Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren - PowerPoint PPT Presentation

N kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren
Download
1 / 29

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013. 1. Helsetilstanden . Forventet levetid ved fødsel, 1950-2011. Fødselsår. Kilde: OECD Health Data 2011. Forventet levetid ved fødsel i 2010. Kilde: World Life Expectancy.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren

Helsedirektør Bjørn Guldvog

6. mars 2013


1 helsetilstanden

1. Helsetilstanden


N kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren

Forventet levetid ved fødsel, 1950-2011

Fødselsår

Kilde: OECD Health Data 2011


Forventet levetid ved f dsel i 2010

Forventet levetid ved fødsel i 2010

Kilde: World Life Expectancy


N kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren

Dødelighet pr 100 000 i Norge og Sverige, 2009

Kilde: World Life Expectancy


N kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren

Dødelighet i fem-års alderstrinn i Norge (=1) i forhold til land i verden med lavest dødelighet.

Norge

Beste land kvinner

Relativ dødelighet

Beste land menn

Alder


R isikofaktorer for sykdom i norge 2010

Risikofaktorer for sykdom i Norge, 2010

Percent national DALYs

Kilde: Murray, 2012. Global Burden of Disease Study 2010. Presentation in Oslo, January 2012


2 samhandlingsstatistikk

2. Samhandlingsstatistikk


Frisklivssentraler i kommunene

Frisklivssentraler i kommunene

 • Tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner

 • Antallet har økt fra 42 i 2008 til 150 i 2012

 • Mer enn 50 % av Frisklivssentralene har mindre enn 100% stilling


Kt kapasitet til yeblikkelig hjelp i kommunene

Økt kapasitet til øyeblikkelig hjelp i kommunene

 • Avlastning av øyeblikkelig hjelp-innleggelser i sykehus.

 • 111 fikk tilskudd i 2012.

 • 3 av 4 kommuner etablerer tilbudet i samarbeid med andre kommuner

 • Variasjoner i tilbudet


N kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren

Nedgang liggedager i sykehus for utskrivningsklare pasienter 80 år og eldre

*Data for 2012 er estimert på bakgrunn av tall fra 1. og 2. tertial

Kilde: Beregninger basert på data fra NPR


Flere korttidsplasser i sykehjem

Flere korttidsplasser i sykehjem

 • Økning fra 14 prosent i 2009 til 17 i 2011

 • Tiden i korttidsplass reduseres

 • Stor variasjoner mellom kommunene


Reinnleggelse i sykehus innen 30 dager

Reinnleggelse i sykehus innen 30 dager

Kilde: Analyser av data fra NPR


N kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren

Antall pasienter som får rehabilitering

*Inkluderer private rehab.inst. som har avtale med spesialisthelsetjenesten

Kilde: IPLOS og Norsk pasientregister


St rre kning i rsverk i kommunene

Større økning i årsverk i kommunene

Kilde:SSB


Rsverk psykisk helsearbeid i kommunene

Årsverk psykisk helsearbeid i kommunene

Fra 2010 til 2011 er det et visst avvik mellom rapportert endring og reell endring. SINTEF anslår reell endring fra 2010 til 2011 til -0,2 %, +0,4 % for barn og unge og -0,1 % for årsverk i alt.

Kilde: Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011, SINTEF 2012


Utfordringer barn og unge

Utfordringer – barn og unge

 • Psykiske lidelser

 • Økende andel overvektige barn

 • Mindre fysisk aktivitet

 • Frafall i skole/arbeid


F rre unge r yker 16 24 r

Færre unge røyker – 16-24 år

Kilde: SSB


Utviklingen fremover

Utviklingen fremover

 • Økende levealder

 • Økte utgifter til pensjon, samt til omsorg og helse

 • Avtakende andel av befolkningen deltar i arbeidslivet

Antall personer 67 år og over per ti personer i yrkesaktiv alder (20-66 år)

