slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PODSUMOWANIE WDRAŻANIA EFS przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2 0 0 4 – 2 0 0 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA EFS przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2 0 0 4 – 2 0 0 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA EFS przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2 0 0 4 – 2 0 0 6 KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROSzEFS Koszalin, 7 marca 2007 r. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2004 - 2006. Europejski Fundusz Społeczny współfinansuje projekty w ramach Programów Operacyjnych:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PODSUMOWANIE WDRAŻANIA EFS przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2 0 0 4 – 2 0 0 6' - cortez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA EFS

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

2 0 0 4 – 2 0 0 6

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROSzEFS

Koszalin, 7 marca 2007 r.

europejski fundusz spo eczny 2004 2006
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2004 - 2006
 • Europejski Fundusz Społeczny współfinansuje projektyw ramach Programów Operacyjnych:
 • Sektorowy Program OperacyjnyRozwój Zasobów Ludzkich
 • Zintegrowany Program OperacyjnyRozwoju Regionalnego
slide3

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY – ROZWÓJ

ZASOBÓW LUDZKICH

Priorytet I

Aktywna polityka rynku pracy

oraz integracji zawodowej i społecznej

Działania

1.2 Perspektywy dla młodzieży

1.3  Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

slide4

KONKURSYSPO RZL w WUP

Stan na 31.12.2006r.

sektorowy program operacyjny rozw j zasob w ludzkich
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Informacja o projektach złożonych w ramach

Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL (schemat A i B ) w latach 2004 – 2006*

*Stan na 31.12.2006r.

sektorowy program operacyjny rozw j zasob w ludzkich1
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Rodzaj zrealizowanego wsparcia w ramach SPO RZL w latach 2004- 2006* (schemat A i B)

*Stan na 31.12.2006r.

slide7

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

ŚRODKI SPO RZL NA LATA 2004 – 2006*

* Dane na podstawie umów o dofinansowanie realizacji projektu od początku realizacji SPO RZL w WUP

(stan na 31.12.2006r.)

slide8

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

DODATKOWA ALOKACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

DLA PUP

(listopad 2006 r.)

slide9

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Priorytet II

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działania

2.1  Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

2.3  Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

2.4  Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Informacja o projektach wdrażanych w ramach ZPORR *

* Stan na dzień 31.12.2006 r.

projekt w zako czone od pocz tku realizacji dzia a ii priorytetu zporr 2004 2006
PROJEKTÓW ZAKOŃCZONEOD POCZĄTKU REALIZACJI DZIAŁAŃ II PRIORYTETU ZPORR 2004 - 2006

* Stan na dzień 31.12.2006 r.

ilo os b obj tych wsparciem od pocz tku realizacji dzia a ii priorytetu zporr 2004 2006
ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM OD POCZĄTKU REALIZACJI DZIAŁAŃ II PRIORYTETU ZPORR 2004 - 2006

(stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego1
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Stan wdrażania Działań ZPORR w WUP Szczecin i w kraju

