Právo přednostního velení,
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

Právo přednostního velení, Povinnosti velitele zásahu, Zásah při haváriích PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Právo přednostního velení, Povinnosti velitele zásahu, Zásah při haváriích s výskytem nebezpečných látek . Zpracoval: ppor. Bláha Milan nprap. Ohnutek Vladimír. Právo přednostního velení dle BŘ na základě vyhl. č. 247/2001 Sb.

Download Presentation

Právo přednostního velení, Povinnosti velitele zásahu, Zásah při haváriích

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

Právo přednostního velení,

Povinnosti velitele zásahu,

Zásah při haváriích

s výskytem nebezpečných látek.

Zpracoval: ppor. Bláha Milan

nprap. Ohnutek Vladimír


Pr vo p ednostn ho velen dle b na z klad vyhl 247 2001 sb

Právo přednostního velení dle BŘ na základě vyhl. č. 247/2001 Sb.

 • Při zásahu 2 nebo více jednotek řízení zásahu převezme velitel jednotky, která zahájila činnost na místě zásahu jako první.

 • To neplatí, jestliže některý z velitelů zasahujících jednotek využije přednostního velení podle §22


Pr vo p ednostn ho velen 22 vyhl 247 2001 sb

právo přednostního velení §22 vyhl. č 247/2001 Sb.

V případě, kdy jsou na místě zásahu 2 nebo více jednotek, může být řízení zásahu

převzato podle práva přednostního velení. Právem přednostního velení se rozumí že

 • a) velitel jednotky HZS kraje má přednost před všemi veliteli jednotek s výjimkou

  velitele jednotky hasičského záchranného sboru podniku v případě uvedeném v písmenu b)


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • b) velitel jednotky hasičského záchranného sboru podniku má přednost před všemi

  veliteli jednotek v případě, že místem zásahu je podnik, pro který byla tato jednotka zřízena,

 • c) velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce má přednost před velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku s výjimkou případu uvedeného v písmenu d)


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • d) velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku má přednost před velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v případě, je-li místem zásahu podnik, pro který byla tato jednotka zřízena,

 • e) velitel jednotky, v jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, má přednost před ostatními veliteli jednotek stejného druhu; to neplatí, jestliže jednotka, v jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, se do činností na místě zásahu nezapojí nebo pokud se velitelé jednotek dohodnou jinak .


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

Řízení zásahu převzít nelze, jestliže generální ředitel HZS ČR nebo jím pověřený zástupce, ředitel HZS kraje nebo ředitel územního odboru HZS kraje anebo jimi pověření funkcionáři HZS kraje určí velitele zásahu nebo velení sami převezmou .

Veškeré změny velitele zásahu hlásit na KOPIS a psát do ZOZ !!!


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • Odstupující velitel je povinen se podřídit novému a nesmí zasahovat do řízení

 • Nepřevzetí nezbavuje odpovědnosti za správné vedení (mohl jednat k nápravě převzetí)

 • Pokud nepřevzal není oprávněn zasahovat do vedení zásahu

 • Nemůže-li vykonávat svoje oprávnění – bezodkladně určí nástupce

 • Pozor na označení VZ


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • Vedení zásahu je velmi složité, proto je nutné použít kooperativní řídící styl, který využívá spolupráci odborníků k poradě, delegování odpovědnosti na velitele nižších stupňů, přidělování cílových úkolů s možností vlastního řešení

 • Z toho vyplývá nutnost předávání informací podřízeným silám o situaci a záměrech

 • Nebezpečné situace vyžadují od všech rychlou reakci


Velitel z sahu vyhl 247 2001 sb 26

Velitel zásahu vyhl. č.247/2001 Sb. § 26

 • řídí průzkum, vyhodnocuje situaci, organizuje soustřeďování a nasazování jednotek

 • kontroluje a vyhodnocuje průběh zásahu

 • rozhoduje o zahájení a ukončení záchrany osob, zvířat a majetku,

 • organizuje součinnost zasahujících jednotek a spolupráci s těmi, kteří poskytují osobní a věcnou pomoc

 • organizuje spojení v místě zásahu a s KOPIS

 • zřizuje štáb, velitelské stanoviště, přiděluje SaP do sektorů nebo úseků nebo složek IZS


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • zajišťuje týlové zabezpečení jednotek

