SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK - PowerPoint PPT Presentation

Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok
Download
1 / 129

 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK. Budżet Miasta Marki na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 roku. D O C H O D Y.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDETUMIASTA MARKI ZA 2005 ROK


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Budet Miasta Marki na 2005 rok zosta przyjty uchwa nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 roku


D o c h o d y

D O C H O D Y


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Plan dochodw zosta ustalony na poziomie 43.010.090 zotych, co stanowio zmniejszenie w stosunku do pierwotnego projektu o 15.061.778 zotych.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Zmian budetu dokonywano w formie uchwa Rady Miasta oraz zarzdze Burmistrza Miasta wydanych na podstawie udzielonego przez Rad upowanienia. cznie plan dochodw uleg zmniejszeniu o kwot 1.411.028 zotych.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dochody wykonano w wysokoci 38.413.595 zotych. Byy one nisze od kwoty planowanej o 3.241.731 zotych. Oznacza to, e dochody wykonano w 92,2 % planu.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

W stosunku do 2004 roku nastpiwzrost wykonanych dochodw o 3,0 %. Do kasy gminnej wpyno o 1.124.071 zotych wicej ni w roku poprzednim.W stosunku do roku 2002 dochody wzrosy a 35,8 %. Byy wiksze o kwot 10.125.262 zotych.


Dzia 600 transport i czno

Dzia 600Transport i czno


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu opat za zajcia pasa drogowego oraz opaty za umieszczenie w pasie drogi urzdze nie zwizanych z jej utrzymaniem do gminnej kasy wpyno 52.928 zotych.Na rachunek budetu miasta przekazana zostaa take kwota 72.360 zotych pochodzca z likwidacji rodka specjalnego, na ktrym w poprzednich latach gromadzono te opaty.


Dzia 700 gospodarka mieszkaniowa

Dzia 700Gospodarka Mieszkaniowa


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Wykonano dochody w kwocie 1.843.450 zotych, co stanowi 81,8 % zaoonego planu. W stosunku do 2004 rokubyy one nisze o 58,7 %, tj. o 2.617.450 zotych.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu czynszu za lokale mieszkalneosignlimy dochody w wysokoci 544.432 zotych.Wpywy byy wysze od uzyskanych w 2004 roku o 1,1 %.W stosunku do 2003 roku wzrost dochodu wynis 8,4 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Pena naleno z tytuu czynszu za lokale mieszkalne w 2005 roku (tzw. przypis) wynosia 611.641,62 zotych.Osignicie dochodu w wysokoci544.432 zotych oznacza, e uzyskalimy 89 % dochodw moliwych do uzyskania z tego tytuu.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu opat uytkownikw wieczystych gruntu zanotowano wpywy w wysokoci 67.299 zotych, co stanowio 22,0% spadek w stosunku do poprzedniego roku.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu czynszu za lokale wynajmowane pod dziaalno gospodarcz osignito dochdw wysokoci 253.988 zotych. Do gminnej kasy wpyno z tego tytuuo 65.158 zotych mniej ni w roku poprzednim.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z opat za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnociuzyskano kwot 2.886 zotych.Zaoony plan dochodw z tego tytuu zosta wykonany w 99,5 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dochody z tytuu sprzeday skadnikw majtkowych zrealizowano w 73,7 % przyjtych zaoe. Wyniosy one 963.367 zotychi byy nisze w stosunku do 2004 roku o 2.516.941 zotych tj. o 72.3 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

W 2005 roku nosilimy si z zamiarem dokonania sprzeday:dziaek o cznej powierzchni 9.600 m2, ktre miay by wydzielone z dziaek o nr ewidencyjnych 4 i 5 pooonych przy ul. Zagoby, dziaek o cznej powierzchni 8800 m2, ktre miay by wydzielone z dziaki nr ewidencyjny 98 pooona w Markach przy ul. Gwnej, dziaek o cznej powierzchni 8000 m2, ktre miay by wydzielone z dziaki nr ewidencyjny 93 pooona w Markach w rejonie ul. Zajczka,dziaek wydzielonych z dziaki nr ewidencyjny 31/1 pooonej w Markach w rejonie ul. Jana Pawa II, dziaek o nr ewidencyjnych 1/10 i 1/12 o powierzchni 9892 m2.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Uwzgldniano moliwo sprzeday nieruchomoci skadajcej si z dziaek o powierzchni cznej 20.933 m2 (Centrum Marek), ktre uchwa nr VIII/56/2003 Rady Miasta Marki z dnia 10 wrzenia 2003 roku zostay przeznaczone do zbycia w caoci. Szacunkowa jej warto wynosi 3.287.000 zotych. Rada Miasta Marki zalecia jeszcze w 2004 roku powstrzymanie si ze sprzeda nieruchomoci do czasu uzyskania cakowitej pewnoci, e jej nabywca zagospodaruje j zgodnie z oczekiwaniami mieszkacw.


