Teku i ra un gra ana
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

TEKUĆI RAČUN GRAĐANA PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEKUĆI RAČUN GRAĐANA. pojam , uslovi, postupak otvaranja. Za efikasno obavljanje platnog prometa potrebno je da svi učesnici imaju otvorene račune kod nosilaca platnog prometa banke otvaraju račune klijentima na njihov zahtev, pod uslovima utvrđenim Zakonom o platnom prometu.

Download Presentation

TEKUĆI RAČUN GRAĐANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TEKUĆI RAČUN GRAĐANA

pojam, uslovi, postupak otvaranja


 • Za efikasno obavljanje platnog prometa potrebno je da svi učesnici imaju otvorene račune kod nosilaca platnog prometa

 • banke otvaraju račune klijentima na njihov zahtev, pod uslovima utvrđenim Zakonom o platnom prometu


Račun- detaljanpregledtransakcijajednog lica sadrugimlicem

 • Tekućiračuni se koristezaobavljanjetransakcija, vršenjeplaćanja u zemljiiinostranstvu, tzv.transferenovca.

 • Mogu se koristitizarazličitevrsteuplataiisplataizamjenjačkeposlove.

 • Računi u bancisu u stvarivrstabankarskeličnekarte: pratećiračune, bankamoževidetikakvo je finansijskostanje klijenta


Cilj, svrha tekućeg računa

omogućavanje lakšeg prometa bez upotrebe gotovog novca


Zašto “tekući” račun?

 • Serija, niz operacija uplata i isplata po osnovu redovnih i permanentnih primanja

 • Zašto “žiro” račun?

 • U krugu i ne moraju se obavljati permanentno


DINARSKI TEKUĆI RAČUN

 • ugovorniodnos– Ugovor o TR

 • Ko otvara TR? Banka

 • Kome otvara TR? Fizičkomlicu

 • Svrha TR: prekoračuna prima uplateivršiisplate

 • ograničenje – raspoloživasredstvaiodobrenkredit(“dozvoljeni minus”)


 • Podaci o poslovanjugrađanaprekotekućihračunasuposlovnatajnaBanke

 • mogu se saopštavatisamo

  • vlasnikutekućegračuna,

  • ovlašćenomlicu i

  • sudunapismenizahtev.


OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA

 • pravo na otvaranje tekućeg računa

  poslovnoipravnosposobno

  fizičkolice

  čije je prebivalište,

  ilisedištepravnoglicakodkoga

  ostvarujeličnaprimanja,

  napodručjugde Banka imasvoje

  poslovno-organizacionedelove


USLOVI ZA OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA: licekojeimapravonaotvaranjetekućegračuna,akoje:

 • u radnomodnosunaneodređenovreme;

 • uživapenziju;

 • ostvarujeprihodeizposlovanjapravnoglicačiji je on vlasnik, pod uslovomda je takvopravno lice deponent Banke;

 • ostvarujeprihodepoosnovuobavljanjaprivrednedelatnosti u ličnojsvojini (preduzetnici – deponentiBanke), obavljanjapoljoprivrednedelatnosti, idrugeprihode.


 • ostvarujuredovanmesečniprilivsredstava

 • procenom (odstranenadležnogrukovodioca) ostvarivihinteresaBanke u poslovanjusaovakvimlicima

 • izuzetnopoodobrenjunadležnogrukovodioca, možeotvorititekućiračunilicukoje ne ispunjavausloveako se procenidaza to postojiinteresBanke


Tekući račun ne možebitiotvoren

 • licuzakoje je ustanovljenoda se nalazi u evidencijizloupotrebljenihtekućihračuna,

 • licukome je tekućiračunugašenponaloguBanke (zbognedozvoljenogprekoračenja), kaoi

 • licuzakoje je ustanovljenodavećimaotvorentekućiračunkodBanke.


 • Tekućeračune Banka možeotvaratikolektivno, poodobrenjunadležnogrukovodećegradnikaBanke

 • dogovorizmeđupredstavnikaBankeipredstavnikapravnoglicazačijeostvarioceličnihprimanja se otvarajutekućiračuni

 • sasvakimpojedincom sezaključujeugovor.


Putemtekućegračunafizičko lice može:

 • primati platu,

 • plaćati račune,

 • dobitičekovnu karticu i čekove,

 • dobiti debitnu/kreditnu karticu,

 • uzeti kredit,

 • dobiti dozvoljeni minus,

 • e-banking.