wdra anie efs
WDRAŻANIE EFS
 • OGÓLNE PROBLEMY WDRAŻANIA:
  • złożone procedury wdrażania wynikający ze struktury międzyinstytucjonalnej;
  • opóźniające się przelewy środków finansowych;
  • czasochłonne procedury weryfikacji wniosków o płatność;
  • niepraktyczność przewidzianej dla projektów procedury zmian i wynikające z tego częste aneksowanie Umów o dofinansowanie realizacji projektu;
  • nieprawidłowo funkcjonujący SIMIK: niemożność modyfikacji kwoty dofinansowania, nieuporządkowane projekty z poszczególnych edycji konkursów.
 • BŁĘDY BENEFICJENTÓW:
  • niedokładne dokumentowanie przez Beneficjentów przelewów i operacji bankowych pomiędzy poszczególnymi kontami bankowymi;
  • nieprawidłowe wykazywanie kwalifikowalności wydatków;
  • opóźnienia decyzyjne wynikające z braku pełnomocnictw i nieprawidłowych kontrasygnat wymaganych załączników;
  • zbyt cząstkowy, szczegółowy podział zadań przy rozliczaniu projektu - niespójność danych i zmian wprowadzanych przez poszczególne osoby;
  • niewystarczające uszczegółowienie kategorii wydatków projektu;
  • niedotrzymywanie przez Beneficjentów terminów sprawozdań nadsyłania sprawozdań i błędy rachunkowe;
  • pomijanie przez Beneficjentów kwestii horyzontalnych, takich jak równość szans dla grup narażonych na wykluczenie społeczne;
najlepsze praktyki zporr dzia anie 2 1 2006
NAJLEPSZE PRAKTYKI ZPORRDZIAŁANIE 2.1 / 2006
 • Nazwa Beneficjenta:Powiat Policki
 • Tytuł projektu:„Elementy prawa w praktyce samorządowej”
 • Beneficjentami Ostatecznymi są dorosłe osoby pracującez terenu powiatu polickiego, chcące z własnej inicjatywy podnieść lub dostosować swoje kwalifikacje i umiejętności do regionalnego rynku pracy. W projekcie założona została realizacja 3 bloków szkoleń tematycznych. Pierwszy obejmuje zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ukierunkowany na zapoznanie beneficjentów z jego przepisami, a także z najnowszymi zmianami prawa w tym zakresie. Drugi blok tematyczny odnosi się do Prawa Zamówień Publicznych, obejmujący aktualne nowelizacje, a także naukę przeprowadzania procedury przetargu przez jednostki sektora finansów publicznych. Trzeci blok obejmuje teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania funduszy unijnych. W szkoleniach przewidziano udział 45 osób (30 kobiet, 15 mężczyzn).
 • Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2006r.a zakończy się 31 grudnia 2007r.Informacje na temat projektu można uzyskaćza pośrednictwem lokalnej prasy i na stronie internetowej.
 • Wnioskowana kwota dofinansowania to 26 641,04 zł.
najlepsze praktyki zporr dzia anie 2 1 20061
NAJLEPSZE PRAKTYKI ZPORRDZIAŁANIE 2.1 / 2006
 • Nazwa Beneficjenta:Urząd Gminy Połczyn-Zdrój
 • Tytuł projektu:„Niezbędne minimum – rozwój umiejętności informatycznych, językowych i społecznych pracujących mieszkańców MiG Połczyn -Zdrój”
 • Beneficjentami Ostatecznymi projektu są dorosłe osoby pracujące z gminy Połczyn-Zdrój, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub dostosować swoje kwalifikacje i umiejętności do potrzeb regionalnego rynku pracy. W związku z tym dla uczestników projektu zorganizowane są szkolenia językowe (angielski, niemiecki), kursy komputerowe wg standardów ECDL (podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych), jak również kurs pt. „Budowanie zespołów” - metody i techniki zarządzania zespołem w zakresie organizacji pracy, określania priorytetów, motywowania zespołu itp. Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach i kursach 90 osób (65 kobiet, 25 mężczyzn). Rozpoczęcie projektu nastąpiło 1 sierpnia 2006r. a zakończy się 31 lipca 2007r.
 • Informacje na temat projektu można uzyskać za pomocą specjalnie zaprojektowanych materiałów promocyjnych. Kampania informacyjna jest prowadzona na terenie gminy Połczyn-Zdrój, jak również na terenie powiatu świdwińskiego.
 • Wnioskowana kwota dofinansowania to 486 186,96 zł.
najlepsze praktyki zporr dzia anie 2 3 2005
NAJLEPSZE PRAKTYKI ZPORRDZIAŁANIE 2.3 / 2005
 • Nazwa Beneficjenta:Gmina Dobra
 • Tytuł projektu:‘’Dobrze zainwestuj w siebie”
 • Osobami bezpośrednio korzystającymi z wdrażanej pomocy byli rolnicy, domownicy oraz osoby pracujące w rolnictwie chcący zmienić swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnieniew sektorach pozarolniczych. Założeniem projektu było przeszkolenie 30 osób, w tym 20 kobiet w zakresie umiejętności zastosowania języka niemieckiego w handlui usługach.
 • Oferta obejmowała szkolenie oraz wsparcie dodatkowew postaci opieki nad dziećmi beneficjentów ostatecznych.
 • Informacje o projekcie były umieszczane w prasie, promocje realizowano poprzez ulotki i plakaty informacyjne. Aktualnościo realizacji projektu były także przekazywane przez sołtysów na zebraniach wiejskich oraz udostępnione w Gminnym Centrum Informacji.
 • Wnioskowana kwota dofinansowania to 159 656,98 zł.
 • Okres realizacji projektu od 01.02.2006r. do 31.12.2006r.
najlepsze praktyki zporr dzia anie 2 3 2006
NAJLEPSZE PRAKTYKI ZPORRDZIAŁANIE 2.3 / 2006
 • Nazwa Beneficjenta:Gmina Połczyn - Zdrój
 • Tytuł projektu:‘’Kurs kierowcy kategorii C i C + E oraz rękodzielnictwa skutecznym elementem reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa w Gminie Połczyn - Zdrój’’
 • Osobami bezpośrednio korzystającymi z wdrażanej pomocy byli rolnicy z terenu gminy Połczyn - Zdrój chcący zdobyć umiejętności i kwalifikacje pozwalające podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Projekt ten objął grupę 35 osób, w tym 15 kobiet.Oferta obejmowała kurs prawa jazdy kat. C i C + E, kurs języka niemieckiego z uwzględnieniem słownictwa fachowego dla kierowców poruszających się na trasach międzynarodowych, kurs rękodzieła oraz szkolenia z zakresu poruszania się po rynku pracy i rozwijania umiejętności interpersonalnych. Dodatkowym wsparciem dla beneficjentów ostatecznych były szkolenia specjalistyczne z zakresu nauki prowadzenia samochodów ciężarowych.
 • Informacje o projekcie były rozpowszechniane poprzez spotkania informacyjne.
 • Wnioskowana kwota dofinansowania to 241 719,86 zł.
 • Okres realizacji projektu od 01.09.2006 r. do 30.04.2007 r.
slide27

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

–Dziękuję za uwagę –

Koszalin, 7 marca 2007 r.

ad