I h i ng c ng th ng ni n n m 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 PowerPoint PPT Presentation


  • 226 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2010. NỘI DUNG BÁO CÁO. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009. LỰA CHỌN CÔNGTY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010.

Download Presentation

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2010


NỘI DUNG BÁO CÁO

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

LỰA CHỌN CÔNGTY KIỂM TOÁN

CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009


KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH


CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN


ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009


HOẠT ĐỘNG CỦA 02 CÔNG TY CP BWACO GÓP VỐN


CÁC CÔNG TÁC KHÁC


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010


CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2010


CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2010


DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2010


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009


THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009


BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN


CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HĐQT & BKS


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010


LỰA CHỌN C.TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN (A&C)

  • Là đơn vị trực thuộc Bộ Tài Chính.

  • Là một trong bốn công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam.

  • Là thành viên của tổ chức kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh quốc tế HLBi.

  • Đã thực hiện công tác kiểm toán cho Công ty CP Cấp Nước BR-VT trong năm 2008, 2009.


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG


ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ CỔ ĐÔNG


  • Login