การสร้างเครื่องมือการวิจัย
Download
1 / 27

.. - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

การสร้างเครื่องมือการวิจัย. โดย น.อ.หญิงอาภรณ์ ชูดวง. เครื่องมือการวิจัย. ประเภทเครื่องมือการวิจัย 1. แบบสัมภาษณ์ 2. แบบสอบถาม 3. แบบสังเกต 4. แบบทดสอบ 5. เครื่องมืออื่นๆ. ความสัมพันธ์ของเครื่องมือกับขั้นตอนอื่นๆ. เครื่องมือการวิจัยกับขั้นตอนการวิจัย. วัตถุประสงค์ของวิจัย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' .. ' - daniel_millan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
การสร้างเครื่องมือการวิจัยการสร้างเครื่องมือการวิจัย

โดย

น.อ.หญิงอาภรณ์ ชูดวง


เครื่องมือการวิจัยการสร้างเครื่องมือการวิจัย

ประเภทเครื่องมือการวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์

2. แบบสอบถาม

3. แบบสังเกต

4. แบบทดสอบ

5. เครื่องมืออื่นๆ


ความสัมพันธ์ของเครื่องมือกับขั้นตอนอื่นๆความสัมพันธ์ของเครื่องมือกับขั้นตอนอื่นๆ

เครื่องมือการวิจัยกับขั้นตอนการวิจัย

วัตถุประสงค์ของวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือเก็บข้อมูล

กรอบแนวคิดวิจัย

การรายงานผลวิจัย


ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. กำหนดข้อมูลที่ต้องการ

2. การวัดโดยกำหนดตัวชี้วัดและสร้างมาตรวัด

3. สร้างข้อคำถาม

4. ตรวจสอบและทำบรรณาธิกร

5. ทดลองใช้และ

6. ปรับปรุง


1.ขั้นตอนการกำหนดข้อมูลที่ต้องการ1.ขั้นตอนการกำหนดข้อมูลที่ต้องการ

1.พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ

เพื่อทราบว่าต้องการข้อมูลอะไร มีตัวแปรอะไรบ้างที่ต้องนำมาพิจารณา

2.แยกวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกเป็นประเด็นย่อยๆให้มากที่สุด

( ขึ้นกับการตรวจเอกสาร)

3.นำประเด็นที่แยกออกมาทำเป็นแผนผังก้างปลา

เพื่อนำไปกำหนดเป็นข้อคำถาม


 • ตัวอย่างการทำผังก้างปลางานวิจัยเรื่องตัวอย่างการทำผังก้างปลางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์เรือ

 • วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 • เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะบุคคล บรรยากาศองค์การ และระดับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

 • เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะบุคคล บรรยากาศองค์การ กับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

 • เพื่อศึกษาปัจจัยที่ร่วมพยากรณ์ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ


2 ตัวอย่างการทำผังก้างปลางานวิจัยเรื่องเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะบุคคล บรรยากาศองค์การ และระดับความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือขึ้นอยู่กับ

1. ปัจจัยส่วนบุคคล

ระดับการศึกษา

ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง

การได้รับการอบรมด้านการบริหาร

2.ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

ความมั่นใจ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความยืดหยุ่น

วิจารณญาณและความมีเหตุผล

3.บรรยากาศองค์การ

โครงสร้างองค์การ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบในงาน

การให้ความสำคัญกับผลงาน

การสนับสนุนในการปฏิบัติงานจริง

การยึดมั่นผูกพันในงาน

4.ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ประกอบด้วย

การวางแผน

การจัดองค์การและการจัดบุคลากร

การนำ

การประเมินผล


ปัจจัยส่วนบุคคลตัวอย่างการทำผังก้างปลางานวิจัยเรื่อง

ระดับการศึกษา

ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง

การได้รับการอบรมด้านการบริหาร

ปัจจัยคุณกษณะเฉพาะบุคคล

ความมั่นใจ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความยืดหยุ่น

วิจารณญาณและความมีเหตุผล

บรรยากาศองค์การ

โครงสร้างองค์การ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบในงาน

การให้ความสำคัญกับผลงาน

การสนับสนุนในการปฏิบัติงานจริง

การยึดมั่นผูกพันในงาน

ความสามารถในการบริหารงานของหน.หอ ผู้ป่วย

การวางแผน

การจัดองค์การและการจัดบุคลากร

การนำ

การประเมินผล


2. การวัดโดยกำหนดตัวชี้วัดและสร้างมาตรวัด

การวัด เป็นการแปรสภาพข้อความคิดหรือแนวคิดซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมให้

เป็นตัวแปรและข้อมูลทางสถิติอาจเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ในการวัด

