9Marina0k;\t;ring
Download
1 / 20

OLORTI NKARAGIRE - PowerPoint PPT Presentation


  • 49 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OLORTI NKARAGIRE' - cutler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

9Marina0k;\t;ring enk;rouj\anbizn;s plan(spasarkman olort) q1Wana]or4Wardananz36, f;r1(3740322)20906 (374)94695984 E-mail [email protected]]or


Olorti nkaragire
OLORTI NKARAGIRE

  • :wropa- aye-13%, /awaln;re-70 miliard

  • %ousastan- aw;li ,at

  • Fa\astanoum-

  • Am;n inc

  • nor h skswoum


Incp s h2 st woum apranqe a5a ouj ounn re
Incp;s h2 st;[/woum apranqe(/a5a\ouj\ounn;re)
Ֆինանսական ցուցանիշներ koordinaznoum h m;n;=;5e!

Ֆինանսական ցուցանիշներ

Վ³Ճ³éùÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛունը ըստ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ

Վ³Ճ³éùÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛունը ըստ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ


Ֆինանսական ցուցանիշներ koordinaznoum h m;n;=;5e!

¸ñ³Ù³Ï³Ý Ðáëù»ñÇ Ï³Ý˳ï»ëáõÙ


Inansakan ragir
Ֆinansakan /ragir koordinaznoum h m;n;=;5e!

na.ag/i a5v;qe ----------------------535 500 dram

Fama.are marva ---------------------------77,1%

n;rdrman w;radarz1 vamk;t ----------------- 3 amis

/a.sa/a/kman k;t ------faya.ordi jiwe 348

ØÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃÇ ëï³óÙ³Ý ëË»Ù³Ý 1000 ¹ñ. »í % -áí


Bari a orvak w bari vamanz
Bari a.orvak ;w bari vamanz koordinaznoum h m;n;=;5e!


ad