สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Download
1 / 42

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 255 4 19 กันยายน 2554. แนวทางการนำเสนอ. ข้อมูลพื้นฐานสถาบันฯ ผลการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 255 4 สิ่งที่ภาคภูมิใจ การดำเนินงาน ในอนาคต. กลุ่มงานวิจัย ( Research Cluster)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล' - cyma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2554

19 กันยายน 2554


แนวทางการนำเสนอ

 • ข้อมูลพื้นฐานสถาบันฯ

 • ผลการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2554

 • สิ่งที่ภาคภูมิใจ

 • การดำเนินงานในอนาคต


 • กลุ่มงานวิจัย ( Research Cluster)

 • 1. การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัว และสังคม

 • 2. ผู้สูงอายุ

 • 3. เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์

 • ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

 • การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงานศึกษา

 • ประเด็นอื่นๆ และเรื่องเร่งด่วนเชิงนโยบาย

การวิจัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (2521)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (นานาชาติ) (2531)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (นานาชาติ) (2553)

ปรัชญาดุษฎีบํณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (2536) ปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติ ปี 2545

การสอน

ก่อตั้ง 14 พ.ย. 2514

ผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆ อาทิ ตำรา รายงานวิจัย บทความทางวิชาการ วารสาร และจดหมายข่าว

การผลิตข้อมูลจากการฉายภาพประชากร เพื่อใช้อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ

จัดประชุม/สัมมนา ระดับชาติ และนานาชาติ

จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ และนานาชาติ

จัดศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางประชากรและสังคม ได้แก่ ศูนย์ศตวรรษิกชนไทย ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย และ มิเตอร์ประเทศไทย

การบริการ

ทางวิชาการ


วิสัยทัศน์และเป้าหมายวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

 • เป็นสถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติ ที่สรรสร้างวิทยาการ ด้านประชากรและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  เป้าหมาย

 • เพื่อความเป็นเลิศในการวิจัย การบูรณาการวิจัยกับการเรียน - การสอน และการฝึกอบรมทางด้านประชากรและสังคมของประเทศและในภูมิภาคเอเชีย

 • เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ


ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย


255 4

การดำเนินงาน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2554


บุคลากรจำแนกตามสายงานและคุณวุฒิบุคลากรจำแนกตามสายงานและคุณวุฒิ


สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ


การวิจัยสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตาม


25 5 1 2554
โครงการวิจัย สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตาม2551-2554


2548 255 4
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร/หนังสือวิชาการ: 2548-2554


อัตราผลงานตีพิมพ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร/อาจารย์


โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัว และสังคม

 • ผู้สูงอายุ

 • เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์

 • ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

 • การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงานศึกษา

 • ประเด็นอื่นๆ และเรื่องเร่งด่วนเชิงนโยบาย


บัณฑิตศึกษาโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ


% โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการนักศึกษาที่รับเข้าเทียบกับเป้าหมาย


เวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตรเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตรการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 255


การประชุมวิชาการประชากรและสังคมการประชุมวิชาการประชากรและสังคม


การเผยแพร่ความรู้การประชุมวิชาการประชากรและสังคม


จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย


เอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่เอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่


ความภาคภูมิใจเอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่

 • ได้รับคะแนนการประเมินตนเองสูงที่สุด -การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

 • ได้รับจัดอันดับเป็นสถาบันด้านวิจัยทางสังคมศาสตร์อันดับ 1 ของประเทศจาก สกอ. ในปี 2549

 • รางวัลการแต่งตำราดีเด่น เมื่อปี 2544 และ ปี 2548

 • รางวัล Public Health Heroes จาก University of California, Berkeley เมื่อปี 2539

 • บทความได้รับการอ้างอิงสูงสุด ในฐานข้อมูลของ สกว.

 • รางวัลข้าราชการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลข้าราชการพลเรือนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2549


คณะกรรมการ/ทำงานระดับชาติและนานาชาติคณะกรรมการ/ทำงานระดับชาติและนานาชาติ

องค์กรระหว่างประเทศ

 • GLOBAL FUND

 • WHO

 • UNAIDS

 • South-East Asia Consortium

 • INDEPTH network

 • Asia Population Association

 • Etc.

องค์กร/คณะกรรมการ ภายในประเทศ

 • ราชบัณทิต

 • สภาวิจัยแห่งชาติ

 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช)

 • สมาคมนักประชากรศาตร์แห่งประเทศไทย

 • ฯลฯ


ผลงานและทุนการศึกษาคณะกรรมการ/ทำงานระดับชาติและนานาชาติ

 • ปี 2541-ปัจจุบัน ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการปริญญาเอกจาก สกว. มากที่สุด จำนวน 28 ทุน หรือคิดเป็น 64% -ของทุนทางสังคมศาสตร์ทั้งหมด

 • ปี 2531- ปัจจุบัน ได้รับทุนสำหรับนักศึกษา ให้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลังบัณฑิตศึกษา จากWHO, UNFPA, MEASURE, WELLCOME TRUST, WORLD BANKจำนวน 192 ทุน


การสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย (IDSA):การวิจัยการเปิดเสรีตลาดแรงงานฝีมือ ในอาเซียน


การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดูแลระยะยาว เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ


ศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทยศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทย


ระบบข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทยเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th


ศูนย์วิจัย/ข้อมูลศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทย

 • ศูนย์ศตวรรษิกชน: www.thaicentenarian.mahidol.ac.th

 • ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล: www.migrationcenter.mahidol.ac.th

 • มิเตอร์ประเทศไทย: www.thailandometers.mahidol.ac.th

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย (IDSA)


การสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย


Active mous
Active MOUsการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานในอนาคต มหาวิทยาลัยมหิดล


1. มหาวิทยาลัยมหิดลการวิจัย การเรียน การสอน การฝึกอบรม

การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเชิงนโยบาย โดยใช้แนวทางสหวิทยาการ

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

แผนงานในอนาคต

ภารกิจ

กิจกรรม

 • การวิจัยด้านประชากรและสังคม - งานวิจัยระดับชาติ

  - งานวิจัยระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

  - งานวิจัยระหว่างภูมิภาค

 • การเรียนการสอน/ฝึกอบรม ในระดับชาติและภูมิภาค

 • การขยายเครือข่ายงานวิจัย การเรียน การอบรม ระดับชาติและนานาชาติ


2. มหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์อ้างอิงทางประชากรและสังคม

แผนงานในอนาคต

ภารกิจ

กิจกรรม

 • การฉายภาพประชากร

 • จัดทำฐานข้อมูลประชากรระดับชาติและนานาชาติ

 • สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงาน เช่น การจัด write-shop

 • การจัดสรรทุนการศึกษา

 • การจัดสรรทุนเพิ่มพูนทักษะเฉพาะ

 • การสนับสนุนให้เสนอผลงานทางวิชาการ

 • การสนับสนุนให้เป็นคณะทำงาน/ ที่ปรึกษา แก่หน่วยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3. สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ แก่บุคลากรทุกระดับ

4. สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

 • สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผลภายในสถาบันฯ


การขยายเครือข่ายความร่วมมือการขยายเครือข่ายความร่วมมือ