Koncepcja obiektywnego przypisania skutku - PowerPoint PPT Presentation

Koncepcja obiektywnego przypisania skutku
Download
1 / 72

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Koncepcja obiektywnego przypisania skutku. Związek przyczynowy versus obiektywne przypisanie skutku. Krytyka związku przyczynowego przekonanie o ontologicznym charakterze koncepcji związku przyczynowego problem temporalizacji kryteriów odpowiedzialności za skutek

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

Koncepcja obiektywnego przypisania skutku


Zwi zek przyczynowy versus obiektywne przypisanie skutku

Zwizek przyczynowy versus obiektywne przypisanie skutku

 • Krytyka zwizku przyczynowego

  • przekonanie o ontologicznym charakterze koncepcji zwizku przyczynowego

  • problem temporalizacji kryteriw odpowiedzialnoci za skutek

  • ograniczenia warunku sine qua non

  • intuicyjno kryterium adekwatnoci (zwizku przyczynowego)

  • ograniczenia w rozwizywaniu trudnych przypadkw (splot przyczynowoci, przyczynienie pokrzywdzonego, przestpstwa z zaniechania, zwikszenie istniejcego ryzyka)


Obiektywne przypisanie skutku

Obiektywne przypisanie skutku

 • Funkcja klaryfikacyjna koncepcji obiektywnego przypisania

 • Funkcja perswazyjna koncepcji obiektywnego przypisania

 • Normatywny charakter koncepcji obiektywnego przypisania

 • Skutek a naruszenie dobra prawnego


Zwi zek przyczynowy

Zwizek przyczynowy

Teorie:

 • Adekwatnoci wywoanie okrelonego skutku przez dany czyn nie jest nieprawdopodobne, lecz zwykle do niego prowadzi, czyli jest adekwatne

 • Warunku waciwego zdaniem ekspertw w danej dziedzinie, wiedza i dowiadczenie pozwala stwierdzi, e dane zachowanie wywouje okrelony skutek, czyli jest waciwym warunkiem jego nastpienia

 • Faktycznego oddziaywania oddziaywanie jednego zdarzenia na drugie, ktre polega na zasileniu energetycznym lub informatycznym


Koncepcje przyczynowo ci

Koncepcje przyczynowoci

 • Korekty koncepcji warukowoci:

 • koncepcja adekwatnego zwizku przyczynowego:

 • przypisywalne s wycznie nastpstwa typowe (normalne)

 • ocena adekwatnoci (sprawca v. obiektywny obserwator)

 • koncepcja warunku waciwego (warunku odpowiadajcego empirycznie potwierdzonej prawidowoci

 • J.Gizek: dowolne zdarzenie (np. konkretne ludzkie zachowanie) stanowi przyczyn zdarzenia czasowo pniejszego (np. ustawowo okrelonego skutku), jeli zgodnie z dostrzegan w otaczajcym nas wiecie prawidowoci przyczynow oba te konkretne zdarzenia dadz si uporzdkowa i poczy w acuch nastpujcych po sobie zmian.

  ustalenie oglnej zasady kauzalnego powizania

 • subsumpcja stanu faktycznego pod oglnie sformuowan zasad


Kryteria obiektywnego przypisania

Kryteria obiektywnego przypisania

 • Przestpstwa skutkowe

 • Definicja skutku

 • Dajca si oddzieli od zachowania sprawcy zmiana w wiecie zewntrznym

 • Sposb wyraenia skutku jako znamienia typu czynu zabronionego:

 • w sposb bezporedni

 • art. 155. Kto powoduje mier czowieka

 • w sposb poredni (poprzez znami czynnoci wykonawczej)


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Przestpstwa z dziaania

 • Przestpstwa z zaniechania


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku1

Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • H.H.Jescheck: Skutek mona przypisa tej osobie, ktra stworzya prawnie zabronione zagroenie dla dobra prawnego i niebezpieczestwo to urzeczywistnio si w postaci zabronionego skutku


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Dwie paszczyzny przypisania skutku:

 • a) paszczyzna ontologiczna (empiryczna)

 • ustalenie powizania przyczynowego pomidzy ocenianym zachowaniem a skutkiem

 • b) paszczyzna normatywna

 • bezprawny charakter ocenianego dziaania (naruszenie normy zakazujcej powodowania skutku)

 • (naruszenie reguy postpowania wobec dobra przedstawiajcego warto spoeczn)

 • zwikszenie ryzyka wystpienia skutku

 • (test przyczynowoci alternatywnej)

 • urzeczywistnienie si w skutku niebezpieczestwa wywoanego przez sprawc


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • C.Roxin: miertelny skutek przy przestpstwach z dziaania przypisany jest czowiekowi jako zabjstwo z reguy wwczas, gdy przedstawia si on jako urzeczywistnienie stworzonego przez sprawc niedozwolonego niebezpieczestwa


Przes anki obiektywnego przypisania skutku

Przesanki obiektywnego przypisania skutku:

 • Przestpstwa popeniane z dziaania:

  1. Istnienie powizania przyczynowego

  2. Naruszenie normy sankcjonowanej (regu ostronoci)

  3. Obiektywna moliwo przewidzenia skutku

  4. Urzeczywistnienie si stworzonego przez sprawc niebezpieczestwa w skutku

 • Przestpstwa popeniane z zaniechania:

  1. Istnienie prawnego, szczeglnego obowizku po stronie sprawcy i jego aktualizacja

  2. Naruszenie normy sankcjonowanej (regu ostronoci)

  3. Obiektywna moliwo przewidzenia skutku

  4. Obiektywna moliwo zapobieenia skutkowi


Przest pstwa z dzia ania

Przestpstwa z dziaania

 • przypisywalny jest tylko ten stan rzeczy (skutek), ktry zosta przez dany podmiot spowodowany w wyniku sprowadzenia niedozwolonego niebezpieczestwa (ryzyka) jego powstania lub istotnego zwikszenia ryzyka ju istniejcego, w razie zrealizowania si tego wanie niebezpieczestwa (ryzyka) w postaci skutku speniajcego znamiona typu czynu.


Przest pstwa z dzia ania1

Przestpstwa z dziaania

 • obiektywnego przypisania przy dziaaniu dokonuje si zarwno na paszczynie empirycznej i normatywnej; natomiast przy zaniechaniu - tylko na paszczynie normatywnej


Przest pstwa z dzia ania2

Przestpstwa z dziaania

 • Paszczyzna empiryczna


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Zwizek przyczynowy

 • Zdarzenie Stan rzeczy

 • (oceniany czyn) (nastpstwo)

 • przepyw energii lub informacji

 • nastpstwo czasowe


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Przesanki negatywne:

 • dziaanie w zakresie dopuszczalnego ryzyka

 • brak moliwoci podjcia zachowania alternatywnego

 • autonomia woli pokrzywdzonego

 • wczenie si cudzego zakresu odpowiedzialnoci


Problemy

Problemy

 • Jaki stopie zwikszenia (niezmieniejszenia) ryzyka uzasadnia odpowiedzialno za skutek?

 • Granice dopuszczalnego (tolerowanego ryzyka) czy pewno bezpieczestwa

 • Moliwo podjcia zachowania alternatywnego pozwalajcego na uniknicie skutku (jakie szanse uniknicia skutku?)

