YHTEISVOIMIN ELÄMÄÄN EVÄITÄ - PowerPoint PPT Presentation

Yhteisvoimin el m n ev it
Download
1 / 32

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oppilaanohjaus. Kauhajoen yhtenäiskoulun KAUHAJOEN KOULUKESKUS yleis- ja erityisopetuksen 1-9 vuosiluokkien ohjauksen toimintasuunnitelma. YHTEISVOIMIN ELÄMÄÄN EVÄITÄ. OPPILAANOHJAUKSEN TAVOITEALUEET Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

YHTEISVOIMIN ELÄMÄÄN EVÄITÄ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yhteisvoimin el m n ev it

Oppilaanohjaus

 • Kauhajoen yhtenäiskoulun KAUHAJOEN KOULUKESKUS

 • yleis- ja erityisopetuksen1-9 vuosiluokkien ohjauksen

 • toimintasuunnitelma

YHTEISVOIMIN ELÄMÄÄN EVÄITÄ


Yhteisvoimin el m n ev it

OPPILAANOHJAUKSEN TAVOITEALUEET

Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus

Oppimisen ja opiskelun ohjaus

Uravalinnan ohjaus

HOLISTINEN (kokonaisvaltainen) OHJAUSMALLI (Wattsia ja van Esbroeckia mukaillen)

OPPILAS


Yhteisvoimin el m n ev it

 • MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

 • Hyvä oppilaanohjaus edellyttää

 • koulun joustavaa sisäistä yhteistoimintaa

 • hyvää yhteistoimintaa koulun ja ympäröivän

 • yhteiskunnan välillä

 • riittävää yhteistyötä huoltajien ja koulun välillä


Yhteisvoimin el m n ev it

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖVERKOSTO OPPILAANOHJAUKSESSA

 • Työvoimahallinto

 • Työ- ja elinkeinoelämä

 • Toisen asteen oppilaitokset

 • PERUSOPETUKSEN TOIMIJAT:

 • Rehtori, apulaisrehtorierityisluokanopettaja/luokanohjaaja

 • Laaja-alainen erityisopettaja oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori,vanhemmat/huoltajat, aineenopettaja, luokanopettaja tukioppilas, koulunkäynnin

 • ohjaaja

Lähikoulut

 • Nuorisotoimi

Terveydenhuolto

 • Sosiaalitoimi


Yhteisvoimin el m n ev it

YLEIS- JA ERITYISOPETUKSEN OHJAUKSEN TEHTÄVÄT VASTUUALUEITTAIN


Erityisopetuksen rehtori

ERITYISOPETUKSEN REHTORI

 • Suunnittelee oppilaanohjauksen toteutusta yhdessä oppilaanohjaajan kanssa.

 • Valmistelee erityisopetuksen siirtopäätökset, sivistysjohtaja päättää.

 • Seuraa ja arvioi kouluyhteisön toimivuutta.

 • Pyrkii yhdessä henkilökunnan kanssa luomaan hyvän työskentelyilmapiirin.

 • Selvittää työrauhaongelmia.

 • Toimii tukena kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

 • Pitää yhteyttä kunnan muihin viranomaisiin.

 • Pitää yhteyttä muihin kouluihin.

 • Toimii oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana.

 • Vastaa siirtymävaiheista 6. luokalta 7. luokalle sekä peruskoulusta toiselle asteelle yhdessä oppilaanohjaajan kanssa.

 • Vastaa oppilaiden valinnaisaineiden tarjoamisesta toteutumisesta yhdessä oppilaanohjaajan kanssa (yläkoulu).


Yleisopetuksen rehtori

YLEISOPETUKSEN REHTORI

 • Suunnittelee oppilaanohjauksen toteutusta yhdessä oppilaanohjaajan kanssa.

 • Valmistelee erityisopetuksen rehtorin kanssa erityisopetuksen siirtopäätökset, sivistysjohtaja päättää.

 • Seuraa ja arvioi kouluyhteisön toimivuutta.

