si estong
Download
Skip this Video
Download Presentation
Si Estong

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Si Estong - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Si Estong. ESTONG. Naghahanapbuhay para sa pamilya Lumaki sa kalye Mabait. Atoy. Ang nakababatang kapatid ni Estong Gusto niyang makapag-aral Sumasama siya minsan sa kanyang lola. Lola Coring. Ang nag- alaga kina Estong at Atoy mula nang mamatay ang kanilang mga magulang

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Si Estong' - crwys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ESTONG
 • Naghahanapbuhayparasapamilya
 • Lumakisakalye
 • Mabait
slide3
Atoy
 • AngnakababatangkapatidniEstong
 • Gusto niyangmakapag-aral
 • Sumasamasiyaminsansakanyanglola
slide4
Lola Coring
 • Ang nag-alaga kina Estong at Atoymulanangmamatayangkanilangmgamagulang
 • Namamalimossiyasa may simbahan
slide5
Mangador
 • Siya ay malupitkayEstong
 • LaginiyangkinukuhaangnilimosnaperaniEstong
slide6
Mgabatangkalye
 • MgakaibiganniEstong
 • Palagisilangmagkasamasakalye at pamamalimos
slide7

Napakasakitngsikatngarawnatumamasamukhangmusmosnabata, walangmasisilungansapagkatmatatayognagusaliangnasapaligidniya, walangmgapunongkahoynamaaringmapagkublihan man langupangmakatikimngsandalingginhawa..Nababakas din sakaniyangmukhaangpagod at gutomngunitdinitoinalintanaangnararamdaman. Angmahalagasakaniya ay makapag-uwingperaparasakaniyangpamilya

slide8

Siya si Estong, isang batang halos lumaki na sa kalye , mula pagkabata ay nasa lansangan na siya sapagkat isinasama siya ng kaniyang ina noon sa paglalako ng kung anu-ano para kumita ng pera upang may pambili ng pagkain.

slide9

Napakahirap ng buhay ni Estong, maliit ang kanilang bahay at tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.

slide10

AnglolaniEstong ay namamalimossa may simbahan at angkaniyangkapatidnaman ay nagtitindangposporo at kandila. Minsan ay may bumibili at minsannaman ay wala.

slide11

Walaakongpera!

Inengmaawa ka, kahitkauntingbaryalang

slide12

Magkanobayan? Bibiliako

Ale, bilinapo kayo!

slide13

Kung akosayomagtrabaho ka!

Ale, palimospo..gutomnagutomnapoako..

slide14

Minsan ay sumasamasiyasakaniyangmgakaibigannanagbabantayngsaksakyan at bibigyansilang may-aringlimangpisopagkataposnitongbantayanangkanilangsasakyan.

Anokayaangmaariko pang pagkakakitaan?

slide15

Estong! Halika , sumama ka saamin

Sama ka Estong! Magbabantaylangtayongsasakyantaposkikitanatayongpera!

Tayona!

slide17

Maliit pa lang ,pagagalitannanamanakonitatay

Ako din, lagotnanamanako

Malakinabakitanyo?

slide18

Saan ka bapupunta?

Uwinatayokuya!

Oh! Estong , kumusta ka naapo? Halikanaumuwinatayo!

Bastapo!

Mauna na kayo lola may pupuntahan pa poako

slide19

Wag na kayong magtanong!

Saanbatayopupunta

Anonggagawinnatindoon?

PupuntatayokaymangAdor

slide20

Saan ba talaga tayo?

Ako din! Ayoko!

Ano? Di akosasama!

Magnanakaw tayo!

slide21

Oo, perodisaganyangparaan!

Di ba gusto nyongkumitangmalakingpera?

Oonga! Masamayan!

slide23

Hindi tama angkanyanggianagawa.

Magsusumbongtayosapulis

Diyannanga kayo!

Anonggagawinnatin?

slide24

Pagkataposngkanilangpag-uusap ay umalisngasi Boy parasumamakaymangAdor at naiwansilangdalawaniEstong at nagbabalaksilangisusuplongnilasinamangAdor at Boy ngunitnalamanitonimangadorkayapinuntahanniyasiEstong at binugbogito.

Lagot ka sa akin ngayon! Pakialamerokangbata ka!

slide25

Hindi po tama angginagawaniyo! Masamapoyan!

Hoy! Bata masyadongkangpakialamero!

slide26

Nang mgapanahongiyon ay inaabangannapalasimangadorngmgapulisparaito ay hulihin. Maraminapalangnagawanglabagsabatassimangador at hiraplangangmgapulisyanahulihinitodahilnapakagalingnitongmagtago.

slide27

NakulongngasimangAdor at kailanman ay hindinaitomakagagawa pa ngmasama at hindinarinniyamakukuhaangperaniestongkailanman. Sa kabilangbanda ay nagsisirinsimangAdordahil kung nagingmabutilamangsiya ay hindiniyadaranasinito ..Angmakulong.

slide28

Oonga, kahitmahiraptayo,kahitnasalansangandapatmarangalangatingpamumuhay at magingmabutingtao.

Bastasasusunod wag na wag ka ngsumamasamgamasasamanggawain ha..

Estong! Impeng! Pasensiyana kayo ha..

slide30

Mula noon nagingmaayosnaangbuhaynilangmaglola, Nakapag-aralnasinaEstong at angkaniyangmgakaibiga. May tahanannarinsilangmasisilungansapanahonng tag-ulan at tag-init.

slide31

Sana ay nagustuhanponinyo..

MaramingSalamatpo!

ad