rhaglen asesu cynorthwywyr addysgu lefel uwch
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rhaglen Asesu Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Rhaglen Asesu Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Rhaglen Asesu Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch. 2014 – 2015. Rhaglen Asesu CALU. NID yw’n rhaglen hyfforddi. Rhaglen ASESU ydyw Diben asesu yw galluogi’r ymgeiswyr i ddangos eu bod yn bodloni’r Safonau Cenedlaethol a nodwyd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rhaglen Asesu Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch' - cruz-harmon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rhaglen asesu calu
RhaglenAsesu CALU
 • NID yw’n rhaglen hyfforddi. Rhaglen ASESU ydyw
 • Diben asesu yw galluogi’r ymgeiswyr i ddangos eu bod yn bodloni’r Safonau Cenedlaethol a nodwyd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch
 • Mae’n seiliedig ar yr hyn y mae Cynorthwywyr Addysgu’n ei wneud fel arfer yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr ysgol
 • Mae angen lefel uchel o ymrwymiad gan yr ymgeisydd i gwblhau a chyflwyno’r tasgau yn amserlen tri mis y rhaglen.
 • Nid y bwriad yw gofyn rhagor gan Benaethiaid a chydweithwyr eraill na’r trefniadau rheoli ac adolygu perfformiad arferol
elfennau r rhaglen asesu
Elfennau’r Rhaglen Asesu

Cwblhau tasgau a gwaith darllen cyn Diwrnod Gwybodaeth 1

Bod yn bresennol mewn Tri Diwrnod Gwybodaeth

Cwblhau pedwar tasg ysgrifenedig

Ymweliad gan aseswr i ysgol yr ymgeisydd

y broses asesu diwrnodau gwybodaeth
Y Broses Asesu – DiwrnodauGwybodaeth
 • Mae’n ofynnol i’r ymgeiswyr fod yn bresennol mewn tri Diwrnod Gwybodaeth a fydd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan yr Halliwell yng Nghaerfyrddin
 • Amcan y tri Diwrnod Gwybodaeth yw cefnogi ymgeiswyr i:
  • Ddeall y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch
  • Cwblhau’r pedwar tasg ysgrifenedig
  • Casglu tystiolaeth ddogfennol i gefnogi’u tasgau ysgrifenedig
  • Paratoi ar gyfer yr ymweliad ysgol
slide5

Y Broses Asesu – Tasgau

Tasg 1: Datganiad am weithio gyda disgybl unigol

Tasg 2: Datganiad am weithio gyda grŵp o ddisgyblion

Tasg 3: Datganiad am weithio gyda grŵp dosbarth cyfan

Tasg 4: Pum senario o dasgau a gyflawnir gan gynorthwywyr addysgu

Casgliad o dystiolaeth ddogfennol i gefnogi’r pedair tasg

y broses asesu yr ymweliad ysgol
Y Broses Asesu – YrYmweliadYsgol

Bydd yr ymweliad ysgol yn para am dair awr, ac yn ystod y cyfnod hwn bydd yr asesydd yn cyfarfod â’r canlynol:-

Yr ymgeisydd

Yr athro dosbarth

Y pennaeth

Bydd gan yr asesydd hefyd gyfnod astudio lle bydd yn craffu ar y dystiolaeth ddogfennol a baratowyd gan yr ymgeisydd ac yn ei dilysu.

y broses asesu ymrwymiad yr ysgol
Y Broses Asesu – YmrwymiadyrYsgol

Mae’n ofynnol i ysgolion gefnogi’r broses asesu trwy:-

 • Ryddhau ymgeiswyr i’w galluogi i fynd i’r tair sesiwn wybodaeth
 • Meddu ar ddealltwriaeth o’r Safonau CALU a’r broses asesu
 • Cefnogi’r ymgeiswyr i gwblhau’r tasgau yn yr ysgol
 • Hwyluso ymweliad yr asesydd â’r ysgol
amserlen yr asesiad
2014

