Nya specialiseringstj nstg ringen f r l kare
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare. Anna Sundberg och Frida Nobel. Vem påverkar ST?. Sjukvårdshuvudmän. ST. Professionen. Staten. ?. Patienter Medborgare Media. Socialstyrelsen och läkarnas utbildning. Grundutb. AT. ST. Fortbildning. Bakgrund.

Download Presentation

Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare

Anna Sundberg och Frida Nobel


Vem påverkar ST?

Sjukvårdshuvudmän

ST

Professionen

Staten

?

Patienter

Medborgare

Media


Socialstyrelsen och läkarnas utbildning

Grundutb.

AT

ST

Fortbildning


Bakgrund

Uppdrag till Socialstyrelsen att föreslå förändringar i specialitetsindelningen som i högre grad än tidigare tillgodoser sjukvårdens och patienternas behov av kompetens hos specialister.

Uppdrag att föreslå kvalitetshöjande åtgärder i specialiseringstjänstgöringen.


Nya regler från 1 juli 2006

1. Specialiteterna har ändrats huvudsakligen avseende

 • struktur (bas + gren + 2 tillägg)

 • antal

  2. Meriter från forskarutbildning får tillgodoräknas enligt närmare föreskrifter från Socialstyrelsen

  3. Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) har inrättats

  4. Socialstyrelsen har fått i uppgift att stärka kvaliteten i ST på olika sätt


Socialstyrelsen ska med bistånd av ST-rådet

 • utarbeta målbeskrivningar

 • stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i ST

 • främja utbildning av handledare inom ST

 • följa kvaliteten i ST

 • utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda ST av hög kvalitet

 • från 1 feb 2009 – specialitetsindelningen


ST-rådet

En ordförande och sju andra ledamöter. Minst en på förslag av:

 • Svenska Läkaresällskapet

 • Sveriges kommuner och landsting

 • Sveriges läkarförbund

 • Universitet och högskolor genom Högskoleverket

 • Socialstyrelsen


Ledamöter i ST-rådet

Bo Lindblom, Socialstyrelsen, ordförande

Göran Berg, Universitet och högskolor

Hans Hjelmqvist, Läkarförbundet

Anna Engström-Laurent, Läkaresällskapet

Kerstin Sjöberg, SKL

Ulf Kvist, SKL

Heidi Stensmyren

Nina Rehnqvist


För vem gäller nya ST?

Gäller från och med 1 september 2008

 • Måste följas av alla som legitimerats från och med 1 juli 2006

 • Den som legitimerats till och med

  30 juni 2006 kan följa nya eller gamla ST.

  Om gamla ST följs måste ansökan skickas in

  senast 31 december 2013


Föreskrifter och allmänna råd med målbeskrivningar

Föreskrifterna med nya målbeskrivningar har tagits av professionen och Socialstyrelsen i samarbete.


Olika regler

SOSFS 2008:17

 • Föreskrifter - ska

 • Allmänna råd - bör

 • Föreningarnas rekommendationer


Nytt med nya ST

 • Handledningens kvalitet stärks

 • Kontinuerlig bedömning av ST-läkaren

 • Ökade dokumentationskrav

 • Krav på extern granskning


Reglerna berör

 • Vårdgivare

 • Verksamhetschef

 • Studierektor

 • Handledare

 • ST-läkare


Grunderna för ST

Minst fem års heltidstjänstgöring under handledning


Tillgodoräkningsbar tid

 • Semester

 • Jourkompensationer


Tillgodoräkningsbar tid

 • INTE föräldraledighet


Vårdgivarens ansvar

Ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att ST kan genomföras och utvärderas.


Tjänstgöring och utbildningsprogram

Vårdgivarens ansvar

 • Tillgång till en studierektor

 • Studierektorns kompetens

 • Studierektorns uppgifter


Tjänstgöring och utbildningsprogram

Verksamhetschefens ansvar

 • Handledare

 • Utbildningsprogram


Allmänna råd om tjänstgöring och utbildningsprogram

 • Kurser bör kvalitetsgranskas.

 • Tillgång på specialistläkare/andra medarbetare bör motsvara behov.

 • Verksamheten bör vara allsidig, lokaler och utrustning tillräckliga.

 • Tillgång till intern och extern utbildning, tid för självstudier samt möjlighet att delta i forsknings- och kvalitetsutvecklingsarbete.


Vi undrar

 • Har ni utbildningsprogram idag?

 • Hur ser de ut och hur används de?

 • Problem?


Handledning och instruktioner

 • All ST ska genomföras under handledning.

 • Skillnad mellan handledning och instruktion.


