Sprawozdawczo w ramach ZPORR
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sprawozdawczość w ramach ZPORR. [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]. Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych (1260/1999/WE) Rozdział I Monitorowanie art. 34 – Zarządzanie przez instytucję zarządzającą

Download Presentation

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sprawozdawczo w ramach ZPORR

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


 • Rozporzdzenie Rady z 21 czerwca 1999 roku wprowadzajce oglne przepisy dotyczce Funduszy Strukturalnych (1260/1999/WE)

 • Rozdzia I Monitorowanie

 • art. 34 Zarzdzanie przez instytucj zarzdzajc

 • art. 35 Komitety Monitorujce

 • art. 36 wskaniki monitorowania

 • art. 37 roczne i kocowe raporty na temat wdraania

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz.1206 z 2004 r.)

 • Rozdzia 8 Sprawozdawczo

 • art. 46 rodzaje sprawozda

 • art. 47 podmioty zobowizane

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1745)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- str. 504 do 507 wskaniki monitoringowe, komitety monitorujce

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjcia Uzupenienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 200 poz. 2051)

- wersja z 11 padziernika 2005 r.

- kady Priorytet, a w jego ramach dziaanie, przewiduj procedur sporzdzania sprawozda

i wskaniki monitoringowe, jakie bd monitorowane z poziomu Instytucji Zarzdzajcej

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


ROZPORZDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw sprawozda, sporzdzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

(Dz. U. Nr 125, poz. 1053 i 1054)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


ROZPORZDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 22 wrzenia 2004 r.

w sprawie trybu, terminw i zakresu sprawozdawczoci dotyczcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozlicze

(Dz. U. Nr 216, poz. 2206)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


9

1.Beneficjent sporzdza sprawozdania okresowe, roczne i kocowe z realizacji projektu po zakoczeniu okresu sprawozdawczego i przekazuje je instytucji wymienionej w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu, w formie pisemnej i elektronicznej. Instytucja patnicza ustala format wersji elektronicznej sprawozdania oraz sposb jej przekazywania.

2.Sprawozdania, o ktrych mowa w ust. 1, przekazuje si w nastpujcych terminach:

1) okresowe - do 10 dni od upywu okresu sprawozdawczego;

2) roczne - do 25 dni od upywu okresu sprawozdawczego;

3) kocowe - do 25 dni od zakoczenia projektu.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


cd. 9

3.Sprawozdania, o ktrych mowa w ust. 1, zawieraj w szczeglnoci:

1) informacje oglne dotyczce projektu;

2) informacje dotyczce przebiegu realizacji projektu oraz realizacji planu rzeczowego, z zastrzeeniem ust. 4;

3) informacje dotyczce postpu realizacji planu finansowego projektu;

4) prognoz przebiegu realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym, z zastrzeeniem ust. 5;

5) informacj na temat przestrzegania polityk Wsplnoty przy realizacji projektu, z zastrzeeniem ust. 4;

6) informacj na temat wypenienia zobowiza w zakresie promocji projektu;

7) informacje o napotkanych problemach oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontrolach.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


cd. 9

4.Beneficjent moe nie umieci w sprawozdaniach, o ktrych mowa w ust. 1, informacji, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 5, oraz informacji dotyczcych stopnia osigania wartoci wskanikw monitorujcych rezultatu i oddziaywania okrelonych w uzupenieniu programu, decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu, o ile instytucja zarzdzajca tak postanowi.

5.Sprawozdanie kocowe nie zawiera informacji, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 4.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


32

1.Wniosek beneficjenta o patno moe dotyczy:

1) patnoci poredniej - kwoty wydatkw kwalifikowalnych poniesionych w miar postpu realizacji projektu;

2) patnoci kocowej - kwoty obejmujcej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowalne na realizacj projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatkw kwalifikowalnych.

2. Wniosek beneficjenta o patno moe rwnie dotyczy pierwszej patnoci oraz premii, o ktrej mowa w 31 ust. 5.

3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, nie wymaga przedstawienia kserokopii dokumentw, o ktrych mowa w 31 ust. 1.

