Как обучаваме граждански и политически лидери – модел...
Download
1 / 9

Кои сме ние? - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Как обучаваме граждански и политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”. Кои сме ние?. Основано през 2001 година

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Кои сме ние?' - damara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Как обучаваме граждански и политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”


Кои сме ние? политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”

 • Основано през 2001 година

 • Мисия: да подпомогнесъздаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременнидемократични ценности катоплурализъм, толерантност и информирандебат

 • Чрез семинари, конференции и инициативисе стреми да насърчипроцеса на демократизиране в България и страните от ЗападнитеБалкани и Северна Африка

 • Част е от Асоциацията на училищата за политически науки къмСъвета на Европа


Основни програми политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”

 • Национална програма “Управленски умения”

 • Регионална програма за Югоизточна Европа

 • Регионална програма за Северна Африка

 • «Зелени политики»

 • Филантропия


Национална програма политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”

 • Началото е поставено през 2002 г.

 • До сега за завършили 12 випуска и над 450 млади политически и граждански лидери

 • Насочена е къмформирането на нов тип европейскаполитическа и гражданскакултура у младителидери и утвърждаването на моралнипринципи за тяхнотонастоящо и бъдещо развитие


Регионални програми политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”

 • Подготвямемладителидери за управлението на демократичнитепроцеси и изграждането на активно гражданско общество в балканскитестрани и държавите от Северна Африка, стимулирамеактивния диалог и сътрудничество по ключови за регионите политически, икономически и социалнипроблеми, насърчавамеприлагането на добри практики и модели за успешниреформи

 • От 2003 г. насамповече от 200 младилидери от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора саобучени в Регионалнатапрограма "ПолитическиятдебатвЮгоизточна Европа»

 • През 2012 г. с помощта на БУП бешеоткритоТунизийското училище за политика и започнаобучението на първиявипуск


“Зелени политики” политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”

 • Активна ангажираност с работа по проблемите на климатичнитепромени, енергийните политики и предизвикателствата, които те поставят.

 • Подпомаганесъс знание, информация и експертизакактозаконодателите на национално и местно ниво, така и неправителствения сектор, медиите и бизнеса, коитосаангажирани с темата.

 • Информираниятдебат, в който се чувагласът на всеки участник, е начинът да се намерят устойчиви решения на проблемите с климата.

 • Активно смеангажирани и с разработването на конкретни политики в областта на климатичнитепромени и енергийнатаефективност.


Филантропия политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”

 • Нашеторазбиране е, чедарителството не трябва да бъдезатваряно в рамките на епизодични кампании, чеблаготворителността е ценност, коятотрябва да бъдеутвърждавана.

 • Подпомагаме с информация, знания и конкретни умения за работа по общественозначимикаузи, поставяме на публично обсъжданепроблемите и предизвикателствата, с които се сблъсквафилантропията у нас, търсимпътища за възраждане на дарителските традиции в обществото.

 • Отделяме внимание на ефективността от направените дарения и как резултатите от тях се комуникират обратно с дарителите.

 • Организирамедебати и разработваме модели за социална адаптация на деца, настанени в институции, и в процеса на деинституционализация.


Вместо заключение… политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”

 • В Националната и Регионалнитепрограми за Югоизточна Европа и Северна Африка споделямеуникалния опит на училището в обучението на представители на различни политически партии и граждански организации в дух на толерантност, плурализъм и информирандебат.

 • Трансферираме опит и знания в сферата на “зелените политики” и предоставяме възможност на заинтересованите страни от Югоизточна Европа да обсъждат темите за “зеления растеж”.

 • Активно работим за обобщаване на българския и международния опит и практики в сферата на филантропията. Анализирамепредизвикателствата, пред коитосаизправенихората и организациите, коитоискат да даряват или да получават дарения.


Благодаря за вниманието! политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”

Мариана Петрова

Програмен координатор

Българско училище за политика “Димитър Паница”email: [email protected]://www.schoolofpolitics.org


ad