ZEMNÍ KONSTRUKCE
Download
1 / 28

ZEMNÍ KONSTRUKCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY. Témata přednášek. Úvod, IG průzkum. Materiál zemních konstrukcí. Zeminy (zlepšená/nezlepšená). Kamenitá sypanina. Druhotné suroviny. Lehké materiál. Ostatní materiály. Úprava zemin Plošné zhutňování (principy, kontrola)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZEMNÍ KONSTRUKCE ' - danica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zemn konstrukce

ZEMNÍ KONSTRUKCE

LUMÍR MIČA, ING., Ph.D.

ÚSTAV GEOTECHNIKY


T mata p edn ek
Témata přednášek

 • Úvod, IG průzkum

 • Materiál zemních konstrukcí

 • Zeminy (zlepšená/nezlepšená)

 • Kamenitá sypanina

 • Druhotné suroviny

 • Lehké materiál

 • Ostatní materiály

 • Úprava zemin

  • Plošné zhutňování (principy, kontrola)

  • Hloubkové zhutňování

  • Stabilizace

  • Urychlení konsolidace

  • Štěrkové pilíře

  • Geosyntetika

 • Návrh zemní konstrukce

 • Technologická kritéria

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Literatura normy tp tkp
Literatura, normy, TP, TKP

 • Literatura:

  • Miča, L.: Zemní konstrukce (se zaměřením na dopravní stavby), elektronické učební texty

  • Chlost, J: Zlepšování základových půd, SNTL, 1985

  • Kol.: Ground Improvement, Ground Reinforcement, Ground Treatment Developments 1987 – 1997, ASCE, ISBN 0-7844-0260-4

 • ČSN 73 6133: Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

 • ČSN 72 1006: Kontrola zhutnění zemin a sypanin

 • ČSN 73 6850: Sypané přehradní hráze

 • ČSN 72 1002, ČSN 73 1001, další související normy, technické podmínky (TP) technické kvalitativní podmínky (TKP)

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Zemn konstrukce
Úvod

Definice zemní konstrukce:

Zemní konstrukce je každá konstrukce, kde základním stavebním materiálem je zemina, a to jak bez zlepšení, tak i se zlepšením.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Prost n syp
Prostý násyp

 • Z jednoho druhu materiálu – vhodné nebo velmi vhodné zeminy.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


N syp ze zlep en zeminy
Násyp ze zlepšené zeminy

 • Jedná se o násypy, kdy musíme využít málo vhodné nebo nevhodné zeminy. Jejich použití je podmíněno jejich zlepšením.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Vrstevnat sendvi ov n syp
Vrstevnatý (sendvičový) násyp

 • Střídání poddajných a ztužujících vrstev

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Vyztu en n syp
Vyztužený násyp

 • Kombinace zeminy s výztužnými geosyntetiky.

 • Účel:

  • využití málo vhodné zeminy

  • zvýšit stabilitu

  • omezit deformace

  • sestrmení svahů

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


N syp ze spra e a spra ov hl ny
Násyp ze spraše a sprašové hlíny

 • Díky jejich specifickému chování je na ně pohlíženo dle ČSN 73 6133 jako na samostatný typ násypu.

 • prosedavost

Metoda

jedné

křivky

b) Metoda

dvou

křivek

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


N syp z v t ho p sku
Násyp z vátého písku

 • Obdobně jako násypy se spraše a sprašových hlín platí při jejich použití v násypech jiné zásady při jejich navrhování.

 • Stejnozrnný, částice mají kulovitý tvar

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Kamenit a balvanit sypaniny

Násyp z:

kamenité a balvanité sypaniny

 • tvrdá (R1, R2) a měkká skalní hornina (ostatní), hlušina

 • popílku a popela

 • elektrárenský, teplárenský

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Prost z ez od ez
Prostý zářez, odřez

 • Stabilita zemin v zářezu, odřezu je dostačující i v jejich přirozeném uložení.

 • Není nutné provádět zvláštní stabilizující opatření.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Z ez od ez stabilizovan kotvami h eb ky
Zářez, odřez stabilizovaný kotvami, hřebíky

 • Potřebujeme-li zajistit stabilitu zářezu, odřezu.

 • Do zemního prostředí vkládáme lokální prvky – kotva, hřebík.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Z ez od ez stabilizovan gabiony
Zářez, odřez stabilizovaný gabiony

 • Stabilita odřezu, zářezu je zajištěna gabiony (ocelový koš + kamenivo) umístněnými před čelem zářezu.

