Det norske rettshjelpsystemet - PowerPoint PPT Presentation

Det norske rettshjelpsystemet
Download
1 / 16

 • 215 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Det norske rettshjelpsystemet. Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck. Fri rettshjelp i Norge - oversikt. Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker. Hvem er berettiget til fri rettshjelp?. Hovedregel: Kun fysiske personer

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Det norske rettshjelpsystemet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Det norske rettshjelpsystemet

Det norske rettshjelpsystemet

Statens sivilrettsforvaltning

Avdelingsdirektør Wenche Bjørland

Rådgiver Nicolai Beck


Fri rettshjelp i norge oversikt

Fri rettshjelp i Norge - oversikt


Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker

Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker


Hvem er berettiget til fri rettshjelp

Hvem er berettiget til fri rettshjelp?

 • Hovedregel: Kun fysiske personer

 • Unntak: Ideelle sammenslutninger

 • Vurdering:

  • Ikke mulig/rimelig å fordele utgiftene på det enkelte medlem?

  • Avgjørende betydning for sammenslutningen?

  • Avgjørende betydning for sammenslutningens økonomi?


Det norske rettshjelpsystemet

Organisering av rettshjelpsystemet Kompetanse til å innvilge fri rettshjelpParagraf 13 og 19 i rettshjelplovenKapittel III og IV i forskriften til rettshjelploven


Kompetanse til yte fri rettshjelp paragraf 2 i rettshjelploven

Kompetanse til å yte fri rettshjelpParagraf 2 i rettshjelploven


Nasjonalbudsjettet 2013

Nasjonalbudsjettet 2013


Hovedvilk r for innvilgelse av fri rettshjelp

Hovedvilkår for innvilgelse av fri rettshjelp


Fritt rettsr d vs fri sakf rsel

Fritt rettsråd vs. fri sakførsel


Sentrale prioriterte sakstyper

Sentrale prioriterte sakstyper

Utlendingssaker

Barnevernsaker

Erstatning etter strafforfølgning

Erstatningssak mot gjerningsperson

Saker om familie og barn (skillsmisseoppgjør, omsorg, samvær)

Personskadeerstatning

Oppsigelse i husleieforhold

Stillingsvern etter arbeidsmiljøloven

Søknad/klage om voldsoffererstatning

Klagesaker etter folketrygdloven § 21-12


Ikke prioriterte saker rettshjelploven 11 tedje ledd og 16 tredje ledd

“Ikke prioriterte” sakerRettshjelploven § 11 tedje ledd og § 16 tredje ledd

 • Rett til fri rettshjelp i saker som ikke uttrykkelig er nevnt i rettshjelploven

 • Skjønnsmessig vurdering

  • Søkeren må oppfylle de økonomiske vilkårene

  • Saken må berøre søker i særlig sterk grad

  • Likhetstrekk med prioriterte sakstyper

  • Nærmere retningslinjer er gitt i rundskrivet om fri rettshjelp

  • Restriktiv praksis


Konomiske vilk r rettshjelpforskriften 1 1

Økonomiske vilkårRettshjelpforskriften § 1-1


I nntektsgrensen

Inntektsgrensen

Gjennomsnittlig årlig bruttoinntekt i Norge (2013): 489 200 NOK

Inntektsgrensen har ikke økt siden 2009

En stor andel av befolkningen er ikke omfattet av rettshjelploven


Unntak fra de konomiske vilk rene

Unntak fra de økonomiske vilkårene

 • Utgiftene til juridisk bistand må være vesentlige sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon

 • Vurdering: Hvor store er utgiftene til juridisk bistand sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon?

 • Svært begrensede muligheter til å gjøre unntak

 • Vurderingen er i overensstemmelse med rettshjelplovens formål (§1)


Egenandeler

Egenandeler


Kontakt

Kontakt

Wenche.Bjorland@sivilrett.no

Nicolai.Beck@sivilrett.no


 • Login