Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia
Download
1 / 31

Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia. Ing.Vladimír Ondrovič . OBSAH ÚVOD DO PROBLEMATIKY SÚČASNÝ STAV TELEKOMUNIKAČNÉHO TRHU V SR A JEHO ZHODNOTENIE ZÁVER. Ing.Vladimír Ondrovič . ÚVOD DO PROBLEMATIKY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia' - danika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia

Ing.Vladimír Ondrovič


 • OBSAH spravodlivého konkurenčného prostredia

 • ÚVOD DO PROBLEMATIKY

 • SÚČASNÝ STAV TELEKOMUNIKAČNÉHO

 • TRHU V SR A JEHO ZHODNOTENIE

 • ZÁVER

Ing.Vladimír Ondrovič


 • ÚVOD DO PROBLEMATIKY spravodlivého konkurenčného prostredia

 • Regulácia trhu v konkurenčnom prostredí má miesto iba vtedy, akexistuje koncentrácia trhovej sily v jedných rukách dominantného poskytovateľa produktov, alebo služieb. Táto podmienka je v prípade postmonopolného prostredia, kde pôsobili tzv. prirodzené monopoly v oblasti telekomunikačných služieb, distribúcii elektrickej energie, distribúcii plynu a podobne, splnená. Preto musí až do času vytvorenia efektívnej súťaže na trhu existovať regulátor, ktorý takúto efektívnu súťaž zabezpečí

 • Spravodlivé, transparentné a nediskriminačné podmienky sú rovnaké podmienky na podnikanie pre všetkých hráčov na trhu telekomunikačných služieb, garantované štátom formou dodržiavania kvalitnej legislatívy a podrobené verejnej kontrole.

Ing.Vladimír Ondrovič


 • ÚVOD DO PROBLEMATIKY spravodlivého konkurenčného prostredia

 • Spoločný regulačný rámec pre elektronické komunikačné sie a služby

 • Prístup k elektronickým komunikačným sieťam a príslušným

 • zariadeniam a ich prepojenie

 • Autorizácia elektronických komunikačných sieťových systémov

 • a služieb

 • Univerzálna služba a práva užívateľov týkajúcich sa elektronických

 • komunikačnýchsietí a služieb

 • Spracovávanie osobných údajov a ochrana súkromia v sektore

 • elektronických komunikácií

 • Neviazaný prístup k účastníckej prípojke

 • Hospodárska súťaž na trhoch elektronických komunikačných sietí

 • a služieb

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Spoločný regulačný rámec pre elektronické spravodlivého konkurenčného prostrediakomunikačné sie a služby

 • nevyhnutné oddeliť reguláciu prenosu informácií od regulácie obsahu

 • zameriava sa hlavne na kompetencie a práva národných regulačných autorít, ktorým bola daná kľúčová rola v novom regulačnom systéme

 • zabezpečenie nezávislosti regulačných orgánov tak aby boli právne odlíšené a funkčne nezávislé od všetkých organizácií, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete, zariadenia alebo služby s cieľom zabezpečiť nestrannosť ich rozhodnutí ( TÚ post ante, PMÚ ex post )

 • zabezpečiťnevyhnutné zdroje, t.j. pracovníkov, ich odborné znalosti a finančné prostriedky pre regulačné orgány

 • tranparentnosť, spravodlivosť, nediskrinácia ( zverejnenie vo vestníku, sledovanie nákladov- zamedzenie krížového financovania atď)

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Prístup k elektronickým komunikačným sieťam a príslušným zariadeniam a ich prepojenie

 • prístup a prepojenie sietí riešia dohody o prístupe a prepojení medzi poskytovateľmi služieb

 • prevádzkovatelia verejných komunikačných sietí majú právo a povinnosť ak sú požiadaní inými k tomu oprávnenými podnikmi, dohodnúť vzájomné prepojenie s cieľom poskytovať verejne dostupné elektronické komunikačné služby

 • regulačný orgán označí relevantné trhy, vykoná ich analýzu s cieľom zistiť efektívnu súťaž, určí podniky s výzamným vplyvom ktorých sa týkajú povinnosti regulačného rámca (RIO, RUO)

