni niż należne pomieszczenie tymczasowe;


Podejmowane w tym zakresie działania polegać działania:będą na:

 • wskazywaniu lokali socjalnych do remontu na koszt najemcy – w sytuacji złożenia takiego wniosku przez osobę uprawnioną;

 • odzyskiwaniu w postępowaniach regresowych od osób eksmitowanych kwot wypłaconych przez Miasto właścicielom lokali, które winny opłacać te osoby i przeznaczać uzyskane środki na remonty pustostanów;

 • wykorzystywaniu dużych lokali mieszkalnych na realizację kilku wyroków eksmisyjnych;

 • wskazywaniu lokali socjalnych o gorszym standardzie niż aktualnie zajmowane osobom, względem których orzeczono eksmisje z zasobu.


2. Fakultatywna pomoc mieszkaniowa. działania:

3. Regulacje tytułów prawnych:

Zasady regulacji tytułów prawnych do zajmowanych lokali mieszkalnych będą kształtowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Miasto będzie kontynuować działania w celu odzyskania jak największej liczby lokali mieszkalnych stanowiącej jej własność, w szczególności poprzez kontrolę tytułów prawnych oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do odzyskania lokali w drodze postępowań sądowych.

4.Zamiany mieszkań.

5. Zaprzestanie zmniejszania zasobu mieszkaniowego.

6. Urynkowienie wysokości stawek czynszowych w zasobie i stosowanie systemu obniżek czynszowych w zależności od osiąganych dochodów.

7. Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych z jej udziałem.

8. Ograniczanie zarządzania zasobem stanowiącym własność osób fizycznych


Pomoc osobom zagro onym eksmisj

WYZNACZONE CELE działania:

utrzymanie osób i rodzin w środowisku ich zamieszkania,

zapobieganie eksmisji i bezdomności,

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego,

umocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych;

zmniejszenie patologii społecznej;

zmniejszenie zapotrzebowania na lokale socjalnew gminie;

zwiększenie zainteresowania zamianą mieszkań;

utrwalenie nawyku obowiązkowego regulowania opłat za zajmowanie lokalu mieszkalnego;

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

POMOC OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ


Gmina podejmuje działania w celu wspierania członków wspólnoty samorządowejw utrzymaniu lokalu mieszkalnego,w szczególności poprzez:

 • dodatki mieszkaniowe,

 • od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy;

 • zasiłki w ramach pomocy społecznej,

 • program oddłużeniowy – skierowany jest do rodzin, które z uwagi na trudną sytuację życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Program to swoistego rodzaju “ koło ratunkowe” dla osób, które są naprawdę w trudnej sytuacji ale przede wszystkich chcą coś zmienić i chcą podjąć współpracę;

 • odpracowywanie zadłużenia czynszowego – osoby, których nie stać na opłacenie zaległości mogą je odpracować;


 • przywracanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia czynszowego;

 • zawieszenie postępowania u komornika w przypadku spłaty zadłużenia czynszowego w ratach;

 • zamiana lokalu mieszkalnego na mniejszy lub o niższym standardzie;

 • wprowadzono Bank Zamian Mieszkań;

 • udzielanie nieodpłatnie porad prawnych członkom wspólnoty samorządowej w kwestiach lokalowych przez Zespół Lokali Mieszkalnych i Użytkowych oraz przez jednostki miejskie – MOPS I MZGK.

 • podejmowanie działań sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy;


Gmina zapewnia pomoc osobom bezdomnym, mieszkalnego po spłacie zadłużenia czynszowego;matkom z dziećmi, osobom dotkniętym przemocą, eksmitowanym bez prawa do lokalu socjalnego w formie schronienia

 • w noclegowni,

 • w mieszkaniach chronionych,

 • w Ośrodku Interwencji Kryzysowej


R d a finansowania zada uj tych w strategii
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ UJĘTYCH W STRATEGII: mieszkalnego po spłacie zadłużenia czynszowego;

 • budżet miasta;

 • dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy lokali socjalnych,

 • środki unijne na remonty pustostanów z włączeniem w prace wykończeniowe przyszłego najemcę;

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska;


Wdra anie strategii
WDRAŻANIE STRATEGII mieszkalnego po spłacie zadłużenia czynszowego;

Monitoring, ocena, aktualizacja

Monitoring stopnia realizacji wyznaczonych celów następuje według kryterium skuteczności I efektywności.W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia zmian, będzie dokonywana analiza I ewentualna zmiana formy lub zakresu podejmowanych działań. Na podstawie danych uzyskanych w procesie monitoringu realizacji Strategii, będzie dokonywana analiza, po przeprowadzeniu której zostanie podjęta decyzja w przedmiocie aktualizacji jej postanowień.

W przypadku zmian ustawodawczych, Gmina zweryfikuje rozwiązania przewidziane w niniejszej Strategii w celu ich dostosowania do wprowadzonych zmian oraz usprawnienia w granicach dopuszczonych przez znowelizowane przepisy.


Dziękuję za uwagę. mieszkalnego po spłacie zadłużenia czynszowego;


ad