Download
1 / 21

Организација рада више организационих целина на реализацији више предмета рада - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Организација рада више организационих целина на реализацији више предмета рада. Примери заједничког рада. Изградња више грађевинских објеката на више локација уз учешће више предузећа Изградња инфраструктурних објеката. Производња више врста производа на више радних места.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Организација рада више организационих целина на реализацији више предмета рада' - dalila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Организација рада више организационих целина на реализацији више предмета рада


Примери заједничког рада организационих целина на реализацији више предмета рада

 • Изградња више грађевинских објеката на више локација уз учешће више предузећа

 • Изградња инфраструктурних објеката.

 • Производња више врста производа на више радних места.

 • Пружање више врста услуга на више радних места.


ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗВРШЕЊА: организационих целина на реализацији више предмета рада

Примери заједничког рада

 • ВИШЕ ПОСЛОВА,

 • ВИШЕ АКТИВНОСТИ,

 • ВИШЕ ПРОЈЕКАТА,...

 • ...

  У ОКВИРУ НЕКОЛИКО ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦЕЛИНА

  - ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ РЕДOСЛEДА -


Врсте организационих целина на реализацији више предмета рада проблема

Примери заједничког рада

 • Одредити такав редослед извршења m послoва у оквирu n организационих целина (m>>n) коме ће одговарати минимално укупно време извршења свих послова. Редослед организационих целина при извршењу сваког посла је познат, исти је за све послове и не може се мењати. Исто тако времена трајања послова по организационим целинама позната су и константне су величине.

 • Одредити такав редослед n организационих целина при извршењу m послoва (n>>m) коме ће одговарати најмање укупно време трајања свих послова. У овом случају познат је редослед послова и не може се мењати. Исто тако времена трајањa послoвa пo oргaнизaциoним целинaмa пoзнaтa су и кoнстaнтне су вeличинe.


Структура проблема одређивања оптималног распореда извршења m послова у оквиру n организационих целина

Дефинисање функције циља

 • ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЦЕЛИНЕ

 • радна места

 • групе радних места

 • одељења или службе

 • радионице

 • погони, фабрике

 • предузећа, установе

 • ПРЕДМЕТ РАДА

 • послови, активности, операције,

 • израда делова, производа,...

 • изградња објеката

 • обрада земљишта

 • изградња путева и друге инфраструктуре...


ШТА ЈЕ ЦИЉ? оптималног распореда извршења m послова у оквиру n организационих целина

Дефинисање функције циља

ОРГАНИЗОВАТИ РАД ТАКО ДА СЕ СВЕ ЗАВРШИ ЗА НАЈКРАЋЕ ВРЕМЕ

min T

Како се одређује Т ?


Дефинисање функције циља оптималног распореда извршења m послова у оквиру n организационих целина

Т-време између тренутка почетка првогпосла на првом радном месту и тренутказавршетка последњег посла на последњем радном месту.

Kако то изгледа код два радна места и mпослова?

Т=време рада последњег радног места +

сви застоји (чекања) последњег радног места.


Од чега се полази? оптималног распореда извршења m послова у оквиру n организационих целина

Дефинисање функције циља

 • Предмета рада Pi, i=1,...,m

 • Технологије рада (редоследа организaционих целина OCj, j= 1,...,n)

 • (m>n)

 • Времена трајањa пословa tij=const.


Шта треба одредити? оптималног распореда извршења m послова у оквиру n организационих целина

Дефинисање функције циља

 • Редослед предмета рада Pi (оптимални)

 • или

 • Редослед организационих целина OCj; (j = 1,...,n) (оптимални)

 • min T

 • Застоје или чекања предмета рада

 • Чекања или застоје оргaнизaционих целинa


Структура проблема одређивања оптималног редоследа извршења m послова у оквиру n организационих целина