 • zajišťuje podávání informací

 • organizuje poskytování informací příbuzným

 • organizuje opatření k zamezení vstupu nepovolaným osobám na místo zásahu

 • vyhodnocuje zásah a zpracovává ZOZ,

  dílčí 3 a celková 6 dní


Dal povinnosti velitele z sahu podle vyhl 247 2001 sb 26

další povinnosti velitele zásahu podle vyhl. č.247/2001 Sb. § 26

V místě, kde se předpokládají účinky mimořádné události zabezpečuje velitel ve spolupráci s KOPIS, správními úřady a obcemi:

 • provedení průzkumu šíření účinků požáru nebo MU,

 • informování obyvatelstva,

 • evakuaci obyvatelstva nebo jeho ochranu,

 • vyhledání bezprostředně ohrožených osob,


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • ošetření zraněných osob

 • regulaci volného pohybu osob a DP v místě zásahu

 • střežení evakuovaného území a majetku

 • odstranění staveb a porostu, provedení terénních úprav za účelem zmírnění rizik


Vz m e dat kopis o

VZ může žádat KOPIS o :

 • regulaci dopravy na trasách odsunu zraněných nebo na trasách využívanými jednotkami PO

 • zabezpečení náhradního ubytování pro postižené

 • zabezpečení, zdravotní, hyginenické, protiepidemické péče a sociální a duchovní péče pro postižené nemocné nebo zraněné

 • provedení sanace a dekontaminace zasaženého území,

 • stanovení hygienických a veterinárních opatření


Vz za elem sn en rizika ohro en ivota a zdrav zasahuj c ch hasi

VZ za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví zasahujících hasičů

 • analyzuje informace o nebezpečí u zásahu,

 • rozděluje místo zásahu na zóny a stanoví režim práce a ochrany

 • dbá aby požadavky na jednotky odpovídaly jejich vybavení,

 • vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil zasahujících, zajištění podmínek min.péče o zasahující hasiče a osoby poskytující o. a v. pomoc


Velitel z sahu p mo d innost

Velitel zásahu přímo řídí činnost:

 • náčelníka štábu,

 • velitele průzkumné skupiny,

 • velitele úseku, sektoru a dalších hasičů, které určil do funkce,

 • velitelů jednotek, kromě těch, kteří byli zařazení do podřízenosti velitelů úseku nebo sektoru


Vz m e odvolat

VZ může odvolat:

 • velitele jednotky nebo hasiče, které určil jako svůj výkonný orgán, pokud nemohou plnit nebo neplní své úkoly, a současně určit jejich nástupce

 • z místa zásahu jednotku, která neplní svoje úkoly nebo jestliže její SaP nejsou potřebné


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

Nemůže-li velitel zásahu vykonávat svoje oprávnění a plnit povinnosti podle předchozích odstavců, bezodkladně určí svého zástupce, pokud nedojde k převzetí velení

VZ může rozdělit jednotku, určit vedoucí skupin, a začlenit osoby poskytující osobní a věcnou pomoc do jednotky. Nad činností těchto osob musí být zajištěn odborný dohled a musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky

VZ může rozhodnout o nedodržení technických podmínek požární techniky a věcných prostředků PO, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

Další oprávnění VZ jsou v zákoně č.239/2000 o IZS.

 • Zakázat nebo omezit vstup osobám na místo zásahu, nařídit evakuaci, popřípadě stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a ŽP a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svojí totožnost.

 • Nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • Vyzvat PO a FO k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci

 • Zřídit štáb

 • Rozdělit místo zásahu na sektory

 • I velitelé jednotek mají své práva a povinnosti

 • Např. hlásit se VZ, žádat osobní a věcnou pomoc, vykázání osob, odvolat hasiče, upozorňovat VZ na nebezpečí, dbá na používání předepsaného vybavení, určuje trasu.


Z sahy na nebezpe n l tky

Zásahy na nebezpečné látky


Jak se chovat p i niku nebezpe n l tky pro obyvatelstvo

Jak se chovat při úniku nebezpečné látkypro obyvatelstvo

 • Nebezpečné látky jsou klasifikovány podle jednotné mezinárodní databáze číselnými kódy či bezpečnostními značkami na obalu. K úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování a přepravě, jako druhotný následek živelní pohromy.

 • Při úniku opusťte co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrný prostor) směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • Ukryjte se v budově, uzavřete se v odvrácené místnosti, můžete-li výše nad klesající mlhou a dýmem (stoupající těkavé látky již nemají účinnou koncentraci)

 • Utěsněte okna, dveře, větrací otvory, ventilaci apod.

