IAULI LOPELIS-DARELIS IBUT
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ Vaida Griškutė PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ Vaida Griškutė Pranešimas SOCIALINIO PEDAGOGO TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO SVARBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE Šiauliai, 2011. Tikslas -. išanalizuoti socialinio pedagogo tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Download Presentation

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ Vaida Griškutė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


IAULI LOPELIS-DARELIS IBUT

Vaida Grikut

PraneimasSOCIALINIO PEDAGOGO TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO SVARBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO STAIGOJEiauliai, 2011


Tikslas -

ianalizuoti socialinio pedagogo tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes ikimokyklinio ugdymo staigoje.


Aktualumas

 • Socialini paslaug vairov, kokybikai ir laiku teikiamos paslaugos gali padti vaikui ir eimai isprsti ikilusius sunkumus, padti utikrinti vaiko fizin, emocin saugum, sustiprinti eimos nari tarpusavio santykius, padti tvams iugdyti socialinius ir tvysts gdius.

 • Gebjimas bendradarbiauti tampa vienu i svarbiausi pagalbos vaikui teikimo procese, todl be galo svarbu sukurti aktyvi bendravimo ir bendradarbiavimo aplink ikimokyklinio ugdymo staigoje, siekiant utikrinti vaiko teistus interesus.


 • Ikimokyklinje ugdymo staigoje viena i svarbiausi socialinio pedagogo darbo funkcij bendradarbiavimas, su staigos pedagog komandomis, ugdytini tvais, staigos administracija, taip pat labai svarbu tarpinstitucinis bendradarbiavimas.


Nuo i mokslo met pradjusi veikti Vaiko gerovs komisija (jos sudiai taip pat priklauso socialinis pedagogas) didel dmes skiria socialiai paeistiems vaikams


 • Bendruose socialins pedagogins pagalbos teikimo nuostatuose (2004) akcentuojama, kad siekiant utikrinti pagalbos veiksmingum ir kuriant socialini pedagogini problem prevencijos sistem, btinas darbas su socialiniais partneriais.


Tarpinstitucinio bendradarbiavimo schema iauli lopelyje-darelyje ibut su pagalbos vaikui organizacijomis


Ivados

 • Socialinis pedagogas, glaudiai bendradarbiaudamas su pedagogais, ugdytini tvais, staigos administracija, pagalbos vaikui organizacijomis, gali efektyviau isprsti ikylanias problemas teikiant socialin pedagogin pagalb vaikui ir jo eimai.


Rekomendacijos

 • Pltoti kompleksins pagalbos teikim ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaikams ir j tvams, stiprinant pozityvij tvyst, vaiko socialin kompetencij, bendr eimos socializacij.


Literatros sraas

 • 1. Bendrieji socialins pedagogins pagalbos teikimo nuostatai (Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004-06-15 sakymas Nr. ISAK-941; Valstybs inios, 2004-06-29, Nr. 100-3729).

 • 2. Dapkien, S. (2001). Klass aukltoj vaidmuo kuriant mokini ir tv bendruomen. Socialinis ugdymas: papildomojo ugdymo situacija ir perspektyvos: respublikin mokslin praktin konferencija. iauliai.

 • 3. Misiukeviien, O., Putauskien, A. (2009). Socialinio pedagogo darbo vadovas. Praktins metodins rekomendacijos. Vilnius.

 • 4. Karulaitien, A. (2005). Ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaik saugios gyvensenos gdi formavimo prevencin programa Vaiko labui. iauliai.


Dkoju u dmes!


 • Login