WMO - PowerPoint PPT Presentation

Presentatie les vijf de wet maatschappelijke ondersteuning h e konings@hro nl l.jpg
Download
1 / 23

 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Presentatie les vijf De wet maatschappelijke ondersteuning h.e.konings@hro.nl. WMO. INHOUD PROGRAMMA. De financiering van de zorg AWBZ Werkwijze CIZ WMO gelden. Financiering van de zorg.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

WMO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Presentatie les vijf de wet maatschappelijke ondersteuning h e konings@hro nl l.jpg

Presentatie les vijf

De wet maatschappelijke ondersteuning

h.e.konings@hro.nl

WMO


Inhoud programma l.jpg

INHOUD PROGRAMMA

 • De financiering van de zorg

 • AWBZ

 • Werkwijze CIZ

 • WMO gelden


Financiering van de zorg l.jpg

Financiering van de zorg

 • (Para) medische zorg, direct lijfsgebonden en op genezing gericht horen thuis in de zorg verzekeringswet voorheen de ziekenfondswet

 • AWBZ – zorg (per 1/1/09), is zware zorg voor bijzondere groepen. Indicatiestelling vindt plaats volgens een uniforme landelijke aanpak, toekenning in de vorm van zorg in natura en/of persoonsgebonden budget, verantwoordelijke de ziekenkostenverzekeraar.

 • De WMO regelt een stelsel van lokale ondersteuning.

 • Financiering jeugdzorg ligt voornamelijk bij de provincies


Jeugdzorg l.jpg

Jeugdzorg

 • Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

 • Sinds 1 januari 2005 is met de komst van de wet op de jeugdzorg de bureaus jeugdzorg ontstaan.

 • De financiering komt van de overheid naar de provincies. Die daarmee de hele hulpverlening, jeugd-GGZ, jeugdbescherming, jeugdreclassering etc. financiert.

 • De provincie maakt met gemeenten resultaatgerichte afspraken over de verantwoordelijkheden voor jongeren met problemen.


Uit de awbz verdwenen naar de wmo l.jpg

Uit de AWBZ verdwenen naar de WMO;

 • Huishoudelijke verzorging

 • De ondersteunende en activerende begeleiding

 • Grondslag psychosociaal

 • Vervoer

 • Dagbesteding voor ouderen, gehandicapten en chronische psychiatrische patiënten.

 • Extramurale en intramurale GGZ-zorg wordt overgeheveld naar de zorgverzekering


Subsidieregelingen naar de wmo l.jpg

Subsidieregelingen naar de WMO

 • Diensten bij wonen met zorg

 • MEE-organisaties

 • Aanpassen ADL-woningen

 • Zorgvernieuwing GGZ

 • Begeleiding Maatschappelijk Opvang

 • Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg


Voorbeeld adl woning l.jpg

Voorbeeld ADL-woning

 • Hij/zij heeft een urenindicatie voor ADL-assistentie van minimaal 5 en maximaal 30 uur per week.

 • Hij/zij is aangewezen op ’zorg op afroep’ en is voldoende sociaal zelfredzaam.

 • Er gelden geen leeftijdsgrenzen.

  Vooruitlopend op de overgang van de ADL-assistentie in Fokusprojecten naar de AWBZ komen daar nog twee voorwaarden bij:

 • De grondslag van de vraag is een lichamelijke handicap of een somatische aandoening.

 • Belanghebbende is aangewezen op een aangepaste woning.

 • Kosten worden vergoed als het College van Zorgverzekeringen daar toestemming voor heeft gegeven. Er geldt dat er een eigen bijdrage geleverd moet worden.