 • Pyrkii yhdessä henkilökunnan kanssa luomaan hyvän työskentelyilmapiirin.

 • Selvittää työrauhaongelmia.

 • Toimii tukena kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

 • Pitää yhteyttä kunnan muihin viranomaisiin.

 • Pitää yhteyttä muihin kouluihin.

 • Pitää yhteyttä muihin koulun sidosryhmiin (nuorisotyö, poliisi, jne.)

 • Toimii oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana.

 • Vastaa siirtymävaiheista 6.luokalta 7. luokalle sekä peruskoulusta toiselle asteelle yhdessä oppilaanohjaajan kanssa.

 • Vastaa oppilaiden valinnaisaineiden tarjoamisesta/toteutumisesta yhdessä oppilaanohjaajan kanssa (yläkoulu).


Oppilaanohjaaja yleinen tuki

OPPILAANOHJAAJA /yleinen tuki

 • Pääpaino on yleisessä tuessa, tarvittaessa käytetään tehostetun ja erityisen tuen toimia

 • Päävastuu oppilaanohjauksen järjestämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta

 • Vastaa oppilaanohjauksen toteutumisesta 7-9 vuosiluokille

 • Vastaa ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta

 • Vastaa oppilaiden työelämään tutustumisjaksoista (TET)

 • Ohjaa oppilaiden valinnaisaineiden valintaa sekä järjestää tiedotusiltoja aiheesta oppilaiden huoltajille

 • Osallistuu oppilashuoltoryhmän työskentelyyn

 • Järjestää 6. vuosiluokille tiedotusta tulevasta yläkoulusta

 • Osallistuu tiedon siirtoon 2.asteelle yhteistyössä erityisopettajien kanssa

 • Tekee yhteistyötä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän, etsivän nuorisotyön, työvoimahallinnon, ym. sidosryhmien kanssa

 • Vastaa yhteishausta toiselle asteelle, tarvittaessa yhteistyössä huoltajien kanssa

 • Pitää yhteyttä 2.asteen oppilaitoksiin ( tutustumiset, tiedotusillat vanhemmille/oppilaille)

 • Huolehtii yhteishaun jälkeisestä jälkiohjauksesta


Oppilaanohjaaja tehostettu ja erityinen tuki

OPPILAANOHJAAJA/tehostettu ja erityinen tuki

 • Päävastuu oppilaanohjauksen järjestämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta

 • Vastaa ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta

 • Osallistuu tarvittaessa erityisluokanopettajan kanssa kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön uravalintaa suunniteltaessa.

 • Ohjaa oppilaiden valinnaisaineiden valintaa yhdessä erityisluokanopettajan ja erityisopetuksen rehtorin sekä muiden oppilaanohjaajien kanssa

 • Vastaa oppilaanohjauksen toteutumisesta 7-9 vuosiluokille (erityisopetus/yhteiskoulun pienryhmät)

 • Osallistuu oppilashuoltoryhmän työskentelyyn (erityisopetus/yhteiskoulun pienryhmät 7-9 vuosiluokat)

 • Huolehtii tiedonsiirrosta 2. asteelle erityisluokanopettajan kanssa (Siirto-HOJKS)

 • Koordinoi koulutuskokeilu- sekä tutustumisjaksoja 2.asteelle

 • Pitää yhteyttä 2.asteen oppilaitoksiin

 • Tekee yhteistyötä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän, etsivän nuorisotyön, sosiaalitoimen, ym. sidosryhmien kanssa

 • Vastaa erityisluokanopettajan/luokanopettajien (erityisopetus/yhteiskoulun pienryhmät) kanssa oppilaiden työelämään tutustumisesta (TET)

 • Pitää yhteyttä työvoimahallintoon (mm. ammatinvalinnan testit)

 • Vastaa yhteishaun toteutumisesta sekä jälkiohjauksesta yhteistyössä opettajien ja huoltajien kanssa

