Biblioteket som bidragsytar i l ring
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Biblioteket som bidragsytar i læring PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Biblioteket som bidragsytar i læring. Astrid Heltne og Idunn Bøyum Biblioteket Formidlingsavdelinga. Biblioteket som bidragsytar i læring. BI Organisatorisk tilretteleggjing? Bibliotekets undervisningsaktivtet Det fysiske læringsmiljøet Omvisning. BI – visjon og læringsfilosofi. Visjon

Download Presentation

Biblioteket som bidragsytar i læring

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biblioteket som bidragsytar i læring

Astrid Heltne og Idunn Bøyum

Biblioteket

Formidlingsavdelinga


Biblioteket som bidragsytar i læring

 • BI

 • Organisatorisk tilretteleggjing?

 • Bibliotekets undervisningsaktivtet

 • Det fysiske læringsmiljøet

  • Omvisning


BI – visjon og læringsfilosofi

Visjon

BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i

Europa med livslang læring som grunntanke

Læringsfilosofi

BI skal skape et inspirerende læringsmiljø preget av refleksjon, dialog og livslang læring


Bibliotekets strategiske agenda

Støtte opp om og fasilitere:

 • BIs forskning

 • BIs undervisning

 • Studenters egen læring


BI – fakta

 • BI har 18 ulike bachelorstudier, 6 ulike masterstudier, Master of management, MBA, og 5 doktorgradsprogram

 • BI har i alt 18 700 studentar

 • (9 000 studerer på heiltid og 9 700 på deltid. Det vart gjennomført 720 520 studiepoeng i 2005. Dette svarer til 12 008 studentar i full studieprogresjon

 • BI har totalt 713 ansatte. 336 vitskapleg tilsette, 377 administrativt tilsette og 648 høgskoleførelesarar

 • BIs vitskapleg tilsette syner seg internasjonalt ved å få publisert 92 artiklar i vitskaplege tidsskrift med fagfellevurdering i 2005


Kor møter Biblioteket BIs førelesarar og kursansvarlege?

 • Formelle arenaer

 • Uformelle arenaer


Bibliotekets organisatorisk plassering

Formelle arenaer – plassering i organisasjonen


Samarbeid BI Undervisning - Bibliotek

 • Dean har ansvar for undervisning på programområda.

  • Td endring i kursbeskrivelsen går via dean for programområde

   • Saksgang:

    Uformelle sonderingar til forslag til dean og undervisningsutvalg

  • Undervisningsutvalg for kvar programområde (Bachelor, Master, Executive)

 • Ingen formell møteplass, eller rapporteringslinje mellom BIs undervisningsaktivitetar og bibliotek

 • Alt er basert på individuell basis, nettverk, relasjonsbygging over mange år.

 • Nydalen:

  • Ingen eigen møteplass for førelesarar bortsett frå ”Inspirasjonsdagen”

  • Fagseminar/lokale førelesarsamlingar


Bibliotekets organisasjon (25.10.06)

 • Team – på tvers av avdelinger:

 • Undervisning

 • Markedsføring

 • Innkjøp

 • Kontaktbibliotekarene


Tjenester til undervisning

 • Skreddersydd undervisning i informasjonssøking tilpassa dei enkelte kursa.

 • Kurs i informasjonssøking, databasar, Endnote mm

 • Legge til rette informasjonsressursar på Apollon og Blackboard.

  (Læringsplattformer som Classfronter, Firstclass osb) Delta på klasseromsundervisning.

 • Kvalitetsikring av referansar til pensum/anbefalt litteratur

 • Innkjøp av litteratur

 • Emneguidar/emneportalar – tilpassa dei enkelte kurs og fagområde

 • Undervisningsstøtte, td innkjøp av tv-klipp, eigen webside

 • SPSS-rettleiing og undervisning.

  • Rettleiar er tilgjengelig i biblioteket, men tilsett i institutt

 • Lokale/spesialrom

  • Td. AV-rom. (trene på presentasjonar, sjå video osb)


Undervisning i regi av biblioteket

Nøkkeltal for 2005(lite aktivitet pga omorganisering og flytting)

 • 93 undervisningsøkter (førelesningar og kurs), 151 timar

 • Over 4500 studentar har delteke på våre førelesningar/kurs

  • frå 5-350 studentar på dei ulike øktene

 • Undervisninga var fordelt på BIs 3 studiestader i Oslo/Bærum, 7 av våre øvrige studiestader og Nydalen

 • Undervisningsteam på 4 personar, men kan bruke kollegaer i enkelte høve


Case

Sivilmarknadsførarstudiet:

 • 3 + 2. Integrert studieløp.

 • Mykje metodeundervisning gjennom heile studiet.

 • Få studentar

 • Har hatt engasjerte førelesarar som bryr seg om meir enn berre sitt fag.


Progresjon i undervisninga

5. år ?

