IAULI APYGARDOS GYVENTOJ INFORMUOTUMAS APIE VALSTYBS GARANTUOJAMOS TEISINS PAGALBOS TARNYB...
Download
1 / 48

Taikomasis tyrimas Tyrimo vykdytojai : Liongina Juozaitienė, - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ŠIAULIŲ APYGARDOS GYVENTOJŲ INFORMUOTUMAS APIE VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS VYKDOMĄ VEIKLĄ BEI TEIKIAMAS PASLAUGAS. Taikomasis tyrimas Tyrimo vykdytojai : Liongina Juozaitienė,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Taikomasis tyrimas Tyrimo vykdytojai : Liongina Juozaitienė,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

IAULI APYGARDOS GYVENTOJ INFORMUOTUMAS APIE VALSTYBS GARANTUOJAMOS TEISINS PAGALBOS TARNYBOS VYKDOM VEIKL BEI TEIKIAMAS PASLAUGAS

Taikomasis tyrimas

Tyrimo vykdytojai:

Liongina Juozaitien,

Sigitas Balinas,

iauli universitetas,2008 gruodis


Tyrimo klausimai

Tyrimo klausimai

 • Koks gyventoj ir tikslini grupi informuotumo apie valstybs garantuojam teisin pagalb lygis? Kaip jis pasikeit lyginant su 2007 metais?

 • Kokiais informavimo kanalais iauli teismins apygardos gyventojai gauna informacij apie VGTPT paslaugas ir veikl? Kokie pokyiai vyko lyginant su 2007 metais?

 • Kur reikt skelbti informacij apie VGTPT teikiam nemokam teisin pagalb?

 • Kokios klitys ar problemos trukdo tikslinms gyventoj grupms pasinaudoti nemokamomis advokato paslaugomis?

 • Kaip visuomen ir tikslins VGTPT grups vertina nemokam teisin pagalb? Koks visuomens poiris dl nemokamos teisins pagalbos paslaug kokybs ir advokat darbo? Ar pasikeit visuomens poiris, lyginant su 2007 metais?


Tyrimo komponentai

Tyrimo komponentai

1.iauli regiono gyventoj informuotumo apie antrin teisin pagalb tyrimas(Standartizuota gyventoj apklausa ratu)

2.Valstybs institucij ir tarnyb pasirengimo teikti informacij apie antrin teisin pagalb tyrimas

a) Asmen, dirbani socialins rpybos srityje, informuotumo ir pasirengimo i informacij teikti gyventojams tyrimas. (Pusiau standartizuotas interviu)

b) Savivaldybi, teisini institucij arba tarnyb (notarai, advokatai) pasirengimo teikti informacij apie ATP paslaugas tyrimas (stebjimas, valgomasis eksperimentas, dokument analiz)


1 iauli teismin s apygardos gyventoj informuotumo apie antrin teisin pagalb tyrimas

1. iauli teismins apygardos gyventoj informuotumo apie antrin teisin pagalb tyrimas


Klausimyno gyventoj informuotumas apie antrin teisin pagalb strukt ra

Klausimyno Gyventoj informuotumas apie antrin teisin pagalb struktra


Anketinio tyrimo imtis i

Anketinio tyrimo imtis (I)

 • Apklausoje dalyvavo 944 respondentai i deimties savivaldybi, priklausani iauli teisminei apygardai

 • Duomen rinkimas buvo atliekamas tuo paiu bdu, kaip ir 2007 m. Imtis pagal socialines ir demografines charakteristikas atitinka 2007 m. imt.

 • Pagal demografinius poymius imtis i esms atitinka gyventoj struktr, o pagal socialinius poymius stebima imties slinktis link emesn socialin status turini (maesnes pajamas gaunani, darbo neturini, socialines paalpas gaunani) gyventoj.


Anketinio tyrimo imtis ii

Anketinio tyrimo imtis (II)

 • Nemokamos teisins pagalbos galimybmis tikslingai domjosi 6 proc. respondent.

 • Pirmine teisine pagalba (nemokama juridine konsultacija) pasinaudojo 17 proc. respondent ar j artimj.