4. Wniosek beneficjenta o patno kocow skadany jest wraz ze sprawozdaniem kocowym z realizacji projektu, o ktrym mowa w 9.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


wzr:

Umowa

o dofinansowanie Projektu w ramach

Priorytetu 3 Rozwj lokalny

(z wyczeniem Dziaania 3.4 Mikroprzedsibiorstwa)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


3

1. Okres realizacji Projektu ustala si na:

1)rozpoczcie realizacji......................r.;

2)zakoczenie rzeczowe realizacji.....................r.;

3) zakoczenie finansowe realizacji.....................r.

2. Termin zakoczenia realizacji Projektu okrelony w ust. 1 pkt 2 i 3 moe zosta przeduony na uzasadniony wniosek Beneficjenta, zoony zgodnie z 17 ust. 1.

3. Projekt bdzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu uzgodnionym z Instytucj Poredniczc przed podpisaniem niniejszej umowy, opracowanym w oparciu o wniosek, o ktrym mowa w 2 ust.1.

4. Projekt bdzie realizowany przez:.......

5.Beneficjent przekazuje do Instytucji Poredniczcej, nie pniej ni do 5 dnia kadego miesica, harmonogram skadania wnioskw o patno na sze kolejnych miesicy.

6. Beneficjent przekazuje do Instytucji Poredniczcej nie pniej ni do dnia 28 lutego kadego roku prognoz wydatkw na biecy rok budetowy oraz na rok nastpny.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


10

1. Beneficjent jest zobowizany do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwocznego informowania Instytucji Poredniczcej o zaistniaych nieprawidowociach lub ozamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2)pomiaru wskanikw osignitych dziki realizacji Projektu zgodnie ze wskanikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o ktrym mowa w 2 ust.1;

3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Poredniczcej sprawozda okresowych, rocznychoraz kocowego z realizacji Projektu;

4)przekazywania do Instytucji Poredniczcej wszystkich dokumentw i informacji zwizanych z realizacj Projektu, ktrych Instytucja Poredniczca zada w okresie okrelonym w 13 ust.2 i 4;

2. W przypadku stwierdzenia brakw formalnych w przekazywanych Instytucji Poredniczcej sprawozdaniach,(...), Beneficjent zobowizany jest do przesania uzupenionych sprawozda w terminie wyznaczonym przez Instytucj Poredniczc.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowizkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w ust.2, powoduje wstrzymanie dofinansowania.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


19

1. Instytucja Poredniczca moe rozwiza niniejsz Umow z zachowaniem jednomiesicznego terminu wypowiedzenia, jeeli Beneficjent: (...)

5) w terminie okrelonym nie usun stwierdzonych nieprawidowoci;

6) nie przedoy, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucj Poredniczc, sprawozdania z realizacji Projektu; (...)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Obieg sprawozda w ZPORR

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

Sprawozdanie z realizacji Programu w wojewdztwie

Instytucja Poredniczca

Sprawozdanie z dziaania

Sprawozdanie z projektu

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

Sprawozdanie z projektu

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Wzr sprawozdania z realizacji Projektu wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Harmonogram skadania wnioskw o patno na sze kolejnych miesicy

- wzr

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Terminy

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Terminy sprawozdania okresowe

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

KM KW

do 40 dni (do 10 dni do IF)

Instytucja Poredniczca

do 25 dni

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 10 dni

do 10 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Terminy sprawozdania okresowe

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

KM KW

do 40 dni (do 10 dni do IF)

Instytucja Poredniczca

do 25 dni

do 10 dni

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 10 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Terminy sprawozdania roczne

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

KM KW

do 15 marca

Instytucja Poredniczca

do 50 dni

do 25 dni

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 25 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Terminy sprawozdania kocowe(liczc od dnia zakoczenia projektu/dziaania/programu)

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

KM KW

do 75 dni

Instytucja Poredniczca

do 50 dni

do 25 dni

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 25 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


1.

Zgodnie z wytyczn IZ ZPORR z dnia 23 grudnia 2004 r., znak: DRR-II-9520-2-MAJ/04, l.dz. 8283w/2004, z dniem 15 grudnia 2004 r. z systemu monitorowania ZPORR usunite zostay wskaniki oddziaywania na poziomie projektu. W konsekwencji beneficjent nie ma obowizku uwzgldniania ww. wskanikw we wniosku aplikacyjnym ani w sprawozdaniach.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


2.

