Vad är ett bra ombyggt flerbostadshus - PowerPoint PPT Presentation

Vad r ett bra ombyggt flerbostadshus
Download
1 / 15

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vad är ett bra ombyggt flerbostadshus. Arne Elmroth Professor em. Vad karaktäriserar ett bra hus?. God arkitektur, attraktivt Funktionellt, tryggt, säkert God komfort Bra luftkvalitet Resurseffektivt, energieffektivt God tillgänglighet Låga drifts- och underhållskostnader

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vad är ett bra ombyggt flerbostadshus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vad r ett bra ombyggt flerbostadshus

Vad är ett bra ombyggt flerbostadshus

Arne Elmroth

Professor em.

Arne Elmroth 2012-06-18


Vad karakt riserar ett bra hus

Vad karaktäriserar ett bra hus?

 • God arkitektur, attraktivt

 • Funktionellt, tryggt, säkert

 • God komfort

 • Bra luftkvalitet

 • Resurseffektivt, energieffektivt

 • God tillgänglighet

 • Låga drifts- och underhållskostnader

 • Värdebeständigt

 • Etc.

Arne Elmroth 2012-06-18


Stort behov av renovering

Stortbehovavrenovering

 • Det dominerande antalet flerbostadshus är byggda före 1975 och har behov av omfattande renovering inom en snar framtid.

 • Omfattande renovering görs ungefär en gång vart femtionde år.

 • Det finns bara ett tillfälle till framgångsrik kraftig energieffektivisering före 2050 – ett tillfälle som inte får missas.

Arne Elmroth 2012-06-15


Gare ledarskap nyckeln till framg ng

Ägare – ledarskap nyckeln till framgång

Förvaltning av flerbostadshus är en långsiktig verksamhet

Det behövs tydliga direktiv från ägaren som bör utarbeta en långsiktig vision och plan för varje hus varvid renoveringsbehov och energieffektiviseringsåtgärder identifieras

Ägaren måste säkerställa god kompetens i företaget och se till att det sker ett kunnigt och tydligt samarbete mellan alla aktörer i renovering och drift

Arne Elmroth 2012-06-15


M l f r omfattande renovering

Mål för omfattande renovering

 • Skapa ett attraktivt hus med bestående värde

 • Uppgradera huset till nybyggnadsstandard

 • Välj teknik med lång brukstid

 • Samla åtgärder så att de boende störs så lite som möjligt – kommunicera vilka åtgärder som ska göras med de boende

  En hyresgäst ska inte behöva bli allvarligt störd mer än en gång på 40 år

Arne Elmroth 2012-06-18


Vad r ett bra ombyggt flerbostadshus

Vidvarjeomfattanderenoveringellerombyggnadbör man samtidigtgenomföraallatänkbaraenergieffektiviserings-åtgärder. Extrakostnadenblirofta en bråkdeljämfört med omåtgärdengörsseparat.

Arne Elmroth 2012-06-15


Komfort och luftkvalitet

Komfort och luftkvalitet

Många hus har brister i komfort och luftkvalitet t.ex:

 • Drag pga dålig lufttäthet i klimatskalet

 • Kalla ytor (golv) pgaköldbryggor- vanligt vid balkonger

 • Kallras pga dåligt isolerade omoderna fönster – 2-glas

 • Kalldrag pga tilluft genom ”hål” i väggen

 • Oacceptabla fukt- och mögelproblem förekommer till följd av brister i ventilation och dåliga byggtekniska lösningar

  Alla sådana brister måste åtgärdas om vi ska få bra och attraktiva hus

Arne Elmroth 2012-06-18


God arkitektur vid fasadrenoveringar

God arkitektur vid fasadrenoveringar

 • Åtgärder i fasader erfordras dels för att lösa brister i fasadernas konstruktion dels för att förbättra värmeisoleringen

 • Viktigt med god arkitektur för att bevara och förbättra husens attraktion – viktigt är val av fasadskikt, sockel- och takanslutningar, fönster och fönsteromfattningar

 • Säkerställ fuktsäkerhet, brandsäkerhet, dagsljus mm

 • Välj god arkitektur som tillgodoser kulturvärden

Arne Elmroth 2012-06-18


Styrd ventilation ger ett bra inneklimat

Styrd ventilation ger ett bra inneklimat

 • Fläktstyrd ventilation är en förutsättning för värmeåtervinning från ventilationsluften

 • Bäst inneklimat fås med fläktstyrd till- och frånluft med värmeväxlare, FTX

  • För optimal funktion krävs ett lufttätt klimatskal och gärna energieffektiva fönster

 • Fläktstyrd frånluft med värmepump ger god värmebesparing men

  • Om uteluften tas in genom uteluftsdon är risken för drag betydande och

  • Värmepumpen ökar elanvändningen

Arne Elmroth 2012-06-18


Resurseffektivt energieffektivt

Resurseffektivt, energieffektivt

 • Minska värmebehovet:

  • Fuktsäkra tilläggsisoleringar av väggar och bjälklag

  • Energieffektiva fönster och dörrar

  • Bra ventilation med effektiv värmeåtervinning

  • Vattensnåla armaturer

 • Minska elbehovet:

  • Lågt SFP (spec.fläkteffekt) för ventilation

  • Hög COP när värmepumpar används

  • Pumpar, energiklass A

  • LED-belysning i hissar och allmänna utrymmen

  • Eleffektivtvättstugeutrustning

  • Tidsstyrning av handdukstorkar, komfortgolvvärme, motorvärmare

Arne Elmroth 2012-06-18


Vad r ett bra ombyggt flerbostadshus

Energiinvestering vs Börshandel

Energi

Börsplacering

Amortering


Det r ett mycket omfattande renoveringsarbete som beh vs

Det är ett mycket omfattande renoveringsarbete som behövs

 • Energieffektiviseringsåtgärder år de åtgärder som direkt leder till minskade driftskostnader

 • Energieffektivisering är en bra försäkring mot ständigt stigande energipriser

  Det blir dyrare ju längre vi väntar med att göra åtgärder

Arne Elmroth 2012-06-18


Renoveringscentrum

Renoveringscentrum

Verksamheten vid ett renoveringscentrum bör :

 • Analysera behovet av forskning och utbildning

 • Samla och värdera befintlig kunskap

 • Bistå med tydlig information till i första hand fastighetsägare

 • Initiera forskning för rationell renovering

 • Identifiera utbildningsbehov och medverka med utbildningar för byggsektorns olika aktörer

Arne Elmroth 2012-06-18


Exempel p uppgifter f r renoveringscentrum

Exempel på uppgifter för renoveringscentrum

 • Byggnadsteknik och installationsteknik

  • Analyser av tilläggsisoleringar

  • Stambyte, våtrumsrenoveringar

  • Ventilationslösningar

  • Statusbedömningar av teknik/energianvändning

 • Produktion

  • Logistik

  • Industrialisering

  • Kontroll- och utvärderingsmetoder

  • Dokumentation

 • Kommunikation med brukarna

 • Hur hantera ”mjuka” parametrar i ekonomimodeller och i kommunikationsaktiviteter

Arne Elmroth 2012-06-18


Vad r ett bra ombyggt flerbostadshus

Med helhetssyn på renovering och energieffektivisering får vi sunda bra hus med låga driftskostnader och kan nyttjas under många år

Rätt renoverade hus blir attraktiva och får ett bestående värde

Arne Elmroth 2012-06-18


 • Login