 • W przypadku zaniechania przy jakim stopniu prawdopodobiestwa zapobieenia skutkowi dane zachowanie objte jest zakresem obowizkw gwaranta? Czy trzeba pewnoci, e dane zaniechane zachowanie zapobiegoby skutkowi?

 • Czy gwarant musi wybiera zawsze to zachowanie, ktre z najwikszym prawdopodobiestwem zapobiegnie skutkowi


Wyrok z dnia 8 marca 2000 r iii kkn 231 98

Wyrok z dnia 8 marca 2000 r. III KKN 231/98

 • () opinia biegego zawiera wane, a przy tym niekwestionowane przez wyrokujce sdy i strony procesowe nastpujce stwierdzenie: "Moim zdaniem nawet przy prdkoci 30 km/godz. uderzenie z przodu osoby pieszej skoczyoby si skutkiem miertelnym gdy taka jest specyfika tego uderzenia".

 • To stwierdzenie biegego nie moe, rzecz prosta, oznacza, jak to twierdzi prokurator na rozprawie kasacyjnej, e nie zachodzi zwizek przyczynowy midzy zachowaniem oskaronego a skutkiem przestpnym w postaci mierci pokrzywdzonego. Rzecz natomiast w tym, e brak jest normatywnych podstaw do obiektywnego przypisania spowodowania tego skutku oskaronemu.


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Oskarony nie obserwowa jednak naleycie drogi. W przeciwiestwie do swego pasaera, w ogle nie zobaczy znajdujcego si w bliskiej odlegoci na jego pasie jezdni nietrzewego pokrzywdzonego. Ten niedostateczny brak obserwacji drogi moe by potraktowany jako naruszenie zasad ostronoci w ruchu drogowym. Rzecz jednak w tym, e owo naruszenie zasady ostronoci przez oskaronego jest niewystarczajce do obiektywnego przypisania mu skutku przestpnego z art. 145 2 d.k.k. Oskarony nie naruszy bowiem tej reguy postpowania, ktra miaa chroni zagroone dobro prawne (czyli czowieka) przed wystpieniem danego skutku na tej wanie drodze, na ktrej on wanie przyczynowo wystpi.


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Spowodowanie skutku moe by tylko wtedy obiektywnie przypisane sprawcy (co stwarza podstaw wyjciow do ustalenia realizacji ustawowych znamion czynu zabronionego okrelonego w art. 145 2 d.k.k.), gdy urzeczywistnia si w nim niebezpieczestwo, ktremu zapobiec miaoby przestrzeganie naruszonego obowizku ostronoci. Akceptowana tutaj koncepcja obiektywnego przypisania opiera si na zaoeniu, e sprawcy spowodowanego skutku przestpnego mona w skutek obiektywnie przypisa tylko wtedy, gdy zachowanie owego sprawcy stwarzao lub istotnie zwikszyo prawnie nieakceptowane niebezpieczestwo (ryzyko) dla dobra prawnego stanowicego przedmiot zamachu i niebezpieczestwo (ryzyko) to zrealizowao si w postaci nastpienia danego skutku przestpnego.


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Przyj trzeba, co jednoznacznie wynika z ustale faktycznych Sdu Wojewdzkiego, opartych m.in. na dowodzie z opinii biegego, e gdyby nawet oskarony naleycie obserwowa drog jadc z prdkoci 40,3 km/h (szybko bezpieczna wyliczona przez biegego), to nie da si wykluczy, e take wtedy doszoby do miertelnego potrcenia nietrzewego pokrzywdzonego, stanowicego w nocy na pasie drogi oskaronego niekontrastow przeszkod, trudn do zauwaenia.


Wyrok z dnia 9 maja 2002 r v kk 21 02

Wyrok z dnia 9 maja 2002 r. V KK 21/02

 • prawd jest, e w czysto fizycznym sensie istnieje zwizek przyczynowy pomidzy zachowaniem oskaronego a wypadkiem. Istnienie zwizku przyczynowego w tym znaczeniu nie jest jednak wystarczajce dla obiektywnego przypisania skutku sprawcy

 • nawet gdyby oskarony Leszek B. prowadzi Opla Vectr w krytycznym momencie z prdkoci administracyjnie dopuszczaln (nie naruszajc zasad bezpieczestwa w ruchu ldowym), to nie mgby zapobiec niebezpieczestwu w postaci wypadku drogowego, ktrego nastpstwem bya mier innej osoby albo ciki uszczerbek na jej zdrowiu (art. 177 2 kpk). Taka konkluzja biegych uniemoliwia za obiektywne przypisanie oskaronemu skutku przestpnego (o ktrym mowa w art. 177 2 kk), gdy jest to moliwe tylko wtedy, gdy stwierdzi si, e zachowanie sprawcy stwarzao lub istotnie zwikszao nieakceptowane prawnie niebezpieczestwo dla dobra prawnego stanowicego przedmiot zamachu i niebezpieczestwo to zrealizowao si w postaci wystpienia danego skutku przestpnego (por. wyrok Sdu Najwyszego z dnia 8 marca 2000 r., sygn. III KKN 231/98, OSNKW 2000, z. 5-6, poz. 45). Ustalenia biegych prowadz do wniosku, e istnieje co najmniej powana wtpliwo co do tego, czy oskarony nie spowodowaby wypadku, ktrego skutkiem bya mier innej osoby albo ciki uszczerbek na zdrowiu innej osoby gdyby zachowa si zgodnie z zasadami bezpieczestwa w ruchu drogowym, tj. porusza si z prdkoci administracyjnie dopuszczaln.


Wyrok z dnia 1 grudnia 2000 r iv kkn 509 98

Wyrok z dnia 1 grudnia 2000 r. IV KKN 509/98

 • () zgodnie z wymaganiami wspczesnej doktryny prawa karnego istotne znaczenie dla przyjcia nieumylnoci ma niezachowanie przez sprawc ostronoci. Spowodowanie przez sprawc skutku jako element strony przedmiotowej czynu zabronionego musi by nastpstwem naruszenia zasad ostronoci. Nie kade jednak naruszenie regu ostronoci pozwala na przypisanie sprawcy tego naruszenia popenienia przeze czynu zabronionego, a zwaszcza spowodowanie okrelonego w ustawie skutku. W takich wypadkach pomocne s kryteria koncepcji obiektywnego przypisania, ktra stanowi wan kategori suc do ustalenia i uzasadnienia, (a jednoczenie racjonalnego ograniczenia) zakresu odpowiedzialnoci karnej sprawcy. Samo ustalenie zwizku przyczynowego midzy zachowaniem sprawcy a skutkiem przestpnym nie jest wystarczajcym warunkiem obiektywnego przypisania tego skutku danemu sprawcy.


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Nauka o obiektywnym przypisaniu posuguje si rnymi , teleologicznie ujtymi reguami przypisania skutku, spord ktrych najwaniejsz rol odgrywa regua urzeczywistnienia stworzonego przez sprawc niedozwolonego ryzyka (niebezpieczestwa). W myl tej reguy kauzalne spowodowanie skutku moe by tylko wtedy przypisane sprawcy, jeeli urzeczywistniao si w nim niebezpieczestwo (ryzyko), ktremu zapobiec miao zachowanie naruszonego obowizku ostronoci. Oznacza to w praktyce, i sprawcy spowodowanego (w sensie teorii ekwiwalencji zwizku przyczynowego) skutku przestpnego mona w skutek obiektywnie przypisa tylko wtedy, gdy zachowanie owego sprawcy stworzyo lub znacznie zwikszyo prawnie nieakceptowane niebezpieczestwo (ryzyko) dla dobra prawnego, stanowicego przedmiot zamachu, i w konsekwencji niebezpieczestwo (ryzyko) to zrealizowao si w postaci nastpienia skutku przestpnego


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Powysze rozwaania uzasadniaj pogld, i nie ponosi odpowiedzialnoci karnej za dokonanie przestpstwa skutkowego osoba, ktrej zachowanie nie stwarzao lub w sposb znaczcy nie zwikszao niebezpieczestwa (ryzyka) dla dobra chronionego prawem.

