Kepelbagaian pelajar kpd 4033
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

KEPELBAGAIAN PELAJAR (KPD 4033) PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KEPELBAGAIAN PELAJAR (KPD 4033). ANALISIS CARA MENGAJAR 3 PENGLIBATAN DAN LATIHAN UNTUK PELAJAR. DISEDIAKAN OLEH: SITI ROSMAINI JOANNA DHAYAAL SITI NUR WASILAH NURULHIDAYAH. ELEMEN UTAMA PENGLIBATAN DAN LATIHAN UNTUK PELAJAR. MOTIVASI KAEDAH PENGAJARAN PENYOALAN JENIS LATIHAN. SEKIAN

Download Presentation

KEPELBAGAIAN PELAJAR (KPD 4033)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

KEPELBAGAIAN PELAJAR (KPD 4033)

ANALISIS CARA MENGAJAR 3

PENGLIBATAN DAN LATIHAN UNTUK PELAJAR

 • DISEDIAKAN OLEH:

 • SITI ROSMAINI

 • JOANNA DHAYAAL

 • SITI NUR WASILAH

 • NURULHIDAYAH


Elemen utama penglibatan dan latihan untuk pelajar

ELEMEN UTAMA PENGLIBATAN DAN LATIHAN UNTUK PELAJAR

 • MOTIVASI

 • KAEDAH PENGAJARAN

 • PENYOALAN

 • JENIS LATIHAN


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

SEKIAN

TERIMA KASIH


Motivasi

Motivasi


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

Apaitumotivasi????


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

 • Motivasimerupakansuatudorongansemulajadi yang wujuddalamdirimanusia.

 • Iamendorongindividumelakukansesuatubagimencapaisesuatutujuantertentu yang dapatmemberikankepuasankepadanya.


Tujuan

Tujuan


Kenapa perlu motivasi

Kenapaperlumotivasi?

 • Tidakdapatfokuspadamasa yang lama

 • Cepatbosan


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

 • Aspekpentinguntukmenyuburkanminatpelajar :

Menggunakankemahiranmengajardenganberkesan

Berkebolehanmenggunakanpelbagaikaedah

Mempelbagaikanbentukpeneguhan

Haruslahikhlasdanadil

Berkebolehanmengaitkanpelajaranbaru

Memikirkanaktiviti-aktiviti yang menarik


Penglibatan dan latihan untuk pelajar melalui

Penglibatan dan latihan untuk pelajar melalui

KAEDAH MENGAJAR


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

PENGERTIAN KAEDAH MENGAJAR

 • Teknik mengajar diertikan sebagai kemahiran guru dalam pengelolaan & pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti P & P.

 • Satu strategi yang harus dirancang oleh guru untuk melibatkan pelajar sewaktu P&P

 • Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni, lebih jelas, lebih meyakinkan dan lebih digemari atau merangsangkan.


Contoh kaedah mengajar

CONTOH KAEDAH MENGAJAR

 • Belajar sambil main

 • Main peranan

 • Sumbang saran

 • Tematik

 • Koperatif/kolaboratif 

 • Pemudahcaraan

 • Perbincangan

 • Inkuiri

 • Tunjuk Cara

 • Penyelesaian masalah

 • Pembelajaran masteri


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

BELAJAR SAMBIL BERMAIN


Belajar sambil main

Belajarsambil main

1. Perancangan – penentuan jenis aktiviti/permainan, peraturan permainan/masa permainan.

2. Permulaan –penerangan tujuan/peraturan/cara/masa permainan.

3. Permainan – murid-murid bermain/guru mengawas, memerhati & membimbing.

4. Penilaian – guru menilai hasil permainan.

5. Perbincangan – guru membimbing murid-murid membuat rumusan.

6. Penutupan – murid-murid mencatat rumusan/kutip & simpan alat permainan.


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

KAEDAH BERCERITA


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

1.Pilih cerita yg sesuai dengan minat/ kebolehan/ umur/ pengalaman murid.

2. ABM seperti kad-kad perkataan/ gambar/ topeng/ patung harus disediakan untuk tarik minat/perhatian murid.

3. Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir supaya melibatkan murid.