 • oddelené účtovníctvo, transparentné ceny (LRIC)

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Autorizácia elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb

 • vytvorenie systému oprávnení, ktorý pokryje všetky porovnateľné služby podobným spôsobom, bez ohľadu na používané technológie

 • slobodné poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb a zákaz brániť podnikom v ich poskytovaní

 • poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb môže podliehať iba všeobecnému oprávneniu bez toho, aby boli dotknuté špecifické povinnosti alebo práva na využívanie rádiových frekvencií a čísel (obmedzené zdroje)

 • len oznamovacia povinnosť

 • výberové konania na obmedzené zdroje

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Univerzálna služba a práva užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačnýchsietí a služieb

 • členský štát má právo definovať typ povinnosti univerzálnej služby, ktorý chce udržiavať

 • povinnosti sami osebe sa nebudú považovať za protikonkurenčné, ak sa budú spravovať transparentným, nediskriminačným a konkurenčne neutrálnym spôsobom

 • minimálny súbor služieb všetkým koncovým užívateľom za ceny, ktoré sa odchyľujú od cien vyplývajúcich z bežných trhových podmienok ( tlf. Automat, tlf. Zoznam, pripojenie, internet, zdravotne postihnutí, SMP – CS,CPS,NP )

 • členské štáty určia podniky s povinnosťami univerzálnej služby na časti alebo na celom území štátu, urobia to efektívnym, objektívnym, transparentným a nediskriminačným postupom, pričom žiadny podnik nesmie byť vopred vylúčený z tejto možnosti

 • fond univerzálnej služby( rôzne spôsoby tvorby)

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Spracovávanie osobných údajov a ochrana súkromia v sektoreelektronických komunikácií

 • poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby musí prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby chránil bezpečnosť svojich služieb

 • dôvernosť komunikácií je zaručená podľa medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na ľudské práva, najmä na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ústav členských štátov

 • zakaz najmä načúvania, odpočúvania, uchovávania alebo iných druhov zachytávania alebo sledovania obsahu správ a s nimi spojených prevádzkových údajov inými osobami než užívateľmi bez súhlasu dotknutých užívateľov, ak k takému konaniu neexistuje zákonné oprávnenie

 • spracúvanie prevádzkových údajov sa musí obmedziť na osoby, ktoré sú na to oprávnené

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Neviazaný prístup k účastníckej prípojke v sektore

 • prístupová sieť zostáva jedným z najmenej konkurenčných segmentov na liberalizovanom telekomunikačnom trhu

 • nové subjekty vstupujúce na trh nemajú k dispozícii rozsiahle alternatívne sieťové infraštruktúry a pri použití tradičných technológií nemôžu mať úžitok z úspor a združených výhod, ktoré majú prevádzkovatelia s významným vplyvom na trhu pevných verejných telefónnych sietí

 • pre nové subjekty vstupujúce na trh je ekonomicky neúnosné, aby v celom rozsahu a v primeranom čase vytvorili duplikát infraštruktúry metalického účastníckeho prístupu jestvujúceho prevádzkovateľa

 • uvoľnený prístup k účastníckej prípojke umožňuje subjektom vstupujúcim na trh konkurovať prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v ponuke vysokorýchlostných služieb dátového prenosu určených na nepretržitý prístup k internetu, na prácu s (DSL) a na služby hlasovej telefónie

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Hospodárska súťaž na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb

 • zákaz udeliť alebo udržiavať v platnosti výlučné alebo špeciálne práva na zriaďovanie a poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo na poskytovanie verejne dostupných komunikačných služieb

 • prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie možnosti pre ktorýkoľvek podnik poskytovať elektronické komunikačné služby alebo vytvárať siete,

 • musia zabezpečiť, aby neboli ukladané alebo zachovávané žiadne obmedzenia týkajúce sa poskytovania elektronických komunikačných služieb

 • zabezpečiť, aby bolo všeobecné oprávnenie udelené podniku na poskytovanie služieb alebo vytvorenie a poskytovanie sietí, ako aj podmienky súvisiace s daným povolením, založené na objektívnych, nediskriminačných, primeraných a transparentných kritériách.

