I h i ng c ng th ng ni n n m 2010
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 PowerPoint PPT Presentation


  • 237 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2010. NỘI DUNG BÁO CÁO. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009. LỰA CHỌN CÔNGTY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010.

Download Presentation

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2010


N i dung b o c o

NỘI DUNG BÁO CÁO

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

LỰA CHỌN CÔNGTY KIỂM TOÁN

CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ


B o c o k t qu sxkd n m 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

HOẠT ĐỘNG CỦA 02 CÔNG TY CP BWACO GÓP VỐN


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

CÁC CÔNG TÁC KHÁC


Ph ng h ng ho t ng n m 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2010


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2010


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2010


B o c o t i ch nh n m 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HĐQT & BKS


L a ch n c ng ty ki m to n cho n m t i ch nh 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

LỰA CHỌN C.TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN (A&C)

  • Là đơn vị trực thuộc Bộ Tài Chính.

  • Là một trong bốn công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam.

  • Là thành viên của tổ chức kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh quốc tế HLBi.

  • Đã thực hiện công tác kiểm toán cho Công ty CP Cấp Nước BR-VT trong năm 2008, 2009.


S a i i u l t ch c ho t ng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG


I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG


Xin ch n th nh c m n qu c ng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ CỔ ĐÔNG


  • Login