STRUKTURA RAČUNA

 • Tekući račun u platnom prometu se sastojiiz tridela,od ukupno 18 cifara:

  XXX-YYYYYYYYYYYYY-ZZ

 • XXX je jedinstven identifikacioni broj Banke u RTGS, dodeljen od strane Narodne Banke

 • YYYYYYYYYYYYY – broj partije računa – dodeljuje ga poslovna banka (do 13 numeričkih mesta),

 • ZZ – kontrolni broj (algoritam 97)

  Primer: 145-0000001304110-55

  Skraćeno: 145-1304110-55


 • Pravna i fizička lica mogu imati više od jednog računa u jednoj banci i račune u više banaka.

 • Jedan osnovni tekući račun i više namenskih računa u jednoj banci

 • Raspolaže se saldom tekućeg računa


ŽIRO RAČUN

 • predstavlja poslovni račun

 • ne podrazumeva permanentan priliv

 • otvara se fizičkim liicima po osnovu:

 • autorskih prava,

 • patenata i tehničkih unapređenja,

 • honorarnog ili dopunskog rada po Ugovoru o delu,

 • imovine i imovinskih prava.


METODOLOŠKI POSTUPAK OTVARANJA RAČUNA

 • proveradali to lice većimaotvorentekućiračun

 • Izdaje se obrazacZahtevzaotvaranjetekućegračuna

 • razmatra se, najpre u smisluformalneisadržinskeispravnosti, a potom u smisluispunjavanjazahteva

 • donosise odgovarajuća (pozitivnailinegativna) odluka


Odluku donosiipotpisuje ReferentPostupak otvaranjatekućegračuna:

 • putemtransakcijaizaplikacijepopunjava podatke

 • sprovoditransakcijuotvaranja

 • štampadokumenta:

  • Ugovor o dinarskomtekućemračunu i

  • Pristupnicazatekućiračun

 • dokumenta potpisuje i overava pečatom Banke, obezbeđujući i potpis podnosioca zahteva

 • odlaže u dokumentacioni dosije (do pristizanja prvog priliva sredstava)


 • štampa, putemputemodgovarajućetransakcijeobrazacČekovnekarte

 • potpisujePristupnicuiČekovnukartu

 • overava pečatom Banke Čekovnu kartu, pristupa postupku plastificiranja iste, a zatim obrazac Pristupnice i Čekovne karte odlaže u dokumentacioni dosije vlasnika

 • Zahtevzaotvaranjetekućegračunapredajepodnosiocuzahtevadagaprosledinadležnojslužbiisplatiocaprimanja, a drugiprimerak (kopiju) odlaže u dokumentacionidosije


 • Po pristizanjuprvogprilivasredstavanatekućiračunvlasniku se uručuju:

 • Ugovor,

 • Opštiuslovizadinarskitekućiračuni

 • Čekovnakartai,

 • nazahtevvlasnika, izdajeodgovarajućibrojčekovnihblanketa,

 • čime se tekućiračunsmatraotvorenim.


Dokumentacija za otvaranje računa:

 • Zahtev za otvaranje računa

 • Lična karta

 • Zaposleni: Potvrda od preduzeća da je klijent u radnom odnosu

 • Penzioneri: ček od penzije


DOKUMENTA U POSLOVANJU SA TEKUĆIM RAČUNIMA

Čekovnakarta

je posebandokument

kojim se uzličnukartuutvrđuje

identitetkorisnikatekućegračuna

(vlasnikailiovlašćenoglica), kaoi

ispravnostpotp

isa.

Obrazacčekovnekarte je

standardizovan (unificiran).


Čekovna karta sadrži sledeće podatke:

Prednja strana:

 • znak i naziv banke

 • tekst čekovna kartica

 • uokviren prostor za potpis korisnika

 • ime i prezime korisnika

 • broj tekućeg računa

 • serijski broj čekovne karte sa 8 znakova


Čekovna karta sadrži sledeće podatke:

Zadnja strana:

 • pečat i potpis odgovornih lica

 • tekst: svakoga ko nađe ovu karticu molimo neka je uruči najbližoj poslovnoj jedinici bilo koje banke

 • čekovna karta se plastificira

 • sve manje u upotrebi


DINA platna kartica za plaćanje u zemlji, koja je i identifikaciona kartica


DOKUMENTACIONI DOSIJEnosinumeričkoobeležjepobrojupartijetekućegračuna

 • zahtevzaotvaranjetekućegračuna;

 • kopija lične karte

 • ugovor o dinarskomtekućemračunu;

 • pristupnicu,

 • ovlašćenje (punomoćje);

 • popunjenekartoneevidencije o izdatimčekovnimblanketimasapotvrdomprijemaistih;

 • drugeevidenciju (sporazum o trajnomilidrugomnaloguzaplaćanjeobaveza, ...).


Hvala na pažnji!


 • Login