Kilde: Meld.St.12 – Perspektivmeldingen 2013


Eldre befolkning flere demente

Eldre befolkning- flere demente

Kilde: SSB


3 hovedgrep for fremtiden

3. Hovedgrep for fremtiden


Systematisk folkehelse arbeid

Systematisk folkehelse-arbeid


N kkeltall status og utvikling i helse og omsorgssektoren

Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene


Kvalitetsindikatorer i somatikk utvikling i perioden 2010 2012

Kvalitetsindikatorer i somatikk - utvikling i perioden 2010-2012

 • Generelle indikatorer :

 • Tilbakemelding sendt til fastlege innen syv dager

 • Korridorpasienter

 • Utsettelse av planlagte operasjoner

 • Pasienters erfaringer med sykehus

 • 30-dagers totaloverlevelse

 • Sykehusinfeksjoner

 • Re-innleggelser av eldre pasienter

 • Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no

 • Fødsel:

 • Fødselsrifter grad 3 og 4

 • Keisersnitt

 • Hjerneslag:

 • Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling

 • 30-dagers overlevelse etter hjerneslag

 • Diabetes:

 • Amputasjoner blant diabetespasienter

 • Kreft:

 • Startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager

 • Startet behandling for lungekreft innen 20 arbeidsdager

 • Startet behandling for brystkreft innen 20 arbeidsdager

 • 5 års overlevelse tykktarmskreft

 • 5 års overlevelse endetarmskreft

 • 5 års overlevelse lungekreft

 • 5 års overlevelse brystkreft

 • 5 års overlevelse prostatakreft

 • Hjerteinfarkt:

 • 30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt

 • Barn og unge:

 • Individuell plan for barnehabilitering

 • Lårhalsbrudd:

 • Lårhalsbrudd operert innen 48 timer

 • 30-dagers overlevelse etter lårhalsbrudd


Kvalitetsindikatorer i somatikk utvikling i perioden 2010 20121

Kvalitetsindikatorer i somatikk - utvikling i perioden 2010-2012

 • Generelle indikatorer :

 • Tilbakemelding sendt til fastlege innen syv dager

 • Korridorpasienter

 • Utsettelse av planlagte operasjoner

 • Pasienters erfaringer med sykehus

 • 30-dagers totaloverlevelse

 • Sykehusinfeksjoner

 • Re-innleggelser av eldre pasienter

 • Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no

 • Fødsel:

 • Fødselsrifter grad 3 og 4

 • Keisersnitt

 • Hjerneslag:

 • Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling

 • 30-dagers overlevelse etter hjerneslag

 • Diabetes:

 • Amputasjoner blant diabetespasienter

 • Kreft:

 • Startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager

 • Startet behandling for lungekreft innen 20 arbeidsdager

 • Startet behandling for brystkreft innen 20 arbeidsdager

 • 5 års overlevelse tykktarmskreft

 • 5 års overlevelse endetarmskreft

 • 5 års overlevelse lungekreft

 • 5 års overlevelse brystkreft

 • 5 års overlevelse prostatakreft

 • Hjerteinfarkt:

 • 30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt

 • Barn og unge:

 • Individuell plan for barnehabilitering

 • Lårhalsbrudd:

 • Lårhalsbrudd operert innen 48 timer

 • 30-dagers overlevelse etter lårhalsbrudd

Positiv utvikling i indikatoren

Negativ utvikling i indikatoren


Innovasjon

Innovasjon

 • Nye behov

 • Ny kunnskap

 • Ny teknologi


Minoritetshelse

Minoritetshelse


Prioritering

Prioritering

 • Høye forventinger i befolkningen

 • Riktig bruk av ressurser

 • Viktig å ivareta utsatte grupper

 • Vi må prioritere

Samhandlingsstatistikk 2011-12


Oppsummering

Oppsummering

 • Helsetilstanden er god – men vi lever ikke lengst

 • Samhandlingsstatistikken indikerer riktig utvikling

 • Unges helse kan påvirkes og må få større oppmerksomhet

 • Flere eldre – ressurs og utfordringer

 • Folkehelsearbeid, kvalitetsforbedring, innovasjon og prioritering kan løse utfordringene


 • Login