Działanie domów maklerskich na rynku towarowym pod regulacjami dyrektywy MiFID
Download
1 / 21

polpx.pl [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Działanie domów maklerskich na rynku towarowym pod regulacjami dyrektywy MiFID. Ireneusz Łazor Wiceprezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. Zakopane, 12 marca 2005. www.polpx.pl [email protected] Kto może zostać Członkiem Giełdy?. Wytwórcy Energii Elektrycznej. Spółki Dystrybucyjne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' polpx.pl [email protected]' - dahlia-garner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Działanie domów maklerskich na rynku towarowym pod regulacjami dyrektywy MiFID

Ireneusz Łazor

Wiceprezes Zarządu

Towarowa Giełda Energii S.A.

Zakopane, 12 marca 2005

[email protected]


Kto może zostać Członkiem Giełdy? regulacjami dyrektywy MiFID

Wytwórcy Energii Elektrycznej

Spółki Dystrybucyjne

Odbiorcy Pozataryfowi

Firmy Hurtowego Obrotu Energią Elektryczną

Towarowe Domy Maklerskie

Domy Maklerskie


 • Wymogi dla domów maklerskich aby stać się uczestnikiem rynku futures i zielonych certyfikatów:

 • wniosek do TGE o członkostwo

 • uczestnictwo w izbie rozrachunkowej

 • i dodatkowo jeśli chodzi o rynek zielonych certyfikatów:

 • - zezwolenie KPWiG na prowadzenie rejestrów towarów giełdowych w zakresie obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia


Procedura przystąpienie do Towarowej Giełdy Energii S.A. rynku futures i zielonych certyfikatów:

WYMAGANIA STAWIANE CZŁONKOM GIEŁDY ENERGII NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO

Towarowa Giełda Energii

Wymagania Prawne

 • koncesja wydana przez Prezesa URE na wytwarzanie lub na obrót energią elektryczną, bądź prawo do korzystania z usług przesyłowych, zgodnie z rozporządzeniem MGiP w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych

Wymagania Techniczne

 • podpisanie z właściwym operatorem umowy przesyłowej rozliczeniowej, dotyczącej uczestnictwa w rynku bilansującym

 • dostęp do internetu, PC, Windows NT lub 2000, przeglądarka internetowa

Wymagania Finansowe

 • depozyt gotówkowy, linia kredytowa lub gwarancja bankowa na dokonywane zakupy energii

Uczestnictwo

 • złożenie wniosku o członkostwo w Towarowej Giełdzie Energii i uchwała Zarządu TGE o dopuszczeniu danego podmiotu do działania na TGE


Rynki i produkty Towarowej Giełdy Energii SA rynku futures i zielonych certyfikatów:

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII

Rynek Bieżący

Rynek Terminowy

RDN - Rynek Dnia Następnego

(od 30 czerwca 2000)

Kontrakty terminowe rozliczane finansowo

(od 1 października 2002)

Izba Rozrachunkowa

PJ – Parkiet Jednodniowy

(od 17 listopada 2003)

Rynek Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Energii z OZE

(od 1 października 2005)

RDB – Rynek Dnia Bieżącego

(od ?)


Towarowa Giełda Energii rynku futures i zielonych certyfikatów:

CHARAKTERYSTYKA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO

Rynek Dnia Następnego

Charakterystyka

 • prowadzony jest na dzień przed dobą, w której następuje fizyczna dostawa energii

 • składa się z 24-ch godzinowych linii notowań, w których Członkowie Giełdy mogą kupować i sprzedawać energię elektryczną, zgodnie ze swoimi potrzebami

 • umożliwia składanie zleceń portfelowych (w odniesieniu do całkowitych możliwości wytwórczych lub odbiorczych uczestnika rynku)


Towarowa Giełda Energii rynku futures i zielonych certyfikatów:

REGULAMIN RYNKU DNIA NASTĘPNEGO

Zasady obrotu

 • sesje odbywają się każdego dnia obrotu (7 dni w tygodniu) i obejmują 24 niezależne rynki godzinowe dla każdej godziny w dniu dostawy (dniu następnym)

 • dla każdego godzinowego rynku wyznaczana jest jednolita cena energii

 • każdy uczestnik może składać zlecenia kupna i zlecenia sprzedaży

 • każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przygotowania swoich zleceń


Rola giełdowego rynku „spot” (RDN) rynku futures i zielonych certyfikatów:

 • wyznacza obiektywną rynkową cenę energii, stanowiącą odniesienie dla innych transakcji na rynku;

 • umożliwia uczestnikom rynku wstępne zbilansowanie swoich pozycji kontraktowych;

 • pośrednio wycenia wartość przedsiębiorstw energetycznych (przede wszystkim wytwórców) poprzez wycenę produkowanego przez nich towaru, czyli energii elektrycznej;

 • generuje istotne sygnały inwestycyjne w zakresie budowy nowych mocy wytwórczych.


