Brunare vatten - exemplet Bolmen - PowerPoint PPT Presentation

Brunare vatten -
Download
1 / 20

 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Brunare vatten - exemplet Bolmen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Monica Andersson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Maria Carlsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vad är det som färgar vattnet brunt?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Brunare vatten - exemplet Bolmen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Brunare vatten exemplet bolmen

Brunare vatten -

exemplet Bolmen

Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Monica Andersson, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Maria Carlsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län


Brunare vatten exemplet bolmen

Vad är det som färgar vattnet brunt?

 • Vattenfärgen bestäms framför allt av halten av humus men även av järn 0ch mangan i vattnet

 • Järn, mangan och humus tillförs vattnet från avrinningsområdet

 • Humus är de brunfärgade substanser som kommer ut med dräneringsvattnet från en jord som bevattnas. Den gula till bruna färgen skapas av stora och komplexa organiska kolföreningar som i huvudsak härstammar från nedbrytningen av döda växt- och djurdelar.


Brunare vatten exemplet bolmen

Intressanta fysikalisk-kemiskaegenskaper hos humusämnen

 • Humusämnen är viktiga för transporten och biotillgängligheten av oorganiska och organiska näringsämnen.

 • Humusämnena minskar normalt giftigheten hos tungmetaller och organiska föreningar i miljön.

 • Humusens syrabasegenskaper är väldigt viktiga för sjöarnas och vattendragens surhetstillstånd. Många ytvatten är naturligt sura (pH<6) på grund av humus.

 • Humus absorberar solenergi i det blå området i spektrat vilket ger vattnet en gulbrun kulör

Referens-P

(µg P/l)

YTTRE KANALEN:

Lidhemssjön - Bäck från

Dänningeborg.

Stationshöjd 142,5 möh

Färgtal (mg Pt/l)


Brunare vatten exemplet bolmen

Bolmenfakta

Sjön:

 • Sjöarea: 183 km2

 • Djup: 36 m, betydligt grundare i norr

 • Sjövolym: 1070 miljoner m3

 • Vattnets uppehållstid i sjön är 2 år

  Sjöns avrinningsområdet:

 • 1 640 km2 avrinningsområde

 • 70 % skog, hygge och myrmark

 • 15 % sjöyta (inkl Bolmen)


Brunare vatten exemplet bolmen

Mer Bolmenfakta


Brunare vatten exemplet bolmen

Blir Bolmens vatten brunnare?


Brunare vatten exemplet bolmen

Blir Bolmens vatten brunnare?


Brunare vatten exemplet bolmen

Vad händer med humushalten vid vattnets passage genom Bolmen?

”Brunhet” i Norra resp Södra Bolmen

Vattnet blir klarare på sin väg genom Bolmen

2010


Brunare vatten exemplet bolmen

Blir Bolmens tillflöden brunnare?

Storån

Löpande

12-månadersmedel.


Brunare vatten exemplet bolmen

Färgtal(mg Pt/l)

Möckelns utlopp – Helge åns vattensystem


Brunare vatten exemplet bolmen

”Brunifieringsbältet”

…även Kanada och övriga Europa


Brunare vatten exemplet bolmen

Effekter av brunnare vatten?

Sämre

dricks-

vatten

brunifiering

Ljus-

klimat

Ändrat

ekosystem

Primär

produktion

naturligt

surare

syre


Brunare vatten exemplet bolmen

Miljöproblem

 • Försämring av ljusförhållanden

  • Gynnar gös på bekostnad av abborre och gädda

  • Ändrad växtzonering på grund av minskad ljustillgång

  • Födotillgång för fisk minskar

  • ”Gubbslem” gynnas

 • Ökad risk för syrebrist pga ökad åtgång av syre vid nedbrytning av ökande mängder organiskt material

  • Minskat livsutrymme för fisk m m

  • Risk för fosforläckage från sedimenten (fosfor frigörs vid syrefria förhållanden) → övergödning, algblomning


 • Brunare vatten exemplet bolmen

  Miljöproblem forts

  • Ökande svårigheter och kostnader för att producera dricksvatten (~ 2 kr/m3)

   • Lukt, smak, bakterietillväxt, klororganiska föreningar till följd av att vattnet måste renas


  Brunare vatten exemplet bolmen

  Orsaker ?

  • Klimat

   - Nederbördsmängden → höga flöden → mättad mark - ytlig avrinning → högre humushalter

   - Temperatur → torrare somrar?????? → ökad nerbrytning i mark

  • Markanvändning

   - Ökad skogsproduktion → ökande förråd av organiskt material ?

   - Dikade områden → ökad rörlighet för humus

  • Effekt av försurningen ? Eller återhämtning ?

   - Minskat svavelnedfall → Högre humushalter ?


  Brunare vatten exemplet bolmen

  Klimat och sårbarhetsutredningen SOU 2007:60

  • Antalet högflödessituationer ökar!

   • Totala nederbördsmängder i SV Sverige förväntas öka

   • Skyfallen blir fler och mer nederbördsrika

   • Allt mer av vinternederbörden faller som regn


  Brunare vatten exemplet bolmen

  Vintertemperaturens avvikelse från medel samt scenarier till 2100

  A2

  B2


  Brunare vatten exemplet bolmen

  Vinternederbördens avvikelse från medel samt scenarier till 2100

  A2

  B2


  Brunare vatten exemplet bolmen

  Kan vi göra något åt brunare vatten ?

  • Fortsatt långsiktigt klimatarbete

  • Forskning

  • Ökad uppmärksamhet inom miljöövervakning – t.ex. tätare provfisken

  • Konkreta åtgärder?Skogbruk – val av trädslagDikningFlödesreglering


  Brunare vatten exemplet bolmen

  TACK!


 • Login