Si estong
Download
1 / 31

Si Estong - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Si Estong. ESTONG. Naghahanapbuhay para sa pamilya Lumaki sa kalye Mabait. Atoy. Ang nakababatang kapatid ni Estong Gusto niyang makapag-aral Sumasama siya minsan sa kanyang lola. Lola Coring. Ang nag- alaga kina Estong at Atoy mula nang mamatay ang kanilang mga magulang

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Si Estong' - crwys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Si estong

Si Estong


ESTONG

 • Naghahanapbuhayparasapamilya

 • Lumakisakalye

 • Mabait


Atoy

 • AngnakababatangkapatidniEstong

 • Gusto niyangmakapag-aral

 • Sumasamasiyaminsansakanyanglola


Lola Coring

 • Ang nag-alaga kina Estong at Atoymulanangmamatayangkanilangmgamagulang

 • Namamalimossiyasa may simbahan


Mangador

 • Siya ay malupitkayEstong

 • LaginiyangkinukuhaangnilimosnaperaniEstong


Mgabatangkalye

 • MgakaibiganniEstong

 • Palagisilangmagkasamasakalye at pamamalimos


Napakasakitngsikatngarawnatumamasamukhangmusmosnabata, walangmasisilungansapagkatmatatayognagusaliangnasapaligidniya, walangmgapunongkahoynamaaringmapagkublihan man langupangmakatikimngsandalingginhawa..Nababakas din sakaniyangmukhaangpagod at gutomngunitdinitoinalintanaangnararamdaman. Angmahalagasakaniya ay makapag-uwingperaparasakaniyangpamilya


Siya si Estong, isang batang halos lumaki na sa kalye , mula pagkabata ay nasa lansangan na siya sapagkat isinasama siya ng kaniyang ina noon sa paglalako ng kung anu-ano para kumita ng pera upang may pambili ng pagkain.


Napakahirap ng buhay ni Estong, maliit ang kanilang bahay at tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.


Ang tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.lolaniEstong ay namamalimossa may simbahan at angkaniyangkapatidnaman ay nagtitindangposporo at kandila. Minsan ay may bumibili at minsannaman ay wala.


Wala tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.akongpera!

Inengmaawa ka, kahitkauntingbaryalang


Magkano tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.bayan? Bibiliako

Ale, bilinapo kayo!


Kung tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.akosayomagtrabaho ka!

Ale, palimospo..gutomnagutomnapoako..


Minsan tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila. ay sumasamasiyasakaniyangmgakaibigannanagbabantayngsaksakyan at bibigyansilang may-aringlimangpisopagkataposnitongbantayanangkanilangsasakyan.

Anokayaangmaariko pang pagkakakitaan?


Estong tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.! Halika , sumama ka saamin

Sama ka Estong! Magbabantaylangtayongsasakyantaposkikitanatayongpera!

Tayona!


Salamat tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.sapagbabantay mo sasasakyankobata

Salamat din posapera..


Maliit tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila. pa lang ,pagagalitannanamanakonitatay

Ako din, lagotnanamanako

Malakinabakitanyo?


Saan tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila. ka bapupunta?

Uwinatayokuya!

Oh! Estong , kumusta ka naapo? Halikanaumuwinatayo!

Bastapo!

Mauna na kayo lola may pupuntahan pa poako


Wag na kayong magtanong! tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.

Saanbatayopupunta

Anonggagawinnatindoon?

PupuntatayokaymangAdor


Saan ba talaga tayo? tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.

Ako din! Ayoko!

Ano? Di akosasama!

Magnanakaw tayo!


Oo tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila., perodisaganyangparaan!

Di ba gusto nyongkumitangmalakingpera?

Oonga! Masamayan!


Basta tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.! Wag na wag kayongmagsusumbongsapulis!

Bahalananga kayo!


Hindi tama tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.angkanyanggianagawa.

Magsusumbongtayosapulis

Diyannanga kayo!

Anonggagawinnatin?


Pagkatapos tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.ngkanilangpag-uusap ay umalisngasi Boy parasumamakaymangAdor at naiwansilangdalawaniEstong at nagbabalaksilangisusuplongnilasinamangAdor at Boy ngunitnalamanitonimangadorkayapinuntahanniyasiEstong at binugbogito.

Lagot ka sa akin ngayon! Pakialamerokangbata ka!


Hindi tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.po tama angginagawaniyo! Masamapoyan!

Hoy! Bata masyadongkangpakialamero!


Nang tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.mgapanahongiyon ay inaabangannapalasimangadorngmgapulisparaito ay hulihin. Maraminapalangnagawanglabagsabatassimangador at hiraplangangmgapulisyanahulihinitodahilnapakagalingnitongmagtago.


 • Nakulong tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.ngasimangAdor at kailanman ay hindinaitomakagagawa pa ngmasama at hindinarinniyamakukuhaangperaniestongkailanman. Sa kabilangbanda ay nagsisirinsimangAdordahil kung nagingmabutilamangsiya ay hindiniyadaranasinito ..Angmakulong.


Oo tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.nga, kahitmahiraptayo,kahitnasalansangandapatmarangalangatingpamumuhay at magingmabutingtao.

Bastasasusunod wag na wag ka ngsumamasamgamasasamanggawain ha..

Estong! Impeng! Pasensiyana kayo ha..


Yehey tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.! Mag-aaralnaako.

Yehey!!!


Mula tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila. noon nagingmaayosnaangbuhaynilangmaglola, Nakapag-aralnasinaEstong at angkaniyangmgakaibiga. May tahanannarinsilangmasisilungansapanahonng tag-ulan at tag-init.


Sana ay tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.nagustuhanponinyo..

MaramingSalamatpo!


ad