 • Vastaa tarvittaessa oppilaiden opiskelun seurannasta 2.asteella ja työelämään sijoittumisen seurannasta koulutuksen jälkeen (myös Jopo ja yhtenäiskoulun pienluokat)


Erityisluokanopettaja

ERITYISLUOKANOPETTAJA

 • Ohjaa koulun tapoihin ja käytänteisiin

 • Pitää yhteyttä huoltajiin

 • Järjestää luokkansa vanhempainillat

 • Seuraa oppilaiden opintojen edistymistä ja tarvittaessa käynnistää tukitoimet ongelmien ratkaisemiseksi

 • Seuraa luokkansa poissaoloja ja myöhästymisiä

 • Huolehtii luokkansa oppilaiden opetuksen yksilöllistämisistä yhdessä rehtorin kanssa oppilaan edellytysten ja tehtyjen suunnitelmien mukaan

 • Laatii henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) yhdessä aineenopettajien, vanhempien sekä muiden ammatti-ihmisten kanssa

 • Tukee oppilasta opiskelussa, tekee aloitteen tukiopetuksen antamisesta

 • Antaa tukiopetusta

 • Tekee yhteistyötä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän kanssa

 • Osallistuu oppilaanohjauksen suunnitteluun

 • Toimii oppilashuoltoryhmässä, kun omien oppilaiden asioita käsitellään


Laaja alainen erityisopettaja 1 6 vuosiluokat

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETTAJA1-6 vuosiluokat

 • Seuraa kaikkien oppilaiden edistymistä yhteistyössä oppilaan opettajan/opettajien kanssa

 • Toimii opettajan työparina oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

 • Osallistuu kolmiportaisen tukimallin toteuttamiseen

 • Opettaa joustavin opetusjärjestelyin (yksilöopetuksessa, pienryhmissä, samanaikaisopetuksessa) yksilöllisin menetelmin/materiaalein

 • Toimii oppilashuoltoryhmässä

 • Konsultaatio (esim. opettajat, vanhemmat, kuraattori, sosiaalitoimi, neuvolat ja terapeutit)

 • Moniammatillinen yhteistyö


Laaja alainen erityisopettaja 7 9 vuosiluokat

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETTAJA 7-9 vuosiluokat

 • Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa on osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, jotka opiskelevat pääsääntöisesti omissa yleisopetuksen luokissaan, mutta joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Osa-aikainen erityisopetus voi olla samanaikaisopetusta, pienryhmäopetusta tai yksilöopetusta. Erityisopetukseen osallistuva oppilas opiskelee samaa kurssia, samaan aikaan kuin oma luokka, ellei toisin sovita. Laaja-alaiseen erityisopetukseen ei tarvita hallinnollista päätöstä, vaan siihen osallistuminen on koulun sisäinen opetusjärjestely. Ratkaisusta pyritään neuvottelemaan huoltajien kanssa. Tavoitteena on tukea yleisopetuksessa opiskelevaa oppilasta.

 • Toimii yhteistyössä opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa

 • Selvittää ja kartoittaa oppilaan tuen tarpeita laaja-alaisesti

 • Huolehtii tiedonsiirroista nivelvaiheissa

 • Osallistuu aktiivisesti oppilashuoltoryhmiin

 • Vastaa oman koulun laaja-alaisen erityisopetuksen toteuttamisesta

 • Antaa konsultaatiota koulun henkilökunnalle

 • Pitää yhteyttä huoltajiin

 • Osallistuu erityisopetuksen päätösten valmisteluun

 • Osallistuu tarvittaessa HOJKS- ja oppimissuunnitelmaneuvotteluihin

 • Laatii HOJKS:it yhteistyössä aineenopettajan ja huoltajien kanssa

 • Ohjaa oppilaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja kirjoittaa lausuntoja oppilaan tilanteesta eri tahoille


Luokanopettaja

LUOKANOPETTAJA

- Ohjaa koulun tapoihin ja käytänteisiin

- Pitää yhteyttä huoltajiin

- Järjestää luokkansa vanhempainillat

- Seuraa oppilaiden opintojen edistymistä ja tarvittaessa käynnistää tukitoimet ongelmien ratkaisemiseksi