 • Antrine teisine pagalba pasinaudojo 11 proc. respondent ar j artimj.


Gyventoj informuotumo apie antrin teisin pagalb lygis

Gyventoj informuotumo apie antrin teisin pagalb lygis

Gyventoj informuotumas apie antrins teisins pagalbos teikimo slygas

Gyventoj informuotumas apie tai, kur reikt kreiptis dl antrins teisins pagalbos

Gyventoj informuotumas apie staigos iauli valstybs garantuojamos teisins pagalbos tarnyba veikl


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

75 proc. gyventoj yra bent iek tiek girdj apie valstybs teikiam antrin teisin pagalb. (2007 m. 73 proc.)

Respondent, girdjusi apie antrin teisin pagalb, dalis pagal ami (proc.)

Respondent, girdjusi apie antrin teisin pagalb, dalis pagal isilavinim (proc.)


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Ar Js inote, kokiais atvejais asmenims teikiama antrin teisin pagalba (nemokamas advokatas, kompensuojamos teismo ilaidos)?

Lyginant su 2007 metais, 2008 m. gyventoj informuotumas apie ATP teikimo slygas padidjo 7 procentiniais punktais


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Ar Js inote, kokiais atvejais asmenims teikiama antrin teisin pagalba (nemokamas advokatas, kompensuojamos teismo ilaidos)?

2008 m., lyginant su 2007 m., asmen vir 60 m. informuotumas padidjo 14 proc. punkt, gyventoj nuo 40 iki 60 met 9 procentiniais punktais.


Informuotumas pagal u imtumo status

Informuotumas pagal uimtumo status

2008 m. informuotumas apie tai, kokiais atvejais teikiama antrin teisin pagalba, padidjo:

 • tarp pensinink -16 proc. punkt;

 • tarp darbinink -13 proc. punkt;

 • tarp tarnautoj ir vadov 5 proc. punktais;

 • Bedarbi, bent iek tiek inani apie ATP teikimo slygas, padidjo tik 2 procentiniais punktais, taiau gerai inani tarp j buvo net 9 proc. punktais daugiau nei 2007 metais.


Gyventoj informuotumas apie tai kur reik t kreiptis d l antrin s teisin s pagalbos

Gyventoj informuotumas apie tai, kur reikt kreiptis dl antrins teisins pagalbos

2008 metais gyventoj informuotumas apie tai, kur gyventojai turt kreiptis, kad jiems bt suteikta antrin teisin pagalba, padidjo 9 proc. punktais


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Gyventoj informuotumas apie tai, kur reikt kreiptis dl antrins teisins pagalbos, pagal isilavinim

Pradin ir pagrindin isilavinim turinimoni, numanani, kur kreiptis pagalbos, yra10 proc. punkt daugiau, vidurin ir auktesnj isilavinim turini 8 proc. punktais daugiau, auktj isilavinim turini 6 proc. punktais daugiau, nei nustatyta 2007 metais.


Gyventoj informuotumas apie tai kur reik t kreiptis d l antrin s teisin s pagalbos1

Gyventoj informuotumas apie tai, kur reikt kreiptis dl antrins teisins pagalbos

Labiausiai per metus mintu klausimu informuotumas (bent iek tiek ino) iaugo:

 • pensinink (20 proc. punkt);

 • darbinink (18 proc. punkt);

 • ir ems kio darbuotoj (12 proc. punkt);

 • vadov, tarnautoj ir bedarbi informuotumas praktikai nekito, taiau tarp bedarbi iaugo gerai inani dalis.


Informuotumas apie staigos iauli valstyb s garantuojamos teisin s pagalbos tarnyba veikl

Informuotumas apie staigos iauli valstybs garantuojamos teisins pagalbos tarnyba veikl

Lyginant su 2007 met tyrimo duomenimis, galima teigti, kad gyventoj, informuot apie mint staig, skaiius padidjo 11 procentini punkt.


Informacijos apie antrin teisin pagalb kanalai ir j prieinamumo vertinimas

Informacijos apie antrin teisin pagalb kanalai ir j prieinamumo vertinimas


Informacijos apie antrin teisin pagalb altini reitingas proc

Informacijos apie antrin teisin pagalb altini reitingas(proc.)


