Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR - PowerPoint PPT Presentation

Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr
Download
1 / 45

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR. Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Liczba wniosków złożonych do SWM w ramach działania Małe Projekty. (stan na 30.10.2013r.). 3. Razem 4 342 wnioski.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR

Piotr Łukasik

Wydział Leader

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2


Liczba wniosk w z o onych do swm w ramach dzia ania ma e projekty

Liczba wniosków złożonych do SWM w ramach działania Małe Projekty

(stan na 30.10.2013r.)

3


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Razem

4 342 wnioski

(stan na 30.10.2013 r.)


Stan wdra ania wniosk w z o onych do swm w latach 2009 2013 w ramach dzia ania ma e projekty

Stan wdrażania wniosków złożonych do SWM w latach 2009-2013 w ramach działania Małe Projekty

220

917

1099

1051

1055

(stan na 30.10.2013 r.)

5


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

W ramach działania „Małe projekty” Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 1 582 umowy na łączną kwotę ok. 30 mln zł, w tym:

 • na podstawie wniosków z 2009 r. –umów 94

 • na podstawie wniosków z 2010 r. –umów 422

 • na podstawie wniosków z 2011 r. –umów 487

 • na podstawie wniosków z 2012 r. –umów 494

 • na podstawie wniosków z 2013 r. – umów 85…

(stan na 30.10.2013r.)


Liczba um w rozwi zanych

Liczba umów rozwiązanych:

 • 2009 rok – 10 umów

 • 2010 rok – 6 umów

 • 2011 rok – 6 umów

 • 2012 rok – 2 umowy

(stan na 30.10.2013r.)

7


Wnioski niewybrane przez lgd do realizacji lsr w ramach wniosk w z o onych do swm na ma e projekty

Wnioski niewybrane przez LGD do realizacji LSR w ramach wniosków złożonych do SWM na Małe Projekty

(stan na 30.10.2013 r.)

8


Odnowa i rozw j wsi

ODNOWA I ROZWÓJ WSI


Wnioski przekazane do swm w latach 2009 2013 odnowa i rozw j

Wnioski przekazane do SWM w latach 2009-2013 Odnowa i rozwój

Razem

882 wnioski

(stan na 30.10.2013 r.)


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Stan wdrażania wniosków złożonych do SWM w latach

2009-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

16

237

201

180

(stan na 30.10.2013 r.)

11


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 461umów na łączną kwotę ok. 91 mln zł, w tym:

na podstawie wniosków z 2009 r. – 14 umów

na podstawie wniosków z 2010 r. – 183 umów

na podstawie wniosków z 2011 r. – 125 umowy

na podstawie wniosków z 2012 r. – 120 umów

na podstawie wniosków z 2013 r. –19 umów…

(stan na 30.10.2013 r.)

12


Pozosta e rodki do wykorzystania w ramach prow 2007 2013

Pozostałe środki do wykorzystania w ramach PROW 2007-2013

337 039 538,32 – 200 054 955,30 =

136 984 583,02 zł

40,6 % środków do wykorzystania

Limit środków na realizację Osi 4 razem z zadaniami dodatkowymi

Kwota podpisanych umów na działania Osi 4

13


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Budżet na działanie „Małe projekty”: 58 366 562,31 zł

Kwota podpisanych umów: 30 183 813,83 zł

Zakontraktowane limity środków: 51,7 %

Do dnia 31.07.2013 r. Agencja Płatnicza wypłaciła:

15 033 183,27 zł

(stan na 30.10.2013 r.)


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Budżet na działanie „Odnowa i rozwój wsi”: 137 983 471,62 zł

Kwota podpisanych umów: 91 083 698,84 zł

Zakontraktowane limity środków: 66,0%

Do dnia 31.07.2013 r. Agencja Płatnicza wypłaciła:

42 728 772,58 zł

(stan na 30.10.2013 r.)


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Budżet na działanie

„Wdrażanie projektów współpracy”:6 043 199,00 zł

Kwota podpisanych umów: 2 581 502,57 zł

Zakontraktowane limity środków: 42,7 %

(stan na 30.10.2013r.)


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Budżet na działanie

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:43 871 652,51 zł

Kwota podpisanych umów: 9 446 549,00 zł

Zakontraktowane limity środków: 21,5 %

(stan na 30.10.2013r.)


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Budżet na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:29 715 990,54 zł

Kwota podpisanych umów: 12 087 179,91 zł

Zakontraktowane limity środków: 40,7 %

(stan na 30.10.2013r.)