Dzia 750 administracja publiczna

Dzia 750Administracja Publiczna


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dochody Dziau 750 Administracja Publiczna wyniosy 275.008 zotych byy wysze o 40.933 zote(17,5 %) od dochodw tego dziau osignitych w roku 2004.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dzia 751 Urzdy Naczelnych Organw WadzyDzia 754Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

- Dotacja na dwie tury wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokoci 42.168 zotych. - Dotacja na aktualizacj rejestru wyborcw wyniosa 3.216 zotych. - Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w wysokoci 26.825 zotych.- Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokoci 500 zotych.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dochody tego dziau wyniosy24.782.480 zotych i byy wysze od dochodw osignitychw roku 2004 o 3.207.185 zotych (14,9 %)


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu podatku dochodowego opacanego w formie karty podatkowej do kasy gminnej wpyno 113.281 zotych.Kwota ta jest nisza od dochodu osignitego w roku 2004 o 23.001 zotych (16,9 %).


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu podatku od nieruchomoci osignlimy dochodyw wysokoci 8.914.328 zotych. Zanotowano wzrost wpyww z tego tytuu w stosunku do 2004 roku o 7,8 %.Osoby prawne wpaciy 5.786.824 zote,natomiast osoby fizyczne 3.127.504 zote.W stosunku do 2002 roku wzrost dochodwwynis a 25,7%.Od 1994 roku wpywy z podatku od nieruchomoci wzrosy prawie omiokrotnie.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dochody z tytuu podatku od rodkw transportowych od osb prawnychwyniosy 102.668 zotych,co stanowio wykonanie planu w 102,5 %. Osoby fizyczne wpaciy do kasy gminnej 235.824 zotych, co stanowio realizacj planu w 107,2 %.Dochody z tytuu podatku od rodkw transportowych byy wysze od analogicznych wpyww w 2004 roku o 21,8 %, natomiast w stosunku do 2002 roku wysze o 38,3 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dochody z tytuu podatku od spadkw i darowizn wykonano w wysokoci 235.277 zotych.Do kasy gminnej wpyno o 13.868 zotych wicej (6,3 %) ni w roku poprzednim.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu podatku od czynnoci cywilnoprawnych wpaconego przez osoby prawneuzyskalimy dochd w wysokoci 114.750 zotych, co stanowio 99,8 % przyjtego planu. Osoby fizyczne dokonay wpat na kwot 1.668.944 zote, co stanowio realizacjplanu w 125,0 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu opaty za zezwolenie na sprzeda napojw alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 394.088 zotych, tj. na poziomie nieznacznie niszym ni w roku 2004.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych uzyskano dochd w wysokoci 11.890.923 zotych, co stanowio 103,7 % zaplanowanych dochodw.Uzyskana kwota bya wysza od osignitej w 2004 roku o 2.097.152 zotych (21,4 %).Nasze wpywy z powyszego tytuu po raz pierwszy zostay w peni zrealizowane, a nawet okazay si wysze od przyjtych zaoe.


Dzia 758 r ne rozliczenia

Dzia 758 Rne Rozliczenia


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu czci owiatowej subwencji oglnej otrzymalimy kwot 7.515.416 zotych.Bya ona nisza w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 %.


Dzia 801 o wiata

Dzia 801Owiata


Dotacje

Dotacje

 • Dotacja na zakup podrcznikw szkolnych dla dzieci z rodzin niezamonych w wysokoci4.241 zotych.

 • Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla szkoy Podstawowej Nr 4 w wysokoci 17.697zotych.

 • Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wysokoci 8.421 zotych.


Dzia 851 ochrona zdrowia

Dzia 851Ochrona Zdrowia


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dotacja w wysokoci 3.000 zotych na sfinansowanie kosztw wydawania decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni.