Проналажење решења

ОРГАНИЗАЦИОНЕ

ЦИЉ ЈЕ

ПРЕДМЕТРАДА

P

ЦЕЛИНЕ

R

O

-радна места,

ОРГАНИЗОВАТИ ПРОЦЕС РАДА ТАКО ДА СЕ СВИ ПОСЛОВИ ИЗВРШЕ ЗА НАЈКРАЋЕ МОГУЋЕ ВРЕМЕ

C

-послови,

-групе радних

E

-активности,

места,

S

-операције,

-одељења или

службе,

-израда производа

R

-радионице,

-изградња објекта

A

-погони,

D

-фабрике,

A

ПОЗНАТЕ

ТРЕБА ОДРЕДИТИ

ПОЛАЗИ СЕ ОД

ВЕЛИЧИНЕ СУ

Редослед послова

Pi, (i=1,...,m)

min T

Zoc – застоје или чекања организационих целина

Čp – чекањe послoвa нa изvршenјe

i=1,...m

Pi, (i=1,...,m)

(OCj, j=1,...,n)

tij=const.

редослed (OCj, j=1,...,n)

n<<m

-послова Pi;

-технологије извршења

-редоследа

организационих целина

(OCj;

j=1,...n)

-времена трајања

послова tij


Проблем са 2 организационе целине и m послова (предмета рада)

Проналажење решења

Орг. целине

OC1

OC2

Послови

P1

t11

t12

t21

P2

t22

.

.

.

Pi

ti2

ti1

.

.

.

Pm

tm1

tm2

Укупно


Како то изгледа графички? целине и

Проналажење решења

t12

t22

tm2

t22

t(m-1)1

t11

t21

t31

tm1

1. Ako je

2. Ako je

OCj

min T = ?

OC2

OC1

T

=>

=>

Како узети у обзир оба случаја?


Колико је трајање свих застоја целине и RM2?

Проналажење решења

1. Ако је

2. Ако је

=>

=>

зa


Колико је трајање свих застоја целине и RM2?

Проналажење решења

Како узети у обзир оба случаја?


Које је време извршења свих послова?

Проналажење решења

const.

Ако се жели min T => треба Z2oда буде мин.

 • Кад ће Z2oбити најмање могуће, односно минимално?

Кад највећи члан низа има најмању могућу вредност.

 • Кад ће

имати најмању вредност?

Кад ће бити минимални?

=>


АЛГОРИТАМ послова

Проналажење решења

1.

2.

3.

Упоредити времена

a)

Ако је

Pr . . .

. . . Ps

c)

Ако је

Pr . . . Ps

=>

Prпретходи свiм осталим послoвима

b)

Ако је

=>

Psтреба распоредити на последњу позицију

Pr на прву позицију

=>

Ps на последњу позицију


АЛГОРИТАМ послова

Проналажење решења

Ако више послова конкурише за једну позицију тада постоји

више оптималних решења.

ПРИМЕР?

4.

Распоређени посао (распоређене послове) искључити из даљег посматрања и поновити поступак


Израда детаљног плана ангажовањасваког учесника у заједничком послу

 • Одабрати (ако их има више) оптимално решење.

 • Одредити почетак и крај за сваки посао.

 • Израчунати застоје,чекања извршиоца послова.

 • Превести све (посао, извршилац,почетак,трајање,крај,чекање) на календарски план (година,месец,дан,сат).


Примери заједничког рада ангажовања

 • ПИТАЊА:

 • Врсте проблема оптималног редоследа.

 • Шта је циљ код проблема оптималног редоследа?

 • Како се одређује функција циља?

 • Од чега се полази код одређивања оптималног редоследа?

 • Шта треба одредити код проблема оптималног редоследа?

 • Структура проблема одређивања оптималног редоследа извршења m послова у оквиру n организационих целина.

 • Табелом и графиком представити проблем са две организационе целине и m послова.

 • Графички и аналитички показати када постоји други застој друге организационе целине и израчунати га.

 • Графички и аналитички показати када постоји трећи застој друге организационе целине и израчунати га.

 • Извести и приказати све чланове низа застоја друге организационе целине.

 • Приказати алгоритам за проналажење решења оптималног редоследа.

 • Како се прави детаљан план ангажовања сваког учесника у заједничком послу?


ad