[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] - PowerPoint PPT Presentation

Sprawozdawczo w ramach ZPORR
Download
1 / 49

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sprawozdawczość w ramach ZPORR. [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]. Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych (1260/1999/WE) Rozdział I Monitorowanie art. 34 – Zarządzanie przez instytucję zarządzającą

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Sprawozdawczo w ramach ZPORR

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

 • Rozporzdzenie Rady z 21 czerwca 1999 roku wprowadzajce oglne przepisy dotyczce Funduszy Strukturalnych (1260/1999/WE)

 • Rozdzia I Monitorowanie

 • art. 34 Zarzdzanie przez instytucj zarzdzajc

 • art. 35 Komitety Monitorujce

 • art. 36 wskaniki monitorowania

 • art. 37 roczne i kocowe raporty na temat wdraania

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz.1206 z 2004 r.)

 • Rozdzia 8 Sprawozdawczo

 • art. 46 rodzaje sprawozda

 • art. 47 podmioty zobowizane

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1745)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- str. 504 do 507 wskaniki monitoringowe, komitety monitorujce

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjcia Uzupenienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 200 poz. 2051)

- wersja z 11 padziernika 2005 r.

- kady Priorytet, a w jego ramach dziaanie, przewiduj procedur sporzdzania sprawozda

i wskaniki monitoringowe, jakie bd monitorowane z poziomu Instytucji Zarzdzajcej

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

ROZPORZDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw sprawozda, sporzdzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

(Dz. U. Nr 125, poz. 1053 i 1054)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

ROZPORZDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 22 wrzenia 2004 r.

w sprawie trybu, terminw i zakresu sprawozdawczoci dotyczcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozlicze

(Dz. U. Nr 216, poz. 2206)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

9

1.Beneficjent sporzdza sprawozdania okresowe, roczne i kocowe z realizacji projektu po zakoczeniu okresu sprawozdawczego i przekazuje je instytucji wymienionej w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu, w formie pisemnej i elektronicznej. Instytucja patnicza ustala format wersji elektronicznej sprawozdania oraz sposb jej przekazywania.

2.Sprawozdania, o ktrych mowa w ust. 1, przekazuje si w nastpujcych terminach:

1) okresowe - do 10 dni od upywu okresu sprawozdawczego;

2) roczne - do 25 dni od upywu okresu sprawozdawczego;

3) kocowe - do 25 dni od zakoczenia projektu.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

cd. 9

3.Sprawozdania, o ktrych mowa w ust. 1, zawieraj w szczeglnoci:

1) informacje oglne dotyczce projektu;

2) informacje dotyczce przebiegu realizacji projektu oraz realizacji planu rzeczowego, z zastrzeeniem ust. 4;

3) informacje dotyczce postpu realizacji planu finansowego projektu;

4) prognoz przebiegu realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym, z zastrzeeniem ust. 5;

5) informacj na temat przestrzegania polityk Wsplnoty przy realizacji projektu, z zastrzeeniem ust. 4;

6) informacj na temat wypenienia zobowiza w zakresie promocji projektu;

7) informacje o napotkanych problemach oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontrolach.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

cd. 9

4.Beneficjent moe nie umieci w sprawozdaniach, o ktrych mowa w ust. 1, informacji, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 5, oraz informacji dotyczcych stopnia osigania wartoci wskanikw monitorujcych rezultatu i oddziaywania okrelonych w uzupenieniu programu, decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu, o ile instytucja zarzdzajca tak postanowi.

5.Sprawozdanie kocowe nie zawiera informacji, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 4.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

32

1.Wniosek beneficjenta o patno moe dotyczy:

1) patnoci poredniej - kwoty wydatkw kwalifikowalnych poniesionych w miar postpu realizacji projektu;

2) patnoci kocowej - kwoty obejmujcej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowalne na realizacj projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatkw kwalifikowalnych.

2. Wniosek beneficjenta o patno moe rwnie dotyczy pierwszej patnoci oraz premii, o ktrej mowa w 31 ust. 5.

3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, nie wymaga przedstawienia kserokopii dokumentw, o ktrych mowa w 31 ust. 1.