 • Oznamte únik na tísňovou linku 150 nebo 112

 • Zachovejte klid a rozvahu, zbytečně nepobíhejte a nenamáhejte se


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • Pomozte ostatním k účinnému ukrytí, zejména dětem a starým osobám

 • Máte-li potíže, použijte improvizovanou individuální ochranu a provádějte částečnou dekontaminaci

 • Poslouchejte rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci

 • Řiďte se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

Úkoly jednotek PO na místě zásahu při havárii nebezpečné látky

 • Hašení požárů

 • Záchranné práce a podíl na opatření na ochranu obyvatelstva.

 • Ne každá jednotka však může zcela plnit v rozsahu uvedených hlavních úkolů všechny činnosti pro provedení potřebných záchranných a likvidačních prací


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

Každá jednotka by měla provést tato opatření

 • Průzkum – zjistit, zda se skutečně jedná o havárii s nebezpečnou látkou

 • Opatření k záchraně osob(pokud je to možné) a uzavření místa havárie

 • Přivolání pomoci – včetně předurčených jednotek PO pro zásahy na havárie NL


P edur en jednotka po pro z sah na hav rie nl pak prov d

Předurčená jednotka PO pro zásah na havárie NL pak provádí

 • Snížení bezprostředních rizik – včetně hašení požáru a záchrany osob, identifikace látky, zamezení šíření

 • Omezení rozsahu havárie podle vlastností NL(odčerpání,sběr)


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

Předurčenost jednotky je dána vybaveností a speciální přípravou hasičů

a rozdělují se na

základní Z (stanice typu P a některé JPO II)

střední S (stanice typu C, P4, P3, HZS podniků),

opěrné O (vybrané stanice typu C)


Postup p i z sahu na nl

Postup při zásahu na NL

Příjezd na místo zásahu :

 • příjezd po směru větru,

 • kontrolovat neustále směr větru,- upozornění ostatním přijíždějícím jednotkám

 • zastavit v dostatečné vzdálenosti (doporučeno100.m ),

 • techniku odstavit na vyvýšené místo ( plyny těžší vzduchu,)aby chránila zasahující (zásah u silniční hav.),

 • zamezit přístupu ostatních osob a provozu


Postup p i z sahu

Postup při zásahu

Průzkum:

Cílem průzkumu je identifikovat nebezpečí a posouzení alternativ pro zásah.

Jednotka PO, která nemá ve svém vybavení

protichemické obleky a IDP se k místu havárie

nemůže prakticky bezpečně přiblížit,

a proto :


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • Provede průzkum tak, že se na bezpečnou vzdálenost pokusí zjistit některé znaky havárie

 • Musí uvědomit co nejdříve předurčenou jednotku

 • Uzavře místo zásahu

 • provede první opatření k zamezení dalšího úniku nebezpečné látky – bez zbytečného ohrožení


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

Prvním krokem pro velitele je určit, zda na místě je nebezpečí.

Informace pro vyhodnocení tohoto kroku mohou mít mnoho parametrů :

 • Označení vozidla

 • Barvení a odumírání vegetace, umírání zvířat

 • Projevují se zvláštní průvodní jevy hoření – barva plamene, kouře, zápach, výbuchy, rychlé šíření

 • Tvoření mlhy kolem místa nehody, sykot

 • Zvláštní obaly, informace pracovníků


Rozhodovac proces vz

Rozhodovací proces VZ

Identifikace nebezpečí:

 • Jde o havárii nebezpečné látky?

 • Jde-li o havárii nebezpečné látky o jakou látku jde ?

 • Jaké nebezpečí představuje identifikovaná látka?


Rozhodovac proces vz1

Rozhodovací proces VZ

Alternativy při stanovení cílů jednotce

druh případu:

 • podstata havárie( sam. únik, výbuch apod. )

 • stav materiálu( skupenství, možnosti jejich změny množství a p.)

 • rizika z nebezpečí látky(výbuch,zamoření apod.)

 • terén ( možnost šíření )

 • meteorologická situace


Rozhodovac proces vz2

Rozhodovací proces VZ

 • čas(doba výtoku,nebo výronu, rychlost šíření a podobně)


Rozhodovac proces vz3

Rozhodovací proces VZ

Hašení požáru

volba správného hasiva

 • druh nebezpečné látky,

 • skupenství látky,

 • druh materiálu ze kterého jsou vyrobené obaly látky,


Postup p i z sahu1

Postup při zásahu

 • Trojnásobná požární ochrana:

 • používá se při úniku neidentifikovaných hořlavých kapalin a plynů do prostředí,

 • je to zavodněné vedení vodou, směsí pěnidla a RHP práškových.


Postup p i z sahu2

Postup při zásahu

trojnásobná požární ochrana

CAS K25


Postup p i z sahu3

Postup při zásahu

 • Chlazení nádob:

 • jedná se o prvořadé opatření při požáru.