Dzia 852 opieka spo eczna

Dzia 852Opieka Spoeczna


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na opiek spoeczn otrzymalimy szereg dotacjiw cznej kwocie 3.668.891 zotych. Wykorzystalimy 3.564.092 zotych, co stanowio 96,7 % planu. Kwota otrzymanych dotacji bya wysza w stosunku do roku poprzedniego o 1.041.853 zote(41,3 %).W stosunku do 2003 roku rodki te wzrosy o 2.2437.636.zotrych (216,4%).


Dzia 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Dzia 854Edukacyjna Opieka Wychowawcza


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na pomoc materialn dla dzieci pochodzcych z rodzin ubogich otrzymalimy dotacjw wysokoci 32.159 zotych.Z kwoty tej wykorzystalimy 28.250 zotych.


Dzia 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dzia 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Dotacja z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Publicznej Miasta Marki w wysokoci 8.000 zotych na realizacj programu upowszechniania i promocji czytelnictwa.


Struktura dochod w

STRUKTURA DOCHODW


Zaleg o ci i nadp aty

ZALEGOCII NADPATY


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Zalegoci z podstawowych tytuw podatkowych i opat wyniosy 2.213.780 zotych i zmniejszyysi w stosunku do roku poprzedniegoo 390.948 zotych, tj. o 15,0 %. Stao si to przy jednoczesnym wzrocie dochodw z tytuu najmu i dzierawy, opaty za uytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomoci, od rodkw transportowych, rolnego i lenego, ktre wyniosy 10.127.200 zotych i wzrosyo 630.330 zotych tj. o 6,6 %.


Wydatki

WYDATKI


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

W 2005 roku wykonano wydatki budetu Miasta Marki w wysokoci 38.504.932 zotych. Byy one nisze od kwoty zaplanowanej o 4.594.932 zotych. Wydatki wykonano w 89,3 %.Nastpi wzrost wykonanych wydatkw w stosunku do 2004 roku o 5,8 %.Wydano o 2.122.844 zotych wicej ni w roku poprzednim. W stosunku do roku 2002 wydatki wzrosy a o 33,2% i byy wysze o 9.591.642 zotych.


Wykonanie wydatk w

WYKONANIE WYDATKW


Dzia 010 rolnictwo i owiectwo

Dzia 010Rolnictwo i owiectwo


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Wydatki na budow i utrzymanie urzdze melioracji wodnej wyniosy 31.022 zotych i zmniejszyy si w stosunku do roku 2004 o kwot 9.173 zotych tj. o 22,8 %.


Dzia 600 transport i czno1

Dzia 600Transport i czno


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Z tytuu realizacji usug przewozowych lini autobusow 718 i 805 na terenie miasta Marki przekazalimy Miastu Stoecznemu Warszawie kwot 360.142 zotych, co stanowio realizacj wydatkw w 90,0 %.W stosunku do 2004 roku wydatki okazay si wysze o 40,9 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na utrzymanie i remonty kapitalne drg oraz prace inwestycyjne wydalimy 2.581.627 zotych.Bya to kwota wysza w stosunku do roku poprzedniego o 340.493 tj. o 15,2 %.W stosunku do 2002 roku wydatki na utrzymanie drg byy wysze o 1.189.685 zotych, tj. o 85,5 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne pochony w 2005 roku cznie 746.678 zotych i byy wysze w stosunku do 2004 roku o 31,9 %.Inwestycje drogowe:ptla autobusowa przy ul. Duej w Markach,nawierzchnie mineralno-asfaltowych ulic Kopernika, Wyspiaskiego i Jagiey, Puaskiego i Szczliwej o cznej powierzchni 9.734 m2,wykup gruntu pod przysz budow drg.


Dzia 700 gospodarka mieszkaniowa1

Dzia 700Gospodarka Mieszkaniowa


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Wydano kwot 2.314.607zotych, tj. 82,5 % planu.Bya to kwota wysza w stosunku do 2004 roku o 1.339.750 zotych (137,4 %) oraz wysza o 553.714 zotych (31,4 %)w stosunku 2002 roku. Najwaniejsza inwestycja - budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lisa Kuli.


Dzia 710 dzia alno us ugowa

Dzia 710Dziaalno Usugowa


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na opracowanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego wydano kwot 4.522 zotych, Prace geodezyjno-kartograficzne zlecone na potrzeby gospodarki gruntami pochony kwot 76.105 zotych.