Ing.Vladimír Ondrovič


 • SÚČASNÝ STAV TELEKOMUNIKAČNÉHO komunikačných sietí a služieb

 • Telekomunikačnú politiku definuje, predkladá na schválenie vláde a vyhodnocuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

 • Regulátora v oblasti elektronických komunikácií predstavuje Telekomunikačný úrad SR

 • Základnou povinnosťou Telekomunikačného úradu je zabezpečiť podmienky vzniku konkurenčného prostredia vo všetkých druhoch služieb vrátane telefónnej služby na pevných sieťach, vytváranie efektívnej súťaže v tejto oblasti, a to všetko za podmienok založených na objektívnych, nediskriminačných, primeraných a transparentných kritériách

 • Na trhu elektronických komunikácií je zákonne garantovaná úplná liberalizácia služieb od 1.1 2003

Ing.Vladimír Ondrovič


 • SÚČASNÝ STAV TELEKOMUNIKAČNÉHO komunikačných sietí a služieb

 • povzbudenie súkromných investícií a povýšenie konkurencie je na Slovensku iba v iluzórnej podobe

 • v porovnaní s krajinami V4 je situácia na Slovensku najhoršia v oblasti počtu konkurentov na trhu, v oblasti cien, v rozsahu poskytovaných služieb, v úrovni internetizácie a pod

 • na Slovensku je nízka penetrácia telefónnych staníc a to tak na pevných sieťach, ako aj v sieťach mobilných

 • nie je dokončená digitalizácia siete dominantného operátora ( nedá sa poskytovať CS, CPS a NP )

 • Stret záujmov štátu ( akcionár ST a zároveň tvorca telekomunikačnej politiky založenej na konkurenčnom prostredí)

Ing.Vladimír Ondrovič


Komparácia telekomunikačného trhu v SR s priemerom krajín EÚ a novopristúpenými krajinami strednej a východnej Európy do EÚ

HDP na obyvateľa v EUCC v roku 2002 v tis EUR

Ing.Vladimír Ondrovič


Podiel telekomunikačného trhu na HDP v roku 2002 krajín EÚ

Ing.Vladimír OndrovičPočet pevných liniek na 100 obyvateľov v krajinách EUCC v roku 2002 a 2003

Ing.Vladimír Ondrovič


Vývoj penetrácie mobilných telefónnych staníc v krajinách EUCC

Ing.Vladimír Ondrovič


Vývoj penetrácie fixných liniek v domácnostiach EÚ v krajinách EUCC

Ing.Vladimír Ondrovič


Úroveň digitalizácie pevných sietí v krajinách EUCC v krajinách EUCC

Ing.Vladimír Ondrovič


Porovnanie štandardných mesačných prenájmov pevných liniek u dominantného operátora

Ing.Vladimír Ondrovič


Úroveň prepojovacích poplatkov medzi pevnými sieťami v Euro-centoch k 30.6.2003 pre miestne volanie

Ing.Vladimír Ondrovič


Penetrácia užívateľov internetu v krajinách EUCC k 30.6.2003

Ing.Vladimír Ondrovič


Penetrácia prístupov na internet v krajinách EUCC k 30.6.2003

Ing.Vladimír Ondrovič


Prezentácia písomnej práce k dizertačnej skúške k 30.6.2003

Cena vytáčaného prístupu na internet v trvaní 40 hodín v silnej prevádzke v EUR

Ing.Vladimír Ondrovič v Žiline 29.júna 2004


 • Aplikácia legislatívy EÚ v rámci aproximačného procesu v SR

 • Zákon č. 610 / 2003 Z. z. o elektronických komunikáciách platný od 1.1.2004 vytvára jednotný a harmonizovaný regulačný rámec v oblasti elektronických komunikácií a umožňuje uplatňovanie postupov, konaní a opatrení realizovaných úradom ako národným regulátorom, v súčinnosti s ďalšími úradmi

