โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
Download
1 / 11

โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์. ภาพรวมของโรงเรียน                             ประวัติความเป็นมา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์' - cornell-boyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์


 • ภาพรวมของโรงเรียนโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์

 •                             ประวัติความเป็นมา

 •                     โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์  เดิมชื่อโรงเรียนปริยวาทวิทยา  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 530หมู่ที่ 15  ตำบลข่วงเปา    อำเภอจอมทอง    จังหวัดเชียงใหม่    ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากทางราชการเมื่อวันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2483


 • ประวัติการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483

 •                     นายปรีชา  สุริยะ กำนันตำบลบ้านหลวงในขณะนั้น ได้เชิญคหบดี และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมาปรึกษาหารือ  เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา  นักเรียนจบจากชั้นประถมศึกษาไม่มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพราะในขณะนั้นการคมนาคมไม่สะดวก        ถนนจากตัวเมืองเป็นเพียงทางลูกรัง  ฐานะชาวบ้านยากจนไม่มีทุนส่งลูกบุตรหลานเข้าไปเรียนในตัวเมืองได้  โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเปิดสอนสูงกว่าระดับประถมศึกษานั้นไม่มีเลย  คณะกรรมการโดยมีนายปรีชา  สุริยะ  เป็นประธาน  เห็นสมควรขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาขึ้น  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายแก้ว  สุกัณศีล ป.ป.ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะเป็นผู้ดำเนินการ  ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้น

 •                    โรงเรียนเอกชน ชื่อปริยวาทวิทยา  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2483  เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาเป็นแห่งแรกในอำเภอสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ 


 • ผู้บริหารโรงเรียนเมื่อแรกจัดตั้งผู้บริหารโรงเรียนเมื่อแรกจัดตั้ง

 • นายแก้ว  สุกัณศีล  วุฒิการศึกษา ป.ป.ก. ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากทางราชการให้เป็นเจ้าของโรงเรียน

 • ผู้จัดการและครูใหญ่ รวม 3 ตำแหน่งเพียงผู้เดียว

 • พ.ศ.  2484 – 2485  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของขุนพินิจธุรการ  ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง

 • พ.ศ. 2488 – 2492  อาศัยเรียนที่ศาลาวัดข่วงเปา

 •        พ.ศ. 2493 – 2523   ย้ายไปเปิดกิจการ ณ บริเวณที่ดินของผู้บริหารในแห่งเดิม เลขที่  112 หมู่ที่ 5  ตำบลข่วงเปา

  พ.ศ. 2524  - ปัจจุบัน  เปิดกิจการแห่งใหม่ในที่ดิน  6 ไร่ เศษ เลขที่ 530  หมู่ที่15  ตำบลข่วงเปา 

  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

                 การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและระดับชั้นที่เปิดสอน

               ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปริยวาทวิทยา  เป็นโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์  เมื่อ พ.ศ.  2513  ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา  ( ป.1  - ป. 6 )  และมัธยมศึกษาตอนต้น   (ม.1-ม.3)


 • วิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนเมื่อแรกจัดตั้ง

 • โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์   มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีความรอบรู้  ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี  รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  อนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคงไว้ซึ่งความเป็นไทย 


 • ปรัชญาโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนเมื่อแรกจัดตั้ง

 • พัฒนาการศึกษา  ก้าวหน้าวิชาการ 

 • สืบสานความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม


 • ชื่อ-นามสกุล: นายชั้น เหมือนสุทธิวงษ์ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการตัวแทนจาก: ผู้บริหารเบอร์โทร:อีเมล์:

 • ชื่อ-นามสกุล: นางผ่องพรรณ เหมือนสุทธิวงษ์ตำแหน่ง:ตัวแทนจาก: โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ศึกษาเบอร์โทร:อีเมล์:

 • ชื่อ-นามสกุล: นางสุภิญญา สุวรรณฉิมตำแหน่ง: ผู้แทนผู้ปกครองตัวแทนจาก: ผู้ปกครองเบอร์โทร:อีเมล์:

 • ชื่อ-นามสกุล: นายบารมี เหมือนสุทธิวงษ์ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงเรียนตัวแทนจาก: โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์เบอร์โทร: 086-1877866อีเมล์: [email protected]

 • ชื่อ-นามสกุล: จ.อ.ประกาศิต เหมือนสุทธิวงษ์ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนตัวแทนจาก: โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์เบอร์โทร:อีเมล์:


