Det norske rettshjelpsystemet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Det norske rettshjelpsystemet PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Det norske rettshjelpsystemet. Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck. Fri rettshjelp i Norge - oversikt. Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker. Hvem er berettiget til fri rettshjelp?. Hovedregel: Kun fysiske personer

Download Presentation

Det norske rettshjelpsystemet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Det norske rettshjelpsystemet

Statens sivilrettsforvaltning

Avdelingsdirektør Wenche Bjørland

Rådgiver Nicolai Beck


Fri rettshjelp i Norge - oversikt


Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker


Hvem er berettiget til fri rettshjelp?

 • Hovedregel: Kun fysiske personer

 • Unntak: Ideelle sammenslutninger

 • Vurdering:

  • Ikke mulig/rimelig å fordele utgiftene på det enkelte medlem?

  • Avgjørende betydning for sammenslutningen?

  • Avgjørende betydning for sammenslutningens økonomi?


Organisering av rettshjelpsystemet Kompetanse til å innvilge fri rettshjelpParagraf 13 og 19 i rettshjelplovenKapittel III og IV i forskriften til rettshjelploven


Kompetanse til å yte fri rettshjelpParagraf 2 i rettshjelploven


Nasjonalbudsjettet 2013


Hovedvilkår for innvilgelse av fri rettshjelp


Fritt rettsråd vs. fri sakførsel


Sentrale prioriterte sakstyper

Utlendingssaker

Barnevernsaker

Erstatning etter strafforfølgning

Erstatningssak mot gjerningsperson

Saker om familie og barn (skillsmisseoppgjør, omsorg, samvær)

Personskadeerstatning

Oppsigelse i husleieforhold

Stillingsvern etter arbeidsmiljøloven

Søknad/klage om voldsoffererstatning

Klagesaker etter folketrygdloven § 21-12


“Ikke prioriterte” sakerRettshjelploven § 11 tedje ledd og § 16 tredje ledd

 • Rett til fri rettshjelp i saker som ikke uttrykkelig er nevnt i rettshjelploven

 • Skjønnsmessig vurdering

  • Søkeren må oppfylle de økonomiske vilkårene

  • Saken må berøre søker i særlig sterk grad

  • Likhetstrekk med prioriterte sakstyper

  • Nærmere retningslinjer er gitt i rundskrivet om fri rettshjelp

  • Restriktiv praksis


Økonomiske vilkårRettshjelpforskriften § 1-1


Inntektsgrensen

Gjennomsnittlig årlig bruttoinntekt i Norge (2013): 489 200 NOK

Inntektsgrensen har ikke økt siden 2009

En stor andel av befolkningen er ikke omfattet av rettshjelploven


Unntak fra de økonomiske vilkårene

 • Utgiftene til juridisk bistand må være vesentlige sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon

 • Vurdering: Hvor store er utgiftene til juridisk bistand sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon?

 • Svært begrensede muligheter til å gjøre unntak

 • Vurderingen er i overensstemmelse med rettshjelplovens formål (§1)


Egenandeler


Kontakt

[email protected]

[email protected]


 • Login