 • zákon úradu ukladá

  • podporovať efektívnu hospodársku súťaž

  • zabezpečí maximálny prospech pre užívateľov

  • zabezpečí, aby nenastali deformácie alebo obmedzenie súťaže

  • podporí efektívne investície do infraštruktúry a inovácie

  • podporí efektívnu správu a využitie  frekvencií a čísel zdrojov číslovania

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Aplikácia legislatívy EÚ v rámci aproximačného procesu v SR

 • Zákon je členený do siedmich častí:

  • základné ustanovenia

  • regulácia elektronických komunikácie

  • elektronické komunikačné siete a služby

  • ochrana súkromia, údajov a obchodné tajomstvo

  • ochrana sietí a zariadení

  • správne delikty

  • záverečné ustanovenia

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Dôvody súčasného stavu v SR

 • podpora konkurenčného prostrediabola v materiáloch všetkých ponovembrových vlád považovaná za prioritu vlády a štátnej politiky. Tieto prehlásenia však zostali iba v deklaratívnej polohe.

 • proces privatizácie monopolného poskytovateľa služieb oddialil úplnú liberalizácie až k 1.1.2003, zapríčinil oneskorenie procesu prípravy a poskytovania proliberalizačných služieb, ako sú CS, CPSa NP. Tieto služby nie sú k dispozícii dodnes, napriek tomu že povinnosť ich poskytovania vyplýva zo zákona.

 • liberalizácia de jure a nie de facto

 • privatizačný postup monopolného poskytovateľa služieb, kedy akcionárom vlastniacim 34 % akcií je MDPT je v rozpore s regulačným rámcom EÚ, ktorý takýto stav zakazuje

 • privatizačný proces nezabezpečil úplnú digitalizáciu infraštruktúry, ktorá je podmienkou pre možnosť poskytovania vyššie uvedených služieb

Ing.Vladimír Ondrovič


 • Dôvody súčasného stavu v SR

 • telekomunikačný úrad ako NRA, nemá vlastnú rozpočtovú kapitolu v štátnom rozpočte, je zahrnutý do kapitoly MDPT a tým nie je dodržaná nezávislosť NRA

 • telekomunikačný úrad nezabezpečil reguláciu telekomunikačného trhu, napriek tomu, že mu to vyplýva z podstaty jeho existencie

 • nie sú podpísané žiadne prepojovacie zmluvy medzi poskytovateľmi telekomunikačných služieb, čo je základnou podmienkou pre vstup konkurencie na trh

Ing.Vladimír Ondrovič


Návrh regulačného rámca pre spravodlivé konkurenčné prostredie

 • dokončenie privatizácie dominantného poskytovateľa telekomunikačných služieb

 • opatrenie vlády SR vo veci naplnenia deklarovania priorít v danej oblasti a to vytvorením inštitúcie s potrebnými kompetenciami, rozhodovacími právomocami a personálnym a finančným zabezpečením

 • dočasný presun akcionárskych práv a povinností štátu z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na iný orgán štátnej správy

 • striktné vyžadovanie plnenia povinností vyplývajúcich z privatizačnej a spoločenskej zmluvy ST v oblasti investičných aktivít, ku ktorým sa zaviazal strategický partner

 • zabezpečenie nezávislosti telekomunikačného úradu

 • zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných a nezávislých odborníkov na telekomunikačnom úrade

Ing.Vladimír Ondrovič


ZÁVER prostredie

Témou tejto práce je liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia. Z práce je zrejmé, že sú k dispozícii metódy a nástroje, ktorými je možné zabezpečiť tak liberalizáciu, ako aj spravodlivé konkurenčné prostredie v oblasti elektronických komunikácií. Európa urobila v tejto oblasti obrovský krok dopredu prijatím smerníc a nariadení, ktoré tvoria regulačný rámec. Je na členských krajinách, či šancu, ktorú im tento rámec poskytuje využijú k zabezpečeniu prosperity obyvateľov Európy.

Ing.Vladimír Ondrovič


ad