 • Taka sytuacja zachodzi wanie w sprawie niniejszej w odniesieniu do oskaronego Krzysztofa liwy, ktremu nie sposb obiektywnie przypisa naruszenia regu ostronoci i stworzenia bd znacznego zwikszenia prawnie nieakceptowanego niebezpieczestwa dla dobra prawnego, jakim jest ycie i zdrowie ludzkie. Wobec wyranego zakazu wejcia na teren leny oraz oznakowania miejsca wyrbu drewna nie moe on ponosi odpowiedzialnoci karnej za nastpstwa wyjtkowo nierozwanego zachowania si Andrzeja Buszty, zwaszcza e opisane zdarzenie miao miejsce na drodze lenej, a nie na drodze publicznej. Przypisanie wic oskaronemu czynu z art. 156 3 d.kk nastpio z rac obraz tego przepisu.


Postanowienie z dnia 21 lutego 2001 r iv kkn 189 2000

Postanowienie z dnia 21 lutego 2001 r. IV KKN 189/2000

 • Problematyka zwizku przyczynowego naley do jednego z trudniejszych problemw w prawie karnym. Z rnych rozwiza tej kwestii praktyka dawno ju za najwaciwsz uznaa teori rwnowartoci zwan take teori ekwiwalencji. Wedug tej teorii za przyczyn nastpstwa uwaa naley kady warunek, ktrego hipotetyczna eliminacja prowadzi do odpadnicia danego nastpstwa w jego konkretnej postaci. Modus procedendi jest tu nastpujcy: skoro zaistnia skutek o charakterze spoecznie ujemnym, to naley cofn si do poprzedzajcych go ogniw i jeli wrd tych ogniw znajduje si czyn czowieka to zachodzi zwizek przyczynowy. W tym ujciu czyn sprawcy nie musi by wyczn przyczyn skutku nalecego do znamion przestepstwa, wystpienie zatem innych jeszcze warunkw nie wycza przyczynowoci i to nawet gdy rola tych innych warunkw bya znaczna. Niewtpliwym walorem takiego rozwizania jest - jak podkrelano w doktrynie (m.in. W. Wolter Nauka o przestpstwie PWN, Warszawa 1973, str. 70-71, J. liwowski Prawo karne Warszawa 1975, str. 87) prostota, jasno i niezawodno, gdy chodzi o prawidowe ustalenie wizi przyczynowej. Obawy, i koncepcja taka wyznacza zbyt szerokie pole odpowiedzialnoci karnej w wystarczajcym stopniu agodzi i wrcz niweluje subiektywna przesanka odpowiedzialnoci t.z. wina sprawcy.


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • Przenoszc powysze uwagi na grunt niniejszej sprawy naley stwierdzi, e gdyby nawet udao si ustali o co zabiega i tak jak chce obroca wadliwo poczyna personelu medycznego szpitala w Koskich, do ktrego trafi po wypadku drogowym Adrian wiercz, nic nie zmienioby to w odpowiedzialnoci karnej Artura lusarczyka. Odpowiedzialno ta ksztatowaaby si bez reszty wedug zasad i przepisw przyjtych za podstaw skazania oskaronego przez orzekajce w tej sprawie sdy.


Wyrok z dnia 27 stycznia 2006 r wa 39 05

Wyrok z dnia 27 stycznia 2006 r. WA 39/05

 • uzna naleao, e oskarony nie powinien czu si zaskoczony niesygnalizowanym zachowaniem kierowcy pojazdu wyprzedzanego, polegajcym na wychyleniu si poza obrys pojazdu poruszajcego si przed nim. W zakresie swojego przewidywania, w ustalonych warunkach drogowych, powinien oskarony uwzgldni tego rodzaju zachowania kierowcy wyprzedzanego pojazdu oraz moliwo zakoczenia podjtego manewru wyprzedzania w sposb niepowodujcy zwikszenia niebezpieczestwa zaistnienia wypadku drogowego. Gwatowna reakcja oskaronego na zachowanie kierowcy wyprzedzanego pojazdu, ktra przybraa posta zjechania na pas drogi przeznaczony dla pojazdw jadcych w przeciwnym ni oskarony kierunku, z pewnoci nie bya zachowaniem minimalizujcym powstae zagroenie na drodze. Ustalenie natomiast jaki manewr, zamiast niewaciwego zjechania na przeciwny pas drogi, powinien podj oskarony, aby unikn wypadku, pozostawao, wbrew twierdzeniom apelacji, poza rozwaaniami sdu niezbdnymi dla przypisania oskaronemu ustawowo stypizowanego skutku.


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • . Uwzgldniajc te argumenty susznie naleao przyj, e zachowanie oskaronego w sensie kauzalnym stanowio przyczyn powstania skutku w postaci mierci kierowcy samochodu Volkswagen Jetta. Nie moe budzi wtpliwoci, e zdarzenia w postaci podjtego przez oskaronego nieprawidowego manewru wyprzedzania i nastpienia ustawowo okrelonego skutku daj si uporzdkowa i poczy w acuch nastpujcych po sobie zmian. Oskarony swoim zachowaniem podjtym w ustalonych warunkach drogowych stworzy, a nastpnie zwikszy ponad spoecznie akceptowaln miar prawdopodobiestwo wywoania skutku i ta nieostrono oskaronego stanowia nieodzowny element warunku, od ktrego wystpienia uzalenione byo spowodowanie skutku Zachowanie kierowcy pojazdu wyprzedzanego niewtpliwie spotgowao prawdopodobiestwo zaistnienia skutku, ale nie stanowio jego wycznego warunku. Nie ma te wtpliwoci, e skutek wypadku naleao przypisa oskaronemu, gdy nie zostaby on wywoany w przypadku zgodnego z prawem zachowania alternatywnego, czyli takiego, ktre nie stwarzao ryzyka jego wystpienia. Z opinii biegych wynika, e bezpieczny manewr mg podj oskarony po wyminiciu samochodu Volkswagen Jetta. Zatem nie istniao jakiekolwiek prawdopodobiestwo nastpienia negatywnego skutku przy zgodnym z prawem zachowaniu oskaronego.