Kontrakt terminowy finansowy na energi elektryczn
Kontrakt terminowy finansowy na energię elektryczną rynku futures i zielonych certyfikatów:

 • Umowa zobowiązująca sprzedającego do dostarczenia a kupującego do nabycia 1 MW energii elektrycznej w każdej godzinie terminu wykonania po określonej cenie.

 • Rozliczenie pieniężne: wyrównanie różnicy między ceną energii w kontrakcie terminowym a ceną energii na RDN, bez fizycznego przepływu.

 • Kontrakty: „miesięczne” i „tygodniowe”.Energia ze źródeł odnawialnych Giełdy Energii SA

– systemy wsparcia

 • Projekt Ustawy Prawo Energetyczne jest przełomowy, ponieważ polski system wsparcia OZE został oparty na rozdziale energii i cechy ekologicznej

 • Czym jest cecha ekologiczna (świadectwo pochodzenia)?

 • Jest to prawo majątkowe, którego cena zależy bezpośrednio od wartości określonych rodzajów energii elektrycznej (o którym mowa w Ustawie o giełdach towarowych, art..2 ust. 2 lit.d)


Dlaczego prawo majątkowe? Giełdy Energii SA

 • Bezpieczny obrót

 • Nadzór Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

 • Równy dostęp uczestników do rynku

 • Instrument dobrze znany instytucjom finansowym

 • „Kosztem” przyjętego rozwiązania większe sformalizowanie


Świadectwa pochodzenia (ŚP) i prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia (ZC) (1)

 • Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia powstają z chwilą zapisania świadectwa, na podstawie informacji o wydanych świadectwach pochodzenia, po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdę towarową w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych i organizujący na tej giełdzie obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia


Świadectwa pochodzenia (ŚP) i prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia (ZC) (2)

 • Świadectwo Pochodzenia (ŚP) – potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, wydawane przez URE;

 • Prawa majątkowe wynikające zeŚP - zbywalny towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. Nr 103, poz 1099, z późn. zm.) ;

 • Do prowadzenia rejestru ŚP uprawniony jest podmiot prowadzący giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych i organizujący na tej giełdzie obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze ŚP (cechą energii wytworzoną w OZE);

 • Obowiązek uzyskania ŚP i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE spoczywa na wytwórcach i przedsiębiorstwach obrotu sprzedających energię el. odbiorcom końcowym.

 • W przypadku braku możliwości uzyskania ŚP powinna być uiszczona opłata zastępcza;

 • Obrót ŚP odbywa się osobno od obrotu energią elektryczną;


Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze ŚP na giełdzie towarowej.

 • Całkowicie nowy system obrotu

 • Rozliczanie przez KDPW lub izbę rozliczeniową

 • Dostęp bezpośredni lub za pośrednictwem domów maklerskich

 • Standard kontraktu definiowany w oparciu o potrzeby uczestników rynku i zatwierdzony przez KPWiG

 • Możliwość uruchomienia różnorodnych instrumentów standardowych (handel „forward”, finansowe kontrakty zabezpieczające itp..)

 • Możliwość zawierania różnorodnych dwustronnych kontraktów niestandardowych rejestrowanych na TGE (bez rozliczania)


Towarowa Giełda Energii SA – miejsce prowadzenia rejestru ŚP i obrotu ZC (2)

 • Giełda Towarowa Energii obowiązana jest prowadzić rejestr świadectw pochodzenia w sposób zapewniający:

  • identyfikację podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia;

  • identyfikację przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej;

  • zgodności energii elektrycznej objętej zarejestrowanymi świadectwami pochodzenia z ilością energii elektrycznej odpowiadającą prawom majątkowym wynikającym z tych świadectw.


Umorzenie ŚP ŚP i obrotu ZC (2)

 • Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 1, wraz z wnioskiem o umorzenie świadectwa pochodzenia jest obowiązane złożyć Prezesowi URE dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia (który wydaje giełda) przysługujące wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej.

 • Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 9a ust. 1, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia, umarza, w drodze decyzji, to świadectwo pochodzenia w całości albo w części.

 • Świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 w poprzednim roku kalendarzowym.

 • Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia wygasają z chwilą jego umorzenia.

 • Prezes URE przekazuje informacje o wydanych i umorzonych świadectwach pochodzenia podmiotowi prowadzącemu rejestr tych świadectw, czyli Giełdzie.


Model rynku ŚP i obrotu ZC (2)


Schemat rejestru ŚP i obrotu ZC (2)


Schemat notowań i rozliczeń ŚP i obrotu ZC (2)


Dziękuję za uwagę ŚP i obrotu ZC (2)


ad