ผู้วิจัยต้องกำหนดให้เด่นชัดว่า

 • ข้อมูลหรือตัวแปรที่จะวัดนั้นคืออะไร(ได้จากประเด็นในก้างปลา)

 • ในการวัดใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด

 • ตัวชี้วัดแต่ละตัวมีมาตรวัดอย่างไร

 • ตัวชี้วัดและมาตรวัดนั้นจะถูกนำไปกำหนดเป็นข้อคำถาม


การวัด การวัดโดยกำหนดตัวชี้วัดและสร้างมาตรวัด

แนวคิด นามธรรม

ตัวแปร(สิ่งที่จะวัด)

ตัวชี้วัด

มาตรวัด รูปธรรม


ความหมายของตัวชี้วัด การวัดโดยกำหนดตัวชี้วัดและสร้างมาตรวัด

 • ตัวชี้วัดหมายถึงสิ่งที่บ่งบอกหรือสะท้อนลักษณะของประเด็นที่ต้องการจะวัด

  ประเด็นที่ต้องการจะวัด ตัวชี้วัด

  ความอ้วน น้ำหนัก ปริมาณไขมันในร่างกาย

  สุขภาพ จำนวนครั้งของการเจ็บป่วย

  ความสวย หน้าตา รูปร่าง บุคลิกภาพ อารมณ์


ตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารของหน.ฯตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารของหน.ฯ

 • แนวคิด : ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ (การวางแผน

  การจัดองค์การและการจัดบุคลากร การนำ การประเมินผล)

  ประเด็นที่จะวัด:

  1. ปัจจัยส่วนบุคคล

  ระดับการศึกษา

  ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง

  การได้รับการอบรมด้านการบริหาร

  2.ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

  ความมั่นใจ

  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  ความยืดหยุ่น

  วิจารณญาณและความมีเหตุผล

  3.บรรยากาศองค์การ

  โครงสร้างองค์การ

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ความรับผิดชอบในงาน

  การให้ความสำคัญกับผลงาน

  การสนับสนุนในการปฏิบัติงานจริง

  การยึดมั่นผูกพันในงาน


ตัวชี้วัดตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารของหน.ฯความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

ประเด็นที่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด :ระดับการศึกษา

ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง

การได้รับการอบรมด้านการบริหาร

ประเด็นที่ 2. ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

ตัวชี้วัด : ความมั่นใจ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความยืดหยุ่น

วิจารณญาณและความมีเหตุผล

ประเด็นที่ 3. บรรยากาศองค์การ

ตัวชี้วัด :โครงสร้างองค์การ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบในงาน

การให้ความสำคัญกับผลงาน

การสนับสนุนในการปฏิบัติงานจริง

การยึดมั่นผูกพันในงาน

ประเด็นที่ 4ความสามารถในการบริหารงาน

ตัวชี้วัด :การวางแผน

การจัดองค์การและการจัดบุคลากร

การนำ

การประเมินผล


ความหมายของมาตรวัดตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารของหน.ฯ

มาตรวัด: หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด

( การกำหนดหน่วยในการวัด )

 • ระดับของการวัด

 • นามมาตร

 • จัดอันดับ

 • อันตรภาค

 • อัตราส่วน


ตัวอย่างของมาตรวัดตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารของหน.ฯ

ตัวชี้วัด : การได้รับการอบรมด้านการบริหาร

มาตรวัด : นามมาตร

ตัวชี้วัด : ระดับการศึกษา

มาตรวัด : นามมาตร

ตัวชี้วัด : ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

มาตรวัด : อัตราส่วน

ตัวชี้วัด : บรรยากาศองค์การ

มาตรวัด : อัตราส่วน

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการบริหารงาน

มาตรวัด : อัตราส่วน


ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัดขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

 • นำประเด็นต่างๆที่ได้ทำเป็นแผนผังก้างปลามาพิจารณา

 • กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นจากแผนผังก้างปลา

 • กำหนดมาตรวัดในแต่ละประเด็น

 • ทำตารางสรุปประกอบด้วย ประเด็นที่จะวัด ตัวชี้วัด มาตรวัดและแหล่งข้อมูล


ตัวอย่างตารางสรุปการกำหนดตัวชี้วัดตัวอย่างตารางสรุปการกำหนดตัวชี้วัด


3. การสร้างข้อคำถามตัวอย่างตารางสรุปการกำหนดตัวชี้วัด

 • นำตารางสรุปตัวชี้วัดมาพิจารณา

 • สร้างข้อคำถามให้ครบทุกประเด็นตัวชี้วัดและใช้มาตรวัดตามที่ได้กำหนดไว้

 • ยกร่างชุดของคำถามโดยยึดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสร้างคำถามมาประกอบการพิจารณา