Wyrok z dnia 6 lutego 2008 r v kk 280 07 przej cie dla pieszych

wyrok z dnia 6 lutego 2008 r. V KK 280/07 (przejcie dla pieszych)

 • Kryteria:

  • powizanie wypadku drogowego z poprzedzajcym naruszeniem przez oskaronego przepisw o ruchu drogowym

  • zwizek przyczynowy nie moe mie wycznie charakteru logicznego ale bezporedni

  • co oznacza, e dziaanie sprawcy musi by jeeli nie wyczn to w kadym razie wystarczajc przyczyn powstania skutku


Wyrok z dnia 24 listopada 2005 r iv kk 311 05

wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. IV KK 311/05

 • sd okrgowy nie rozpozna naleycie podniesionych () zarzutw w szczeglnoci wskazujcych na brak odniesienia si przez sd pierwszej instancji do kwestii zwizku przyczynowego midzy skutkiem w postaci wyrzdzenia szkody majtkowej w wielkich rozmiarach, a wymaganym w przepisie art. 296 3 k.k. obejmowaniem tego skutku wiadomoci sprawcw w momencie zawierania umowy


Postanowienie z dnia 23 sierpnia 2007r iv kk 222 07

Postanowienie z dnia 23 sierpnia 2007r. IV KK 222/07

 • Skarcy () poza zasadnym zakwestionowaniem oceny Sdw obu instancji odnonie do dowodu z opinii Collegium Medicum UJ, nie zdoa podway wniosku wynikajcego z przeprowadzonych opinii, i nawet przy dokonaniu przez oskaronego prawidowej diagnozy nie mona jednoznacznie stwierdzi, czy uratowaoby to ycie pokrzywdzonemu z uwagi na znaczny dynamizm w przebiegu choroby.


Postanowienie z dnia 23 sierpnia 2007r iv kk 222 071

Postanowienie z dnia 23 sierpnia 2007r. IV KK 222/07

 • W rozpoznawanej sprawie decydujce znaczenie miao bowiem ustalenie zwizku przyczynowego midzy zachowaniem oskaronego a mierci pokrzywdzonego. W tym przedmiocie konieczne byo nie tylko stwierdzenie naruszenia regu ostronoci obowizujcych w postpowaniu medycznym, ale take wykazanie, e przestrzeganie przez oskaronego zasad sztuki lekarskiej zapobiegoby powstaniu skutku. Trzeba od razu wyjani, e kwestia zwizku przyczynowego wymaga jego zbadania zarwno od strony pozytywnej, jak i negatywnej. Naleao wic ustali, przy przyjciu, e oskarony popeni bd w sztuce lekarskiej, czy gdyby nie byo takiego zachowania, to nie byoby take skutku (test conditio sine qua non), a nadto, czy skutek by wystpi, gdyby oskarony zachowa si prawidowo. Spenienie obu tych warunkw oznacza istnienie zwizku przyczynowego.


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • W tej za zasadniczej kwestii ocena opinii biegych dokonana przez Sdy obu instancji jest prawidowa. Susznie zwrcono uwag, e biegli z Akademii Medycznej w Katowicach na pytanie, czy podjte odpowiednio wczeniej leczenie szpitalne uratowaoby ycie pokrzywdzonemu, nie byli w stanie jednoznacznie odpowiedzie, cho stwierdzili, e zwikszyoby to szanse skutecznego leczenia. Take w ustnej uzupeniajcej opinii biegli z Collegium Medicum UJ przyznali, e gdyby wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej, to decyzje terapeutyczne byby inne ni te, ktre zostay podjte, ale nie mona stwierdzi, i uratowaoby to ycie pacjenta, cho szanse byy (opinia k. 242). Wobec takiego stanowiska biegych nie mona z ca pewnoci ustali, czy nawet gdyby oskarony postawi prawidow diagnoz, to z uwagi na piorunujcy przebieg choroby, ycie pokrzywdzonego zostaoby uratowane. W tych okolicznociach Sd odwoawczy prawidowo zaaprobowa pogld Sdu pierwszej instancji, e nie mona przyj istnienia zwizku przyczynowego midzy zachowaniem oskaronego a mierci pokrzywdzonego.


Postanowienie z dnia 18 czerwca 2008 r iii kk 41 08

Postanowienie z dnia 18 czerwca 2008 r. III KK 41/08

 • Po pierwsze, nie jest tak, jak by to wynikao z rozlegych rozwaa obrocy zawartych w uzasadnieniu kasacji, e to wycznie zachowanie rowerzysty poruszajcego si po jezdni z naruszeniem art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, byo przyczyn tragicznego w swoich skutkach wypadku, a ju cakowicie nieuprawniona jest supozycja, e do skazania Witolda Leweckiego doszoby rwnie w sytuacji potrcenia Jana Kozery na rodku jezdni lub na lewym pasie ruchu. Z ustale sdu meriti, a opartych na niekwestionowanej opinii biegego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego Krzysztofa Prokopowicza (k. 287-299), wynika przecie bezspornie, e zachowanie pokrzywdzonego Jana Kozery mogo by bezporedni przyczyn zaistnienia wypadku, nie zwalnia to jednak z odpowiedzialnoci oskaronego Witolda Leweckiego, ktry nie obserwujc uwanie drogi nie zareagowa na zachowanie rowerzysty, ktre przy waciwej obserwacji musiaoby skoni go nie do podjcia manewru wyprzedzania z zachowaniem minimalnego dopuszczalnego odstpu, jak to uczyni (do potrcenia doszo przecie w odlegoci 1,5 metra od prawej krawdzi jezdni), lecz przy uwzgldnieniu maksymalnego odstpu, wikszego ni normatywny 1 metr, czyli praktycznie ze zjechaniem cakowicie na lewy pas ruchu.


Postanowienie z dnia 18 czerwca 2008 r iii kk 41 081

Postanowienie z dnia 18 czerwca 2008 r. III KK 41/08

 • wydaje si, e swoje bdne wnioski co do odpowiedzialnoci za przedmiotowy wypadek komunikacyjny, wyprowadzi obroca wycznie z zawartego w opinii sformuowania, e do zaistnienia wypadku przyczyni si oskarony Witold Lewecki uznajc, i taki zwrot jest rwnoznaczny z uwolnieniem skazanego od odpowiedzialnoci karnej, a tak przecie, z uwagi na wykazane przez biegego naruszenie wanie przez tego skazanego zasad bezpieczestwa w ruchu ldowym oraz wykazany w pisemnych motywach Sdu pierwszej instancji i trafnie zaakceptowany przez sd odwoawczy, bezporedni zwizek przyczynowy pomidzy naruszonymi zasadami a skutkiem w postaci potrcenia rowerzysty i w konsekwencji jego mierci, przecie nie jest. Wszak to wanie z przywoanej ju wyej opinii biegego K. Prokopowicza wynika przypisany Witoldowi Leweckiemu bezporedni zwizek przyczynowo skutkowy trafnie okrelony w uzasadnieniu wyroku sdu a quo jako warunek sine qua non wypadku.


Postanowienie z dnia 2 kwietnia 2003 r ii kk 351 02

Postanowienie z dnia 2 kwietnia 2003 r. II KK 351/02

 • Poniewa autor kasacji wyrazi na temat tzw. zwizku przyczynowego bdne zapatrywanie, wypada na tle konkretnej sprawy zauway, e wczenie si do acucha przyczyn zgonu okolicznoci niezalenych od woli sprawcy (w tym wypadku okolicznoci tak miao by wedug skarcego ewentualnie wadliwe leczenie) nie wyklucza zwizku przyczynowego midzy zachowaniem sprawcy, a skutkiem jego czynu, skoro zachowanie takie stanowio jeden z warunkw, bez ktrego skutek miertelny, ogarniany przez sprawc nieumylnoci, by nie nastpi.