 • 4. år (1. år master) Research in marketing

  • 3 timar inkl. oppgåve kombinert med forelesning

 • 3. år Bacheloroppgåva

  • 3 timar teori

 • 1. år Organization and leadership

  • 3 timar teori

  • 3 oppgåveløysing (klassen delt i to)


1. år Organization and leadership

 • Samarbeid med førsteamanuensis Ken Friedman.

 • Studentane hadde fleire obligatoriske oppgåver i faget.

 • Oppgåve: ”Lag ein annotert bibliografi i eit emne innan faget ”Organization and leadership”. Bruk bibliotekets databasar for å finne litteratur. Referansane skal settast opp etter BIs referansestandard”.


1. år Organization and leadership

 • Bibliotekets undervisning

  • 3 timar teoriundervisning

   • Vitskapleg publisering

   • Kjeldekritikk, fusk

   • Presentasjon av databasar og bibliotekets tenester

  • 3 timar oppgåveløysing på pc-lab

   • Oppgåver i sentrale baser for faget (Bibsys, BSP, Atekst, Summa, Dun and Bradstreet)

 • Oppgåva vart levert etter vår undervisning.

  • Ken Friedman lagde og retta oppgåvene.

 • Evaluering

  Uformell:

  • Studentane likte ikkje oppgåva…

  • Pirkete…. (referansestandarden)

  • MEN: Når studentane kom i 2. Klasse, eller begynte med prosjektoppgåver skjønte dei fullt ut poenget med undervisninga. Då ga dei positive tilbakemeldingar.

  • Studentane hadde tileigna seg god kompetanse som vert sett stor pris på av andre. Dei er mykje brukt som studentassistentar


3. år Bacheloroppgåva

 • Samarbeid med førsteamanuensis Kjell Bygnes

 • Studentane skal levere ei større oppgåve, med sjølvvalt tema

 • I samband med dette har dei eit metodeseminar på 4 økter.

  • Obligatorisk oppmøte. Studentane må levere dokumentasjon på at dei har vore tilstade

  • .

 • Ei økt er undervisning i informasjonsressursar (pensumrelatert)

 • Forelesning der 4 ulike klassar er samla, svært ulik kompetanse.

 • Sivilmarknadsførarane er med på undervisninga som tek for seg:

  • ISI-basene

  • Forbruker- og mediaundersøkelsen frå TNS Norsk Gallup


4. År sivilmarkedsfører, (1. master)Research in marketing (65 studenter)

3 x 45 minutter i pc-lab:

1. del: Fellesøvelser: Siteringssøk og søk på oversiktsartikler (literature review articles)

2. del: Fellesøvelser: Firmainformasjon

3. del: Oppgave og innlevering

4. del. EndNote (frivillig)


Master of Science – 4.år: Metodekurs

 • 2 metodekurs for Msc-studentene:

  • Research in Marketing: markedsførerstudentene ( i år: 65 studenter)

  • Research Methodology : resten av Msc-studentene (i år: 360 studenter

 • Uformelt samarbeid med fagansvarlig (lunsjmøte) vår 2006

 • Uforbeholden støtte av Msc-administrasjonen til idéen

 • Forslag til endring i kursbeskrivelsene

 • Godkjent av dean og Undervisningsutvalget vår 2006

 • Planleggingsmøte om praktisk gjennomføring med fagansvarlig og studieadministrasjonen juni 2006

 • Innhold og plan for timene inkorporert i syllabus og forventet forhåndskunnskap - presentert for studentene ved kursoppstart


Master of Science – 4.år: Metodekurs

Ytre ramme:

 • Forelesning i auditorium og pc-lab (5 x 45 min)

 • Innlevering av oppgave bestått/ikke bestått.

 • Teller 10% av kurskarakteren

 • Obligatorisk fremmøte

 • Holdes på engelsk i begge kurs

  Bakgrunn

  Utarbeidet på utfra studentenes bakgrunn fra bachelor-studiene og erfaringer fra bibliotekets undervisning for tilsvarende studentgruppe i vårsemesteret.

   Evalueringsskjema uttdelt i timene i vår ga gode tilbakemelding på hva som var nytt, hva var uklart, informasjon om de hadde bachelorgrad fra BI eller ikke og andre kommentarer.


Master of Science – 4.år: Metodekurs

Biblioteket sto for:

 • Tilbud om ”crash-kurs” for ikke-markedsførerne

  • 2 alternative dager à 2 x 45 min med info og påmelding

 • Fremmøtekontroll

 • Sensurering

  Administrasjon:

 • Informasjon om praktisk gjennomføring på Blackboard

 • Påmeldingsskjema og oppfølging av påmelding til pc-lab-del

 • Kontakt pr mail og tlf med studentene i forkant.

