Ustawa o efektywności energetycznej
Download
1 / 25

Ustawa o efektywności energetycznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Ustawa o efektywności energetycznej. Departament Rozwoju Gospodarczego Kościerzyna, 28 listopada 2013. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 kwietnia 2011r. Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ustawa o efektywności energetycznej' - cruz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ustawa o efektywności energetycznej

Departament Rozwoju GospodarczegoKościerzyna, 28 listopada 2013


Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o efektywności energetycznej

Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 kwietnia 2011r.

Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551

Projekt ustawy zmieniany co najmniej 17 razy.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006r

w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych


Pakiet energetyczno – klimatyczny przyjęty w grudniu 2008 r. przez

Parlament Europejski

Cele pakietu (potocznie) zwane „3 x 20 na 2020 r.”

 • Poprawa efektywności energetycznej o 20%

 • Zwiększenie udziału energii z OZE do 20% *)

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%

*) – dla Polski wymagany udział energii z OZE wynosi 15%


Wybrane definicje r. przez

 • Efektywność energetyczna wg dyrektywy – stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii

 • Efektywność energetyczna wg ustawy– stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu


Wybrane definicje r. przez

 • Poprawa efektywności energetycznej wg dyrektywy – zwiększanie efektywności końcowego wykorzystania energii dzięki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań

 • Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej wg ustawy – działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii;


Wybrane definicje (wg ustawy) r. przez

energia – energia pierwotna lub energia finalna

energia pierwotna – energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych bezpośrednio ze środowiska, w szczególności: węglu kamiennym, węglu brunatnym, ropie naftowej, gazie ziemnym, torfie do celów opałowych oraz energię: wody, wiatru, słoneczną, geotermalną, a także biomasa

energia finalna – energia lub paliwo zużyte przez odbiorcę końcowego


Ustawa określa: r. przez

 • zasady określania krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią

 • zadania j.s.p. w zakresie efektywności energetycznej

 • zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej


Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią r. przez

 • oszczędność 9% energii finalnej w 2016 roku w odniesieniu do średniej z lat 2001 - 2005

9%


Działania w celu poprawy efektywności energetycznej podejmują

 • osoby fizyczne

 • osoby prawne

 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną


Jednostka sektora publicznego stosuje co najmniej podejmujądwa środki poprawy efektywności energetycznej

 • umowa na realizację i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

 • nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji

 • wymiana urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd jak w pkt. 2, lub ich modernizacja


Jednostka sektora publicznego stosuje co najmniej podejmujądwa środki poprawy efektywności energetycznej (c.d.)

 • zakup lub wynajęcie budynków efektywnych energetycznie, również realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego*

 • sporządzenie audytu energetycznego* eksploatowanych obiektów o powierzchni użytkowej >500 m2, których j.s.p jest właścicielem lub zarządcą

*) w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych obiektów budowlanych


Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób


Świadectwa efektywności energetycznej środkach poprawy efektywności energetycznej na stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób

 • przedsiębiorstwo sprzedające energię* jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej oraz uiścić opłatę zastępczą

 • zakres obowiązku uzyskania świadectw efektywności energetycznej określi Minister Gospodarki

*) przedsiębiorstwo sprzedające energię elektryczną, cieplną lub gaz ziemny odbiorcom końcowym na terytorium RP o mocy zamówionej przekraczającej 5MW


Świadectwa efektywności energetycznej środkach poprawy efektywności energetycznej na stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób

 • potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii, w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

 • wydaje prezes URE na wniosek podmiotu realizującego przedsięwzięcie

 • URE przeprowadza co najmniej raz w roku przetarg w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej


URE przeprowadza przetarg oddzielnie dla następujących kategorii przedsięwzięć:

 • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych

 • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych

 • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

(Dz. U. z 2012 r. poz.1227)


Do przetargu może być zgłoszone przedsięwzięcie kategorii przedsięwzięć:(lub kilka przedsięwzięć) służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku którego (których) uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe (ok. 419 GJ lub 116,4 MWh) średnio w ciągu roku


Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

 • izolacja instalacji przemysłowych

 • przebudowa lub remont budynków

 • modernizacja oświetlenia, urządzeń użytku domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła

 • odzysk energii w procesach przemysłowych


Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

 • ograniczenie przepływów mocy biernej

 • ograniczenie strat sieciowych w ciągach liniowych

 • ograniczenie strat w transformatorach

 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych


Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłasza Minister Gospodarki w Monitorze Polskim

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

MP z 11.01.2013, poz. 15


Audyt efektywności energetycznej efektywności energetycznej ogłasza Minister Gospodarki w Monitorze Polskim

 • ustawa określa zawartość audytu efektywności energetycznej

 • Minister Gospodarki określi szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

  • z dnia 10 sierpnia 2012 r.

 • w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

 • Dz. U. z 27.08.2012, poz. 962


 • Z uwagi na fakt, że dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych ustanawia cel w zakresie oszczędności energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania tej dyrektywy, okres obowiązywania ustawy o efektywności energetycznej został ograniczony do dnia 31 grudnia 2016 roku.


  Struktura zużycia paliw i nośników energii Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.

  w woj. pomorskim w latach 2005 i 2010/2011


  Struktura zużycia paliw i nośników energii Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w woj. pomorskim - lata 2010-2011

  (wszystkie sektory + paliwa napędowe)


  Ustawa z dnia 31 października 2012 r. Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.

  o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

  Dz. U. z 2012 r., poz. 1203

  Ustawa określa obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii oraz innych podstawowych zasobów przez produkty wykorzystujące energię lub wpływie tych produktów na zużycie energii - etykietowanie.


  Dziękujemy za uwagę. Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.


  ad