Dzia 750 administracja publiczna1

Dzia 750Administracja Publiczna


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na administracj publiczn wydano 5.290.987 zotych (94,4 % planu).Wydatki te wzrosy w stosunku do roku poprzedniego o 7,8 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na realizacj zada zleconych gminie w ramach administracji rzdowej wydano kwot 182.913 zotych(96,0 % planu).Wydatki wzrosy w stosunku do roku poprzedniego o 23,6 %. Przyczyn zwikszonych wydatkw byo zatrudnienie od dnia 16 maja 2005 roku dodatkowego pracownika na stanowisku inspektora ds. obywatelskich.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

W ramach zada realizowanych w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Woomiskiego przekazalimy kwot 2.700 zotychz przeznaczeniem na dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Woominie.W ramach powyszych rodkw przeprowadzone zostay badania mammograficzne mieszkanek naszego miasta.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na utrzymanie Rady Miasta wydano 171.403 zotych.Nastpio zwikszenie wydatkw w stosunku do roku poprzedniego o 27.032zote tj. o 18,7 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Wydatki zwizane z utrzymaniem administracji samorzdowej wyniosy 4.900.470 zotych. Wzrosy w stosunku do roku poprzedniego o 7,0 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na pocztku 2005 roku w Urzdzie Miasta Marki zatrudnionych byo 80 pracownikw (77,8 etatu).W trakcie 2005 roku liczba zatrudnionych osb wzrosa do 84 pracownikw (82,3 etatu). Nowe stanowiska w Urzdzie Miasta Marki:

 • audytor wewntrzny,

 • inspektor ds. kontroli wewntrznej,

 • modszy referent ds. ksigowoci,

 • inspektor ds. inwestycji,

 • referent ds. zarzdu drg,

 • inspektor ds. obywatelskich


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na zakup materiaw i wyposaenia wydano 239.899 zotych.Bya to kwota nisza o 67.682 zotych od wydatkw roku 2004.Na zakup energii wydano kwot 155.791 zotych, ktra okazaa si nisza od analogicznych wydatkw w 2004 roku o 17.494 zotychNa zakup usug remontowych przeznaczono kwot 124.326 zotych. Jest ona wysza od analogicznych wydatkw w 2004 roku o 78.480 zotych. rodki zostay przeznaczone na remont elewacji Urzdu Miasta.Na zakup usug pozostaych wydano 542.753 zotych i bya to kwota nisza w stosunku do roku poprzedniego o 14.760 zotych.Na zadania inwestycyjne wydano kwot 48.152 zotych.W 2004 roku wydatki te pochony 79.498 zotych.


Dodatkowe przyczyny wzrostu koszt w administracji

Dodatkowe przyczyny wzrostu kosztw administracji:

 • wzrost dochodw i wydatkw budetu gminy (od 2000 roku dochody wzrosy o 55,9 % a wydatki - o 55,3 %; w tym samym czasie wydatki na administracj wzrosy o 34,3 %),

 • wzrost liczby mieszkacw (od 1990 roku liczba mieszkacw Marek wzrosa o 40%),

 • zmiany planw zagospodarowania przestrzennego (na cele budowlane i na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przeznaczono zdecydowanie wikszy obszar),

 • wzrost zakresu zada.


Dzia 751

Dzia 751

Urzdy Naczelnych Organw Wadzy


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Rozdysponowanie rodkw uzyskanych z dotacji:

 • na aktualizacj rejestru wyborcw wydano 3.216 zotych,

 • na przeprowadzenie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zotych wydano 42.168 zotych

 • na przeprowadzenie wyborw do Sejmu i Senatuwydano 26.825 zotych


Dzia 754 bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

Dzia 754Bezpieczestwo Publiczne i Ochrona Przeciwpoarowa


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na rachunek Komendy Stoecznej Policji przekazalimy czn kwot 130.605 zotych .rodki te zostay przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla komisariatu Policji w Markach oraz na utrzymanie dodatkowych etatw Policji w KP Marki. Nastpi wzrost wysokoci przekazanej dotacji w stosunku do 2004 roku o 7.973 zotych.


Dzia 756 pob r podatk w op at i niepodatkowych nale no ci bud etowych

Dzia 756Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na pobr opaty targowej oraz sprzeda znakw opaty skarbowej wynagradzanew formie prowizji od osignitych z tego tytuu dochodw wydalimy kwot 7.136 zotych.


