ເວບ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 2

ເວບ ​ ໄຊ ້​ PowerPoint PPT Presentation


  • 222 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ເວບ ​ ໄຊ ້​. ອົງ ​ ປະ ​ ກອບ ​ ການ ​ ເຂົ້າ ​ ສູ ່​ ເວບ ​ ໄຊ ້​. ຄອມ ​ ພິວ ​ ເຕີ ້​ (COMPUTER) ການ ​ ເຊື່ອມ ​ ຕໍ ່​ ອິນ ​ ເຕີ ​ ເນັດ ​/ ເຄືອ ​ ຂ່າຍ ​ (INTERNET/NETWORK) ໂປຣ ​ ແກຣມ ​ ເບີ່ງ ​ ເວບ ​(BROWSER): IE,FIREFOX… ທີ ່​ ຢູ ່​ ເວບ ​ ໄຊ ້​ (URL): http://www.lao44.org , http://lao44.org.

Download Presentation

ເວບ ​ ໄຊ ້​

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3441643

ເວບ​ໄຊ້​

ອົງ​ປະ​ກອບ​ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວບ​ໄຊ້​

ຄອມ​ພິວ​ເຕີ້​ (COMPUTER)

ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​/ເຄືອ​ຂ່າຍ​ (INTERNET/NETWORK)

ໂປຣ​ແກຣມ​ເບີ່ງ​ເວບ​(BROWSER): IE,FIREFOX…

ທີ່​ຢູ່​ເວບ​ໄຊ້​ (URL): http://www.lao44.org, http://lao44.org

ກະ​ດານ​ຂ່າວ​

ໂຕະ​ຂ່າວ​

ແຫຼ່ງ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ໃດ​ໜຶ່ງ

Information room


  • Login