Zgodnie z wytyczn IZ ZPORR z dnia 1 kwietnia 2005 r.,znak: DRR-II-073-2188w-IK/05, dla projektw, w odniesieniu do ktrych umowa o dofinansowanie zostaa podpisana po zakoczeniu realizacji projektu, sprawozdanie kocowe z realizacji beneficjent przedkada do 25 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


3.

Zgodnie z wytyczn IZ ZPORR z dnia 1 kwietnia 2005 r., znak: DRR-II-073-2189w-IK/05, dot. systemu raportowania o nieprawidowociach, w wyniku niezoenia sprawozdania w terminie instytucja otrzymujca sprawozdanie moe wstrzyma patnoci na rzecz beneficjenta lub w skrajnym przypadku rozwiza umow.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


 • Uwagi oglne:

 • do kadego sprawozdania/harmonogramu naley sporzdzi pismo przewodnie pozwala to atwiej zidentyfikowa Beneficjenta;

 • nawet jeeli dany Beneficjent realizuje w ramach ZPORR wicej ni jeden projekt, sprawozdania przesya si odrbnie (dwa rne dokumenty, cho od jednego Beneficjenta);

 • prosz uwaa na daty nadawane przez Pastwa pismom przewodnim/sprawozdaniom (uwaniejsze konstruowanie tych pism).

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


 • Na co naley zwrci szczeglna uwag podczas wypeniania sprawozdania:

 • Informacje oglne.

 • Prawidowe oznaczenie okresu sprawozdawczego;

 • Okres realizacji projektu;

 • Osoba odpowiedzialna za realizacj projektu.

 • Dane teleadresowe.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


 • II. Przebieg realizacji i postp rzeczowy projektu.

 • Odnosimy si do okresu sprawozdawczego, z ktrego przygotowujemy sprawozdanie; to samo dotyczy dziaa planowanych na nastpny okres sprawozdawczy;

 • 7. Wskaniki postpu rzeczowego realizacji projektu - naley pamita o okresach sprawozdawczych;

 • sprawozdania okresowe (kwartalne) wypeniamy wskaniki produktu;

 • sprawozdania roczne i kocowe dodatkowo wypeniamy wskaniki rezultatu;

 • naley odnie si do wartoci osignitych bd nieosignitych wartoci wskanikw (punkt B pole komentarza).

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


 • V. Wypenianie obowizkw w zakresie informacji i promocji projektu.

  • wykaz planowanych dziaa informacyjnych i promocyjnych zawiera wniosek aplikacyjny cz G wniosku;

  • wane przy sprawozdaniu kocowym.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


 • VI. Owiadczenie Beneficjenta.

 • wypenia si je, gdy sprawozdanie podpisuje osoba inna, ni ta, ktra podpisaa umow o dofinansowanie projektu;

 • naley pamita o wpisaniu daty i zoeniu penego podpisu;

 • wszystkie strony sprawozdania (tabele finansowe dodatkowo opiecztowane) powinny by parafowane przez osob podpisujc sprawozdanie.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Gdzie zasiga informacji?

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biura Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

Dyrektor:Iwona Stsiektel. (012) 61-60-269fax. (012) 421-39-22Oddzia Monitoringu i Raportowania

Kierownik Oddziau:Marzena Liszkatel. (012) 61-60-275; e-mail: mlisz@uw.malopolska.gov.pl;

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Oddzia Monitoringu i Raportowania

Priorytet IKatarzyna Stankowskatel. (012) 61-60-274; e-mail: ksta@malopolska.uw.gov.pl

Priorytet IIMicha Jarosztel. (012) 61-60-273; e-mail: mjar2@malopolska.uw.gov.pl

Priorytet IIIucja Kucmin-Wglarczyktel. (012) 61-60-274; e-mail: lkuc@malopolska.uw.gov.pl

Priorytet IVMagorzata Zawadatel. (012) 61-60-273; e-mail: mzaw@malopolska.uw.gov.pl

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Dzikuj za uwag

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


 • Login