Wytyczne dla beneficjentów RPO WD
Download
1 / 17

Urzad Marszalkowski Wojew dztwa Dolnoslaskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Updated On :

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Joanna Erdt Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 6, 7, 8 oraz ZPORR Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl. 1.

Related searches for Urzad Marszalkowski Wojew dztwa Dolnoslaskiego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Urzad Marszalkowski Wojew dztwa Dolnoslaskiego' - dakota


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wytyczne dla beneficjentów RPO WDw zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Joanna Erdt

Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 6, 7, 8 oraz ZPORR

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl

1

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


PODSTAWY

1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR – szczególnie art. 8

2. Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 wraz z Załącznikiem – Księga Identyfikacji Wizualnej NSS

3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie informacji i promocji

4. Poradnik dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10 – rozdział 16

5. Zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – pkt. K oraz umowy o dofinansowanie projektu - § 16

2

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006

 • Art. 8 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej (oraz art. 9):

 • Tablica pamiątkowa(widoczna i dużych rozmiarów) w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu, który spełnia następujące warunki:

  - wkład publiczny przekracza 500 000 €

  - projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych/budowlanych

 • 2. Na tablicy podaje się:

 • - rodzaj i tytuł operacji

  - logo Unii Europejskiej

  - odniesienie do Unii Europejskiej

  - odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  - hasło określone przez IZ

  3. Tablica informacyjnaw każdym miejscu realizacji projektu, który spełnia warunki jak wyżej. Tablicę informacyjną zastępuje się pamiątkową po zakończeniu realizacji projektu.

 • 4. Beneficjent informuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowany projekt jest współfinansowany z EFRR.

łącznie informacje te zajmują co najmniej 25% pow. tablicy

3

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Rozdział 16 Informacja i promocja:1. Obowiązkowe logotypy i informacje:● logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozp. Komisji 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego● informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego● logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego● herb Województwa Dolnośląskiego● informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł, jeśli występują● nazwa inwestycji (nazwa projektu lub inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji).

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

4

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Obowiązkowe informacje:

 • Zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej, w „Planie Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013” w działaniach informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach RPO WD dodany został zapis o stosowaniu hasła:

 • Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 • Hasło powinno być stosowane obowiązkowona dużych materiałach tj. tablicach informacyjnych i promocyjnych, billboardach, plakatach, bannerach itp. orazopcjonalnie na innych materiałach drukowanych takich jak dokumenty programowe, broszury, ulotki, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe itp. Hasło powinno zostać umieszczone w dowolnym miejscu materiału, jednak poza ciągiem znaków graficznych.

 • Powyższa zmiana została zawarta w Strategii Komunikacji oraz w Księdze Identyfikacji Wizualnej NSS.

5

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

 • Zabronione jest:

 • ● pozbawianie znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji podstawowej (np. stosowanie logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego bez podpisu),

 • ● stosowanie innych kolorów czcionek niż wskazane w Księdze znaku NSS,

 • ● zmiana, zniekształcenie proporcji znaków graficznych i ich elementów,

 • ● stosowanie agresywnych lub wielobarwnych teł,

 • ● używanie skrótów UE, EFRR, NSS i RPO WD

6

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


2. Rozmieszczenie znaków: określa Księga Identyfikacji Wizualnej NSS(www.funduszeeuropejskie.gov.pl - zakładka Zasady promocji FE) 3. Dokumenty, na których należy stosować oznaczenia:● korespondencja w sprawie projektu z wykonawcami, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WD● umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowisk takich pracowników● umowy z wykonawcami i dokumentacja przetargowa● ogłoszenia na wybór wykonawców, nabór personelu w ramach projektów● materiały konferencyjne, multimedialne, broszury i ulotki● materiały prasowe● strony internetowe zawierające informację o projekcie● oznaczenia sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu● wszystkie pozostałe instrumenty stosowane przy realizacji projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań w wytycznych

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

7

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 12 czerwca2008 r.