Postanowienie z dnia 17 stycznia 2002 r ii kkn 368 99

Postanowienie z dnia 17 stycznia 2002 r. II KKN 368/99

 • Czyst spekulacj jest zaoenie, i gdyby manewr ten by wykonany w nieco agodniejszy sposb, koa prowadzonego przez oskaronego pojazdu nie utraciyby - w warunkach panujcych krytycznego dnia - przyczepnoci. Dowiadczony kierowca wie, e czasem take zastosowanie techniki hamowania pulsacyjnego, nie jest w stanie zapobiec polizgowi. Nakadanie zreszt przez sd odwoawczy (wbrew stwierdzeniu biegego z cyt. k. 143v) na oskaronego powinnoci wanie zastosowania techniki hamowania pulsacyjnego (zob. fragment uzasadnienia z k. 172), stanowi przykadanie ponadprzecitnej miary umiejtnoci i to w stresowej sytuacji spowodowanej przez innego kierowc. Jak wykazuje bardziej wnikliwa, ni uczyniy to sdy obu instancji, analiza opinii biegego, pewnego stopnia zawinienia ze strony oskaronego biegy upatrywa zatem nie tyle w wykonaniu manewru hamowania, ktry spowodowa polizg, ile w tym, e cyt. po stwierdzeniu stanu polizgu i zmiany kierunku ruchu samochodu mg on zmniejszy nacisk na peda hamulca i skorygowa tor ruchu swego pojazdu (k. 118). Jest to znw zaoenie czysto hipotetyczne. Nie jest potrzebna wiedza specjalna, aby stwierdzi, e wyprowadzenie samochodu z tzw. polizgu zaley czsto nie tylko od kierowcy, ale take i od czynnikw czysto obiektywnych. Jest bowiem rzecz niezalen od woli i umiejtnoci kierowcy, czy koa bezporednio po ich odblokowaniu napotkaj na tyle przyczepne podoe, aby moliwa bya natychmiastowa jak to zakada biegy dla swych dalszych wylicze korektura toru poruszania si pojazdu (in concreto powrt na prawy pas ruchu).


Postanowienie z dnia 17 stycznia 2002 r ii kkn 368 991

Postanowienie z dnia 17 stycznia 2002 r. II KKN 368/99

 • nie mona stosowa w sprawach o wypadki drogowe rozumowania ze skutku na przyczyn. Nikt w niniejszej sprawie nie wyliczy, czy prowadzenie samochodu przez oskaronego np. z prdkoci 40 km/h i nacinicie pedau hamulca, w rezultacie zaskoczenia nieprawidowym manewrem wykonanym przez wiadka W., rwnie nie spowodowaoby utraty przyczepnoci k i przemieszczenia pojazdu w wyniku polizgu na lewy pas ruchu.


Postanowienie z dnia 17 stycznia 2002 r ii kkn 368 992

Postanowienie z dnia 17 stycznia 2002 r. II KKN 368/99

 • zachowanie oskaronego O. nie stwarzao lub nie zwikszao niebezpieczestwa w ruchu. Przyczyn kolizji byo nieprawidowe wykonywanie manewrw przez wiadka W. Koncepcja obiektywnego przypisania, przyjmowana ostatnio przez Sd Najwyszy w sprawach o wypadki drogowe (zob. np. wyrok z dnia 8 marca 2000 r., III KKN 231/98, OSNKW 2000, z. 5-6, poz. 45), opiera si za na zaoeniu, e uczestnikowi zdarzenia mona skutek obiektywnie przypisa tylko wtedy, gdy jego zachowanie stworzyo lub istotnie zwikszyo prawnie nieakceptowane niebezpieczestwo (ryzyko) dla dobra prawnego stanowicego przedmiot zamachu i niebezpieczestwo (ryzyko) to zrealizowao si w postaci nastpienia danego skutku przestpnego. Zasadnie stwierdzi nie tylko obroca, bdcy autorem skargi kasacyjnej, ale take i prokurator Prokuratury Krajowej, i w realiach niniejszej sprawy nie zachodz warunki do przypisania odpowiedzialnoci za skutek wanie S.Osbce.


Postanowienie z dnia 3 czerwca 2004 r v kk 37 04

Postanowienie z dnia 3 czerwca 2004 r. V KK 37/04

 • Glikol

 • Zgodnie z dominujc w nauce prawa karnego teori, warunkiem takiego przypisania jest ustalenie, e dziaanie, ktrego sprawca, wbrew cicemu na nim obowizkowi zaniecha, chronio inconcretoprzed wystpieniem negatywnego skutku, stanowicego znami przestpstwa. Ujmujc cilej, zachowanie alternatywne, oczekiwane i podane od sprawcy, w zwizku z cicym na nim obowizkiem, powinno obiektywnie zabezpiecza przed urzeczywistnieniem si niebezpieczestwa, tj. wystpieniem skutku okrelonego w typie przestpstwa (zob. wyroki SN: z 25. 05. 1995, II KRN 52/95, OSNKW 1995, z. 11-12, poz. 82, z 8. 03. 2000, III KKN 231/98, OSNKW 2000, z. 5-6, poz. 45, z 1 12. 2000, IV KKN 509/98, OSNKW 2001, z. 5-6, poz. 45) . Jeli w niniejszym wypadku skutkiem imputowanego oskaronej zaniechania miao by zwikszenie bezporedniego zagroenia ycia R. Bbna, to oczywiste jest, e nie ma podstaw do obiektywnego przypisania.


Postanowienie z dnia 3 czerwca 2004 r v kk 37 041

Postanowienie z dnia 3 czerwca 2004 r. V KK 37/04

 • rozwaenia wymagaa relacja midzy omawianym tu zaniechaniem oskaronej, a skutkiem stanowicym znami ustawowe przestpstwa z art. 160 2 i 3 kk, w kontekcie przesanek obiektywnego przypisania. Naley w zwizku z tym zauway, e przy zaoeniu, i prawidowa kontrola odwoawcza podwayaby trafno ustalenia o braku warunkw do zaaplikowania choremu etanolu, to moliwo przypisania oskaronej odpowiedzialnoci karnej za skutek powstaaby wtedy tylko, gdyby przyj, e zachowanie alternatywne, tj. podanie rodka detoksykacyjnego na godzin przed fizycznym przekazaniem pacjenta do szpitala specjalistycznego, uchronioby go przed pogbieniem niebezpieczestwa utraty ycia.


Postanowienie z dnia 3 czerwca 2004 r v kk 37 042

Postanowienie z dnia 3 czerwca 2004 r. V KK 37/04

 • skutek czynu zabronionego okrelonego w art. 1601 kk moe urzeczywistnia si take w zwikszeniu stopnia naraenia czowieka na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia, ktre wystpio ju wczeniej, ale jeli zarzuconym zachowaniem jest nieumylne zaniechanie cicego na oskaronym obowizku zapobiegnicia skutkowi, to warunkiem pocignicia oskaronego do odpowiedzialnoci karnej za przestpstwo z art. 1602 i 3kk jest obiektywne przypisanie mu takiego skutku. Bdzie on speniony wtedy, gdy zostanie dowiedzione, e podane zachowanie alternatywne, polegajce na wykonaniu przez oskaronego cicego na nim obowizku, zapobiegoby przed realnym i znaczcym wzrostem stopnia tego naraenia