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Informacijos apie antrin teisin pagalb altini prieinamumo vertinimas (proc.) (Kur reikt skelbti informacij?)


Apibendrinimas

Apibendrinimas

 • Gyventoj nuomon apie tai, kur reikt skelbti informacij apie teisin pagalb, lyginant su 2007 m., praktikai nekito tiek visumoje, tiek lyginant atskirus gyventoj sluoksnius.

 • Lyginant informacijos kanal reiting ir informacijos, pateiktos iais kanalais, prieinamumo vertinim, pastebima, kad daugiau informacijos reikt teikti vietiniuose laikraiuose ir radijo laidose. Informacijos vietinje spaudoje ir radijo laidose daugiau pageidauja tos gyventoj grups, kuri poreikiams tenkinti antrin teisin pagalba i esms ir orientuota: maas pajamas gaunantys, pensininkai, bedarbiai, gaunantys socialines paalpas.

 • Asmenys, kurie jau pasinaudojo antrine teisine pagalba, daug labiau nei kiti vertina skelbim savivaldybje ir seninijose reikm.

 • 45 proc. gyventoj teigia, kad juos domint informacija apie antrin teisin pagalb.


Respondent nuomon apie teisin s pagalbos paslaug kokyb ir organizavim

Respondent nuomon apie teisins pagalbos paslaug kokyb ir organizavim


Respondent nuomon apie antrin teisin pagalb teikian i advokat darb

Respondent nuomon apie antrin teisin pagalb teikiani advokat darb


Respondent nuomon apie antrin teisin pagalb teikian i advokat darb1

Respondent nuomon apie antrin teisin pagalb teikiani advokat darb

 • Lyginant su 2007 m., situacija iek tiek pagerjo, moni nuomon apie nemokamo advokato darb tapo iek tiek pozityvesn. Taiau mons atsakingiau nei prie metus reik savo nuomon, didesn dalis nei prie metus teig, kad apie tai neturi nuomons.


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Jei teko girdti draug, pastam atsiliepimus apie nemokamo advokato darb (antrin teisin pagalb), kokie buvo ie atsiliepimai? (proc.)

N=682


Gyventoj atsiliepimai apie nemokamo advokato darb atsakym kategorijos ir pavyzd iai

Gyventoj atsiliepimai apie nemokamo advokato darb (atsakym kategorijos ir pavyzdiai)

Atsainus advokato poiris nemokamos teisins pagalbos teikim. N= 38

 • Nerimtai iri i savo darb; Advokatas labai nenoriai atlieka i nemokam paslaug; Nemokamas advokatas nepakankamai sigilina mogaus problem; Advokatas savo darb atliko, bet jautsi, kad to darbo dirbti nenori, buvo nepaslaugus; Dirba atmestinai, nesistengia. Byl teismui paruoia atmestinai; Visikai nesigilino bylos esm, net pavardes sumai; Nemokamo darbo gerai neatlieka ir nesistengia; Maas advokato suinteresuotumas nagrinjamos bylos baigtimi. Teko ilgai laukti. Sunkiai pasiekiami, sutartu laiku advokato nebdavo.

  Abejons advokato darbo kokybe N= 36

 • Daug vargo, todl neapsimoka; Nekelia pasitikjimo; Nemokamo nieko gero nebna; Manau, jei nori geros advokato konsultacijos, reikia mokti; Vis tiek reikia duoti pinig, tada esi labiau garantuotas, kad advokatas gerai atliks savo darb; Girdjau, kad ten dirba igerti mgstantys; Nemokamas advokato darbas yra atliekamas atmestinai, kadangi nemokamas.