Dzia 757 obs uga d ugu publicznego

Dzia 757Obsuga dugu publicznego


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na obsug dugu publicznego wydalimy rodki w wysokoci 325.767 zotych.Koszty obsugi kredytw i poyczek wyniosy156.065 zotych. W stosunku do roku poprzedniego obniyy si o 50%.Koszt obsugi emisji obligacji komunalnychwynis 169.702 zote.czna wysoko rodkw przeznaczonych na ten cel wzrosa w stosunku do roku 2004 o 13.670 zotych, tj. o 4,4 %. W stosunku do 2002 roku rodki te ulegy zmniejszeniu o 140.824 zotych tj. o 30,2 %.


Dzia 801 o wiata i wychowanie

Dzia 801Owiata i Wychowanie


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

rodki pochodzce z subwencji owiatowej pozwoliy na pokrycie 54,7 % kosztw zwizanych z utrzymaniem placwek edukacyjnych.Na zadania z zakresu owiaty wydalimy kwot 13.277.265 zotych.Bya to kwota nisza w stosunku do roku poprzedniego o 854.163 zotych, tj. o 6 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

W ubiegym roku niepubliczne przedszkolaotrzymay z budetu gminy dotacj w wysokoci 272.483 zotych. Jest to kwota nisza w stosunku do roku poprzedniego o (27,3 %).


Dzia 851 ochrona zdrowia1

Dzia 851Ochrona Zdrowia


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na realizacj Programu Profilaktyki i Przeciwdziaania Alkoholizmowi wydalimy kwot 291.066 zotych.W stosunku do roku poprzedniego nastpio zmniejszenie wydatkw o 34.351 zotych, tj. o 9,6 %.


Dzia 852 opieka spo eczna1

Dzia 852Opieka Spoeczna


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na opiek spoeczn wydalimy 4.875.219 zotetj.94,7 % planu.Wydatki wzrosy w stosunku do roku 2004 a o 33,4 %. W stosunku do 2002 roku wzrost wynis o 124,6 % (2.705.042 zote).Gwn przyczyn tak radykalnego wzrostu jest realizacja obowizkw zwizanych z ustalaniemi wypat wiadcze rodzinnych.


Dzia 854 edukacyjna opieka wychowawcza1

Dzia 854Edukacyjna Opieka Wychowawcza


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na utrzymanie wietlic w szkoach wydalimy kwot 431.725 zotych, tj. o 13,5 % wicej ni w 2004 roku. Z tytuu wypat stypendiw dla dzieci z rodzin niezamonych wypacilimy kwot28.250 zotych. Wypata wiadcze realizowana jest na podstawie uchway Rady Miasta Markinr XXVI/182/2005 z dnia 16 marca 2005 rokuw sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkaym na terenie Miasta Marki.


Dzia 900 gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dzia 900Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Wydana zostaa kwota 6.913.407 zotych, co stanowio 82,7 % zaplanowanych wydatkw.Wydatki te byy o 2.980.474 zotych wyszew stosunku do roku 2004 (75,8 %) oraz wysze w stosunku do roku 2002 o 5.159.088 zotych (294,1 %).Zmiana wysokoci wydatkw wynika przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji rodkw przeznaczonych na budow sieci wodocigowej. W 2004 roku powysze wydatki byy zapisane w dziale 400.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na budow sieci wodocigowej przeznaczylimy kwot 3.728.139,03 zotych.Wybudowano 20.378,50 mb wodocigu.


Przygotowania do budowy kanalizacji

Przygotowania do budowy kanalizacji:

 • projekt kanalizacji sanitarnej dla pnocnej czci miasta (czciowa patno w wysokoci 672.354,78 zotych),

 • projekt kanau sanitarnego (czciowa patno w wysokoci 68.320 zotych),

 • budowa kanau sanitarnego wraz z przyczamiw ul. Fabrycznej (czciowa patno w wysokoci 862.420 zotych) oraz roboty dodatkowe(134.258,75 zotych).


Utrzymanie czysto ci i porz dku

Utrzymanie czystoci i porzdku

 • Na oczyszczanie miasta wydano 430.201 zotychtj. 95,4 % planu. Nastpi wzrost wydatkw w stosunku do roku 2004 o 28.929 tj. o 7,2 %.

