Struktuuritoetused ja energia prioriteet
Download
1 / 17

Struktuuritoetused ja energia prioriteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Struktuuritoetused ja energia prioriteet. Madis Laaniste. 28.02.2008. energeetikaosakond. Energeetika prioriteet. Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteet 3: Energiamajanduse arendamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Struktuuritoetused ja energia prioriteet ' - dannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Struktuuritoetused ja energia prioriteet

Struktuuritoetused ja energia prioriteet

Madis Laaniste

28.02.2008

energeetikaosakond


Energeetika prioriteet

 • Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja Elukeskkonna arendamise rakenduskava

  • prioriteet 3: Energiamajanduse arendamine

 • Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus

  • avatud taotlemine

  • investeeringute kava

  • programmi alusel


Energeetika prioriteet: toetatavad tegevused

 • taastuvate energiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks

 • alternatiivsete energiaallikate kasutamine transpordis

 • välisõhukaitse ja kliimamuutuste leevendamine

 • investeeringuabi innovaatilistel lahendustel põhinevate energia demonstratsioon-tootmisseadmete rajamiseks

 • energiasäästu arendamine elamumajanduses


Välisõhukaitse ja kliimamuutuste leevendamine

 • investeeringuabi kaugküttevõrkude renoveerimiseks

 • puhastusseadmete hankimine ja paigaldamine

 • keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamine energia tootmisel


Kaugküttemajanduse meede

 • investeeringuabi kaugküttevõrkude renoveerimiseks

 • puhastusseadmete hankimine ja paigaldamine

 • keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamine energia tootmisel

 • taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu toetamine


Meetme tingimused: toetatavad tegevused

 • kaugküttevõrgu ning katlamajade parendamine

 • katlamajade ümberehitamine taastuvenergiaallikate kasutamiseks

 • (taastuvatel energiaallikatel) elektri ja soojuse koostootmisjaamade ja katlamajade rajamine

 • tootmisseadmete võrguühenduste rajamiseks vajaliku infrastruktuuri soetamine


Meetme tingimused: toetatavad tegevused

 • ei toetata:

  • üle 2 MW soojuse ja elektri koostootmisjaamade rajamine

  • üle 4 MW kaugkütte katlamajade rajamine


Meetme tingimused: nõuded taotlejale

 • KOV, MTÜ, SA, äriühingud

 • STS nõuded – jätkusuutlikkus, maksevõime, seadusest tulenevate nõuete täitmine tegevusalal

 • erinõuded – keskkonnatasude võlgnevuse puudumine, õiguslik alus tegevuseks olemas, puuduvad täitmata kohustused, mis tekkisid varasemate projektide käigus (ISPA, ÜF, SF, teised toetusskeemid)


Meetme tingimused: taotluste hindamine

 • taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse hindamine RÜ poolt, sisuline hindamine: KKMk komisjon

 • hindamiskriteeriumid jaotuvad üldisteks ja spetsiifilisteks hindamiskriteeriumideks


Meetme tingimused: taotluste hindamine

 • üldised hindamiskriteeriumid

  • projekti eesmärkide realistlikkus

  • tehniline teostatavus

  • rakendatava tehnoloogia töökindlus

  • toetuse saaja suutlikkus projekt edukalt ellu viia

  • jätkusuutlikkus

  • toetuse saaja enda panus projekti (omafin %)

  • projekti mõju regionaalarengule

hindamine ekspertide poolt

arvutatav


Meetme tingimused: taotluste hindamine

 • spetsiifilised hindamiskriteeriumid

  • suhteline keskkonnakoormuse vähendamine,

   iseloomustatakse suhtarvuga

   (ära hoitud keskkonnakoormus)

   (projekti toetussumma)


Meetme tingimused: taotluste hindamine

 • spetsiifilised hindamiskriteeriumid

  • suhteline energiaga varustuskindluse parandamine,

   iseloomustatakse suhtarvuga

   (energiavarustuskindluse tõus)

   (projekti toetussumma)

  • tegur energiavarustuskindluse tõus =

   (aastas vähem tarbitava kütuse energiasisaldus)*(energia liigi varustuskindluse tegur) -

   (aastas täiendavalt tarbitava kütuse energiasisaldus)*(energia liigi varustuskindluse tegur)


Meetme tingimused: taotluste hindamine

 • spetsiifilised hindamiskriteeriumid

 • energia liigi varustuskindluse tegur

  • eristatakse taastuvaid ja mittetaastuvaid energiaallikaid tahkete, vedelate ja gaasiliste imporditavate ning Eestis toodetavate kütuste lõikes

  • eraldi antakse tegurid elektrile ja jäätmetele


Meetme tingimused: taotluste hindamine

 • spetsiifiliste hindamiskriteeriumite osakaal taotluse lõplikus punktisummas 60%

 • üldiste hindamiskriteeriumite osakaal taotluse lõplikus punktisummas 40%


Meetme tingimused: toetuse taotlus

 • üks vormikohane taotlus ühe süsteemi kohta koos vajalike lisadokumentidega (mis kinnitavad või annavad taotluse hindamiseks vajalikku teavet)

  • tõend vajalike finantseerimisallikate kohta

  • majandusaasta aruanne, jooksva majandusaasta kasumi prognoos, rahavoogude aruanne ja bilanss

  • riigiabi tõend

  • planeerimisõigusest tulenevate nõuete täitmise kinnitus, projekteerimistingimused, eelprojekt, ehitus- või tegevusluba

  • üks hinnapakkumine või projekti maksumuse kujunemist põhjendav dokumentatsioon

  • teostatavuse analüüs, kulu-tulu analüüs


Meetme tingimused: teised osad

 • taotluse esitamine ja menetlemine, taotluste hindamise kord

 • taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

 • taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise tingimused ja kord

 • rakendusüksuse õigused ja kohustused

 • toetuse saaja kohustused

 • toetuse väljamaksete tegemise kord

 • jms


Madis Laaniste

energiasäästu ja taastuvenergia talituse juhataja

MKM energeetikaosakond

[email protected]

6 256 497


ad