Projekt epp ed informovan souhlas
Download
1 / 21

Projekt EPP-ED Informovan souhlas - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Updated On :

Projekt EPP-ED Informovaný souhlas. JUDr. Ondřej Dostál. Nabídka dne…. Práva pacienta ve vztahu k lékaři Informovaný souhlas Soukromí a právo na informace Práva občana na informace a přístup k péči Právo na statistické informace Právo na rovný přístup k péči Procesní záruky uplatnění práv.

Related searches for Projekt EPP-ED Informovan souhlas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt EPP-ED Informovan souhlas' - dalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt epp ed informovan souhlas

Projekt EPP-EDInformovaný souhlas

JUDr. Ondřej Dostál


Nab dka dne
Nabídka dne…

 • Práva pacienta ve vztahu k lékaři

  • Informovaný souhlas

  • Soukromí a právo na informace

 • Práva občana na informace a přístup k péči

  • Právo na statistické informace

  • Právo na rovný přístup k péči

 • Procesní záruky uplatnění práv


Prameny pr va
Prameny práva

 • Úmluva o biomedicíně

  • 96/2001 Sb.m.s.

  • Výkladová zpráva

 • Zákon o péči o zdraví lidu

  • 20/1966 Sb., zejm. § 23

 • Transplantační zákon

 • Obecné předpisy (OZ, TZ)


Trocha teorie hierarchie pr vn ch norem
Trocha teorie: hierarchie právních norem

Ústavní zákony

(Listina)

Článek 10 Ústavy:

Vyhlášené mezinárodní

smlouvy, k jejichž

ratifikacidal Parlament

souhlasa jimiž je Česká

republikavázána, jsou

součástíprávního řádu;

stanoví-limezinárodní

smlouva něco jiného než

zákon, použije se

mezinárodní smlouva.

Mezinárodní úmluvy

podle čl.10 Ústavy

„Obyčejné“ zákony

Podzákonné předpisy

(vyhlášky, nařízení)


Mluva p ehled
Úmluva: Přehled

 • Článek 5 - Obecné pravidlo

  • Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.


Mluva p ehled1
Úmluva: Přehled

 • Článek 6 - Ochrana osob neschopných dát souhlas (1/2)

  • Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zmocněny zákonem. Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.


Mluva p ehled2
Úmluva: Přehled

 • Článek 8 - Stav nouze vyžadující neodkladná řešení

  • Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.

 • Článek 9 - Dříve vyslovená přání

  • Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.


Mluva p ehled3
Úmluva: Přehled

 • Článek 10 – Ochrana soukromí a právo na informace

  • Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví.

  • Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat.

  • Pokud je to v zájmu pacienta, může ve výjimečných případech zákon omezit uplatnění práv podle odstavce 2.


Pr va pacienta informovan souhlas
Práva pacienta: informovaný souhlas

 • Současná úprava

  • Úmluva o biomedicíně, zákon 20/1966 Sb.

  • „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“

 • Informovaný souhlas jako podmínka právnosti zákroku

  • Nedostatečné (neprokazatelné) poučení => neplatný souhlas

  • Neexistence (neprokazatelnost) souhlasu => protiprávní zákrok

   • Bez ohledu na provedení zákroku lege artis

   • Kromě povolených výjimek (stav nouze…)

  • Protiprávní zákrok => problém

   • Odpovědnost za škodu dle občanského práva

   • Trestněprávní odpovědnost za běžné důsledky lege artis zákroku?

   • Úhrady: proplácí se jen péče poskytnutá v souladu s právem?


Pr va pacienta informovan souhlas1
Práva pacienta: informovaný souhlas

 • „Terapeutické privilegium“?

  • Zamlčení rizik z důvodu ochrany psychiky

   • Informovat „řádně“ nebo „vhodným způsobem“?

   • Salus aegroti vs. voluntas aegroti suprema lex…?

  • Moderní právní úpravy

   • Povinnost sdělit informaci, ale…

   • …pacient má právo informaci odmítnout

  • Podrobná zákonná úprava nutná


Pr va pacienta informovan souhlas2
Práva pacienta: informovaný souhlas

 • Srozumitelnost

  • Nestačí poučení „vyslat“, musí být „přijato“

 • Rizika a důsledky

  • Pouze závažná rizika

  • Co je „závažné riziko“

   • Pravděpodobnost x Tíživost x Naléhavost zákroku

   • Tvorba modelových poučení: role pacientských sdružení

 • Alternativy

  • Vždy alespoň alternativa neléčení + důsledky

  • Pokud možno, radikální x konzervativní

  • Ekonomicky nedostupné alternativy?


Pr va pacienta informovan souhlas3
Práva pacienta: informovaný souhlas

 • Osoby nezpůsobilé dát souhlas

  • Zákonný zástupce: povinen jednat „v zájmu zastoupeného“

   • Zdravotní zájem nebo např. preference např. náboženského vyznání?

  • Nezletilí

   • Problém rozporu mezi rodiči

   • „Mladí dospělí“: jednají sami nebo přes rodiče? (interrupce)

  • Dočasně nezpůsobilí (alkohol, zranění, senilita)

   • Respektovat vůli a riskovat § 207 TZ Neposkytnutí péče…

   • …nebo postupovat bez souhlasu a riskovat protiprávnost zákroku?

 • Kdo rozhodne o osobním stavu (když ne lékař)?

  • Soud ve zrychleném řízení?

  • „Nemocniční ombudsman“?