4. Pastikan suara jelas/lantang & variasi ransangan aspek nada/intonasi.

5. Semasa sesi bercerita, guru guru boleh mengemukakan soalan.

6.Selepas bercerita, aktiviti susulan arus diadakan.


Penyoalan

Penglibatan & LatihanUntukPelajar

Penyoalan


Faktor kuantiti soalan dan kualiti penyoalan

Faktorkuantitisoalandankualitipenyoalan


Mengapakah kita perlu berhati hati apabila memilih rakan

Mengapakahkitaperluberhati-hatiapabilamemilihrakan?


Apakah peranan utama rakan sebaya

Apakah peranan utama rakan sebaya?


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

Setiaporangperlumembuatkeputusansecararasional. Mengapakahsikaprasionalpentingapabilamembuatkeputusan?


Penglibatan dan latihan untuk pelajar

PENGLIBATANDANLATIHANUNTUKPELAJAR

*JENISLATIHAN*


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

 • Perluadanilaisebenar& sumbang

 • kpdkefahamandanpengalaman

 • pelajar

 • PanduanMemberiTugasan

  1. Dirancangawal

  2. Mengandungiarahankhususdan

  jangkaanmasalahygmungkin

  timbulperludibincangkan

  3. Berimasakpdpelajarmenyalin

  tugasan

  4. Minatpelajarkpdtugasanyg

  diberi

  5. Soalpelajarsamaadamereka

  fahamatautidaktentang

  tugasandiberi. Berimasauntuk

  menyoal guru

  6. Berimasapelajarmulakan

  tugasandalamkelas.


Kesukaran

KESUKARAN

KATA KUNCI

Mendefinisi, menjelaskan, mengenalpasti, tahu, melabel, menyenarai, memadankanmenamakan, menggariskan, mengingatkembali, mengenali, menyatakansemula, memilih, menyatakan

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran1

KATA KUNCI

Memahami, menukar, membezakan, menganggar, menjelaskan, menghurai, membuatgeneralisasi, memberikancontoh, membuatinferens, membuatinterpretasi, memparafrasa, menjangka, menulissemula, merumus, menterjemah.

KESUKARAN

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran2

KESUKARAN

KATA KUNCI

Menggunakan, mengubah, membina, membuat, demonstrasi, modifikasi, menjangka, menyediakan, menghasilkan, mengaitkan, menunjukkan, menyelsaikan, menemui, melaksanakan.

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran3

KESUKARAN

KATA KUNCI

Menganalisis, membanding, membezakan, mendikriminasi, membuatilustrasi, membuatinferens, memilih, memisahkan, membahagikan, mengaitkan

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran4

KESUKARAN

KATA KUNCI

Mengkategori, menggabungkan, mencantum, menghasilkan, mengubahsuai, menyusun/ membinasemula, mengulangkaji, merancang, menghimpun.

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran5

KESUKARAN

KATA KUNCI

Menghargai, membuatkesimpulan, mengkritik, membuatjustifikasi, mendiskriminasi, menyokong

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Pembimbingan

PEMBIMBINGAN

Definisi:

 • Sebahagiandaripada proses menolong. Iamelibatkanusahamemberiarahansecarateratursertamengandungimaklumatsesuaibagimenentukan agar sesuatumatlamattercapaioleh orang yang menerimanya.

  Othman Mohamed (2000)


Konsep pembimbingan

KonsepPembimbingan


Pentaksiran

PENTAKSIRAN

Definisi:

 • Satu proses mendapatkanmaklumatseterusnyamembuatpenghakimantentangprodukatausesuatu proses pendidikan


Konsep pentaksiran

KonsepPentaksiran

 • Pentaksiranmerupakansatuepisoddalam proses pembelajaran yang merangkumiaktiviti:

  • menghurai,

  • mengumpul,

  • merekod,

  • memberiskor,

  • menginterpretasimaklumat

   tentangpembelajaranseorangpelajarbagisesuatutujuan


Tujuan pentaksiran

TujuanPentaksiran

 • Proses mendapatkangambarantentangprestasiseseorangdalampembelajaran

 • Menilaiaktiviti yang dijalankansemasa P&P

 • Mendapatkanmaklumatsecaraberterusanmelalui P&P

 • Memperbaikipengajaran-pembelajaran


 • Login