- Seuraa luokkansa poissaoloja ja myöhästymisiä

- Huolehtii luokkansa oppilaiden opetuksen yksilöllistämisistä oppilaan edellytysten mukaan, yhteistyössä erityisopettajan kanssa

- Tukee oppilasta opiskelussa, tekee aloitteen tukiopetuksen antamisesta

- Antaa tukiopetusta ja ohjaa tarvittaessa erityisopettajalle

- Tekee yhteistyötä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän kanssa

- Osallistuu oppilaanohjauksen suunnitteluun sekä toteuttaa ohjausta

- Toimii oppilashuoltoryhmässä, kun omien oppilaiden asioita käsitellään


Aineenopettaja

AINEENOPETTAJA

 • Ohjaa opiskelun ja opiskelutaitojen kehittymistä omassa oppiaineessaan (aineen opiskelu, tavoitteet, arviointi, aineen merkitys, opiskelutaidot)

 • Seuraa oppilaan kehittymistä omassa oppiaineessaan ja tarvittaessa antaa tukiopetusta sekä lisätehtäviä

 • Pitää yllä yhteistyötä huoltajien kanssa omaan oppiaineeseensa liittyen (mm. palaute, 4-varoitukset)

 • Järjestää kahdenkeskisiä kasvatuskeskusteluja oppilaan kanssa aina kun siihen on tarvetta

 • Selvittää oppilaan ja opettajan erimielisyyksiä yhteistyössä huoltajien kanssa

 • Tiedottaa luokanohjaajaa sekä oppilashuoltohenkilöstöä aineenopetuksesta, mikäli oppilaalle on kertynyt poissaoloja ja/tai opiskelun tulokset ovat odottamattomasti notkahtaneet


Koulunk yntiohjaaja

KOULUNKÄYNTIOHJAAJA

 • Toimii oppilaan opiskelun tukena sekä tukee hänen opiskelutaitojensa kehittymistä

 • Tukee oppilaan oman toiminnan ohjautuvuuden kehittymistä (keskittyminen, tarkkaavaisuus, oppimisvaikeudet ym. tuen tarve)

 • Toteuttaa yhteistyössä opettajan kanssa oppiaineiden erityttämistä

 • Toteuttaa opettajan kanssa tulevien oppituntien järjestelyjä oppilaiden yksilöllisen tarpeen mukaan


Yhteisvoimin el m n ev it

KOULUNKÄYNTIOHJAAJA/YHDYSOHJAAJAtehostettu tuki/erityinen tuki

 • Sopii koulutuskokeiluja, tutustumisia sekä huolehtii niiden toteutumistatoiselle asteelle yhteistyössä oppilaanohjaajan kanssa

 • Tukee oppilaita TET-jaksojen sopimisessa, huolehtii kuljetuksesta sekä on TET-jaksoillamukana tarvittaessa

 • Tekee toisen asteen oppilaitoksiin yhteistyötäoppilaanohjaajan kanssa

 • Toimii koulunkäyntiohjaajana tarvittaessa

 • Antaa 9. vuosiluokan oppilailleyksilöohjausta (mm. ammatillista matematiikka tutuksi)

 • Haastattelee oppilaanohjaajan kanssa erityisopetuksen 7-8 vuosiluokkien oppilaita.


Koulukuraattori

KOULUKURAATTORI

 • Kuraattori tukee oppilasta ja hänen perhettään koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulukuraattorin työ on ns. muutostyötä jonka tavoitteena on yksilön, ryhmän ja koko kouluyhteisön muutosprosessit sosiaalityön keinoin.  

 • Koulukuraattoripalveluita on määritelty perusopetus-, lastensuojelu- ja kansanterveyslaissa.