 • Je nutné provést odebrání většího objemu zeminy než je tomu při stabilizaci kotvami, hřebíky

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


P ehradn sypan hr z
Přehradní sypaná hráz

Sypanina:

 • Zemní

 • Kamenitá

 • Smíšená

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Povrchov t ba uhl
Povrchová těžba uhlí

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Povrchov t ba uhl rekultivace
Povrchová těžba uhlí - rekultivace

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Skl dka
Skládka

 • Komunálního odpadu

 • Toxického

 • Atd.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Skl dka neratovice
Skládka-Neratovice

Geokontejment staré skládky průmyslových odpadů

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Odkali t
Odkaliště

uhelné

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


V sypka
Výsypka

 • Prostor kam se ukládá nadložní popř. podložní zemina (povrchové lomy)

 • Vnější a vnitřní

Most – Malé Březno

 • Sokolovská pánev,

 • výsypka Lítov

 • -Chlum Sv. Maří

Most – Děkanský kostel

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Hlubinn ulo i t
Hlubinné uložiště

 • Toxického

 • Jaderného odpadu

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Z kladn n zvoslov
Základní názvosloví

 • Skrývka – materiál, který není vhodný pro daný účel

 • Zemník – místo pro získání chybějící sypaniny

 • Sypanina – materiál pro násypy, zásypy, obsypy

 • Výkopek – vytěžený horninový materiál

 • Zemní, skalní práce – vytěžení, zpracování, uložení materiálu

 • Účelová těžba – průzkum nalezišť místních stavebních materiálů, těžených pro krátkodobou potřebu

 • Těžitelnost – zahrnuje rozpojitelnost, lepivost, nakypření a nakládání, vyklápění (ČSN 73 3050 – Zemní práce)

 • Zpracovatelnost – těžitelnost, únosnost pro provoz dopravních prostředků a stavebních strojů, zhutnitelnost

 • Zhutnitelnost – schopnost sypaniny zlepšit své vlastnosti snížením pórovitosti.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Geotechnick pr zkum
Geotechnický průzkum

Základní úkol IG:

 • Stanovení lytologické charakteristiky horniny, jejího stavu atd.

 • Stanovení vlastností:

  • Skalní horniny – s, , sat[kNm-3]; n %; w %; nasákavost, pevnost v tlaku, tahu, střihu atd.

  • S, G zeminy – fyzikálně-indexové vlastnosti (zrnitost, tvar zrn, w %, s , [kNm-3]; n %; Id(max,min)), mechanické vlastnosti (pevnost, stlačitelnost, propustnost),technologické (PS, PM, CBR)

  • F zeminy – fyzikálně-indexové vlastnosti (zrnitost, tvar zrn, w %, s , [kNm-3]; n %; Id(max,min)), mechanické vlastnosti (pevnost, stlačitelnost, propustnost),technologické (PS, PM, CBR)

  • Kamenivo – fyzikálně-indexové vlastnosti (zrnitost, tvar zrn, w %, s , [kNm-3]; n %; Id(max,min)), mechanické vlastnosti (pevnost, stlačitelnost, propustnost)

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Geotechnick pr zkum1
Geotechnický průzkum

 • orientační - zpracování inženýrsko-geologické studie a hydrogeologické rešerše

 • předběžný - podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

 • podrobný - podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

 • doplňkový - pro zpřesnění výsledků předběžných etap a problematických úsecích

 • geotechnické sledování výstavby - dokumentace prováděné stavby


Geotechnick pr zkum2
Geotechnický průzkum

Specifické problémy průzkumu pro dopravní stavby:

 • Liniová stavba  probíhají územím s různorodými IG poměry

 • Hlavní úkol – vyhledání co nejvhodnější trasy a vyšetření vlastností zemin

 • Požadavky na průzkum:

  • Údaje o stabilitě, popř. stabilitě zemního tělesa

  • Únosnost pláně případně její změny

  • Vhodnost výkopku pro sypání zemních konstrukcí

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Geotechnick pr zkum3
Geotechnický průzkum

Specifické problémy průzkumu pro vodohospodářské stavby:

 • Velký a komplexní zásah do rovnováhy geologického prostředí

 • Nejvýznamnější  přehrada:

  • betonové gravitační  značné zatížení do podloží

  • Betonové klenbové  hlavně zatížení do boků

  • Sypané hráze  problém podzákladí + sypanina

 • Požadavky na průzkum:

  • Stav hornin – tektonika, zvětrání, propustnost

  • Hydrogeologické poměry

  • Geodynamické procesy (svahové pohyby, kras)

  • Průzkum zemníků pro získání přírodních materiálů

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Geotechnick pr zkum4
Geotechnický průzkum

Specifické problémy průzkumu pro ekologické stavby (ukládání odpadů):

 • Ukládaný materiál může významně ovlivňovat životní prostředí

 • Odpad = antropogenní materiál (uloženina)

 • Požadavky na průzkum:

  • Stav hornin – propustnost

  • Hydrogeologické poměry

  • Stabilita deponie

  • Možnost rekultivace jejího povrchu pro další využití

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


ad
 • Login