Gyventoj atsiliepimai apie nemokamo advokato darb atsakym kategorijos ir pavyzd iai1

Gyventoj atsiliepimai apie nemokamo advokato darb (atsakym kategorijos ir pavyzdiai)

Nenuoirdus, atstumiantis bendravimas su klientu. N= 23

 • Trksta nuoirdumo teikiant pagalb, tai daroma formaliai. Nra kontrols u suteiktas paslaugas; I aukto iri nepasiturint mog; Nra normalaus bendravimo; Nemandagiai aptarnavo. Daugiau nesikreipiau; Su socialiai remtina eima advokatai bendrauja altai, bet atlieka savo darb, kad ir i pareigos; Advokatai nenoriai bendrauja su klientu;

  Pozityvus advokato darbo vertinimas N= 21

 • Daniausiai darbas atliekamas gerai ir iki galo. Advokatas, kuris konsultavo, buvo suinteresuotas savo darbo rezultatu, todl atsiliepimai geri. Advokatas atliko darb gerai; Buvo siningas; suteik vis galim informacij. Patenkinti tinkamomis konsultacijomis. Labai isamiai, aikiai buvo suteikta antrin teisin pagalba; Labai btina pagalba; Priklauso nuo paio mogaus (advokato), vieniems pasisek: geras, nuoirdus, liko patenkinti, kitiems atvirkiai, svarbu, kak "dirbo"; Ilgai utruko, kol sutvark dokumentus, bet advokatu likome patenkinti.


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Gyventoj silymai dl teisins pagalbos organizavimo tobulinimo(atsakym atvir anketos klausim kategorijos)

 • Informacijos apie ATP sklaida (N=93) .

 • Priemons. Daugiau apie tai kalbti pasitelkiant vietin radij, televizij, spaud.

 • Kryptys. Kryptinga informacijos sklaida tikslinms grupms: kaimo monms, savivaldybi ir seninij darbuotojams, kad informacija bt kiekvienoje vietovje.

 • Pagalbos organizavimas (N=94)

 • ATP organizavimo skaidrumas ir lankstumas

 • Nemokamo advokato paslaug kokybs siekis, skatinimo ir kontrols sistemos sukrimas

 • Sistemos biurokratizmo mainimas

 • ATP pagalbos teritorinio prieinamumo didinimas

 • Nuoirdus pagalb organizuojani institucij bendravimas su klientu


Apibendrinimas1

Apibendrinimas

Pastebta kontraversika situacija, kuri galima apibdinti kaip iankstins nuostatos apie advokato darb. Daugiau negatyvi pastab isak asmenys, kuriems neteko gauti ios paslaugos, o j gavusij nuomon stipriai isiskyr nuo labai teigiamos iki labai neigiamos. Vadinasi, svarbu dirbti dviem kryptimis, viena gerinti advokat darb, o antroji skleisti daugiau pozityvios informacijos ir keisti gyventoj nuostatas.


2 valstyb s institucij ir tarnyb pasirengimas teikti informacij apie antrin teisin pagalb

2. VALSTYBS INSTITUCIJ IR TARNYB PASIRENGIMAS TEIKTI INFORMACIJ APIE ANTRIN TEISIN PAGALB


Interviu socialini darbuotoj apklausa apie antrin teisin pagalb strukt ra n darbuotoj 29

Interviu Socialini darbuotoj apklausa apie antrin teisin pagalb struktra (Ndarbuotoj=29)


B dai kuriais socialiniai darbuotojai pad jo gyventojams gauti antrin teisin pagalb

Bdai, kuriais socialiniai darbuotojai padjo gyventojams gauti antrin teisin pagalb


Socialini darbuotoj nuomon apie kli tis gauti nemokam teisin pagalb

Socialini darbuotoj nuomon apie klitis gauti nemokamteisin pagalb


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Socialini darbuotoj nuomon apie klitis gyventojams gauti nemokam teisin pagalb(atsakym kategorijos ir pavyzdiai)

 • Advokat trkumas

  Ms rajono gyventojams antrin teisin pagalb gauti sunku, nes nra vietini advokat. mons turi vykti Maeikius arba iaulius. Tai, manau, didel problema; Daugelis pareikj turi maai pajam, patiria ilaidas vykdami kitus miestus; Klitys atsiranda tada, kai paskirtasis advokatas yra labai uimtas, nespja, suserga. Sudtinga advokato pakeitimo procedra, ilgai utrunka.

