M n a l l p 5 ch u ti t 2
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

MÔN : ĐỊA LÍ Lớp 5 Châu Á (Tiết 2) PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MÔN : ĐỊA LÍ Lớp 5 Châu Á (Tiết 2). GV: Hồ Văn Hiển. Kiểm tra bài cũ:. Dựa vào quả Địa cầu ,em hãy cho biết vị trí đạ lí và giới hạn của châu Á?. Em hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của châu Á và cho biết cảnh đó thuộc khu vực nào của châu Á?. NHIỆM VỤ BÀI HỌC:.

Download Presentation

MÔN : ĐỊA LÍ Lớp 5 Châu Á (Tiết 2)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M n a l l p 5 ch u ti t 2

MN : A LLp 5Chu (Tit 2)

GV: H Vn Hin


Ki m tra b i c

Kim tra bi c:

 • Da vo qu a cu ,em hy cho bit v tr l v gii hn ca chu ?

 • Em hy k tn mt s cnh thin nhin ca chu v cho bit cnh thuc khu vc no ca chu ?


Nhi m v b i h c

NHIM V BI HC:

 • Nu c c im v du c, tn mt s hot ng kinh t ca ngi dn chu v ch li ca cc hot ng ny.

 • Da vo lc , nhn bit c s phn b mt s hot ng sn xut ca ngi dn chu .


Ho t ng1 th o lu n nh m i d n s ch u

Hot ng1:Tho lun nhm iDN S CHU


C b ng s li u v di n t ch v d n s c c ch u l c

c bng s liu v din tch v dn s cc chu lc:


So s nh d n s ch u v i c c ch u l c kh c

So snh dn s chu vi cc chu lc khc?

 • Chu c s dn ng nht th gii. Dn s chu hn 4,5 ln dn s chu M, hn 4 ln dn s chu Phi, hn 5ln sn s chu u, hn 12 ln dan s chu i Dng

Hy so snh mt dn s ca chu vi mt dn s ca chu Phi?


M n a l l p 5 ch u ti t 2

Din tch chu Phi ch km din tch chu c 2 triu km2 nhng dn s cha bng ca dn s chu nn mt dn c tha tht

 • Vy dn s y phi thc hin yu cu g th mi c th nng cao cht lng cuc sng?

 • Phi gim s gia tng dn s th vic nng cao cht lng i sng mi c iu kin thc hin c.


Ho t ng 2 th o lu n nh m 4 c c d n t c ch u

Hot ng 2: Tho lun nhm 4CC DN TC CHU


Ng i d n ch u c m u da nh th n o

Ngi dn chu c mu da nh th no?

 • Dn c chu ch yu l ngi da vng nhng cng c ngi trng hn (ngi ng ), c nhng dn tc ngi li c nc da nu en.

Em bit v sao ngi Bc c nc da sng mu cn ngi Nam li c nc da sm mu?


M n a l l p 5 ch u ti t 2

-V lnh th chu rng ln, nhiu i kh hu khc nhau,.Ngi sng vng hn i , n i thng c nc da sng mu. Ngi sng vng nhit i c nc da sm mu.


M n a l l p 5 ch u ti t 2

VN L TRNG THNH


C c d n t c ch u c c ch n m c v phong t c t p qu n nh th n o

Cc dn tc chu c cch n mc v phong tc tp qun nh th no?

 • So snh hai bc tranh: Cc dn tc c cch n mc v phong tc tp qun khc nhau.

 • Dn c chu tp trung nhiu vng no?

 • Dn c chu tp trung nhiu vng c ng bng chu th mu m.


Ho t ng 3 th o lu n nh m nh ho t ng kinh t

Hot ng 3: Tho lun nhm nhHOT NG KINH T:


Ho t ng 4 khu v c ng nam

Hot ng 4: Khu vc ng Nam

 • Tho lun nhm i:


Ch v tr gi i h n c i mt t nhi n v c c ng nh kinh t c a khu v c ng nam

Ch v tr gii hn, c imt t nhin v cc ngnh kinh t ca khu vc ng Nam ?


M n a l l p 5 ch u ti t 2

LC KHU VC CHU


M n a l l p 5 ch u ti t 2

LC NG NAM


Ngo i nh ng s n ph m tr n em c n bi t nh ng s n ph m n o

Ngoi nhng sn phm trn em cn bit nhng sn phm no?

 • H cn trng cy cng nghip,ch, c ph,cao su,trng cy n qu

 • Dn c ven bin thng pht trin ngnh g?

 • Dn c ven bin thng pht trin ngnh khai thc v nui trng thu sn.


D a v o b ng s th ng k cho bi t m t s n c ch u c ng nghi p hay n ng nghi p l s n xu t ch nh

Da vo bng s thng k cho bit mt s nc chu cng nghip hay nng nghip l sn xut chnh?

 • Nng nghip l ngnh sn xut chnh.

-Sn phm nng nghip ch yu l g?

 • Sn phm nng nghip ch yu l la m, la go, bng,tht sca cc loi gia sc nh b , ln, gia cm, nh g vt.


Ng nh c ng nghi p n o c n ph t tri n m nh c c n c ch u

Ngnh cng nghip no cn pht trin mnh cc nc chu ?

 • Ngnh cng nghip khai thc khong pht trin mnh v cc nc chu c ngun ti nguyn khong sn ln, c bit l du m.


B i h c

Bi hc:

 • Chu c s dn ng nht th gii. Phn ln dn c l ngi da vng, h sng tp trung ng c ti cc ng bng chu th v sn xut nng nghip l chnh. Mt s nc chu c nn cng nghip pht trin.

 • Khu vc ng nam ch yu c kh hu gi ma nng m, y sn xut nhiu loi nng sn v khai thc khong sn.


C ng c d n d

Cng c - Dn d:

 • -Nhn xt tit hc, tuyn dng nhng hc sinh, nhm HS tch cc hot ng tham gia xy dng bi.

 • -V nh hc bi v tm hiu bi Cc nc lng ging ca Vit Nam.


M n a l ch u ti t 2

MN: A LCHU ( Tit 2)

Lp: 5/A

Gio vin: H Vn Hin

Trng Tiu hc Trn i Ngha


 • Login