Wyrok z dnia 25 maja 1995 r ii krn 52 95

Wyrok z dnia 25 maja 1995 r. II KRN 52/95

 • Z ca ostroci rysuje si wic w niniejszej sprawie problem tzw. prdkoci bezpiecznej w warunkach nocnych. Z jednej strony jest rzecz oczywist, e zachowanie tzw. prdkoci administracyjnie dozwolonej nie moe samo przez si wiadczy o tym, i kierowca zachowa prdko bezpieczn w rozumieniu art. 17 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym. Na drodze bowiem - niezalenie od tego, czy ruch pojazdw odbywa si w cigu dnia, czy w nocy, mog in concreto panowa takie warunki atmosferyczne (np. gooled, mga), czy te takie natenie ruchu, e nawet prdko znacznie mniejsza od administracyjnie dozwolonej nie bdzie zapewniaa panowania nad pojazdem. Jednake - zdaniem Sdu Najwyszego wyrokujcego w niniejszej sprawie - nie mona podzieli kategorycznej tezy o naruszeniu dyspozycji art. 17 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym w kadym przypadku niedostosowania w warunkach nocnych prdkoci prowadzonego pojazdu do tzw. czynnej widocznoci drogi (zasig aktualnie wczonych wiate). Abstrahujc ju od tego, e akceptacja zapatrywa wyraonych w - cytowanych tak przez Sd Rejonowy, jak i przez Sd Wojewdzki - niektrych wczeniejszych wyrokach Sdu Najwyszego (a w szczeglnoci w wyroku z dnia 16 marca 1976 r., VI KRN 22/76, OSNKW 1976, z. 7-8, poz. 92) musiayby praktycznie sparaliowa ruch pojazdw samochodowych w warunkach nocnych, wyraone powyej pogldy nie koresponduj z innymi zasadami bezpieczestwa ruchu.


Wyrok z 4 11 1998 v kkn 303 97

Wyrok z 4.11.1998 V KKN 303/97

 • W kadej sprawie dotyczcej wystpku okrelonego w art. 145 k.k. z 1969 r. (obecnym art. 177 k.k.) sd powinien bacznie rozway, czy istnieje zwizek przyczynowy pomidzy stwierdzonym naruszeniem przepisw a zaistnia kolizj drogow. Zwizek ten nie moe by rozumiany jako jedynie czasowe lub miejscowe nastpstwo wydarze, ale jako nastpstwo rzeczowe skutku, w postaci wypadku drogowego, z poprzedzajcym go naruszeniem przez oskaronego przepisw o ruchu drogowym. W niniejszej sprawie istniej dwa niejako "etapy" rozumowania, ktre zostay cakowicie zapoznane przez sdy orzekajce.


Wyrok z 4 11 1998 v kkn 303 971

Wyrok z 4.11.1998 V KKN 303/97

 • Po pierwsze, sdy te nie zastosoway tzw. testu negatywnego, prowadzcego do zbadania, czy gdyby masa cakowita pojazdu cignitego pozostawaa w dozwolonych granicach, przy tym samym zachowaniu oskaronego (tzw. zdjcie nogi z pedau gazu w sytuacji zagroenia na drodze, spowodowanego przez niezidentyfikowany pojazd, ktry go wyprzedzi) z ca pewnoci pojazd oskaronego nie wpadby w polizg i nie doszoby do tzw. zaamania si zestawu. Ju co do tej okolicznoci mona ywi nieusuwalne wrcz wtpliwoci w wietle tego, co sdy ustaliy odnonie do mechanizmu polizgu "Fiata 126p", prowadzonego przez Adama H. Naley bowiem zway, e - zgodnie z niekwestionowanymi ustaleniami faktycznymi sdw - w miejscu kolizji wiadek Adam H. jecha dokadnie z t sam prdkoci, co oskarony (ok. 40 km/h), i wykonanie przeze dokadnie tego samego manewru (tj. tzw. zdjcie nogi z pedau gazu) spowodowao wpadnicie w polizg pojazdu prowadzonego przez tego wiadka, niezalenie od tego, e pojazd ten nie tylko, i nie cign zbyt cikiej przyczepy, ale w ogle nie by obciony adn przyczep.


Wyrok z 4 11 1998 v kkn 303 972

Wyrok z 4.11.1998 V KKN 303/97

 • Po drugie, gdyby nawet przyj, e opisane wtpliwoci co do wizi przyczynowej midzy nadmiern mas pojazdu cignitego przez oskaronego a polizgiem i zjechaniem przeze na lewy pas ruchu jezdni jednokierunkowej byy nieuzasadnione, naleaoby wykaza, i istnieje zwizek przyczynowy pomidzy unieruchomieniem pojazdu oskaronego na lewym pasie ruchu, a wpadniciem w polizg przez "Fiata 126p", prowadzonego przez wiadka Adama H. Tymczasem zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez sdy w niniejszej sprawie oskarony ani nie zajecha drogi Adamowi H., ani nawet nie zmusi go do zmiany pasa ruchu, ktry to manewr spowodowaby polizg "Fiata 126p" . Bezsporne jest bowiem to, e "Fiat 126p" jecha prawym, a wic wolnym pasem ruchu, polizg pojazdu prowadzonego przez Adama H. spowodowany za zosta nie koniecznoci zmiany pasa ruchu zwizan z zatarasowaniem pasa lewego, a jedynie "zdjciem nogi z gazu". W wietle ustalonych okolicznoci bezsporne jest rwnie i to, e samo dostrzeenie pojazdu oskaronego, unieruchomionego na lewym pasie ruchu, nie skonioby, a przynajmniej nie powinno skoni, Adama H. do wykonania manewru, ktry spowodowa wpadnicie jego pojazdu w polizg, a w konsekwencji analizowan kolizj drogow. Przyczyn zbyt gwatownego "zdjcia nogi z pedau gazu" przez Adama H. byo zachowanie wiadka Jana P., a mianowicie zbyteczne "wymachiwanie" przeze rkoma. Z kolei za zachowanie to oskarony nie moe ponosi odpowiedzialnoci, albowiem - zgodnie z ustaleniami sdu - jego dyrektywy dane temu wiadkowi byy zgoa inne (zob. maszynopis uzasadnienia wyroku Sdu Rejonowego: "Oskarony po zatrzymaniu samochodu wyj trjkt ostrzegawczy i da go Janowi P., by ten ustawi go na szczycie wiaduktu, w celu ostrzeenia o niebezpieczestwie innych uczestnikw ruchu").