 • Tilbakemelding til kursansvarlig og administrasjonen


Research methodology (360 studenter)

1. Sesjon: 2 x 45 minutter i auditorium:

 • Informasjonssøking generelt

  • Prosessen, strategi

 • Kildekritikk

 • Presentasjon av siteringssøk og oversiktsartikler

  • Hvorfor, hvor, hvordan)

 • Firmainformasjon

 • Eksempelsøk


Research methodology

2. Sesjon: 6 grupper à 3 x 45 minutter i pc-lab:

1. del: Fellesøvelser: Siteringssøk og søk på oversiktsartikler (literature review articles)

2. del: Fellesøvelser: Firmainformasjon

3. del: Oppgave og innlevering

4. del. EndNote (frivillig)


EvalueringMaster of Science – 4.år: Metodekurs

 • Tilbakemeldinger fra studentene:

 • Det meste var nytt (baser, type litteratursøk), noe gikk litt fort, må det være obligatorisk?

 • Tilbakemelding fra Amir Sasson (kursansvarlig)

 • Studenten blir mer kompetente og vi kan forvente mer av studenten og bruke de som forskningsassistenter

 • Kurset må utvides med flere timer.

  Vårt ønske at dette ikke blir stående som en isolert øvelse:

 • Bedt om å få delta på møte med porteføljeansvarlige for å presentere hva vi har gjort og i håp om å få konstruktive kommentarer


Prinsipper for undervisning i regi av biblioteket

 • All undervisning skal foregå i samarbeid med faglige aktiviteter

 • Timeplanfestet, helst integrert i andre kurs

 • Riktig tid (motivasjonsfaktor)

 • Ikkje isolerte øvelser.

 • BI må følge opp kravet til informasjonskompetanse


Studentenes første møte med Biblioteket i Nydalen

 • Casekonkurranse

 • Vi samlar 500 studentar i storauditoriet vårt

 • Casekonkurransen består av

  • Kort info om opplegget

  • Motivasjonsvideo som smakebit på akademisk arbeid

  • Filmen er laga av Simen Kristensen og høgskolelektor Svein Kristensen

  • Superkort info om biblioteket

  • Inndeling i grupper på 5

  • Oppgåveløysing i biblioteket med rettleiing av Simen, Svein og bibliotekarar.

  • Utdeling av dei 3 beste løysingane

  • Beste i kvar ”gruppe” til finale

  • Finalevinnarane får utdelt premie på immatrikuleringsseremonien

 • Samarbeid mellom bibliotek, fagleg og administrasjon


1.år Studiestrategikurs

 • Kurset starta i det små for 5 år sidan. Biblioteket var med allereie då, men var ikkje med på sjølve gjennomføringa.

  • Innspel til undervisningsmateriell

  • Deltok på fagseminar, dvs vi vart sett på som vikitge samarbeidspartar

   2006

 • Kursansvarleg: Høgskolelektor Anders Dysvik

 • Kursbeskrivelsen krever undervisning i informasjonssøking

 • Faget undervisast på alle BIs regionale studiestader

 • Det treng ikkje vere bibliotekar som tek denne undervisninga

 • Undervisningsmateriell vert laga sentralt.

  • Rettleiingshefte til forelesar

  • Arbeidshefte til studentane

  • Oppgåver. (På papir og ein digital versjon)

  • Presentasjon (ppt) og forslag til disposisjon på forelesning


Gjennomføring i Nydalen

 • Samarbeid med kursansvarleg og Sigrun Gabrielsen om produksjon av undervisningsmaterialet. Våren 06

 • Samarbeid med Sigrun og studierettleiar om administrativ gjennomføring. Våren 06 og august 06

  • Påmelding og studentkontakt

  • Informasjon

  • Romfordeling med meir

 • 6 grupper a 40-50 påmeldte

  • Halvparten gjennomførte

  • Litt mindre oppmøte på våre kurs

 • Vi hadde 6 økter på ei veke (september 06)

  • Sigrun var tilstades på ei av øktene våre

  • 2 bibliotekarar var med på kvar økt, pga mogleg oppmøte på 40. Ca oppmøte på 15-20 på våre kurs


Blackboard


Andre døme

 • Master og management – vaksenstudenten (i stor grad nordmenn)

  • Vel 3-4 ulike program som leier til ein erfaringsbasert mastergrad

  • Studentane kan velge fagsamansetning

  • Obligatorisk metodefag – biblioteket bidrar (2 timer teori)

  • Ulik tilnærming til dei ulike faga (Kontakt mellom bibliotek og fag)

   • Tett kontakt med administrative og evt faglege

   • Planlegging. Fast og forutsigbar, til uforutsigbar

    • Stor skilnad i tilbodet. Frå dei som er svært opptekne av at studentane skal få vår undervisning og legger til rette for det til dei som set av 3 kvarter i eit auditorie…

   • Blanding av forelesningar og kurs (tal på studentar og tid til disp avgjer)

 • MBA

  • 2 timers introduksjon til bibliotekressursane. Inkluderer oppgåveløysing.

  • Internasjonal studentgruppe


 • Login