4. Wniosek beneficjenta o patno kocow skadany jest wraz ze sprawozdaniem kocowym z realizacji projektu, o ktrym mowa w 9.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

wzr:

Umowa

o dofinansowanie Projektu w ramach

Priorytetu 3 Rozwj lokalny

(z wyczeniem Dziaania 3.4 Mikroprzedsibiorstwa)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

3

1. Okres realizacji Projektu ustala si na:

1)rozpoczcie realizacji......................r.;

2)zakoczenie rzeczowe realizacji.....................r.;

3) zakoczenie finansowe realizacji.....................r.

2. Termin zakoczenia realizacji Projektu okrelony w ust. 1 pkt 2 i 3 moe zosta przeduony na uzasadniony wniosek Beneficjenta, zoony zgodnie z 17 ust. 1.

3. Projekt bdzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu uzgodnionym z Instytucj Poredniczc przed podpisaniem niniejszej umowy, opracowanym w oparciu o wniosek, o ktrym mowa w 2 ust.1.

4. Projekt bdzie realizowany przez:.......

5.Beneficjent przekazuje do Instytucji Poredniczcej, nie pniej ni do 5 dnia kadego miesica, harmonogram skadania wnioskw o patno na sze kolejnych miesicy.

6. Beneficjent przekazuje do Instytucji Poredniczcej nie pniej ni do dnia 28 lutego kadego roku prognoz wydatkw na biecy rok budetowy oraz na rok nastpny.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

10

1. Beneficjent jest zobowizany do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwocznego informowania Instytucji Poredniczcej o zaistniaych nieprawidowociach lub ozamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2)pomiaru wskanikw osignitych dziki realizacji Projektu zgodnie ze wskanikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o ktrym mowa w 2 ust.1;

3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Poredniczcej sprawozda okresowych, rocznychoraz kocowego z realizacji Projektu;

4)przekazywania do Instytucji Poredniczcej wszystkich dokumentw i informacji zwizanych z realizacj Projektu, ktrych Instytucja Poredniczca zada w okresie okrelonym w 13 ust.2 i 4;

2. W przypadku stwierdzenia brakw formalnych w przekazywanych Instytucji Poredniczcej sprawozdaniach,(...), Beneficjent zobowizany jest do przesania uzupenionych sprawozda w terminie wyznaczonym przez Instytucj Poredniczc.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowizkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w ust.2, powoduje wstrzymanie dofinansowania.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

19

1. Instytucja Poredniczca moe rozwiza niniejsz Umow z zachowaniem jednomiesicznego terminu wypowiedzenia, jeeli Beneficjent: (...)

5) w terminie okrelonym nie usun stwierdzonych nieprawidowoci;

6) nie przedoy, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucj Poredniczc, sprawozdania z realizacji Projektu; (...)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Obieg sprawozda w zporr

Obieg sprawozda w ZPORR

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

Sprawozdanie z realizacji Programu w wojewdztwie

Instytucja Poredniczca

Sprawozdanie z dziaania

Sprawozdanie z projektu

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

Sprawozdanie z projektu

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Wzr sprawozdania z realizacji Projektu wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Harmonogram skadania wnioskw o patno na sze kolejnych miesicy

- wzr

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Terminy

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Terminy sprawozdania okresowe

Terminy sprawozdania okresowe

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

KM KW

do 40 dni (do 10 dni do IF)

Instytucja Poredniczca

do 25 dni

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 10 dni

do 10 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Terminy sprawozdania okresowe1

Terminy sprawozdania okresowe

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

KM KW

do 40 dni (do 10 dni do IF)

Instytucja Poredniczca

do 25 dni

do 10 dni

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 10 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Terminy sprawozdania roczne

Terminy sprawozdania roczne

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

KM KW

do 15 marca

Instytucja Poredniczca

do 50 dni

do 25 dni

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 25 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Terminy sprawozdania ko cowe licz c od dnia zako czenia projektu dzia ania programu

Terminy sprawozdania kocowe(liczc od dnia zakoczenia projektu/dziaania/programu)

Instytucja Zarzdzajca ZPORR

KM KW

do 75 dni

Instytucja Poredniczca

do 50 dni

do 25 dni

Instytucja Wdraajca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 25 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

1.

Zgodnie z wytyczn IZ ZPORR z dnia 23 grudnia 2004 r., znak: DRR-II-9520-2-MAJ/04, l.dz. 8283w/2004, z dniem 15 grudnia 2004 r. z systemu monitorowania ZPORR usunite zostay wskaniki oddziaywania na poziomie projektu. W konsekwencji beneficjent nie ma obowizku uwzgldniania ww. wskanikw we wniosku aplikacyjnym ani w sprawozdaniach.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

2.