 • Dokument imanymo trkumas

  Teisin pagalb gauti nesunku, tik monms trksta socialini gdi tvarkant dokumentus. Daug moni yra nerating; Daniausiai nemoka pildyti dokument, kai kuriais klausimais trksta informacijos.

 • L trkumas

  Trukdo pajamos. Kartais tikrai mogui trksta pajam nusisamdyti advokat, o jo pajamos jau rodo, kad jam nepriklauso antrin teisin pagalba; mogus susiduria su sunkumais, nes paymos yra mokamos ir dar jis turi papildom ilaid; Sunkumai rodinjant savo turtin padt, nes mogus, gaunantis maas pajamas, dar turi ilaid rinkdamas paymas.


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Socialini darbuotoj nuomon apie klitis gyventojams gauti nemokam teisin pagalb(atsakym kategorijos ir pavyzdiai)

 • Informacijos trkumas

  Maai gyventoj ino apie antrin teisin pagalb; Tai nra labai sudtinga, taiau reikia inoti, kur iekoti, kur kreiptis; Sudtinga nra, taiau kartais mons nedrsta kreiptis, bijo, kad bus labai sudtinga; Sunku, nes mons nelabai supranta, kas tai yra; Gyventojai maai ino ir domisi savo teismis;

 • Organizacins klitys

  Kai kuriuos gyventojus baugina ilgai trunkanti procedra, pajam deklaravimo, dokument upildymas; Daugel gyventoj neramina ilgai utrunkantis dokument tvarkymas, laukimas atsakymo, taip pat kai kuriems atrodo, jog jei susitvarkys dokumentus, tai nieko nepakeis; Reikia daug dokument, patvirtinani nemokamai teisinei pagalbai gauti ;Ilgi terminai; Galvoja, kad jiems niekas nepads, o informacija apie pagalb klaidina mones, nes i tikro niekas nepaaikina.

 • Korupcija

  Sunku gyventojams gauti antrin teisin pagalb, manau, nemanoma, bent jau ms rajone, kadangi ia klesti korupcija. iuo laiku yra sunku, nes reikia pinig, kuri nelabai paprasti kaimo mons turi. Ir mogus inodamas, kad reikia visur ir visada duoti, nesiryta eiti toliau. Girdjau, kad nelabai stengiasi teisininkai dl toki paprast mogeli.


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Socialini darbuotoj nuomon apie klitis gyventojams gauti nemokam teisin pagalb(atsakym kategorijos ir pavyzdiai)

 • Susisiekimo problemos

  Sunku susisiekti su advokatu; Sunki materialin padtis pas juos nuvykti ir panaiai; i pagalba yra nemokama (maas pajamas gaunantiems monms), todl monms sudtinga bendrauti su advokatais telefonu ar pas juos nuvykti; is procesas danai usitsia; Ilgai negaljo susitikti su paskirtu advokatu.

 • Kokybikai suteikta pagalba

  monms kokybikai buvo suteikta nemokama pagalba; Turdami problem kreipiasi jau paslaug teikus advokat; mogui, gaunaniam maas pajamas, suteikiau informacij apie antrin teisin pagalb; Po teism mogus atjo padkoti u suteikt informacij; Netikjo, kad nemokamas advokatas apgins jo teises.


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Socialini darbuotoj komentarai dl antrins teisins pagalbos sistemos tobulinimo galimybi (atsakym kategorijos ir pavyzdiai)

 • Advokat poreikis

  Didiausia problema ms rajone - advokat stygius. Taip pat, manau, turt bti suvienodintos teisines paslaugas teikiani teisinink pareigos; Pirmin teisin pagalba - prioritetin, taiau teisininkams ukrauta ir begal kit darb; Pavelgus ataskaitas: vieni darbuotojai teikia tik teisin pagalb, neturi kit funkcij, o kiti atlieka ir kitus darbus; 1. Advokatai i kit miest galt atvykti Naujj Akmen (susitikti su klientais). 2. Galt per trumpesn laik upildyti dokumentus teismui.