 • Koulukuraattorin työ koostuu pääasiassa kahdenkeskisistä tukikeskusteluista ja sosiaalisista selvityksistä oppilaan ja hänen verkostonsa kanssa. Keskustelun aiheina voi olla esimerkiksi käyttäytyminen, sosiaaliset suhteet, ristiriitatilanteet kotona, koulussa tai vapaa-ajalla sekä tunne-elämä. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä kotiin, oppilashuoltoryhmään, lastensuojeluun tmv. ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä. Ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään ja jo syntyneisiin ongelmiin puututaan mahdollisimman varhain. Koulukuraattorin kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia lapsen edun mukaisesti.

 • Kuraattori voi tarvittaessa pitää koko luokalle tai ryhmälle tunteja, työmenetelminä voi mm. olla ryhmäyttäminen, erilaiset teemat, kyselyt ja ryhmän havainnointi.

 • ryhmäytykset

 • kotikäynnit

 • ohjaaminen koulun omiin ja ulkopuolisiin palveluihin

 • sosiaalisten lausuntojen ja lähetteiden tekeminen

 • vanhemmuuden tukeminen

 • kriisityö

 • lasten- ja nuorta tukevien verkostojen aktivointi

 • päivittäiset opettajien ja koulun henkilöstön kanssa käydyt konsultaatio keskustelut

 • tiedottaminen

 • asiakaskäyntien seuranta

 • hyvinvointia tukevien toimintakulttuurin luominen

 • seutu- ja valtakunnallinen työ

 • oppilashuoltoryhmät

 • koulun ulkopuoliset työryhmät (esim. NuKuTe)

 • nivelvaiheen oppilashuoltotyö


Terveydenhoitaja

TERVEYDENHOITAJA

 • Seuraa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä

 • Tekee määräaikaistarkastukset ja seulontatutkimukset; ohjaa jatkotutkimuksiin

 • Ohjaa terveellisiin elämäntapoihin, tukee seksuaaliterveyttä ja antaa päihdevalistusta

 • Osallistuu ammatinvalintaan liittyvään terveysneuvontaan.

 • On oppilaiden tukena erilaisissa kriisitilanteissa (elämänkriisit, traumat, menetykset, muutokset perhesuhteissa ym.)

 • On omalta osaltaan mukana pitkäaikaissairaiden ja vaikeavammaisten lasten ja nuorten kuntoutus- ja hoitorenkaassa

 • Antaa ensiapuluontoista sairaanhoitoa.

 • Osallistuu oppilashuoltoryhmän työskentelyyn ja on koulun kriisiryhmän jäsen


Yhteisvoimin el m n ev it

NUORISOTYÖNTEKIJÄ

-Ohjaa oppilaiden kasvua ja kehitystä heidän vapaa-ajallaan.

 • Osallistuu oppilashuoltoryhmän kokouksiin tarvittaessa.

 • - Järjestää pienryhmätoimintaa tarvittaessa sekä tarjoaa apua harrastusmahdollisuuksien löytymiseen.

 • - Toteuttaa yksilötyötä (tukee yksittäisen nuoren vapaa-ajanviettoa ja koulujaksamista ym.).

 • - Toteuttaa koulupäivystystä, jolloin nuorisotyöntekijä on nuorten saatavilla koulun käytävillä (erikseen sovitut ajankohdat).

 • - Osallistuu ja toteuttaa koululuokkien ryhmäytymistä tarvittaessa.


Yhteisvoimin el m n ev it

OPPILASHUOLTORYHMÄ

- Kokoontuu kerran viikossa tai säännöllisesti kunkin koulun tarpeet huomioiden.

 • Ryhmään kuuluvat rehtori (pj.), koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja,

 • erityisopettajat, oppilaanohjaaja, apulaisrehtori ja tarvittaessa muita

 • asiantuntijoita.

 • Usein myös luokan avustava henkilökuntaon paikalla.

 • Tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden

 • sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen yhteistyössä

 • huoltajien kanssa.