Hydref / Tachwedd

Sesiynau codi ymwybyddiaeth yn cael eu cynnal ar draws y rhanbarth

Wythnos sy’n Dechrau ar 6 Hydref

Y Pecynnau Ymgeisio ar gael o’r wefan Ranbarthol

21 Tachwedd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Wythnos sy’n Dechrau ar 8 Rhagfyr

Rhoi gwybod i’r ymgeiswyr am ganlyniad y broses ddethol

AmserlenyrAsesiad

2015

 • Sesiynau Gwybodaeth yng Nghanolfan yr Halliwell, Caerfyrddin:

19 Ionawr

3 Chwefror

25 Mawrth

 • 27 Mawrth

Dyddiad cau derbyn tasgau’r Ymgeiswyr

 • Ebrill / Mai

Ymweliadau Ysgol

 • Wythnos sy’n dechrau ar 7 Gorffennaf

Rhoddir llythyrau canlyniad i’r ymgeiswyr

gofynion ymgeisio
GofynionYmgeisio
 • Mae’n ofynnol bod yr ymgeiswyr wedi:-
 • Cwblhau cymhwyster lefel 2 Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf/Llythrennedd a Mathemateg/rhifedd y fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol sydd gyfwerth â TGAU A-C neu uwch ac mae’n rhaid iddynt allu darparu prawf o fanylion y cymwysterau hynny
 • Meddu ar brofiad digonol i ddarparu tystiolaeth eu bod yn cyflawni’r safonau mewn perthynas â’r Statws CALU
 • Wedi cael profiad o arwain dysgu dosbarth cyfan heb fod athro’n bresennol
 • Cymeradwyaeth a chymorth y Pennaeth
y broses ymgeisio
Y Broses Ymgeisio

Ceir mynediad i’r rhaglen trwy broses ddethol

Dylai ceisiadau gynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol i alluogi aelodau o’r panel dethol i wneud dyfarniad gwybodus o ran a ydych yn barod i gael eich asesu yn erbyn y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

Mae angen i’r ceisiadau fod wedi cyrraedd swyddfa ERW erbyn 21 Tachwedd

y broses ymgeisio yr wybodaeth ofynnol
Y Broses Ymgeisio – yrWybodaethOfynnol
 • Manylion yr ymgeisydd
 • Cymwysterau gofynnol
 • Cymwysterau eraill
 • Profiadau datblygiad proffesiynol
 • Rolau presennol a blaenorol
 • Manylion ynghylch sut y mae’r ymgeisydd yn gweithio gyda
    • phlentyn unigol
    • grŵp o ddisgyblion
    • dosbarth cyfan heb fod athro’n bresennol
 • Cymeradwyaeth y Pennaeth o gais yr ymgeisydd
gofynion ymgeisio tystysgrifau rhifedd a llythrennedd
Gofynion Ymgeisio – Tystysgrifau Rhifedd a Llythrennedd

Dylai ymgeiswyr ddarparu copïau o’u tystysgrifau llythrennedd a rhifedd â’u cais.

Os yw’r ymgeiswyr yn aros am eu tystysgrifau, dylid darparu llythyr canlyniad.

Mae’n RHAID cyflwyno copïau gwreiddiol o’r tystysgrifau llythrennedd a rhifedd i’w craffu yn ystod Diwrnod Gwybodaeth 1.

Os na chyflwynir copïau gwreiddiol o’r tystysgrifau llythrennedd a rhifedd, caiff yr ymgeisydd ei ddileu o’r broses asesu.

pecyn ymgeisio calu 2014 2015
PecynYmgeisio CALU 2014 – 2015

www.erw.org.uk

 • Canllaw Llythrennedd a Rhifedd CALU
 • Papur Gwybodaeth ar gyfer y Pennaeth
 • Ffurflen Gais Ymgeisydd CALU
manylion cyswllt
Manylion Cyswllt

Consortiwm De-orllewin a Chanolbarth Cymru

Ffôn - 01267 676840

E-bost - [email protected]

Gwefan - www.erw.org

ad