Wyrok z dnia 22 listopada 2001 iv kkn 394 97

Wyrok z dnia 22 listopada 2001 IV KKN 394/97

 • spowodowanie skutku moe by tylko wtedy przypisane sprawcy (co stwarza podstaw wyjciow do ustalenia realizacji ustawowych znamion czynu zabronionego okrelonego w art. 145 kk z 1969 r.), gdy urzeczywistnia si w nim niebezpieczestwo, ktremu zapobiec miaoby przestrzeganie naruszonego obowizku ostronoci. Nie ulega przy tym wtpliwoci, i nie zawsze niedostosowanie w warunkach nocnych prdkoci prowadzonego pojazdu do tzw. czynnej widocznoci drogi (zasig aktualnie wczonych wiate) stanowi naruszenie dyspozycji art. 17 ust. 1 prawa o ruchu drogowym. Naoenie na kierowc obowizku jazdy z tak prdkoci, ktra umoliwiaaby zatrzymanie pojazdu przed nieowietlon przeszkod znajdujc si na drodze prowadzioby w konsekwencji do sparaliowania ruchu drogowego w warunkach nocnych


Wyrok z dnia 22 listopada 2001 iv kkn 394 971

Wyrok z dnia 22 listopada 2001 IV KKN 394/97

 • Nie jest przy tym wystarczajce dla przypisania przestpstwa spowodowania wypadku drogowego stwierdzenie, i jadc z prdkoci mniejsz ni administracyjnie dozwolona sprawca mgby wypadku unikn. Rwnie dobrze bowiem mona byoby bowiem twierdzi, i do wypadku nie doszoby, gdyby kierowca pojecha inn drog


Wyrok z 4 11 1998 v kkn 303 973

Wyrok z 4.11.1998 V KKN 303/97

 • W kadej sprawie dotyczcej wystpku okrelonego w art. 145 k.k. z 1969 r. (obecnym art. 177 k.k.) sd powinien bacznie rozway, czy istnieje zwizek przyczynowy pomidzy stwierdzonym naruszeniem przepisw a zaistnia kolizj drogow. Zwizek ten nie moe by rozumiany jako jedynie czasowe lub miejscowe nastpstwo wydarze, ale jako nastpstwo rzeczowe skutku, w postaci wypadku drogowego, z poprzedzajcym go naruszeniem przez oskaronego przepisw o ruchu drogowym. W niniejszej sprawie istniej dwa niejako "etapy" rozumowania, ktre zostay cakowicie zapoznane przez sdy orzekajce.


Wyrok z 4 11 1998 v kkn 303 974

Wyrok z 4.11.1998 V KKN 303/97

 • W kadej sprawie dotyczcej wystpku okrelonego w art. 145 k.k. z 1969 r. (obecnym art. 177 k.k.) sd powinien bacznie rozway, czy istnieje zwizek przyczynowy pomidzy stwierdzonym naruszeniem przepisw a zaistnia kolizj drogow. Zwizek ten nie moe by rozumiany jako jedynie czasowe lub miejscowe nastpstwo wydarze, ale jako nastpstwo rzeczowe skutku, w postaci wypadku drogowego, z poprzedzajcym go naruszeniem przez oskaronego przepisw o ruchu drogowym. W niniejszej sprawie istniej dwa niejako "etapy" rozumowania, ktre zostay cakowicie zapoznane przez sdy orzekajce.


Wyrok z 4 11 1998 v kkn 303 975

Wyrok z 4.11.1998 V KKN 303/97

 • W kadej sprawie dotyczcej wystpku okrelonego w art. 145 k.k. z 1969 r. (obecnym art. 177 k.k.) sd powinien bacznie rozway, czy istnieje zwizek przyczynowy pomidzy stwierdzonym naruszeniem przepisw a zaistnia kolizj drogow. Zwizek ten nie moe by rozumiany jako jedynie czasowe lub miejscowe nastpstwo wydarze, ale jako nastpstwo rzeczowe skutku, w postaci wypadku drogowego, z poprzedzajcym go naruszeniem przez oskaronego przepisw o ruchu drogowym. W niniejszej sprawie istniej dwa niejako "etapy" rozumowania, ktre zostay cakowicie zapoznane przez sdy orzekajce.


Wyrok z 4 11 1998 v kkn 303 976

Wyrok z 4.11.1998 V KKN 303/97

 • W kadej sprawie dotyczcej wystpku okrelonego w art. 145 k.k. z 1969 r. (obecnym art. 177 k.k.) sd powinien bacznie rozway, czy istnieje zwizek przyczynowy pomidzy stwierdzonym naruszeniem przepisw a zaistnia kolizj drogow. Zwizek ten nie moe by rozumiany jako jedynie czasowe lub miejscowe nastpstwo wydarze, ale jako nastpstwo rzeczowe skutku, w postaci wypadku drogowego, z poprzedzajcym go naruszeniem przez oskaronego przepisw o ruchu drogowym. W niniejszej sprawie istniej dwa niejako "etapy" rozumowania, ktre zostay cakowicie zapoznane przez sdy orzekajce.


Wyrok s du apelacyjnego w katowicach z dnia 16 pa dziernika 2007 r ii aka 307 2007

Wyrok Sdu Apelacyjnego w Katowicachz dnia 16 padziernika 2007 r.II AKa 307/2007

 • Skutek w postaci choroby realnie zagraajcej yciu pokrzywdzonego pozostawa w zwizku przyczynowym z dziaaniem oskaronej, ktra ugodzia go noem i bez ktrego to zachowania skutek ten by nie nastpi. Zgodnie z dominujc w prawie karnym koncepcj zwizku przyczynowego, okrelan mianem warunku sine qua non bd teorii rwnowartoci przyczyn, bez znaczenia jest okoliczno, e obok dziaania oskaronej przyczyn tej choroby byo take zaniedbanie pokrzywdzonego, ktry nie chcia pomocy pogotowia ratunkowego. Postawa pokrzywdzonego, ktry w ten sposb przyczyni si do swojej mierci, nie zwalniaa oskaronej od obowizku sprowadzenia mu pomocy lekarskiej, skoro widziaa, e jej wymaga


Postanowienie s du najwy szego izba karna z dnia 25 maja 2006 r iv kk 417 2005

Postanowienie Sdu Najwyszego - Izba Karnaz dnia 25 maja 2006 r.IV KK 417/2005

 • Nawet przyjcie, i oskarony naruszy zasady ostronoci przez niedostateczne obserwowanie drogi jest niewystarczajce do obiektywnego przypisania mu skutku przestpczego. Moliwoci popenienia czynu nie przewidywa, aninie mg jej przewidzie w sytuacji, gdy zachowanie potrconego pieszego byo dalece nieracjonalne i niezgodne z elementarnymi zasadami ruchu drogowego.


Wyrok s du apelacyjnego we wroc awiu z dnia 13 lipca 2006 r ii aka 163 2006

Wyrok Sdu Apelacyjnego we Wrocawiuz dnia 13 lipca 2006 r.II AKa 163/2006

 • Skoro cech konstytutywn wspsprawstwa jest wsplne wykonanie czynu przez co najmniej dwie osoby, to warunek ten spenia dopiero zachowanie bdce realizacj znamion czynu, anie zachowanie, ktre tak realizacj jedynie uatwia czy umoliwia. Jest tak tym bardziej, e w przypadku przestpstw materialnych, odpowiedzialno za wspsprawstwo takiego przestpstwa opiera si musi na wykazaniu, e spenione zostay kryteria obiektywnego przypisania skutku w stosunku do kadego wspdziaajcego.