 • Na utrzymanie czystoci i porzdku przeznaczono take rodki Gminnego FunduszuOchrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Na utrzymanie zieleni w miecie wydano kwot 71.235 zotych. Byo to o 4.646 zotych wicej ni w 2004 roku (7,0 %).


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na owietlenie ulic wydano cznie 1.036.589 zotych. Kwota ta bya nisza od analogicznej z roku poprzedniego o 149.609 zotych,tj. o 12,6 %.Najwiksze rodki przeznaczono na zakup energii - 582.359 zotych (o 64.391 zotych mniej ni w 2004 roku).


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na realizacj zada inwestycyjnych przeznaczylimy 318.749 zotych.Wykonano owietlenie midzy innymi w ulicach Konopnickiej, Dolnej, Hallera, Zosi, ytniej, Radnej, Lisiej, Braci Briggsw, Zielonej, Dbowej i Spacerowej.Wykonano 3.134 mb linii owietleniowej napowietrznej, 925 mb linii owietleniowej kablowej, 76 supw owietleniowych oraz 114 punktw wietlnych.


Dzia 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1

Dzia 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na utrzymanie Mareckiego Orodka Kultury przeznaczono 470.000 zotych.To kwota nisza w stosunku do roku 2004 o 30.000 zotych (6,4 %).Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczono 408.000 zotych.Jest to kwota wysza w stosunku do roku 2004 o 17.000zotych (4,3 %).


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

W 2005 roku organizowane byy miejskie imprezy kulturalne oraz imprezy o charakterze wspzawodnictwa midzy szkoami. Na powysze zadania wydalimy cznie kwot 152.233 zotych, co stanowio wykonanie planu wydatkw w 98,7 %. To kwota wysza od wydatkw roku poprzedniego o 2.978 zotych (2,0 %).


Dzia 926 kultura fizyczna i sport

Dzia 926Kultura Fizyczna i Sport


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na kultur fizyczn i sport przeznaczono cznie 425.407zotych. Wydatki na ten cel w stosunku do roku poprzedniego byy niszeo 124.169 zotych (22,6 %).


Kultura fizyczna i sport

Kultura fizyczna i sport

 • tzw. skatepark na terenie Szkoy Podstawowej Nr 1 przy ul. Oklnej wykonano za kwot 79.717 zotych,

 • wyposaenie placu zabaw na terenie klubu sportowego MARCOVIA za kupiono za 16.000 zotych,

 • Mareckie Towarzystwo Sportowe MARCOVIA 2000 otrzymao dotacj w wysokoci 285.500 zotych.

 • imprezy sportowe na terenie miasta oraz imprezy w zakresie wspzawodnictwa midzy szkoami pochony czn kwot 48.260 zotych.


Kredyty i zobowi zania

KREDYTY I ZOBOWIZANIA


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Poziom zaduenia miasta obniy si. Nasze zobowizania na koniec roku wynosiy 5.935.425 zotych i stanowiy tylko 15,5 % wykonanych dochodw. To o 0,8 % mniej w stosunku do roku 2004, na koniec ktrego poziom tych zobowiza przy niszym poziomie dochodw wynosi 6.054.275 zotych. W roku 2002 zobowizania opieway na kwot 6.273.875 zotych i stanowiy 22,18 % osignitych wwczas dochodw.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Na obsug zaduenia wydalimy w stosunku do roku 2004 kwot wysz o 13.670 zotych tj. o 4,4%, natomiast w stosunku do 2002 roku obsuga zaduenia bya mniejsza o 140.824 zote tj. o30,2 %.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przychyli si do naszej proby umarzajc nam cz z dwch poyczek na czn kwot 179.875 zotych.


Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok

W 2005 roku nie zapacilimy wykonawcom robt budowlanych, dostawcom oraz wykonawcom usug kwoty 519.237 zotych. Powstae zobowizania zostay uregulowane w pierwszych tygodniach 2006 roku.


Podsumowanie

PODSUMOWANIE


Najwa niejsze tendencje

Najwaniejsze tendencje

 • zwikszenie dynamiki wzrostu dochodw gminy (zwaszcza podatek od nieruchomoci),

 • zmniejszenie zalegoci,

 • zwikszenie udziau rodkw inwestycyjnych w wydatkach budetu (wodocig, kanalizacja, mieszkania, owietlenie uliczne).


Dzi kuj za uwag

DZIKUJ ZA UWAG


 • Login