 • พญาสัตบรรณ(ตีนเป็ดไทย)พญาสัตบรรณ(ตีนเป็ดไทย)

 • ชื่อสามัญ                  Devil Tree

 • ชื่อวิทยาศาสตร์         Alstoniascholaris

 • ตระกูล                     APOCYNACEAE

 • ชื่ออื่น                       ตีนเป็ดไทย

 • คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นสัตบรรณไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเกียรติเพราะพญาสัตบรรณหรือฉัตรบรรณคือเครื่องสูงที่ใช้ในขบวนแห่เป็นเกียรติยศ และ พญา ก็คือ ผู้เป็นใหญ่ที่ควรยกย่อง เคารพนับถือ ดังนั้นพญาสัตบรรณจึงเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้การเจริญเติบโตของทรงพุ่มมีลักษณะคล้ายกับฉัตรคือเป็นชั้นๆ และยังมีความเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกต้นพญาสัตบรรณไว้ประจำบ้านจะได้รับการยกย่องและนับถือจากบุคคลทั่วไปเพราะสัตคือสิ่งที่ดีงามมีคุณธรรมดังนั้นจึงเป็นที่เคารพนับถือและยกย่องของคนทั่วไป

 • ลักษณะทั่วไป

 • พญาสัตบรรณเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 12-20 เมตรผิวลำต้นมีสะเก็ดเล็กๆสีขาวปนน้ำตาลกรีดดูจะมียางสีขาว ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขามากลักษณะเป็นชั้น ๆ ใบออกเป็นกลุ่มบริเวณปลายกิ่งช่อหนึ่งมีใบประมาณ 5-7 ใบ ก้านใบสั้น ใบสีเขียวถ้าเด็ดก้านใบจะมียางสีขาวลักษณะใบยาวรีปลายใบมนโคนใบแหลมขนาดใบยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือส่วนยอดของลำต้นดอกเป็นกลุ่มคล้ายดอกเข็ม ช่อหนึ่งจะมีกลุ่มดอกประมาณ 7 กลุ่มดอกมีสีขาวอมเหลืองผลเป็นฝักยาว ลักษณะเป็นเส้นๆ มีขุยสีขาวคล้ายฝ้ายปลิวไปตามลมได้ ในฝักมีเมล็ดเล็กๆ ติดอยู่กับขุยนั้น

 • การเป็นมงคล


 • เพลงพญาสัตบรรณ(ตีนเป็ดไทย)มาร์ชสุทธิวงศ์

 •           สุทธิวงศ์สถาบันอันสูงส่ง          แหล่งดำรงอบรมบ่มนิสัยเพื่อสร้างสรรค์จรรยาพลานามัย            พร้อมวินัยวิทยานานาประการ

 • ชมพู ฟ้าสีของธงนั้นสวยสด                เกียรติยศร่ำลือชื่อสถาน

 • เป็นสายสื่อเสมือนสร้อยร้อยดวงมาน      สวมวิญญาณอาจารย์ ศิษย์มิตรสัมพันธ์

 •   มาเถิดเราสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์      มาร่วมจิตเปรมปรีย์ไมตรีมั่น

 • เทิดทูนแหล่งการศึกษาสถาบัน           เราไม่หวั่นอ่านเขียนเรียนวิชา

 • รักในเกียรติชมพู - ฟ้ามิรู้สิ้น    รักในถิ่นแดนร่มอบรมข้า

 • เพิ่มศักดิ์ศรีในต้นรู้ค้นคว้า            เพื่อคุณค่าพัฒนาชีวิตนิจนิรันด์

 •   มาเกิดเราสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์      มาร่วมจิตสามัคคีไมตรีมั่น

 • เดิมเราชื่อปริยวาทสถาบัน     เราบากบั่นก่อร่างสร้างตัวมา

 • อุปสรรคฟันฝ่ามลายสิ้น    ผดุงถิ่นผืนผไทน้ำใจกล้า

 • ขอตั้งมั่นบนพื้นพสุธา             คู่กับธงชมพู  ฟ้า สง่าเอย


 • ป้าหมายพญาสัตบรรณ(ตีนเป็ดไทย)

 • โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์มีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน (พ.ศ.2555 – 2558)  ดังนี้

 • 1.  โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 • 2. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านผู้เรียน  มาตรฐานด้านกระบวนการ  และมาตรฐานด้านปัจจัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 3. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถดำรงตนในสังคมปัจจุปัน ได้อย่างเหมาะสมตามวิถีชีวิตไทย


จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ


ad