Yleis ja erityisopetuksen 1 6 vuosiluokkien ohjaus

YLEIS- JA ERITYISOPETUKSEN

1-6 VUOSILUOKKIEN OHJAUS


Yhteisvoimin el m n ev it

LUOKANOPETTAJA JA ERITYISLUOKANOPETTAJA VASTAAVAT OHJAUKSESTA

1. OHJAA NIIN OPPILAITA KUIN VANHEMPIAKIN

 • Anna reissuvihkojen kautta työskentelyohjeita kotitehtävien tekemiseen

 • Anna puhelinkeskusteluin ohjausta vanhemmille ristiriitatilanteiden selvittelyyn kotona

 • Käy läpi erilaisia malleja ristiriitatilanteiden selvittelyyn kahden kesken ja luokkatilanteissa. Työkaluina esimerkiksi Vastuun portaat tai Kidsskills

 • Auta vanhempia näkemään oman lapsensa edistymistä lyhyellä ajanjaksolla antamalla viikkopalautteita koteihin, positiivinen palaute vahvistaa

 • Rohkaise vanhempia ottamaan yhteyttä perheneuvolaan jos on haasteellisia vuorovaikutustilanteita lapsensa kanssa

 • Anna vinkkejä vanhemmille nukkumaanmenoaikojen sopimisesta

 • Anna ohjausta oppilaille omien tunteidensa tunnistamiseen tunnetunneilla

 • Vie oppilaat tutustumaan mahdollisiin jatkokoulutuspaikkoihin ja siellä räätälöi erityisoppilaille hänen kykyjensä mukainen koulutuskokonaisuus yhdessä oppilaanohjaajan kanssa


 • Yhteisvoimin el m n ev it

  2.OPISKELUTAITOJEN OPETTAMISESTA

  • Anna ohjeita säännölliseen läksyjenlukutekniikkaan SSMK= silmäile, syvenny, muistele ja kertaa

 • Konkretisoi opiskelua kuvien avulla, visualisoimalla

 • Anna konkreettisia malleja teoreettisten aineiden opiskeluun

 • Harjoituta tarpeeksi kauan eri oppiaineiden vaatimia perustaitoja kertaamalla

 • Ohjaa itsetuntemuskeskustelujen kautta oppilasta uskomaan itseensä oppijana kannustamalla

 • Auta jokaista oppilasta löytämään hänen oman tapansa opiskella

 • Vaihtele opettamistyylejäsi jos haluat oppilaiden oppivan löytämään oman tapansa oppia

 • Käytä tukisanalistoja, alleviivauksia ja ajatuskarttoja erilaisten oppijoiden apuna

 • Opeta opiskelijoita liittämään opiskeltava asia omiin kokemuksiinsa


 • Yhteisvoimin el m n ev it

  3. OHJAA OPPILAITASI TUNNISTAMAAN OMIA VAHVUUKSIAAN

  • Anna myönteistä palautetta aina kun on aihetta

 • Ohjaa oppilaita tarkkailemaan työskentelyä pari- ja ryhmätöissä

 • Seuraa tarkasti oppilaiden työskentelyä ja anna välitöntä palautetta joko kahden kesken tai positiiviset asiat koko luokan kanssa

 • Kysele oppilaiden henkilökohtaisia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita

 • Ohjaa näkemään se mitä on tähän mennessä opittu ja sen lisäksi muistuta jatkuvan harjoittelun ja kertaamisen tärkeyttä

 • Oppilaanohjaajan/opettajan aito kiinnostuminen oppilaisiinsa vaikuttaa positiivisesti koko luokan oppimisilmapiirin luomiseen

 • Kannusta oppilaita itsenäisiin ratkaisumalleihin niin oman käytöksen kuin opiskelun suhteen

 • Opeta oppilaita ottamaan itse vastuuta omista tekemisistään


 • Yhteisvoimin el m n ev it

  4. OHJAA OPPILAITASI ITSETUNTEMUKSEEN JA ERILAISTEN ONGELMARATKAISUMALLIEN OPPIMISEEN

  • Ohjaa käyttämään erilaisia ongelmanratkaisumalleja eli anna tilaa oppilaiden omille ratkaisumalleille tyrmäämättä niitä ilman oppilaiden perusteluja

