slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ewa Halska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Ewa Halska - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Kontrola zarządcza w szkole/placówce V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl /kongres/. Ewa Halska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ewa Halska' - damita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kontrola zarządcza w szkole/placówce V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010www.oskko.edu.pl/kongres/

Ewa Halska

slide2

Kontrola zarządcza obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty działalności jednostki. Podstawowym elementem kontroli zarządczej jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/

slide3

Zgodnie z art. 69 nowej ustawy o finansach publicznych zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:

  1)   ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej "ministrem kierującym działem", z zastrzeżeniem ust. 2;

  2)   wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego;

  3)   kierownika jednostki.

Komentarz:

Jak wynika z przytoczonego wyżej przepisu dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie I poziomu kontroli zarządczejw kierowanej przez niego szkole lub placówce.

odpowiedzialno dyrektora szko y lub plac wki o wiatowej u o fp
Odpowiedzialność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej - uofp
 • Zadania dyrektora
 • zorganizowanie systemu kontroli zarządczej w szkole,
 • wyznaczenie osób do nadzoru nad systemem kontroli,
 • wyznaczenie pracowników do wykonywania kontroli,
 • wprowadzenie do użytku wewnętrznego zasad kontroli zarządczej,
 • monitorowanie oraz ocena systemu.
 • Zgodnie z nowelizacją ustawy dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 1114 ze zm.), niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie kontroli zarządczej objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
delikt finansowy
Delikt finansowy
 • dopuszczenie do uszczuplenia wpływównależnych Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 5 ust. 2),
 • dopuszczenie do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostkiwskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 11 ust. 2),
 • dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 16 ust. 2),
 • dopuszczenie do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, związanego z udzieleniem zamówienia publicznegowskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 17 ust. 7),
 • dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych związanego z udzieleniem koncesji na roboty budowlane lub usługi, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 17a ust. 5).
cele kontroli zarz dczej rozdzia 6 ustawy o fp
Cele kontroli zarządczej - rozdział 6 ustawy o fp

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1)   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

  2)   skuteczności i efektywności działania,

  3)   wiarygodności sprawozdań,

  4)   ochrony zasobów,

5)   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

  6)   efektywności i skuteczności przepływu informacji,

  7)   zarządzania ryzykiem.

art. 68 ust. 2

kontrola wewn trzna w szkole plac wce
Kontrola wewnętrzna w szkole/placówce
 • kontrola prowadzona przez dyrektora na mocy ustawy o systemie oświaty dookreślona w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym,
 • kontrola zarządcza prowadzona na mocy ustawy o finansach publicznych.
slide8

Przykład – pamiętaj, nie gotowiec!

 • Zarządzenie Nr ..........
 • Dyrektora ……… w ………… z dnia .......... w sprawie ustalenia form i zasad kontroli wewnętrznej.
 • § 1
 • Na podstawie § … Statutu Szkoły………….. ustalam formę i zasady kontroli wewnętrznej.
 • § 2
 • Kontrolę wewnętrzną realizowaną w szkole stanowi:
   • Kontrola zarządcza – prowadzona na podstawie art. 53 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.),
   • Nadzór pedagogiczny – sprawowany na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
 • § 3
 • 1. Zasady i tryb prowadzenia kontroli wymienionej w § 2 ust. 1 określają zasady kontroli zarządczej wprowadzone odrębnym zarządzeniem.
 • 2. Szczegółowe zasady oraz tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego określa plan nadzoru pedagogicznego opracowywany na każdy rok szkolny.
 • 3. Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z wymienionymi w ust. 1 i 2 dokumentami, potwierdzenia faktu podpisem oraz stosowania przyjętych w nich uregulowań.
slide9

§ 4

 • 1. Zobowiązuję osoby upoważnione do prowadzenia kontroli wewnętrznej na podstawie wymienionych w § 3 dokumentów do niezwłocznego przekładania na piśmie:
  • 1) informacji o wszelkich nieprawidłowościach, stwierdzonych podczas sprawowanej kontroli bieżącej,
  • 2) sprawozdań półrocznych z przeprowadzonych zgodnie z planem kontroli okresowych,
  • 3) wniosków pokontrolnych.
 • 2. Zobowiązuję osoby sprawujące kontrolę wewnętrzną do składania wniosków ukierunkowanych nastałepodnoszenie jakości pracy Szkoły poprzez podnoszenie sprawności organizacyjnej i eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • § 5
 • W przypadku wystąpienia konieczności zlecenia kontroli doraźnej pracownikowi niewymienionemu w zasadach kontroli zarządczej – do jej przeprowadzenia zostanie wydane upoważnienie na piśmie.
 • § 6
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 • …………………………………..……… ……………………………………………………………….
 • miejscowość i data podpis dyrektora
slide10
O czym warto pamiętać:

Regulamin (procedura, instrukcja) kontroli zarządczej jest dokumentem ustalającym organizację zakres i obowiązki. Nie należy w nim opisywać definicji, ogólnych zasad i metod kontroli lecz konkretne rozwiązania obowiązujące w szkole/placówce uwzględniające potrzeby oraz rodzaj i specyfikę działalności danej szkoły czy placówki.

Regulamin kontroli zarządczej można wprowadzić zarządzeniem i zobowiązać pracowników do zapoznania się z jego zapisami.

Kontrola prowadzona w szkole/placówce powinna być dokumentowana np. w księdze kontroli wewnętrznej.

