ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ Vaida Griškutė - PowerPoint PPT Presentation

IAULI LOPELIS-DARELIS IBUT
Download
1 / 11

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ Vaida Griškutė Pranešimas SOCIALINIO PEDAGOGO TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO SVARBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE Šiauliai, 2011. Tikslas -. išanalizuoti socialinio pedagogo tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ Vaida Griškutė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

IAULI LOPELIS-DARELIS IBUT

Vaida Grikut

PraneimasSOCIALINIO PEDAGOGO TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO SVARBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO STAIGOJEiauliai, 2011


Tikslas

Tikslas -

ianalizuoti socialinio pedagogo tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes ikimokyklinio ugdymo staigoje.


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

Aktualumas

 • Socialini paslaug vairov, kokybikai ir laiku teikiamos paslaugos gali padti vaikui ir eimai isprsti ikilusius sunkumus, padti utikrinti vaiko fizin, emocin saugum, sustiprinti eimos nari tarpusavio santykius, padti tvams iugdyti socialinius ir tvysts gdius.

 • Gebjimas bendradarbiauti tampa vienu i svarbiausi pagalbos vaikui teikimo procese, todl be galo svarbu sukurti aktyvi bendravimo ir bendradarbiavimo aplink ikimokyklinio ugdymo staigoje, siekiant utikrinti vaiko teistus interesus.


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

 • Ikimokyklinje ugdymo staigoje viena i svarbiausi socialinio pedagogo darbo funkcij bendradarbiavimas, su staigos pedagog komandomis, ugdytini tvais, staigos administracija, taip pat labai svarbu tarpinstitucinis bendradarbiavimas.


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

Nuo i mokslo met pradjusi veikti Vaiko gerovs komisija (jos sudiai taip pat priklauso socialinis pedagogas) didel dmes skiria socialiai paeistiems vaikams


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

 • Bendruose socialins pedagogins pagalbos teikimo nuostatuose (2004) akcentuojama, kad siekiant utikrinti pagalbos veiksmingum ir kuriant socialini pedagogini problem prevencijos sistem, btinas darbas su socialiniais partneriais.


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo schema iauli lopelyje-darelyje ibut su pagalbos vaikui organizacijomis


I vados

Ivados

 • Socialinis pedagogas, glaudiai bendradarbiaudamas su pedagogais, ugdytini tvais, staigos administracija, pagalbos vaikui organizacijomis, gali efektyviau isprsti ikylanias problemas teikiant socialin pedagogin pagalb vaikui ir jo eimai.


Rekomendacijos

Rekomendacijos

 • Pltoti kompleksins pagalbos teikim ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaikams ir j tvams, stiprinant pozityvij tvyst, vaiko socialin kompetencij, bendr eimos socializacij.


Literat ros s ra as

Literatros sraas

 • 1. Bendrieji socialins pedagogins pagalbos teikimo nuostatai (Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004-06-15 sakymas Nr. ISAK-941; Valstybs inios, 2004-06-29, Nr. 100-3729).

 • 2. Dapkien, S. (2001). Klass aukltoj vaidmuo kuriant mokini ir tv bendruomen. Socialinis ugdymas: papildomojo ugdymo situacija ir perspektyvos: respublikin mokslin praktin konferencija. iauliai.

 • 3. Misiukeviien, O., Putauskien, A. (2009). Socialinio pedagogo darbo vadovas. Praktins metodins rekomendacijos. Vilnius.

 • 4. Karulaitien, A. (2005). Ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaik saugios gyvensenos gdi formavimo prevencin programa Vaiko labui. iauliai.


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

Dkoju u dmes!


 • Login