 • Anna suoria ohjeita malleista mistä oppilas hyötyy ja mistä on haittaa

 • Anna jokaisen oppilaan harjoitella itsearvioinnin avulla onnistumistaan päivän tai viikon lopuksi (toimii samalla muistiharjoituksena)

 • Harjoittele kahden kesken tai koko luokan kanssa analysoimalla tapahtunutta

 • Pidä arviointikeskustelut yhdessä vanhempien ja oppilaan kanssa syksyisin

 • Ohjaa pelien ja leikkien kautta harjoittelemaan erilaisia ratkaisumalleja samaan tilanteeseen

 • Opeta ensin erilaisia ratkaisumalleja ja sitten käytännössä sovella harjoituksilla

 • Käytä kyselytekniikkaa ongelmatilanteiden selvittelyssä varsinkin ylemmillä luokilla, aiemmat kokemukset auttavat

 • Ohjaa näkemään syy- seuraussuhteita eri tilanteisiin


 • Yhteisvoimin el m n ev it

  5-6 VUOSILUOKKIEN OPPILAANOHJAUKSEN PAINOPISTEALUEET

  - Kirjasto, sanoma- ja aikakauslehdet tiedonlähteenä.

  - Radio, netti ja televisio tiedon välittäjänä, koulu- tv.

  • Kehitetään tiedonhankinnan valmiuksia: nettiketti, tieto- ja lähdesuoja,

  • käyttäjätunnus ja salasana.

   - Tutustutaan huoltajien, oman kylän tai lähialueen yrityksiinn/työpaikkoihin.

   - Tutustuminen koulujen työntekijöiden työtehtäviin.

   - Päätöksenteon ja valintojen harjoittelu.

  • Koulutuksen, työnteon ja ammattien arvostaminen. (Kauhajoen kunnan

  • opetussuunnitelma).

  • 5. vuosiluokkien opiskelutaitojen tukeminen (mm. SSMK-tekniikka).


  Nivelvaihe 6 vuosiluokalta yl kouluun

  NIVELVAIHE 6.vuosiluokalta yläkouluun

  6.luokan kevät

  • Kirje tulevalle luokanohjaajalle

  • Yläkoulun opot/tukioppilaat vierailevat 6. luokilla

   - opiskelu/valinnaisuus

   - ryhmien muodostaminen

   - oppilaan oikeudet/velvollisuudet

   - sukupuoliroolit esim. valinnaisten painotus

   - kouluyhteisön roolit

   - asianmukainen pukeutuminen

   - koulun henkilökunta

   - koulun säännöt ja käytänteet

  • Perusryhmät (uudet 7. luokat)

   - luokanohjaaja

   - tukioppilaat

   - vanhempainilta: tiedotus ryhmistä

   - siirtopalaverit alakouluilla: rehtorit, luokanopettajat, erityisopettaja, kuraattori ja

   pienryhmäsiirtojen osalta lisäksi oppilaanohjaaja

   7. luokan syksy

   Ohjattu ryhmäytyminen – Majaniemi-toiminta


  Yhteisvoimin el m n ev it

  7-9 VUOSILUOKKIEN OPPILAANOHJAUKSEN PAINOPISTEALUEET tehostettu ja erityinen tuki

  7. luokka 8. luokka 9. luokka


  Yhteisvoimin el m n ev it

  OPPILAANOHJAUKSEN SISÄLLÖT

  Opokurssi 1 ”Minä ja mahdollisuuteni”

  7.lk 1.jakso

  • Tutustuminen; kouluyhteisöni ja yhteisöni pelisäännöt

  • Arviointi; käyttäytyminen ja työskentely -> Suoritusmerkintä (S) oppilaanohjauksessa; kriteerit

  • Opiskelutaidot; kartoitus (opiskelutaidon testi)