ข้อห้ามในการสร้างข้อคำถามข้อห้ามในการสร้างข้อคำถาม

 • คำถามนำ เป็นคำถามที่กำหนดคำตอบไว้และพยายามจะให้ผู้ตอบเห็นด้วย

 • ผู้บริหารที่ดีไม่นิยมใช้การประเมินด้วยวิธีผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม ท่านเห็นด้วยหรือไม่

 • ท่านคิดว่าผู้บริหารทางการพยาบาลที่ดีใช้วิธีการใดในการประเมินผล


2. ข้อห้ามในการสร้างข้อคำถามคำถามที่ลำเอียง เป็นคำถามที่ผู้วิจัยต้องการให้ผู้ตอบให้คำตอบตามที่ผู้วิจัยต้องการ

 • ท่านบริหารหอผู้ป่วยตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้หรือไม่

 • ท่านปฏิบัติอย่างไรในการประเมินผลงานของพยาบาลในหอผู้ป่วย

  3. คำถามที่เป็นเชิงปฏิเสธเป็นคำถามในรูปของการปฏิเสธ

 • ไม่จำเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมในการบริหารใช่ไหม

 • ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทีมการพยาบาล


4.ข้อห้ามในการสร้างข้อคำถามคำถามที่มีสองคำถามซ้อนกัน เป็นคำถามที่ถาม 2 ประเด็นในคำถามเดียวกัน

 • ท่านตรวจสอบและให้คะแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาบ่อยเพียงใด

  5. คำถามที่สร้างความอึดอัดในการตอบ เป็นคำถามที่ทำให้ผู้ตอบมีความลำบากใจที่จะตอบ

 • ทำไมท่านไม่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่กองการพยาบาลจัด

 • ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่กองการจัดหรือไม่

 • ถ้าไม่เข้าร่วมเพราะเหตุใด


6ข้อห้ามในการสร้างข้อคำถาม. คำถามที่กำกวม เป็นคำถามที่ไม่ชัดเจน หรือผู้ตอบอาจเข้าใจความหมายไม่ตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการ

 • ท่านมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้ง

 • ท่านใช้วิธีการใดในการบริหารความขัดแย้งต่อไปนี้


ข้อควรคำนึงในการสร้างข้อคำถาม ข้อควรคำนึงในการสร้างข้อคำถาม

 • ลักษณะของประชากรที่ตอบ

 • ลักษณะของเรื่องราวที่เก็บข้อมูล

 • ความสั้นยาวของแบบสอบถาม ควรให้เครื่องมือนั้นสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาหรือเพียงพอที่จะใช้ในการทอสอบข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้

 • ลักษณะของข้อคำถาม

 • การลำดับคำถาม โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้คำตอบในข้อหนึ่งๆนำไปสู่คำตอบในอีกข้อหนึ่งอย่างไม่มีทางเลือกที่จะตอบอย่างอื่น


4 ข้อควรคำนึงในการสร้างข้อคำถาม. การตรวจสอบและทำบรรณาธิกรเครื่องมือ

 • ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองว่ามีความครบถ้วนและสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือยัง

 • ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา


2. ข้อควรคำนึงในการสร้างข้อคำถามใช้ผู้เชี่ยวชาญ(expert)ตรวจสอบความตรงด้าน เนื้อหา ตรวจสอบความเป็นปรนัย ความสามารถในการนำไปใช้ในข้อคำถามแต่ละข้อ

วิธีการดำเนินการ

ใช้ผู้เชียวชาญไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ร่วมพิจารณา และใช้ดัชนีความพ้อง (index of concurrence)ของความเห็นของผู้เชียวชาญนั้นโดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจว่าจะคงข้อความหรือข้อคำถามนั้นไว้เมื่อมีค่าดัชนีความพ้องไม่ต่ำกว่า 0.5


Index of concurrence
ดัชนีความพ้อง ข้อควรคำนึงในการสร้างข้อคำถาม(index of concurrence)

ดัชนีความพ้องคือตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์เมื่อนำจำนวนผู้เชียวชาญที่ให้ความเห็นว่าข้อความหรือข้อคำถามนั้นเหมาะสมใช้ได้ แล้วหารด้วยจำนวนผู้เชียวชาญทั้งหมด

การให้คะแนนในแต่ละข้อคำถามหรือข้อความของผู้เชียวชาญ

+1 = ถ้าแน่ใจว่าข้อความหรือคำถามนั้นใช้ได้แล้ว

0 = ถ้าไม่แน่ใจ

-1 = ถ้าแน่ใจข้อความหรือคำถามนั้นว่าไม่ตรงเนื้อหา


5 ข้อควรคำนึงในการสร้างข้อคำถาม. ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข

 • จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์

 • นำเครื่องมือที่สร้างแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย(try out)

 • หาความเที่ยง ของเครื่องมือ

 • นำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนใช้จริง


ad