 • Sistema pakankamai gera

  Gera sistema; Mano nuomone, kad maai informacijos; Daugiau gyventoj galt pasinaudoti iomis paslaugomis; Tobulinti kol kas nereikia; Teisins pagalbos gyventojams teikimo sistema tinkama; Dideli permain daryti nereikt, manau, sistema pakankamai efektyvi; A pati apie teisin pagalb suinojau tik prie metus, nes atlikau praktik Juridiniame skyriuje; Tobulinti jos nereikia, tik gal labiau priminti iniasklaidoje, kad egzistuoja teisin pagalba; Tobulinti jos nereikia, ji pakankamai efektyvi.


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Socialini darbuotoj komentarai dl antrins teisins pagalbos sistemos tobulinimo galimybi (atsakym kategorijos ir pavyzdiai)

 • Informacijos poreikis

  Daniau skelbti spaudoje apie teisin pagalb; Teikti daugiau informacijos; Daugiau teikti informacijos apie tai monms, gaunantiems maas pajamas. Ir i informacij patalpinti staigose, kur ie mons lankosi, o ne internete, kuris tokiems monms neprieinamas ar jie nemoka naudotis; Reikt dar labiau agituoti mones kreiptis dl teisins pagalbos, pagarsinant atvejus, kai antrin teisin pagalba padjo daugeliui moni isprsti j problemas; Manau, kad daugiau informacijos reikt kaimo vietovse, nes ten maai moni turi internet, ne visur yra bibliotekos; Daugiau informacijos pateikti vietinje spaudoje, televizijoje, labiau staigoms dirbti vieno langelio principu; Supaindinti mones, pateikiant informacij vairiomis formomis apie teisin pagalb.

 • Mokym poreikis

  Organizuoti mokymus darbuotojams, kurie reikiamu momentu galt padti mog nukreipti reikiama linkme; Daugiau informuoti gyventojus (lankstinukai, plakatai, inuts laikraiuose, informacija per radij ir TV).


Apibendrinimas2

Apibendrinimas

 • Didesni miest ir rajon centr socialiniai darbuotojai yra geriau pasireng teikti pagalb ir informacij socialiai remtiniems monms apie galimyb gauti ATP paslaugas.

 • Lyginant su 2007 m. apklausos duomenimis, padidjo skaiius darbuotoj, kuriems teko padti gyventojams gauti antrin teisin pagalb ir j teikiama pagalba nebeapsiriboja vien gyventoj informavimu.

 • Atokesnse vietovse maiau rasta informacini priemoni, maesn darbuotoj kompetencija. 2008 m., lyginant su 2007-iais, pagerjo vaizdins informacijos pateikimas savivaldybi seninijose. Daugiau yra skelbim, lankstinuk, buklet.

 • Tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinis yra mogikasis faktorius. Savo pareigas suvokiantys ir geranoriki darbuotojai daugiau padeda monms.


Apibendrinimas3

Apibendrinimas

 • Gyventojams padj socialiniai darbuotojai ir teisininkai kaip didiausi klit nurodo tai, kad mons neturi pinig nuvykti staigas (maos pajamos), o tie, kuriems neteko padti, didiausia klitimi laiko moni nepasitikjim ir netikjim, kad kas nors galt jiems padti.

 • Reikt daugiau skleisti informacijos apie pozityvius procesus ir keisti gyventoj kritikas nuostatas dl valstybs teikiamos nemokamos teisins pagalbos. Daugiau dmesio skirti informacijos apie nemokam ATP sklaidai kaimo vietovse, jungiant darb seninij darbuotojus, nes iuo metu informacija gyventoj socialin sluoksn pasiekia maiau.

 • Bt tikslinga seminarus rengti bendruomense, nes btent rajon ir kaim gyventojai yra maiausiai informuoti apie visas galimybes. Kita vertus, kaimo gyventojai maiau domisi iais klausimais.


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Rajono savivaldybi, teisini institucij arba tarnyb pasirengimas teikti informacij apie ATP paslaugas (valgomasis eksperimentas)


Metodika

Metodika

valgomojo eksperimento schema

Studentai pagal i anksto apibrt procedr teiraujasi informacijos apie ATP, imituodami interesant. Po pokalbio fiksuoja savo pastebjimus ir spdius nestandartizuota forma.