 • při chlazení nádob s látkou reagující nebezpečně s vodou je třeba dbát na to, aby se voda s těmito látkami do styku


Pr vo p ednostn ho velen povinnosti velitele z sahu z sah p i hav ri ch

 • u nádrží s hořlavou izolací je třeba zjistit zda tato izolace nehoří mezi vnějším obalem a nádrží

 • nejenom u acetylénu v tlakových lahvích, ale i při řadě dalších látek ( organické peroxidy), muže zahřátí na poměrně malou teplotu (50-70 st.C.) vést k nekotrolovatelným chemickým reakcím.


Postup p i z sahu4

Postup při zásahu

 • Vyloučit zápalné zdroje :

 • používat nejiskřivé nářadí,

 • vhodně kryté a určené do výbušného prostředí elektrické přístroje,

 • vypnutí venkovního elektrického vedení,

 • vhodné uzemnění hadicového vedení při přečerpávání,

 • správné ochranné oděvy,

 • vlhčení apod.


Postup p i z sahu5

Postup při zásahu

 • Odvětrat nízkoležící prostory:

 • páry a plyny těžší vzduchu je nutno odvětrat,

 • odvětrání používat po omezení šíření par a plynů v okolí,

 • vytěsnit prostory, které nelze vyvětrat lehkou pěnou.


Postup p i z sahu6

Postup při zásahu

 • Snížit odpar nebezpečné látky:

 • přikrýt povrch použitím střední pěny, folii nebo stabilizovanými pěnami,

 • přečerpat látku do uzavřených nádob,

 • snížit teplotu této látky,


Postup p i z sahu7

Postup při zásahu

 • Zabránit styku s jinými látkami a s hořlavých předmětů:

 • ohrazením,

 • evakuací nádob s látkami,

 • jímáním a čerpání.


Postup p i z sahu8

Postup při zásahu

Evakuace


Postup p i z sahu9

Postup při zásahu

 • Omezení rozsahu havárie:

 • utěsněním trhliny obalu, nebo poškozené armatury,

 • ohraničením uniklé látky,

 • jímaní vyteklé látky,

 • přečerpávání,

 • snížení kontaminace okolního prostředí (vhodné sorbenty a p.)

 • srážení plynu a par vodou.


Z sady bezpe n pr ce

Zásady bezpečné práce

 • jakákoliv činnost jednotky musí být bezpečná jak pro zasahující, tak i pro okolí,

 • uplatňovat předchozí analýzu

 • co největší omezení kontaminace SAP

  • použitím vhodných ochranných prostředků,

  • organizací zásahu,

  • dekontaminací,

 • vzájemné jištění hasičů pracujících v nebezpečné zóně.


Organizace prostoru z sahu

Organizace prostoru zásahu

Nebezpečná zóna

je prostor max.ohrožení a vymezuje minimální odstup velikost se řídí druhem nebezpečné látky a skupenstvím:

kapaliny- louhy a žíraviny 5 m.

plyny, páry a prachy – jedovaté a žíravé 15 m.

látky schopné výbuchu- páry, plyny a prachy 30 m.

radioaktivní látky 50 m.

třaskaviny rozsáhlá oblaka par 100 až 1000m.

je nutno brat v úvahu možnost šíření oblaku par ve směru větru = zóna ohrožení


Organizace prostoru z sahu1

Organizace prostoru zásahu

n

Nebezpečná zóna

Hranice neb. zóny


Organizace prostoru z sahu2

Organizace prostoru zásahu

velitel nádtupního a dekontaminačního

N

e

b

e

z

p

e

č

n

á

z

o

n

Nástupní prostor

Týlovýprostor

vystrojovací

stanoviště

kontrolní bod

seřaďovací

stanoviště

osob a

techniky

velitel nást. a dek. prostoru

Dekontaminační prostor

odpočinek

úplná očista

osob

materiálu

odkládání

ochranných

prostředků.

hrubá

očista


Organizace prostoru z sahu3

Organizaceprostoru zásahu

jištění hasičů zasahujících v nebezpečné zóně

nástupní prostor

Nebezpečná zóna

jisticí skupina


Organizace prostoru z sahu4

Organizaceprostoru zásahu

jištění hasičů zasahujících v nebezpečné zóně

nástupní prostor

jisticí hasič


Organizace prostoru z sahu5

Organizaceprostoru zásahu

jištění hasičů zasahujících v nebezpečné zóně

nástupní prostor

stanoví se podávacískupina


 • Login