Metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum. Metoda. droga dochodzenia do prawdy „Celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniem, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią

Download Presentation

Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum


Metoda

 • droga dochodzenia do prawdy

 • „Celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniem, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz

  z umiejętnością posługiwania się nią

  w praktyce, jak również rozwijanie zdolności

  i zainteresowań umysłowych.” (wg W. Okonia)


Teoria kształcenia wielostronnego

 • Powstała w latach sześćdziesiątych

 • Zakłada harmonijny rozwój podstawowych funkcji człowieka:

  1. Poznanie siebie i świata.

  2. Wartościowanie świata.

  3. Zmienianie świata.


Fazy kształcenia człowieka

 • Działanie (doświadczenie)

 • Myślenie oglądowo-obrazowe (zmysły)

 • Myślenie słowne (abstrakcyjno-symboliczne)


Strategia kształcenia

 • To ogół celów, środków i metod przygotowywanych przez nauczycieli dla osiągnięcia jak najlepszych efektów , sposób interpretacji ogólnych celów kształcenia i sposób ich wprowadzania.

 • Metoda jest bardziej szczegółowa

  i schematyczna od strategii.


Metody aktywizujące

Uczeń – aktywny podmiot, sam zdobywający wiedzę przez poznanie i doświadczenia.

Nauczyciel – pobudza oraz stwarza sposobności do zdobywania przez ucznia wiedzy.

Cele:

 • Nauczania – odnoszą się do nauczyciela

 • Kształcenia – odnoszą się do ucznia, realizowane są podczas zajęć, ale i w procesie samokształcenia się ucznia (prasa, telewizja, Internet)


Nauczanie + samokształcenie = kształcenie

m. nauczania m. uczenia się m. kształcenia


Metody nauczania wg Marii Nagajowej

M. słowne M. zajęć praktycznych M. oglądowa

podająca poszukująca

heureza problemowa


Metoda podająca

 • Sprawdzenie pracy domowej, czyli sprawdzenie stopnia przyswojenia wiedzy do realizacji tematu.

 • Wprowadzenie do nowego tematu, zapoznanie z nim i wskazanie celu.

 • Opracowanie nowego materiału.

 • Zebranie nowych wiadomości.


Wykład – przekazywanie informacji

Opowiadanie – opis wydarzeń, logika, barwność

Pogadanka – mniejsza dyskusja

Opis – charakterystyka zjawisk

Wyjaśnienie – zwięzłe podanie faktu, określa przyczyny, przebieg, istotę określonego zjawiska

Anegdota


Metoda poszukująca

 • Zadawanie pytań, analiza tekstu literackiego.

 • Sprawdzanie pracy domowej.

 • Zapoznanie uczniów z celem lekcji

  i pobudzenie ich zainteresowania.

 • Opracowanie nowego materiału.

 • Podsumowanie, zapisanie wniosków.


 • Heureza – polega na kierowaniu myśleniem

  i działaniami uczniów za pomocą kolejnych pytań nauczyciela.

  2. Metoda problemowa

 • Wykład problemowy

 • Wykład konwersacyjny

 • Klasyczna metoda problemowa


Aktywizujące:

 • M. przypadków

 • M. sytuacyjna

 • M. inscenizacji

 • M. seminarium

 • Gry dydaktyczne

 • Dyskusje dydaktyczne:

  a) wielokrotna – wszyscy dyskutują, dyskusje w małych grupkach, integracja wyników

  b) panelowa (obserwowana) – najpierw dyskutują eksperci,

  a później obserwujący zabierają głos

  c) okrągłego stołu

  d) burza mózgów

  e) dyskusja związana z wykładem


Metoda zajęć praktycznych (ćwiczeniowa)

 • Sprawdzenie pracy domowej.

 • Zapoznanie uczniów z celem lekcji.

 • Wzorowy pokaz czynności nauczyciela.

 • Wykonanie ćwiczeń.


Propozycje wg A. Dyduchowej

 • M. analizy i twórczego wykorzystania wzoru.

 • M. instrukcji i norm.

 • M. praktyki pisarskiej.

 • M. przekładu intersemiotycznego.

 • M. okazjonalnych ćwiczeń praktycznych.


Metoda oglądowa(eksponująca)

 • Tok lekcji jest wyznaczony przez kolejność motywów wizualizacji prezentacji.

 • Polega na obserwacji.

 • Ułatwia uczniom rozumienie abstrakcyjne.

 • Film

 • Sztuka teatralna

 • Ekspozycja


Metody nauczania zalecane w gimnazjum

 • Dyskusja – polecana zwłaszcza, gdy chcemy uczniów zaznajomić z:

 • zagadnieniami nie posiadającymi jednoznacznego rozwiązania

 • zagadnieniami szczególnie trudnymi

  i złożonymi

 • przypadkami wywołującymi szczególne kontrowersyjne sądy i opinie


Rodzaje dyskusji

 • Wielokrotna

 • Panelowa

 • Punktowa

 • Technika kuli śniegowej

 • Debata

 • Dyskusja w 6 kapeluszach myślowych


Ćwiczenia wspomagające naukę dyskutowania (wg R. Arendsa)

 • „Pomyśl – omów – przedstaw”

 • Metoda uli

 • Słuchanie innych

 • Wyklaskiwanie gaduł

 • Kolorowa piłka


Wizualizacją sformułowanych argumentów

mogą być:

 • metaplan

 • drzewko decyzyjne

 • „dywanik pomysłów”

 • mapa pojęciowa


Metody nauczania zalecane w gimnazjum

II Działania dramowe (drama, dramatyzacje)

 • Typy dramy:

 • Ćwiczenia

 • Gry dramowe

 • Teatr

 • Drama właściwa


 • inscenizacja

 • rzeźba i jej warianty

 • obraz (żywy obraz/stop-klatka/

  zdjęcie/fotografia)

 • film i jego rodzaje

 • techniki plastyczno-manualne (rysunki, makiety, przedmioty, modele, kostiumy, muzeum, plany)

 • list

 • dziennik i pamiętnik


Korzyści ze stosowania dramy

Drama uczy:

 • Aktywności

 • Pozbywania się kompleksów i nieśmiałości

 • Wspomaga umiejętność pracy w parach

  i zespołach

 • Uwrażliwia na innych ludzi

 • Uczy szczerości i otwartości w obcowaniu

  z innymi

 • Uczy różnych form wyrażania własnych uczuć

 • Kształtuje wyobraźnię i kreatywność


Bibliografia

 • A. Dyduchowa, Próba klasyfikacji metod kształcenia sprawności językowych, „Język polski”, t.5, 1984.

 • D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001, s. 48-59; 102-115; 119-122; 175-191.

 • M. Nagajowa, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1990.


Dziękuję za uwagę

Przygotowała: Małgorzata Stolarska


 • Login