59 4 zakontraktowanych rodk w podpisanych um w w ramach osi 4 leader cznie z dzia aniem 431

59,4 % zakontraktowanych środków (podpisanych umów) w ramach Osi 4 Leader(łącznie z działaniem 431)

Stan na dzień 30.10.2013 r.


Zakontraktowane rodki z wy czeniem dzia ania 431

Zakontraktowane środki (z wyłączeniem działania 431)

Stan na dzień 30.10.2013 r.


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Terminy naborów organizowanych przez LGD w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Zgodnie z § 3 pkt 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

(Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.)

Zakończenie operacji realizowanej w ramach małych projektów i złożenie wniosku o płatność ostateczną może nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4a umowy ramowej (po aneksie) złożenie ostatniego wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” może nastąpić

do dnia 30 czerwca 2014 r.

30 czerwca 2015 r.


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Wnioski o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy dla naborów wniosków planowanych do rozpoczęcia do dnia 31 stycznia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyjmował będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2013 r.


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Termin składania wniosku o płatność ostateczną w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Zgodnie z § 2 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2008 r.)

Złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, powinno nastąpić

nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wdrażanie projektów współpracy”

26


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 r.)

§ 4 pkt 2 Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana:

  1)   w nie więcej niż ośmiu etapach, przy czym w jednym roku w nie więcej niż czterech etapach;

  2)   w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” dotyczące realizacji projektu można składać do 31 grudnia 2013 r.


Efekty realizacji operacji w ramach dzia ania ma e projekty

Efekty realizacji operacji w ramach działania „małe projekty”

28


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego „Grzybowianki”

Beneficjent: Gmina Słubice

Kwota dofinansowania: 17 332,00 zł


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

„Zakup historycznego umundurowania strażaka”

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Budziska

Kwota dofinansowania: 8 400,00 zł

Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

„Festiwal Zbliżenia Kultur’’

Beneficjent: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

Kwota dofinansowania: 12 198,09 zł


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

„Filharmonia dziecięca w Pałacyku”

Beneficjent: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Kwota dofinansowania: 21 707,49 zł


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

„REMONT ŚWOETLIC WIEJSKICH DOTYCZĄCY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ W SOŁECTWACH: SZONIEC, DĘBÓWKA, MOJNOWO”

Beneficjent: Gmina Lutocin

Kwota dofinansowania: 21 692,80 zł


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

§8 pkt1 Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na:

  1)   przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.,

  2)   realizacji projektu współpracy można składać w terminie do dnia

31 grudnia 2013 r.

Organizacja i promocja „V Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, Gozdowo 2010”

Beneficjent: Gmina Gozdowo

Kwota dofinansowania: 18 131,00 zł

Stan na dzień 08.02.2013 r.


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Napoleon w Pułtusku – ekspozycja stała

Beneficjent: Muzeum Regionalne w Pułtusku

Kwota dofinansowania:

7 472,90 zł

Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Beneficjent: Małgorzata Zembrzuska-Witczak

Dofinansowanie:

15 685,06 zł

„Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej”


Efekty realizacji operacji w ramach dzia ania odnowa i rozw j wsi

Efekty realizacji operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

37


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

"Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy - "Sanatorium" Rudka"

Kwota pomocy: 302 729,00 zł

Beneficjent: Gmina Mrozy


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Beneficjent: Gmina Lutocin

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie”


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Beneficjent: Gmina Kadzidło

Kwota dofinansowania: 211 963,00 zł

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic”


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

„Utworzenie Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach”

Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Beneficjent: Gmina Baruchowo

Kwota dofinansowania: 315 090,00 zł

Po remoncie

Przed remontem

Gmina Garwolin


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic.

Beneficjent: Gmina Kadzidło

Kwota dofinansowania:

252 778,00 zł


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

„Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem placu w Borkach Paduchach z przeznaczeniem na Wiejski Dom Integracji”

Beneficjent: Gmina Wiśniew

Kwota dofinansowania: 230 000,00 zł

przed

po


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Rewitalizacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z zagospodarowaniem Rynku w Maciejowicach – etap I

Kwota dofinansowania: 459 786,00 zł

Beneficjent: Gmina Maciejowice


Efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Rolnictwa i

Rozwoju Obszarów Wiejskich

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro)tel. (+22) 5979700, 5979701

rolnictwo@mazovia.pl

45


 • Login