Stortingsmelding om arbeidsinnvandring
Download
1 / 23

Stortingsmelding om arbeidsinnvandring - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Stortingsmelding om arbeidsinnvandring. Fredag 18. april 2008. Økende arbeidsinnvandring de siste årene. Antall førstegangsinnflyttinger blant ikke-nordiske borgere etter innvandringsgrunn Kilde: SSB. Arbeidsinnvandring påvirker arbeidsstyrken ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stortingsmelding om arbeidsinnvandring' - dakota


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stortingsmelding om arbeidsinnvandring

Stortingsmelding omarbeidsinnvandring

Fredag 18. april 2008


Kende arbeidsinnvandring de siste rene
Økende arbeidsinnvandring de siste årene

Antall førstegangsinnflyttinger blant ikke-nordiske borgere etter innvandringsgrunn Kilde: SSB


Arbeidsinnvandring p virker arbeidsstyrken
Arbeidsinnvandring påvirker arbeidsstyrken …

Framskrivninger av arbeidsstyrken under ulike forutsetninger om nettoinnvandring Kilde: SSB


Men har liten effekt p yrkesdeltakelsen
… men har liten effekt på yrkesdeltakelsen

Framskrivninger av yrkesdeltakelsen (arbeidsstyrke i pst. av befolkningen i arbeidsdyktig alder) under ulike forutsetninger om nettoinnvandring. Kilde: SSB


Og begrenset virkning p fors rgelsesbyrden
… og begrenset virkning på forsørgelsesbyrden

Forsørgelsesbyrde for unge og eldre. Antall personer 0-19 år og 67 år og over pr. person 20-66 år under ulike forutsetninger om nettoinnvandring. Kilde: SSB


Noen videre konsekvenser
Noen videre konsekvenser

 • => Innvandring blåser opp økonomien, men vi blir ikke nødvendigvis rikere av det

 • => BNP øker, men BNP per capita øker ikke nødvendigvis


Norge m derfor i hovedsak satse p egne arbeidskraftsressurser
Norge må derfor i hovedsak satse på egne arbeidskraftsressurser

 • Regjeringens hovedgrep:

  • Pensjonsreformen

  • Arbeids- og velferdsreformen

Politikken for arbeidsinnvandring skal supplere og utfylle denne strategien


Arbeidsinnvandring muligheter og utfordringer
Arbeidsinnvandring: Muligheter og utfordringer arbeidskraftsressurser

 • Tre tydelige utviklingstrekk:

 • Arbeidsmarkedsbehov

 • Globalisering

 • Utfordringer for arbeidslivsmodellen og integrering


Forutsetninger for politikken
Forutsetninger for politikken arbeidskraftsressurser

 • Arbeidslinjen skal ikke svekkes

 • Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde – forsterket innsats mot sosial dumping

 • Integreringspolitikken skal være et viktig element

 • Fri arbeidskraftbevegelse innenfor det europeiske arbeidsmarkedet

 • Arbeidsinnvandring fra tredjeland skal fortsatt være regulert


E s efta gir tilgang til et arbeidsmarked 100 ganger st rre enn v rt eget
EØS/EFTA gir tilgang til et arbeidsmarked 100 ganger større enn vårt eget

 • Arbeidsstyrke:

 • Norge: 2 ½ mill.

 • EØS/EFTA: 240 mill.

EØS/EFTA-området inkluderer EU27 (markert i gult) samt Island, Liechtenstein, Sveits og Norge


Hvor kommer arbeidsinnvandrerne fra
Hvor kommer arbeidsinnvandrerne fra? større enn vårt eget

Fordeling av gyldige tillatelser for arbeid etter landbakgrunn, 1. januar 2008

Kilde: Utlendingsdirektoratet


Befolkningsutvikling 2004 2050 utvalgte land
Befolkningsutvikling 2004-2050, utvalgte land større enn vårt eget

Beregnet prosentvis endring i befolkning fra 2004 til 2050

Kilde: SSB og Eurostat


Forslag 1 et enklere og mer oversiktlig regelverk
Forslag 1: større enn vårt egetEt enklere og mer oversiktlig regelverk:

 • EØS/EFTA-borgere:

  • Overgangsordningene drøftes med partene

  • Tillatelser ikke lenger nødvendig

 • Tredjelandsborgere:

