Ias 37 rezervy
Download
1 / 30

IAS 37-Rezervy - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

IAS 37-Rezervy. Definice. Rezervy – jsou závazky s neurčitým časovým určením a výší Závazek je současná povinnost podniku, která a) je důsledkem minulé události a b) k jehož vypořádání bude muset p. čerpat zdroje, z nichž by mu jinak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IAS 37-Rezervy' - cullen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Definice
Definice

 • Rezervy – jsou závazky s neurčitým

  časovým určením a výší

 • Závazek je současná povinnost podniku, která a) je důsledkem minulé události a

  b) k jehož vypořádání bude muset p.

  čerpat zdroje, z nichž by mu jinak

  plynul výnos


Vyk z n rezervy
Vykázání rezervy

 • Rezerva se vykazuje tehdy a jen tehdy, když:

 • A. společnost má současný závazek (smluvní, mimosmluvní), který je výsledkem minulých událostí

 • B. je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odtok prostředků

 • C. existuje spolehlivý odhad výše závazku


Definice pokr
Definice (pokr.)

 • Smluvní závazek – závazek,který vzniká

  a) ze smlouvy

  b) z právních předpisů

  c) z ostatních uplatnění zákonů


Mimosmluvn z vazek
Mimosmluvní závazek

– je důsledkem aktivit podniku, kdy:

a) podnik dává chováním v minulosti, zveřejněnými pravidly nebo dostatečným zveřejněním najevo třetím stranám najevo, že uzná své konkrétní závazky

b) a vytvořil tak reálná očekávání třetích stran, že takové závazky budou splněny


Pravd podobn odtok prost edk
Pravděpodobný odtok prostředků

 • pravděpodobnost > 50 %

 • pokud existuje více podobných závazků, vztahuje se pravděpodobnost k celé populaci (např. záruky)


Spolehliv odhad
Spolehlivý odhad

 • částka vykázané rezervy je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání současného závazku

 • současná hodnota (diskontovaná částka budoucích výdajů)

 • očekávaný prodej aktiv se nebere pro vykázání rezervy v úvahu

 • vliv budoucích událostí na výši výdajů se zohlední, pokud je dostatečná jistota, že k nim dojde


Spolehliv odhad pokr
Spolehlivý odhad - pokr.

 • Náhrady - zohlední se, jen pokud je jisté, že

 • je podnik obdrží,

 • - vykáží se jako samostatné aktivum

 • - jen do výše rezervy

 • úpravy rezervy - aktuální zohlednění odhadu

 • zrušení x použití


Aplikace uzn n a oce ov n
Aplikace uznání a oceňování

 • budoucí provozní ztráty - rezerva se nevykazuje - není splněna definice současného závazku (snížení hodnoty aktiv)

 • nevýhodné smlouvy - současný závazek se vyčíslí a vykáže jako rezerva, před vykázáním se vykáže snížení hodnoty aktiv

 • restrukturalizace - (např. ukončení části aktivit) - def. rezerv doplněna dalšími kriterii (plán restrukturalizace, vyvolaná očekávání..)


Odli nost od s
Odlišnost od ČÚS

 • rezervy obecné (na podn.rizika, na provozní ztrátu ...) - nelze podle IAS vytvářet

 • rezervu na opravu DHM - nelze podle IAS vytvářet

 • použití rezerv - podle souč. úpravy (snížení nákladů) - v souladu s IAS


Definice pokr1
Definice (pokr.)

 • Podmíněný závazek

  - pravděpodobný závazek, kt.je důsledkem

  minulé události, jehož existence bude

  potvrzena jedině tím, že v budoucnu

  dojde či nedojde k jedné nebo více

  nejistým událostem

  nebo


Definice pokr2
Definice (pokr.)

 • existující závazek není vykázán protože

  - není pravděpodobné že p. bude nucen

  k jeho úhradě čerpat zdroje

  nebo

  - nelze jeho výši stanovit


Rezervy x podm n n z vazky
Rezervy x podmíněné závazky

 • Všechny rezervy jsou podmíněné závazky

  ALE:

  Ne všechny podmíněné závazky jsou uvedeny v rozvaze , protože jejich existence bude potvrzena jednou či více nejistých událostí


Uzn n rezerv
Uznání rezerv

Rezerva je vykázána ve výkazech, jestliže

 • Podnik má současný závazek (smluvní či mimosmluvní), který je důsledkem minulých událostí a

 • Je pravděpodobné, že k jeho úhradě bude muset čerpat zdroje a

 • Je možné spolehlivě určit výši tohoto závazku


Sou asn z vazek
Současný závazek

 • Existuje, když podnik nemá žádnou reálnou alternativu než v důsledku minulé události převést budoucí ekonomický přínos svých zdrojů

  Minulá událost – ta, která má za následek současný závazek (smluvní, mimosmluvní)


Odli nost esk ho pojet
Odlišnost českého pojetí

 • Rezervy v českém pojetí jsou vytvářeny na

  jiné nejisté skutečnosti, než které jsou

  důsledky minulých událostí (rezerva na

  obchodní rizika)

  Pro existenci závazku není nutné znát protistranu !