Regulamin powinien uwzględniać:

Zakres i zadania kontroli

Organizację kontroli zawierającą:

- zakres kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych/stanowisk – w przypadku szkoły mogą to być np.: biblioteka, pomieszczenia administracyjne, dydaktyczne i gospodarcze, ale także gospodarka składnikami majątku,

- przedmiot czynności kontrolnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Rodzaje dokumentów, w tym badanych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

przepisy oraz wytyczne przydatne przy tworzeniu systemu kontroli
Przepisy oraz wytyczne przydatne przy tworzeniu systemu kontroli
 • Ustawa o finansach publicznych - ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)
     • ustawy m.in. : o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do ustaw

oraz wytyczne:

 • Standardy kontroli zarządczej ogłoszone w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF, Nr 15, poz. 84):

A - środowisko wewnętrzne,

B - cele i zarządzanie ryzykiem,

C - mechanizmy kontroli,

D - informacja i komunikacja,

E - monitorowanie i ocena.

Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych z maja 2007r opublikowane na stronie MF

www.mf.gov.pl/index.php?const=7&dzial=290&wysw=4&sub=sub3

przyk adowe obszary podlegaj ce kontroli zarz dczej
Przykładowe obszary podlegające kontroli zarządczej

V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/

organizacja prawna szkoły,

efektywność zarządzania zasobami ludzkimi,

gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS

szeroko pojęta problematyka BHP.

przyk adowe zagadnienia kontroli
Przykładowe zagadnienia kontroli

Realizacja zadań (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji szkoły, kierunkami pracy i statutem.

Realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności.

Realizacja nałożonych na pracowników zadań dodatkowych.

Przestrzeganie dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników.

Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej.

Polityka kadrowa i prowadzenie spraw w zakresie uprawnień pracowników i obowiązków pracodawcy (zatrudnienie, wynagrodzenie, dokumentacja, ZFŚS).

Kontrola przed zagrożeniami.

Gospodarka finansowa zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły.

Ustalenia kierunków wydatkowania i pozyskiwania środków finansowych budżetowychipozabudżetowych.

Prowadzenie dokumentacji księgowej.

Prowadzenie w szkole zamówień publicznych.

slide14

Przykład – pamiętaj, nie gotowiec!

Zarządzenie Nr ..........

Dyrektora ……………………… w …………

z dnia ..........

w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole…………

 Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1 

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych w Szkole dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 § 2 

Kontrola zarządcza przeprowadzana jest w celu zapewnienia zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

slide15

§ 3

 • 1. Formy organizacyjne kontroli zarządczej:
 • 1) samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy (do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy),
 • 2) kontrola sprawowana z urzędu przez pracowników sprawujących funkcje kierownicze.
 • 2. Osoby zobowiązane do prowadzenia kontroli zarządczej:
 • 1) dyrektor szkoły,
 • 2) wicedyrektor szkoły,
 • 3) referent ds. uczniów/sekretarz szkoły,
 • 4) księgowy szkoły,
 • 5) kierownik gospodarczy,
 • 6) specjalista ds. kadr,
 • 7) inspektor BHP,
 • 8) higienistka szkolna,
 • 9) inni pracownicy lub komisje kontrolne powołane przez dyrektora dla prowadzenia doraźnych kontroli.
 • 3. Zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych pracowników są określone w imiennych zakresach czynności, imiennych upoważnieniach oraz przepisach wewnętrznych wprowadzonych odrębnymi zarządzeniami, w szczególności w zakresie:
 • polityki rachunkowości,
 • instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • polityce ochrony danych osobowych,
 • ………..
 • ………..
slide16

 § 4

1. Wyniki kontroli zarządczej umożliwiają ocenę:

1) stopnia i form realizacji statutowych zadań szkoły,

2) prawidłowości realizacji zadań przez poszczególne stanowiska szkoły,

3) prawidłowości realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.

2. Wyniki kontroli zarządczej stanowią podstawę podejmowania decyzji w sprawach:

1) stosowania systemu wyróżnień i kar,

2) ustalania wysokości premii i dodatków motywacyjnych,

3) przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy,

4) typowania pracowników do odznaczeń,

5) przeszeregowania pracowników,

6) modyfikacji działań doskonalących funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

3. Działalność kontrolna w zakresie nadzoru pedagogicznego prowadzona jest niezależnie od działań wynikających z realizacji planu nadzoru.

4. Potwierdzeniem prowadzenia kontroli dokumentów jest wpisanie daty i czytelny podpis osoby kontrolującej w poddanej kontroli dokumentacji.

slide17

5. W przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości przebiegu operacji gospodarczych i finansowych oraz związanych z nimi dokumentami osoba kontrolująca obowiązana jest przedsięwziąć, w ramach kompetencji, niezbędne środki zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości lub powiadomić niezwłocznie dyrektora.

 • 6. W przypadku ujawnienia podczas kontroli nadużycia lub innego czynu mającego znamiona przestępstwa, osoba kontrolująca obowiązana jest powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód tego czynu.
 • 7. Osoby pełniące funkcje kierownicze obowiązane są:
 • 1) realizować plan kontroli zarządczej na I i II semestr roku szkolnego,
 • 2) przedstawić dyrektorowi wnioski i uwagi prowadzonej działalności kontrolnej,
 • 3) opracować wnioski dotyczące nagradzania, wyróżniania i karania pracowników w oparciu o udokumentowane wyniki przeprowadzonych kontroli.
 • 8. Dokumentację kontroli zarządczej stanowi w szczególności:
   • 1) książka kontroli wewnętrznej,
   • 2) notatka lub protokół z przeprowadzonej kontroli.
 • § 5
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 • ……………….……………………….
 • Data i podpis dyrektora
 • Załącznik:
 • Plan i harmonogram kontroli zarządczej
dzi kuj ewa halska@oskko edu pl
Dziękuję [email protected]

V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/

ad