  • Arbeidsgivere får større ansvar

  • Arbeidstakere kan begynne før tillatelse foreligger

  • Utvidelse av arbeidssøkerperiode

  • Færre søkekategorier


Forslag 1 fortsetter f rre s kerkategorier for tredjelandsborgere
Forslag 1 fortsetter: større enn vårt egetFærre søkerkategorier for tredjelandsborgere

 • Høyt kvalifiserte spesialister og nøkkelpersonell

 • Faglærte: To spor

 • Nyutdannede

 • Sesongarbeidstakere

 • Ufaglærte


Forslag 1 fortsetter alternative arbeidsgiverkrav
Forslag 1 fortsetter: større enn vårt egetAlternative arbeidsgiverkrav

 • Alternative krav som kan være aktuelle å vurdere er at virksomhetene

 • er bundet av norsk, landsomfattende tariffavtale

 • er av en viss størrelse, for eksempel tilsvarende bedrifter med plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg, dvs. minst 50 ansatte

 • er tilsluttet en norsk arbeidsgiverforening som har attestert at bedriften har kollektive og individuelle avtaler i samsvar med norsk lov

 • fyller vilkårene etter lov om offentlige anskaffelser


Forslag 2 bedre informasjon og synliggj ring
Forslag 2: større enn vårt egetBedre informasjon og synliggjøring

 • En egen nettportal

 • Arbeids- og velferdsetatens koordineringsansvar for informasjon utvides til tredjeland

 • Vurdere hvordan utenrikstjenesten bedre kan markedsføre jobbmuligheter i Norge

  • pilotprosjekt for høyere rekrutteringsprofil


Forslag 3 forenklet s knadsprosedyre og saksbehandling
Forslag 3: større enn vårt egetForenklet søknadsprosedyre og saksbehandling

 • Elektronisk saksbehandlingssystem i utlendingsforvaltningen

 • Maksimal saksbehandlingstid 4 uker

 • Flere felles servicekontorer


Forslag 4 kt fokus p integrering
Forslag 4: Økt fokus på integrering større enn vårt eget

 • Utarbeide en startpakke

 • Utrede innføring av norskopplæring

 • Forbedre ordningene for godkjenning av høyere utdanning og kartlegge autorisasjonsordninger

 • Støtte til frivillige organisasjoner


Forslag 5 videreutvikle arbeidet mot sosial dumping
Forslag 5: større enn vårt egetVidereutvikle arbeidet mot sosial dumping

 • Gjennomføre og videreutvikle handlingsplanen mot sosial dumping

 • Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft skal ikke:

  • bidra til å fortrenge ledig innenlandsk arbeidskraft

  • svekke avtaler og regelverk i norsk arbeidsliv

 • Løpende dialog med partene i arbeidslivet for å vurdere utfordringer


Forslag 6 kt satsing i nordomr det
Forslag 6: Økt satsing i nordområdet større enn vårt eget

 • Utvidet adgang til arbeid til russere i Barentsregionen:

  • Midlertidig arbeidstillatelse uten kvalifikasjonskrav

  • Tillatelse for deltidsarbeidende grensependlere

 • Opprette felles servicekontor i Kirkenes

 • Endring i visumpraksis og innreisekontroll ved grensepassering

 • Utrede forenklet grensepassering

  • ”Grenseboerbevis”


Forslag 6 fortsetter visumpraksis og innreisekontroll
Forslag 6 fortsetter: større enn vårt egetVisumpraksis og innreisekontroll

 • Liberalisere innenfor Schengenregelverkets rammer:

  • Førstegangsvisum - vanlig vilkår

  • Nestegangs søknad

   • Reduksjon av dokumentasjonskravet (velkjente reisende, f.eks. forretningsreisende, søkere fra Murmansk og Arkangelsk Oblast)

   • Søkere fra Murmansk og Arkangelsk Oblast vil normalt kunne gis flerreisevisum

  • FlerreisevisumFra januar 2008: inntil fem års varighet


Forslag 7 motvirke hjerneflukt ikke tappe fattige land for arbeidskraft
Forslag 7: Motvirke hjerneflukt - større enn vårt egetikke tappe fattige land for arbeidskraft

 • Arbeide for internasjonale standarder

 • Utvikle nasjonale standarder

 • Utrede ordninger for sirkulær migrasjon

 • Føre dialog for enklere hjemsending av penger


St.meld. nr. 18 større enn vårt eget(2007-2008)Arbeidsinnvandring

www.regjeringen.no/aid


ad