รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model - PowerPoint PPT Presentation

รายชื่อวิทยากร
Download
1 / 3

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model. 1. นครปฐม เขต 1 นางสุดาพร ปานกลิ่น 2. นครสวรรค์ เขต 3 นางเพ็ญแข นวกุล 3. นครสวรรค์ เขต 1 นายธงชัย ประกายสกุล 4. จันทุบรี เขต 1 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด 5. หนองบัวลำภู เขต 2 นางพรพิมล ชินภักดี

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


The analysis and projection model anpro model

รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model

1. นครปฐม เขต 1นางสุดาพร ปานกลิ่น

2. นครสวรรค์ เขต 3นางเพ็ญแข นวกุล

3. นครสวรรค์ เขต 1นายธงชัย ประกายสกุล

4. จันทุบรี เขต 1นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด

5. หนองบัวลำภู เขต 2นางพรพิมล ชินภักดี

6. พิษณุโลก เขต 2นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี

7. ขอนแก่น เขต 5นายนิเวศน์ ชายสวัสดิ์


The analysis and projection model anpro model

รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model

8. อุทัยธานี นางกาญจนา หงสยาภรณ์

9. ราชบุรี เขต 1นายประจักษ์ อริยะโภคะกุล

10. สนผ. สพฐ. นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ

11. สนผ. สพฐ.นางกฤษณา สว่างแสง

12. สนผ. สพฐ. นายไตรรงค์ มณีสุธรรม

13. สนผ. สพฐ. นางปัทมา ปันทวังกูร

14. สนผ. สพฐ. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ


The analysis and projection model anpro model

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและโครงการ (สนผ. สพฐ.)

 • นางณรี สุสุทธิ081-4231205

 • นายไตรรงค์ มณีสุธรรม081-5848986

 • นางขวัญใจ ชินสร้อย081-9381764

 • นางสาวลิลิน ทรงผาสุก081-4254376

 • นางสุชาดา คล้ายทอง081-6215953

 • นางเบญจวรรณ ดวงใจ081-2661637

 • โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-2885847 Fax:02-2815232


 • Login