  • Opiskelutaidot; tulokset ja eri kategorioiden sisältö (käytännön esimerkit) (s.26-27 tehtävät)

  • Opiskelutaidot; oppiminen ja unohtaminen (muisti ja unohtaminen)

  • Opiskelutaidot; ajankäyttö, asenteet, odotukset

  • Opetussuunnitelma

  • Luokkayhteisön pelisäännöt, roolit

  • Tiedon hankkiminen, tietoturva, Wilman käyttö

  • Ryhmätyöskentely

  • Työelämään tutustuminen, tavoitteet ja käytännöt

  • Opiskelutaidot; tilanteen kartoitus ja oppimistulosten arviointi


  Yhteisvoimin el m n ev it

  7.lk 3. jakso

  • Työelämään tutustuminen, palaute

  • Itsetuntemus, itsetunto

  • Valinnaisaineet; esittely

  • Valinnaisaineet; koevalinta

  • Valinnaisaineet; valinta 8. luokkaa varten

  • Vastuun portaat

  • Kiusaaminen, KiVa-tiimi, tukioppilastoiminta

  • Ihmissuhteet ja nuoruusikä

  • Opiskelun ja koulutuksen merkitys

  • Arviointi, itsearviointi

  8. lk 2. jakso

  • Suomen koulutusjärjestelmä; koulutuksen merkitys

  • Toisen asteen koulutusvaihtoehdot

  • Suomen elinkeinorakenne

  • Itsetuntemus, itsetunto-

  • Humanistinen ja kasvatusala

  • Kulttuuriala

  • Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

  • Luonnontieteiden ala

  • Tekniikan ja liikenteen ala

  • Tekniikan ja liikenteen ala

  • Luonnonvara- ja ympäristöala

  • Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala


  Yhteisvoimin el m n ev it

  • Opokurssi 2 ”Haaveista todeksi”

  • 8. lk 3. jakso

  • Valinnaisaineet: esittely ja valintojen merkitys

  • Valinnaisaineet; koevalinta

  • Valinnaisaineet; valinta 9. luokkaa varten

  • Matkailu- ravitsemis- ja talousala

  • Ammatinvalinnan ohjelma

  • Kuljetuksen ja liikenteen koulutus

  • Työelämään tutustuminen; tavoitteet, pelisäännöt ja työn hakeminen

  • Työelämään tutustuminen; työsuojelu

  • Työelämään tutustuminen; toteutus

  • Työelämään tutustuminen; raportointi ja palaute

  • Suojelualan koulutus

  • Oppimistulosten arviointi

  9lk 1. jakso

  • Itsetuntemus ja ammatillinen kehitys

  • Suomen koulutusjärjestelmä; kertaus

  • Oppilaitosvierailu; maatalousoppilaitos

  • Oppilaitosvierailu; kauppaoppilaitos

  • Oppilaitosvierailu; ammattioppilaitos

  • Oppilaitosvierailu; evankelinen opisto; perusopetuksen lisäopetus

  • Työelämään tutustuminen; tavoitteet ja pelisäännöt

  • Työelämään tutustuminen; toteutus

  • Työelämään tutustuminen; raportointi ja palaute

  • Päätöksentekoprosessi: kohti yhteisvalintaa

  • Oppilaitosvierailu; sedu

  • Ammatinvalinnan ohjelma (AVO)


  Yhteisvoimin el m n ev it

  9 lk 2. jakso

  • Arviointi

  • Yhteisvalinta: demo

  • Lukio-opinnot

  • Oppilaitosvierailu; lukio

  • Yhteishaun koevalinta

  • Kahden tutkinnon suorittaminen

  • Työ- ja elinkeinotoimistoon tutustuminen

  • Lukion ainevalinnat/ opintojen rahoitus

  • Oppisopimuskoulutus ja muut koulutusmahdollisuudet

  • Yhteisvalinta

  • Päättöarviointi ja arvosanojen korottaminen

  • Jälkiohjaus


 • Login