Wyrok s du apelacyjnego we wroc awiu z dnia 13 lipca 2006 r ii aka 163 20061

Wyrok Sdu Apelacyjnego we Wrocawiuz dnia 13 lipca 2006 r.II AKa 163/2006

 • Przypomnie naley, e najoglniej rzecz ujmujc, w wietle dominujcego w doktrynie iw orzecznictwie Sdu Najwyszego pogldu, uznanie kogokolwiek za sprawc prawnokarnie relewantnego skutku ma miejsce wtedy, gdy da si wykaza nie tylko powizanie kauzalne midzy okrelonym zachowaniem si podmiotu a skutkiem, ale take powizanie normatywne. To pierwsze stanowi ontologiczn podstaw przypisania przestpstwa skutkowego i sprowadza si do przyczynowego wyjanienia skutku bdcego znamieniem przestpstwa (dlaczego do jego wystpienia w sensie czysto kauzalnym w ogle doszo). Paszczyzna normatywna wie si natomiast z ustaleniem warunkw, na podstawie ktrych bdzie mona stwierdzi, e ustawowo okrelony skutek moe zosta wedug prawnych kryteriw ocen przypisany czowiekowi, jako jego dzieo,


Wyrok s du apelacyjnego we wroc awiu z dnia 13 lipca 2006 r ii aka 163 20062

Wyrok Sdu Apelacyjnego we Wrocawiuz dnia 13 lipca 2006 r.II AKa 163/2006

 • Podstawow przesank obiektywnego przypisania jest spenienie warunku normatywnego, wyraajcego siw stwierdzeniu, e zachowanie stanowio przekroczenie normy sankcjonowanej iw ten sposb stworzyo lub zwikszyo ponad spoecznie akceptowan miar prawdopodobiestwo (niebezpieczestwo, ryzyko) wywoania ustawowo stypizowanego skutku oraz stanowio nieodzowny element warunku, od ktrego wystpienia uzalenione byo spowodowanie owego skutku


Postanowienie s du najwy szego izba karna z dnia 9 pa dziernika 2007 r iv kk 274 2007

Postanowienie Sdu Najwyszego - Izba Karnaz dnia 9 padziernika 2007 r.IV KK 274/2007

 • Uwzgldniajc nauk o obiektywnym przypisaniu, ktra znalaza ju akceptacj judykatury (zob. wyrok SN z dnia 8 marca 2000 r. III KKN 231/98 OSNKW 2000/5-6 poz. 45), trzeba powiedzie, e in concreto prawidowo zakwalifikowano zachowanie W.M. z dnia 15 marca 2006 r. zart. 207 3 kk, skoro ustalono ponad wszelk wtpliwo, e czynnikiem decydujcym o podjciu przez pokrzywdzon E.M. decyzji o targniciu si na wasne ycie (przystpia wszak do realizacji zamiaru samobjczego) byo zncanie si nad ni skazanego, ktry skutek w postaci usiowania zadania sobie mierci przez crk co najmniej mg przewidzie (art. 9 3 kk).


Art 160 wyrok s du najwy szego izba karna z dnia 1 kwietnia 2008 r iv kk 381 2007

Art.. 160Wyrok Sdu Najwyszego - Izba Karnaz dnia 1 kwietnia 2008 r.IV KK 381/2007

 • skutkiem nalecym do znamion strony przedmiotowej wystpku objtego tym przepisem jest nie tylko spowodowanie zagroenia w sytuacji, w ktrej przed zachowaniem sprawcy adne niebezpieczestwo pokrzywdzonemu nie zagraao, ale take, gdy sprawca swoim zachowaniem zwiksza zagroenie dla ju powstaego (wczeniej) bezporedniego niebezpieczestwa. Trafnie ten problem ujto w pimiennictwie karnistycznym, gdzie stwierdzono: w wypadku zaniechania wymaganych dziaa przez gwaranta nienastpienia skutku, skutek co do przestpstw materialnych dokonanych przez zaniechanie bdzie polega zarwno na wywoaniu stanu zwikszajcego owo niebezpieczestwo, jak i na utrzymaniu si poziomu owego niebezpieczestwa zastanego przez gwaranta w chwili aktualizacji jego obowizku dziaania

 • Innymi sowy, lekarz - gwarant poniesie odpowiedzialno karn z art. 160 2 lub 3 kk, gdy swoim zachowaniem zdynamizowa owo bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia lub cikiego uszczerbku dla zdrowia u osoby, wobec ktrej wystpowa w roli gwaranta nienastpienia skutku. Dla penej jasnoci doda trzeba, e w ten sam sposb kwestia odpowiedzialnoci lekarza w paszczynie przepisu art. 160 kk ujta zostaa w orzecznictwie


Koncepcja obiektywnego przypisania skutku

 • warunkiem odpowiedzialnoci karnej lekarza - gwaranta z art. 160 2 i 3 kk jest obiektywne przypisanie mu skutku nalecego do znamion strony przedmiotowej objtego tym przepisem przestpstwa. Warunek ten bdzie speniony, gdy zostanie ustalone, e podane zachowanie alternatywne, stanowice realizacj cicego na lekarzu obowizku, zapobiegoby realnemu naraeniu czowieka na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia albo cikiego uszczerbku na zdrowiu.


Odpowiedzialno notariusza za skutek

Odpowiedzialno notariusza za skutek

 • Zakres obowizku notariusza

 • Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym (art. 231 k.k.) ale take oszustwo, powiadczenie nieprawdy


Strona podmiotowa a obiektywne przypisanie

Strona podmiotowa a obiektywne przypisanie

 • Umylno (brak umylnoci) nie ma znaczenia dla kwestii obiektywnego przypisania, podobnie jak fakt przewidywania (lub braku przewidywania) skutku przez sprawc

 • Splot przebiegw przyczynowych (wczenie si osoby trzeciej) nie ma znaczenia w perspektywie strony podmiotowej

 • Tosama z nieumylnoci jest przesanka przewidywalnoci i odwoanie si do wzorca normatywnego


Przyczynowo i dzia anie wielu os b

Przyczynowo i dziaanie wielu osb

 • Sprawstwo polecajce, kierownicze i wspsprawstwo jako kryterium normatywne przypisania skutku (bez potrzeby ustalania innych kryteriw obiektywnego przypisania)

 • Podeganie i pomocnictwo


Regu y ostro no ci a zasada okre lono ci czynu

Reguy ostronoci a zasada okrelonoci czynu

 • Reguy ostronoci w perspektywie normy sankcjonowanej

 • Status regu ostronoci

 • Wymg ustawowej wycznoci w zakresie normy sankcjonowanej


Prawny szczeg lny obowi zek

Prawny, szczeglny obowizek

 • Dostatecznie sprecyzowany

 • Wyprzedzajcy inne obowizki


R d a obowi zku gwaranta

rda obowizku gwaranta

 • Wczeniejsze sprowadzenie niebezpieczestwa


Granice obowi zku gwaranta

Granice obowizku gwaranta

 • Granice z art. 162

 • Granice wg regulacji stanu wyszej koniecznoci

 • Granice konstytucyjne


Odpowiedzialno pomocnika i pod egacza do przest pstwa z art 177

Odpowiedzialno pomocnika i podegacza do przestpstwa z art. 177

 • Odpowiedzialno podegacza (pomocnika) w przypadku sprawcy dziaajcego nieumylnie

 • Tzw. koncepcja sprawstwa rozszerzonego dopuszczalno pociagniecia do odpowiedzialnoci karnej za skutek osoby nakaniajcej do naruszenia regu ostronoci (pomagajcej w naruszeniu regu ostronoci)


Odpowiedzialno opiekuna za dzia ania podejmowane przez dziecko

Odpowiedzialno opiekuna za dziaania podejmowane przez dziecko

 • Granica wieku dziecka

 • Podstawy odpowiedzialnoci opiekuna za skutek


Alternatywna przyczynowo

Alternatywna przyczynowo

 • Pewno czy prawdopodobiestwo uniknicia skutku


Prawdopodobie stwo wyst pienia skutku a nara enie na niebezpiecze stwo

Prawdopodobiestwo wystpienia skutku a naraenie na niebezpieczestwo


 • Login