ivotn prostredie eur py stav a v h ad 2005
Download
Skip this Video
Download Presentation
Životné prostredie Európy — stav a výhľad 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Životné prostredie Európy — stav a výhľad 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Životné prostredie Európy — stav a výhľad 2005. — Stručná prezentácia. Čo obsahuje správa „ Životné prostredie Európy — stav a výhľad 2005 ?. tretia správa EEA o stave a prognóze životného prostredia ostatná správa vyšla v roku 1999

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Životné prostredie Európy — stav a výhľad 2005' - dacian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o obsahuje spr va ivotn prostredie eur py stav a v h ad 2005

Čo obsahuje správa „Životné prostredie Európy — stav a výhľad 2005?

tretia správa EEA o stavea prognóze životného prostredia

ostatná správa vyšla v roku 1999

pomoc pre EÚ v plánovaní a hodnotení environmentálnej politiky

vydanie z roku 2005 prináša novinky

trukt ra spr vy
Štruktúra správy

Správu 2005 tvorí:

 • integrované hodnotenie životného prostredia Európy
 • súhrn kľúčových ukazovateľov
 • analýzy jednotlivých krajín
 • bibliografia
eur pske zlep enia lok lne rie enia glob lny vplyv
Európske zlepšenia, lokálne riešenia, globálny vplyv
 • legislatíva EÚ pre životné prostredie je účinná, ak je správne implementovaná
 • najväčší úspech zaznamenaný u ľahko zvládnuteľných bodových zdrojov znečistenia
 • difúzne zdroje znečistenia v hospodárskych odvetviach sú hlavnou výzvou
 • využívanieúzemia a štruktúra spotreby a obchodu najviac ohrozujú environmentálny pokrok
 • „stopa“, ktorú zanecháva naša spotrebné a obchodné správanie, dvojnásobne prekračuje našu biologickú kapacitu
rast ca urbaniz cia odchod z vidieka
Rastúca urbanizácia,odchod z vidieka
 • urbanizovaná plocha v rámci EÚ25 sa v rokoch 1990 až 2000 zväčšila o trojnásobok rozlohy Luxemburska. Svoju úlohu pritom zohrali aj kohézne fondy EÚ — ponaučenie pre obdobie 2007–2013?
 • rast miest nesmierne zvyšuje zaťaženie ekosystémov(napr. mokradí) v priľahlých oblastiach
 • rozvojom turizmu sa ešte viac zvyšuje tlak na aj tak už zaťažené prímorské oblasti
 • nízka cena poľnohospodárskej pôdy robí ďalší rozvoj už rozvinutých plôch neatraktívnym
 • nedostatočný prístup k službám na vidieku a starnutie farmárov prispieva k vyľudňovaniu vidieckych oblastí
nastala klimatick zmena
Nastala klimatická zmena
 • teploty v Európe by mohli v tomto storočí vystúpiť o 2–6 °C (v porovnaní s 0,95 °C v minulom storočí a globálnym priemerom 0,7 °C)
 • očakávané dôsledky sú nedostatok vody, extrémne výkyvy počasia, migrácia morských druhov a hospodárske straty
 • krátkodobé ciele Kjótskeho protokolu sa podarí splniť — podstatne ťažšie bude dosiahnutie dlhodobých cieľov do roku 2020 a neskôr
 • hlavným faktorom je odvetvie dopravy. Dopyt po doprave posúva zlepšenie kvality a efektívnosti pohonných hmôt do úzadia. Emisie z leteckej dopravy sa zdvojnásobia do roku 2030
slab pokrok v riaden energetick ho dopytu
Slabý pokrok v riadeníenergetického dopytu
 • dopyt po energii stále stúpa, aj keď nie tak rýchlo ako HDP. Úspešná ekologická efektívnosť v priemyselných odvetviach,najväčšou výzvou sú domácnosti a sektor služieb
 • nízke emisie v budúcnosti možno dosiahnuť znížením spotreby energie, využívaním obnoviteľných energií a zlepšením energetickej účinnosti. Potreba dlhodobých a trvalých opatrení
 • existuje veľa nevyužitých možností na zlepšenie efektívnosti, hlavne v domácnostiach a v sektore služieb
 • investície do zníženia emisií v budúcnosti môžu byť rentabilné (približne 45 eur/osobu/rok v porovnaní s odhadovanými socioekonomickýminákladmimedzi 300–1 500 eur/osobu/rok v prípade nečinnosti)
sme zdrav ale vplyv kodliv ch l tok pretrv va
Sme zdravší, ale vplyv škodlivýchlátok pretrváva
 • Európa úspešne znížila smog a kyslé dažde
 • napriek tomu znečistenie ovzdušia naďalej spôsobuje zdravotné problémy v mnohých mestách (tuhé znečisťujúce látky & ozón)