Pr va pacienta informovan souhlas4
Práva pacienta: informovaný souhlas

 • Další problémy

  • „Living wills“ aneb předem vyslovená přání

   • Úmluva čl. 9: „má být brán zřetel“

  • Rozšíření zákroku nad rámec souhlasu

 • Finanční aspekty práva na poučení

  • Komunikovat s pacientem je

   • Právní povinnost

   • Etická povinnost

   • Vyplatí se to (compliance)

  • Nutno lépe ohotnotit čas lékaře strávený komunikací


Pr va pacienta soukrom
Práva pacienta: soukromí

 • Sdělování informací rodině a dalším

  • 20/1966: „popřípadě členy rodiny“

  • Problém telefonických dotazů

  • Řešení:

   • Způsobilý pacient určí koho a o čem informovat, vstupní formulář

   • Nezpůsobilý pacient: nutno vytvořit právní domněnky (zákonem)

    • Blízké osoby – předpokládaný souhlas s podáním informace

    • Ostatní – předpokládaný nesouhlas

 • Vizity, sdělování informací před spolupacienty

  • Organizačně nelze všude zajistit…

  • …ale lze žádat přiměřenou ochranu


Pr va pacienta dokumentace
Práva pacienta: dokumentace

 • Přístup pacienta do dokumentace

  • Lze nahlížet a pořizovat výpisy nebo jen právo na sdělení?

  • Je třeba odstranit nejistotu v zákoně

   • Ochrana soukromí třetích osob

   • Jinak právo na nahlížení a výpisy

   • Právní jistota: kopie z vyšetření ihned pacientovi?

 • Aktuální téma: pozůstalí

  • Současný stav: nutno podat žalobu / stížnost „naslepo“

  • Řešení

   • Právo určit za života, kdo / k čemu bude mít přístup

   • Pozůstalým neurčeno: opět zákonné domněnky?


Povinnosti pacienta
Povinnosti pacienta

 • Solidarita vs. odpovědnost za vlastní zdraví

  • Nepříznivý životní styl jedince – náklady nesou spoluobčané

 • Právní vymahatelnost povinností

  • V dnešní době nelze nařídit zdravý životní styl, nutno motivovat

  • Listina čl. 31 a finanční zvýhodnění / postihy?

   • Bezplatnost: na základě zákona

   • zákon může stanovit omezení bezplatnosti přiměřená účelu čl. 31 a dalších práv

   • Výklad pojmu „pojištění“

   • Nutný zákonem vytvořený rámec

  • Finanční postih je možný jen u poškození zdraví, které je

   • „dobrovolné“ – pojištěnec zná doporučený režim a má možnost jej dodržet

   • v příčinné souvislosti s nadbytečným čerpáním péče a zvýšenými náklady

  • Příklad: nesouhlas s doporučenou péčí, pozdější dražší léčba (nádor)

 • Náhrady škody: teorie spoluzavinění


Politick pr va ob ana a pacienta
Politická práva občana a pacienta

 • Právo na statistické informace o kvalitě a efektivitě zdravotnických zařízení

  • Čl. 17 Listiny – politické právo

  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

  • Právo volby zdravotnického zařízení

 • Právo na rovnou dostupnost péče

  • Ústavní zákaz bezdůvodné diskriminace

  • Čl. 3 Úmluvy o biomedicíně


Pr vo na rovnou dostupnost p e
Právo na rovnou dostupnost péče

 • čl. 3 Úmluvy o biomedicíně:

  • Smluvní strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby a dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality.

  • Zakázána je neodůvodněná diskriminace

   • Na základě rasy, pohlaví, věku atd.

   • Na základě místa bydliště

   • Na základě choroby

 • Dodržování mohou občané kontrolovat pomocí veřejných práv

  • Pojišťovna musí přidělovat péči na základě transparentních kritérií

  • Péči poskytovanou jedné skupině nelze bezdůvodně odepřít jiné


Pr vo na rovnou dostupnost p e1
Právo na rovnou dostupnost péče

 • Rozdělování veřejných zdrojů

  • Není možno hradit každému kdekoliv péči na nejvyšší úrovni…

  • Definice obsahu nároku na bezplatnou péči

   • Nutnost zákonného rámce (omezení práva z Listiny)

 • Zásady

  • Definovaná „rozumná“ kritéria (např. nákladová efektivita)

  • Nezávislost rozhodujícího orgánu

  • Přezkoumatelnost ve správním soudnictví

Alokace veřejných zdrojů způsobem

„tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic“

povede k úspěšným ústavním stížnostem!


Procesn z ruky uplatn n pr v
Procesní záruky uplatnění práv

 • Trestní právo

  • Nadužíváno: bezplatnost, aktivita orgánů činných v trestním řízení

  • Nemožnost pojistit se proti trestnímu postihu

  • „Ultima ratio“: nutno omezit na závažná protispolečenská jednání

   • Privilegovaná skutková podstata pro postup bez souhlasu (Rakousko)

   • Korektiv „společenské nebezpečnosti“ – materiálně formální pojetí TČ?

 • Civilní proces

  • Nutno zjednodušit přístup pacienta k soudu

   • Financování nákladných sporů

   • Odstranění průtahů

  • Přenosy důkazního břemene, zejm. při chybějící dokumentaci

  • Vyváženě: nákladná exploze sporů vs. zachování přístupu ke spravedlnosti

 • Arbitráž, mediace

  • „Přátelské“ řešení nedorozumění, vedoucí ke smíru

  • Reforma disciplinárního řízení ČLK, mediační role pacientských sdružení


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

E-mail: [email protected]

Web: http://www.ampb.org

Diskuse: http://www.zdravopravo.cz


ad