Pagalbos mastas ir po i riai rajono savivaldyb se seni nijose yra labai skirtingi pavyzd iai

Pagalbos mastas ir poiriai rajono savivaldybse, seninijose yra labai skirtingi (pavyzdiai)

 • Jonikio savivaldybje ir Socialini paslaug skyriuje informacijos apie ATP nepastebta. Vieno advokato kontoroje yra informacija apie ATP, kito advokato nra.

 • Kelms Socialini paslaug skyriaus darbuotojai atsakinjo labai nenoriai, nukreip savivaldybs Juridin skyri. J nuomone, tai yra naujov, kuri priimama nevienareikmiai. Skyriuje raytins informacijos apie antrin teisin pagalb nra.

 • Radvilikio rajono savivaldybs Socialins rpybos skyriaus darbuotojai nukreip savivaldybs juridin skyri. Patys jokios informacijos nesuteik, susidar spdis, kad jie patys neino apie antrins teisins pagalbos teikimo tvark.

 • Pakruojo rajono savivaldybje informacijos ATP nepastebta. Viename notar biure skelbiama apie ATP, taip pat maloniai nurod internetin puslap, kitame informacijos nebuvo ir nukreip savivaldybs juridin skyri.

 • iauli miesto Socialins paramos skyriuje yra pateikta informacija apie pirmin ir antrin teisin pagalb, gausu skelbim, lankstinuk, nuorod, kur kreiptis dl antrins teisins pagalbos. Skyriaus darbuotojas teigia, kad informacijos lankytojams pakanka, bet reikia pratinti ir mokyti, kaip ja naudotis.


Miest ir rajon savivaldyb s

Miest ir rajon savivaldybs

 • Lyginant su 2007 metais, miest ir rajon savivaldybi pasirengimas informuoti gyventojus apie ATP pagerjo.

 • Internetiniuose savivaldybi puslapiuose apie ATP skelbiama daugiau informacijos, pasikeit informacijos teikimo forma, ji tapo isamesn, suprantamesn, paprastesn tapo informacijos paieka.

 • Tyrimas parod, kad informavimo apie ATP funkcija savivaldybse ir seninijose suprantama skirtingai. Dalyje savivaldybi ir seninij skelbim apie ATP nepastebta, darbuotojai atsisako teikti toki informacij.

 • Didiausia sveika ir suderinamumas turt bti tarp dviej teisines paslaugas gyventojams teikiani institucij: miest ir rajon savivaldybi ir VGTPT.


Taikomasis tyrimas tyrimo vykdytojai liongina juozaitien

Notarai

 • Tyrimas rodo, kad dalis notar ne tik nenoriai teikia informacij, bet ir nemano, kad i informacij turt inoti, tuo labiau vieai skelbti.

 • Daug gyventoj, sprsdami turtinius klausimus, naudojasi notar paslaugomis, todl bt logika, kad notar biuruose bt skelbiama informacija apie ATP.

 • Lietuvos Respublikos notariato statyme informavimo apie teisines paslaugas funkcija nenumatyta. Todl daugelyje apskrities notar biur nepavyksta ios informacijos gauti.


Advokatai

Advokatai

 • Visuomenje egzistuojantis nepasitikjimas advokatais ne visada turi real pagrind, jis kartais bna pagrstas gandais, o dar daniau iankstine nuostata dl negatyvaus poirio vis teisins sistemos veikl.

 • Informacijos apie ATP teikimo srityje situacija yra labai nevienoda. Dalyje advokat kontor nra vaizdins informacijos apie ATP. Stebtas atvejis, kai advokatas u informacij apie ATP netiesiogiai reikalavo atlygio.

 • Advokat kontorose turt bti informacija apie antrin teisin pagalb ir j reikt suteikti besikreipiantiems monms.


Apibendrinimas4

Apibendrinimas

Tyrimo duomenys rodo, kad vairi teisini tarnyb, savivaldos institucij pasirengimas teikti informacij apie ATP, lyginant su prajusiais metais, pagerjo, taiau j veiklos suderinamumas yra nepakankamas.


A i u d mes

Ai u dmes


ad
 • Login