Zgodnie z wytyczn IZ ZPORR z dnia 1 kwietnia 2005 r.,znak: DRR-II-073-2188w-IK/05, dla projektw, w odniesieniu do ktrych umowa o dofinansowanie zostaa podpisana po zakoczeniu realizacji projektu, sprawozdanie kocowe z realizacji beneficjent przedkada do 25 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

3.

Zgodnie z wytyczn IZ ZPORR z dnia 1 kwietnia 2005 r., znak: DRR-II-073-2189w-IK/05, dot. systemu raportowania o nieprawidowociach, w wyniku niezoenia sprawozdania w terminie instytucja otrzymujca sprawozdanie moe wstrzyma patnoci na rzecz beneficjenta lub w skrajnym przypadku rozwiza umow.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

 • Uwagi oglne:

 • do kadego sprawozdania/harmonogramu naley sporzdzi pismo przewodnie pozwala to atwiej zidentyfikowa Beneficjenta;

 • nawet jeeli dany Beneficjent realizuje w ramach ZPORR wicej ni jeden projekt, sprawozdania przesya si odrbnie (dwa rne dokumenty, cho od jednego Beneficjenta);

 • prosz uwaa na daty nadawane przez Pastwa pismom przewodnim/sprawozdaniom (uwaniejsze konstruowanie tych pism).

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

 • Na co naley zwrci szczeglna uwag podczas wypeniania sprawozdania:

 • Informacje oglne.

 • Prawidowe oznaczenie okresu sprawozdawczego;

 • Okres realizacji projektu;

 • Osoba odpowiedzialna za realizacj projektu.

 • Dane teleadresowe.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

 • II. Przebieg realizacji i postp rzeczowy projektu.

 • Odnosimy si do okresu sprawozdawczego, z ktrego przygotowujemy sprawozdanie; to samo dotyczy dziaa planowanych na nastpny okres sprawozdawczy;

 • 7. Wskaniki postpu rzeczowego realizacji projektu - naley pamita o okresach sprawozdawczych;

 • sprawozdania okresowe (kwartalne) wypeniamy wskaniki produktu;

 • sprawozdania roczne i kocowe dodatkowo wypeniamy wskaniki rezultatu;

 • naley odnie si do wartoci osignitych bd nieosignitych wartoci wskanikw (punkt B pole komentarza).

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

 • V. Wypenianie obowizkw w zakresie informacji i promocji projektu.

  • wykaz planowanych dziaa informacyjnych i promocyjnych zawiera wniosek aplikacyjny cz G wniosku;

  • wane przy sprawozdaniu kocowym.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

 • VI. Owiadczenie Beneficjenta.

 • wypenia si je, gdy sprawozdanie podpisuje osoba inna, ni ta, ktra podpisaa umow o dofinansowanie projektu;

 • naley pamita o wpisaniu daty i zoeniu penego podpisu;

 • wszystkie strony sprawozdania (tabele finansowe dodatkowo opiecztowane) powinny by parafowane przez osob podpisujc sprawozdanie.

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Gdzie zasiga informacji?

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Biura Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

Dyrektor:Iwona Stsiektel. (012) 61-60-269fax. (012) 421-39-22Oddzia Monitoringu i Raportowania

Kierownik Oddziau:Marzena Liszkatel. (012) 61-60-275; e-mail: mlisz@uw.malopolska.gov.pl;

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Oddzia Monitoringu i Raportowania

Priorytet IKatarzyna Stankowskatel. (012) 61-60-274; e-mail: ksta@malopolska.uw.gov.pl

Priorytet IIMicha Jarosztel. (012) 61-60-273; e-mail: mjar2@malopolska.uw.gov.pl

Priorytet IIIucja Kucmin-Wglarczyktel. (012) 61-60-274; e-mail: lkuc@malopolska.uw.gov.pl

Priorytet IVMagorzata Zawadatel. (012) 61-60-273; e-mail: mzaw@malopolska.uw.gov.pl

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Biuro zarz dzania funduszami europejskimi muw w krakowie

Dzikuj za uwag

[ Biuro Zarzdzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


 • Login