Glykozylhalogenidy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Glykozylhalogenidy PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

D eriváty (mono)sacharidov, v ktorých je poloacetálová hydroxylová skupina nahradená atómom halogénu. Podľa druhu halogénového atómu X sa rozdeľujú na glykozylfluoridy, glykozylchloridy , glykozylbromidy a glykozyljodidy. Glykozylhalogenidy.

Download Presentation

Glykozylhalogenidy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Glykozylhalogenidy

  • Deriváty (mono)sacharidov, v ktorých je poloacetálová hydroxylová skupina nahradená atómom halogénu.Podľa druhu halogénového atómu X sa rozdeľujú na glykozylfluoridy, glykozylchloridy, glykozylbromidy a glykozyljodidy.

Glykozylhalogenidy

Stabilita acetylovaných glykozylhalogenidov (R=CH3CO) klesá od glykozylfluoridov ku glykozyljodidom; pre ich reaktivitu platí obrátená postupnosť. Glykozyljodidy sú veľmi labilné, kým glykozylfluoridy sú stabilné a ako jediné sú známe aj v nederivatizovanej forme (X=F, R=H). Z dvojice anomérov glykozylhalogenidov je v dôsledku silného anomérneho efektu stabilnejší ten, ktorý má halogén v axiálnej polohe (obvykle -anomér).

Acetylované glykozylbromidy sa pripravujú reakciou peracetátov s kyselinou bromovodíkovou v kyseline octovej. Možno ich získať aj z glykozidov, oligosacharidov alebo polysacharidov štiepením glykozidovej väzby bromovodíkom v acetanhydride (per-O-acetylglykozylbromidy) prípadne plynným fluorovodíkom (nesubstituované glykozylfluoridy). Acylované glykozylhalogenidy iné než bromidy sa pripravujú z nich výmennými reakciami s chloridmi, jodidmi, resp.fluoridmi.

Majú široké využitie v syntéze sacharidov; sú východiskovými látkami pri príprave glykozidov, glykánov, glykozylamínov, 1-tioaldóz, 1-tioglykozidov, oligosacharidov a pod.


Glykozylhalogenidy

Príprava glykozylhalogenidov

AlCl3, CHCl3

HBr, HOAc

20 ºC, ½ h

20 ºC, 20 h

Koenigs-Knorrova metóda syntézy glykozidov


Synt za disacharidov koenigs knorrovou met dou

Syntéza disacharidov Koenigs-Knorrovou metódou

80 ºC

78 %

PhMe, 60 ºC

81 %


Glykozylimid ty

Glykozylimidáty

V závislosti od bázy použitej na generovanie anomérneho alkoxidu potom jeho adíciou na trichlóracetonitril vznikajú α- alebo β-glykozylimidáty.


Glykozylhalogenidy

Ac (CH3CO) alebo iná chrániaca skupina

Na prípravu glykozylimidátov možno využiť aj acetáty sacharidov. V nich sa acetylová skupina viazaná na anomérnom atóme uhlíka selektívne deacetyluje pôsobením octanu hydrazínia v dimetylformamide. Zo získaných derivátov sacharidov O-chránených na ostatných hydroxylových skupinách sa príslušné glykozylimidáty získavajú podobne ako z O-benzylovo chránených derivátov sacharidov postupmi uvedenými v predošlej reakčnej schéme.


Synt za disacharidov schmidtovou glykozylimid tovou met dou

Syntéza disacharidov Schmidtovou (glykozylimidátovou) metódou


V eobecn syntetick u ito nos glykozylimid tov

Všeobecná syntetická užitočnosť glykozylimidátov

i) (BnO)2P(O)OH, CH2Cl2, 22 ºC, 2 h

ii) , BF3.Et2O, CH2Cl2, 22 ºC, 2 h

iv) PrSH, BF3.Et2O, CH2Cl2, mol. sito

iii) , BF3.Et2O, CH2Cl2


  • Login