Handledning och instruktioner

 • Handledningen bör ges regelbundet och med största möjliga kontinuitet.

 • Handledaren ska ha specialistkompetens i avsedd specialitet samt ha genomgått handledarutbildning. Krav på handledarutbildning fr o m 1 sep 2010.

 • Handledarutbildning bör innehålla handledning, pedagogik, kommunikation och etik.


Vi undrar

 • Hur ser handledningen ut idag vid er klinik?

 • Hur gör ni vid tjänstgöring på annan klinik?

 • Problem?


Dokumentation, bedömning och utvärdering

 • Ökade krav i syfte att kontinuerligt bedöma ST-läkarens kompetens och vid behov förbättra utbildningsprogram och utbildningsinsatser.

 • Fler som bedömer ST-läkarens kompetens.

 • Ökat krav på ST-läkaren avseende dokumentation.

 • Bättre underlag för prövning av ansökan.


Dokumentation, bedömning och utvärdering

Verksamhetschefens ansvar

 • Se till att en fortlöpande bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling görs regelbundet utifrån målbeskrivningen och utbildnings-programmet.

 • Kompetensutvecklingssamtal bör hållas och dokumenteras.


Dokumentation, bedömning och utvärdering

ST-läkarens ansvar

 • Att med stöd av handledare fortlöpande dokumentera uppnådd kompetens.

 • Kompetensutvecklings- och handledarsamtal bör dokumenteras


Dokumentation, bedömning och utvärdering

Handledarens ansvar

 • Bör fortlöpande stödja och vägleda samt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling.

 • Samtal bör dokumenteras.

 • Bedömningen bör:

  • göras med kända metoder

  • göras internt inom verksamheten

  • omfatta alla aspekter av ST och alla mål


Dokumentation, bedömning och utvärdering

Vårdgivarens ansvar

Extern granskning

Vad ska granskas?


Sammanslagna specialiteter

 • Särskilda bestämmelser för sammanslagna specialiteter.

 • Dubbla verksamhetschefer och dubbla handledare.


Tilläggsspecialiteter

 • Akutsjukvård

 • Smärtlindring

 • Baser som kan ligga till grund för specialistkompetensbevis anges i föreskrifterna.


Utlandstjänstgöring

 • Del av utbildningsprogram

 • Handledning

 • Intyg

 • Måluppfyllelse


Forskarutbildningsmeriter

 • 4 ½ år

 • Målbeskrivningens krav uppfyllda

 • Doktorsexamen


Målbeskrivning

 • Framtagna tillsammans med specialitetsföreningarna

 • Slutgiltigt beslutade av Socialstyrelsen


Målbeskrivning

Övergripande kompetensdefinition

Delmål


Övergripande kompetensdefinition

 • Definition av kompetensområdet

 • Kompetenskrav för medicinsk kompetens

 • Kompetenskrav för kommunikation, ledarskap samt medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete – gemensamma för alla målbeskrivningar

 • Utbildningsstruktur


Delmål


Gemensamma kompetenskrav

 • Kommunikation

 • Ledarskap

 • Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete


Gemensamma kompetenskrav

Kommunikation

 • Den jämlika och ansvarstagande patienten

 • Genus och mångfaldsaspekter

 • Interprofessionella relationer

 • Pedagogisk förmåga

 • Professionellt förhållningssätt och etik

 • Egen kompetensutveckling


Gemensamma kompetenskrav

Ledarskap

 • Medarbetarskap

 • Handledarskap

 • Ledarskap

 • Systemkunskap


Gemensamma kompetenskrav

Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

 • Medicinsk vetenskap

 • Förbättrings- och kvalitetsarbete

 • Folkhälsa och prevention


Delmål


Vi undrar

 • Deltar ST-läkaren i klinikens kvalitetsarbete idag?

 • Om inte, hur kan ni skapa möjligheter för detta?


Vilka intyg krävs?

 • Klinisk tjänstgöring

 • Auskultation (när alternativ till tjänstgöring)

 • Kurs

 • Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer

 • Kvalitets- och utvecklingsarbete


Ansöknings- och godkännandeprocessen

 • Fler intyg än tidigare ska bifogas ansökan till Socialstyrelsen.

 • Socialstyrelsen ska inhämta yttrande från externa bedömare vid prövning av ansökan.


Externa bedömare

Externa bedömare utses av Socialstyrelsen på förslag av professionen.


Tack

Tack för er uppmärksamhet!

[email protected]

Anna Sundberg 0752 47 37 07

Frida Nobel 0752 47 34 89


 • Login