 • čistejšie dopravné technológie a vhodnejšie mestské plánovanie môžu viesť k zlepšeniam
 • využitie trhovo orientovaných nástrojov, ako poplatky za preťaženie, môžu tiež účinne prispieť k zmenám v správaní
 • chemickým látkam sú vystavení ľudia v Európe a aj mimo nej. Obsah PCB v krvi obyvateľov Arktídy je dôsledkom ďalekosiahleho znečistenia Európy. Je to súčasť stopy, ktorú zanecháva Európa
vy erpanie na ich prirodzen ch zdrojov
Vyčerpanie našich prirodzených zdrojov
 • veľká časť európskych zásob rýb je prečerpaná, čo sa odráža na druhoch, ktoré patria do potravinového reťazca. V súvislosti s klimatickými zmenami to znamená ohrozenie našich morských ekosystémov
 • biodiverzita: napriek istému pokroku, je mnoho druhov v ohrození — vtáky, cicavce, hmyz — kvôli fragmentácii ich biotopov. V EÚ-10 hrozia najväčšie straty
 • pôda v Európe je ohrozená eróziou, zhutňovaním, kontamináciou and zasolením — 2 milióny oblastí sú kontaminované a 100000 potrebuje sanáciu
 • voda: zaťaženie narastá v južnej Európe a bude naďalej pokračovať ako dôsledok rastúceho turizmu, zavlažovania a klimatických zmien
predch dza zne is ovaniu sa oplat
Predchádzať znečisťovaniu sa oplatí
 • pre čistenie odpadových vôd sa urobilo veľa — investovaných 50% environmentálnych výdavkov — ale cieľ ešte stále nie je na obzore
 • kombinácia investícií do čistenia odpadových vôd a ekonomických nástrojov na zníženie znečistenia už na zdroji sa javí byť najlepším postupom
 • znečistenie vôd poľnohospodárskou výrobou ostáva veľkým problémom v nových členských štátoch EÚ — používanie hnojív sa zvyšuje
 • očistenie podzemnej vody potrvá desaťročia
 • prevencia je lacnejšia než čistenie — pomôcť môže zmena v správaní, konkrétne v poľnohospodárskych praktikách, za použitia finančných stimulov v rámci SPP
o m eme urobi
Čo môžeme urobiť?
 • európske hospodárstvo môže lepšie využívať materialy a energiu — EÚ-10 má potenciál štvornásobne zvýšiť energetickú účinnosť v porovnaní s úrovňou EÚ-15
 • transfer technológií, dotácie na inováciu a dane a poplatky za znečistenie môžu prispieť k pokroku
 • v odvetviach, ktoré najviac ohrozujú životné prostredie, ako sú poľnohospodárstvo, energetika, doprava, priemysel, domácnosti, sa vyžaduje lepšia environmentálna integrácia
 • doprava je odvetvie, ktoré je príkladom prínosu integrovaného prístupu, keďže znečisťuje ovzdušie, spôsobuje klimatické zmeny, hluk, zasolenie pôdy, fragmentáciu biotopov a znečistenie vôd, a to od lokálnej až po globálnu úroveň
o m eme urobi1
Čo môžeme urobiť?
 • navrhnúť dlhodobé prepojenépolitické stratégie, ktoré by nasmerovali trhové signály na trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu
 • posunúť sa vo všetkých odvetviach smerom k širším a integrovanejším trhovo orientovaným nástrojom, ktoré spájajú udržateľné ciele — reformu ekologickej dane a ekologických dotácií
 • vo verejnom a v súkromnom sektore zvýšiť výdavky na výskum a vývoj v environmentálnej oblasti, aby bola Európa konkurencieschopná na globálnej úrovni
 • zlepšiť inštitucionálne metódy navrhovania a realizácie integrovaných postupov. Tieto metódy môžu byť rovnako dôležité ako samotné politické stratégie
as c truk ra a nieko ko k ov ch bodov
Časť C — Štrukúra a niekoľko kľúčových bodov

Analýzajednotlivých krajín

 • založená na deviatichkľúčových ukazovateľoch
 • “bodovacie karty krajín”
 • EEA vybrala kľúčové indikátory pre túto analýzu
emisie sklen kov ch plynov
Emisie skleníkových plynov

Emisie skleníkových plynovna jedného obyvateľa(2002)

Emisie skleníkových plynovpodľa HDP (2002)

Vzdialenosť k cieľom Kjótského protokolu, lineárna cieľová krivka 2002

ivotn prostredie eur py stav a v h ad 2005 na internete
Životné prostredie Európy — stav a výhľad 2005 na internete
 • úplné znenie správy — každá kapitola tvorí jeden pdf súbor
 • stručné zhrnutie v 25 jazykoch
 • tlačová správa v 25 jazykoch
 • príhovory
 • tlačová konferencia (video)
 • krátka animácia
 • prezentácia vo formátePowerpoint www.eea.europa.eu
ad