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


4. Instrumenty informacyjne:1) Tablica informacyjna:● inwestycja infrastrukturalna/budowlana (budowa, przebudowa, modernizacja dróg, budynków, kanalizacji, sieci wodociągowych, ścieżka rowerowa, itp.)● wielkość dostosowana do wartości projektu, jednak nie mniejsza niż:a) dla inwestycji o wartości powyżej 500 000 EUR – 200cm wys. x 250cm szer.b) dla inwestycji o wartości do 500 000 EUR – 70cm wys. x 90cm szer. c) dla inwestycji o wartości poniżej 100 000 EUR – 25cm wys. x 30cm szer. Wartość projektu określa się na podstawie kursu euro obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.● logotypy wraz z hasłem RPO WD:Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

8

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


● hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska● informacja o współfinansowaniu, np. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”● informacja o finansowaniu projektu z innych źródeł, jeżeli występują, np. oraz z budżetu państwa i/lub z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego● nazwa inwestycji (nazwa projektu /inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji)● informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej● nazwę beneficjentaTablicę umieszcza się w miejscu widocznym np. na początku i na końcu drogi, przy bramie wjazdowej na miejsce prac, w terminie nie dłuższym niż 30 dniod dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

9

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


2) Plakietka informacyjna rozwoju Dolnego Śląska● oznakowanie maszyn, urządzeń oraz inny rodzaj sprzętu ruchomego i wyposażenia● wymiary min. 4,5 cm wys. x 6 cm szer.● powinna być czytelna● logotypy, informacja o współfinansowaniu

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

min. szer. 6 cm

min. wys. 4,5 cm

10

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD: rozwoju Dolnego Śląska

3) Tablica pamiątkowa:

● tablice informacyjne powinny zostać zastąpione tablicą pamiątkową po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu

● projekt dotyczący zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych/budowlanych

● całkowity wkład publiczny przekracza 500 000 EUR

● widoczna i dużych rozmiarów - min. 70 x 90 cm

● umieszcza się na stałe na min.5 latw terminie do 6 miesięcy od zakończenia realizacji projektu

● logotypy, informacja o współfinansowaniu, hasło promocyjne dla RPO WD oraz nazwa inwestycji, nazwa beneficjenta

● napisy trwałe i czytelne

● kolory nieagresywne

● tablica informacyjna może pozostać tablicą pamiątkową

11

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej: rozwoju Dolnego Śląska

12

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej: rozwoju Dolnego Śląska

13

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Uwagi: rozwoju Dolnego Śląska

5.Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji:

● dla inwestycji drogowych powinny być montowane na początku i na końcu drogi. Zamiast dwóch tablic można zamontować jedną tablicę dwustronną

● w przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków, tablice pamiątkowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku

● dla modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzależniona od warunków powierzchniowych i może być mniejsza od wymaganej

● dla wszystkich innych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie niemożliwe lub niecelowe byłoby umieszczenie tablicy o wymiarach 70 cm x 90 cm, należy umieścić tabliczkę z czytelną informacją o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz zawierającą wszystkie wymagane dla tablic elementy o minimalnych wymiarach 25 cm x 30 cm.

14

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Uwagi: rozwoju Dolnego Śląska

Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji - cd.

● w przypadku zakupu maszyn czy innego rodzaju sprzętu ruchomego należy zamieścić plakietkę informacyjną w postaci naklejki

● dla inwestycji rozproszonychnp. na obszarze kilku gmin, istnieje możliwość umieszczenia jednej tablicy pamiątkowej, na której znajdzie się informacja o miejscach realizacji projektu w kilku gminach. W przypadku gdy są to miejsca identyfikowalne (np. remont niezależnych budynków oddalonych od siebie) należy umieścić kilka tablic w zależności od ilości obiektów

● dla wszystkich pozostałych inwestycji, nie opisanych powyżej należy stosować odpowiednie oznaczenia, z zachowaniem elementów wymaganych dla materiałów promocyjnych

15

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Punkty informacyjno-kontaktowe w regionie: rozwoju Dolnego Śląska

Instytucja Zarządzająca RPO WD zapewnia wszystkim Beneficjentom oraz potencjalnym Beneficjentom możliwość uzyskania informacji nt. RPO WD w punktach informacyjno-kontaktowych:

● telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podczas wizyt w punkcie, a także za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Beneficjenci z Województwa Dolnośląskiego mają do dyspozycji regionalną sieć informacyjną, składającą się z 7 punktów rozmieszczonych w województwie oraz Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO WD funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim.

Dane adresowe punktów są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz w materiałach informacyjnych.

16

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Dziękuję za uwagę rozwoju Dolnego Śląska

Joanna Erdt

(071) 776 95 27

[email protected]

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

www.rpo.dolnyslask.pl

17

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


ad