Podm n n z vazky
Podmíněné závazky

 • Nejsou vykazovány v rozvaze

 • V konkrétním případě nutno rozhodnout a posoudit, zda jde o vznik rezervy nebo podmíněného závazku – postup:

  - závazek a minulá událost

  - pravděpodobnost odtoku zdrojů

  - možnost vyčíslení závazku -ano=rezerva


Tvorba rezerv
Tvorba rezerv

 • Rezervy se netvoří

 • na budoucí provozní ztráty – nejsou

  a) důsledkem minulé události

  b) nevyhnutelné

 • na obchodní rizika

 • na budoucí náklady (opravy)Definice1
Definice

 • zaměstnanecké požitky - všechny formy plnění poskytované podnikem zaměstnancům výměnou za jejich služby

 • krátkodobé zam. požitky - splatné do 12 měsíců od poskytnutí služby

 • požitky při předčasném ukončení prac. poměru - vypláceny na základě ukončení prac. poměru ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele


Kr tkodob zam po itky
Krátkodobé zam. požitky

 • mzdy, platy, příspěvky na soc. pojištění

 • krátkodobé placené volno (dovolená, nemocenská dovolená -doplatek do výše platu)

 • podíly na zisku a odměny

 • nepeněžní požitky pro zaměstnance


Uzn n a vy slen kr tkodob ch zam po itk
Uznání a vyčíslení krátkodobých zam.požitků

 • nediskontovaná hodnota

 • - jako náklad a zároveň jako závazek

 • Mzdy a platy - náklad ve výsledovce za celé období

 • - závazek v rozvaze za poslední zúčtovací období


Kr tkodob placen volno
Krátkodobé placené volno

 • kumulativní - může se přenášet do dalšího období (např. dovolená)

 • Uznání: v okamžiku vzniku nároku

 • na konci období nevyčerpaná dovolená - bude vykázán náklad a závazek

 • nekumulativní - nelze přenášet do dalšího období - nebude vykázán závazek


Pod ly na zisku
Podíly na zisku

 • jako náklad a závazek vykáže podnik tehdy a jen tehdy, když

 • a) má smluvní nebo mimosmluvní povinnost takové výplaty a nemá jinou alternativu než výplatu provést

 • b) závazek lze spolehlivě ocenit


Po itky p i p ed asn m ukon en pracovn ho pom ru
Požitky při předčasném ukončení pracovního poměru

 • Uznání tehdy a jen tehdy, když

 • a) je prokazatelně zavázán ukončit pracovní poměr zaměstnanců ukončit před normálním odchodem do důchodu nebo

 • b) je smluvně zavázán takovéto požitky poskytnout


Po itky p i p ed asn ukon en pracovn ho pom ru
Požitky při předčasné ukončení pracovního poměru

 • Podnik je prokazatelně zavázán tehdy a jen tehdy, když

 • - má podrobný plán k ukončení prac.poměru

 • -nemá reálnou možnost jej zrušit

 • - a obsahuje alespoň:

 • 1) pracoviště, prac. zařazení a počet zam., kterým má být prac. poměr zrušen

 • 2) požitky a jejich objem

 • 3) čas, kdy má plán být uskutečněn


V e z vazk z ukon en pracovn ho pom ru
Výše závazků z ukončení pracovního poměru

 • diskontovaná hodnota budoucí výdajů, jsou-li požitky splatné za více než 12měsíců po rozvahovém dni

 • Postup zveřejnění upravuje IAS 24 -Zveřejnění spřízněných stranDefinice2
Definice

 • daňová základna - částka přiřaditelná aktivu nebo závazku pro daňové účely

 • účetní zisk - rozdíl mezi V a N před zdaněním

 • zdanitelný zisk - zisk stanovený podle pravidel pro výpočet daně ze zisku

 • daňový náklad - částka daně


Da splatn a odlo en
Daň splatná a odložená

 • splatná daň - část daně k úhradě v období, za něž je vypočtena

 • odložená daň - část daně, která je k úhradě v budoucích obdobích z titulu zdanitelných přechodných rozdílů

 • přechodné rozdíly - rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiva či závazku

 • - zdanitelné - odložený daň.závazek

 • - odpočitatelné - odložená daň.pohledávka


ad