Huidige wmo diensten l.jpg

Huidige WMO diensten

 • hulp bij het huishouden

 • woonvoorzieningen

 • rolstoelen of andere hulpmiddelen voor het verplaatsen

 • vervoersvoorzieningen

 • gehandicaptenparkeerkaart en –parkeerplaats

 • welzijnswerk (ondersteuning voor clubs en wijkcentra)

 • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

 • verslavingszorg

 • vrouwenopvang

 • maatschappelijke opvang

 • openbare geestelijke gezondheidszorg

 • bestrijding van huiselijk geweld


Awbz rechten l.jpg

AWBZ rechten

 • Behandeling

 • Doventolkzorg

 • Begeleiding* (alleen voor mensen met matige en ernstige beperkingen) in uren of dagdelen

 • Onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten

 • Persoonlijke verzorging\prenatale zorg

 • Vaccinaties

 • Verblijf

 • Uitleen van verpleegartikelen

 • Verpleging

 • (zieken) vervoer

 • Zwangerschapsafbreking


Slide10 l.jpg

CIZ

 • Het CIZ is de poortwachter voor publiek gefinancierde zorg. Als onafhankelijke organisatie beoordelen ze of een cliënt voor zorg in aanmerking komt. Niet meer en niet minder. Zodra het indicatiebesluit of het indicatieadvies is afgegeven, eindigt het contact met de cliënt.

 • Met het aanvragen van zorg of zorgtoewijzing houdt het CIZ zich niet bezig. Dat is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf en van de zorgkantoren en de zorgaanbieders.


Slide11 l.jpg

CIZ

 • Het CIZ bepaalt wie recht heeft op AWBZ-zorg, hoeveel en hoe lang.

 • Dit onderzoek heet een indicatiestelling wat kan leiden tot een indicatiebesluit.

 • Het zorgkantoor regelt de zorg waar men recht op heeft.

 • Eerst stelt het CIZ de ziekte, aandoening of stoornis vast (de zgn. AWBZ-grondslag)

 • Op vijf onderdelen wordt gekeken naar de ernst en de soort beperkingen.

 • In 2009 houdt het CIZ zich bezig met het project her-indicaties


Wat doet het ciz l.jpg

Wat doet het CIZ

 • AWBZ – indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf

 • Bij veel gemeenten; Sociaal-medische voorzieningen – indicaties voor voorzieningen en regelingen als parkeerkaarten, verhuisurgenties of bijzondere bijstand

 • WMO – indicaties voor hulp bij het huishouden, hulp bij psychosociale problemen, rolstoelen en trapliften

 • Uitzonderingen zijn de indicaties voor jeugd waarbij de grondslag psychiatrie is, deze worden afgegeven door de bureaus jeugdzorg zelf


Vijf onderdelen l.jpg

Vijf onderdelen

 • Sociale redzaamheid, mogelijkheid hebben om sociale contacten aan te gaan, eigen leven vorm geven, incl. financiën regelen

 • Bewegen en verplaatsen (zelfstandig voortbewegen binnen- en buitenshuis)

 • Probleemgedrag (destructief, grensoverschrijdend, agressief, dwangmatig gedrag)

 • Psychisch functioneren (stoornissen in denken, concentratie en waarneming)

 • Geheugen - en oriëntatie stoornissen (problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon)


Icf international classification of functioning disability and health l.jpg

ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)

 • Systematische ordening van aspecten van het menselijk functioneren gerelateerd aan een gezondheidsprobleem

 • Wetenschappelijke grondslag voor het begrijpen en bestuderen van het menselijk functioneren

 • Mogelijkheid tot internationaal systematisch codestelsel

 • Gemeenschappelijke standaardtaal ter bevordering van een betere communicatie tussen de diverse beroepsbeoefenaren


Functioneren wordt omschreven vanuit drie perspectieven l.jpg

Functioneren wordt omschreven vanuit drie perspectieven

 • Functies/Anatomische eigenschappen = Orgaanniveau = Kans op stoornissen

 • Menselijk handelen/Activiteiten = Persoonsniveau = Kans op beperkingen

 • Deelname aan maatschappelijk leven/participatie = Sociaal niveau = kans op problemen


In de praktijk bruikbaar voor l.jpg

In de praktijk bruikbaar voor:

 • Onderzoeksrapportage naar de hulpvraag en zorgbehoeften van de cliënt

 • Ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten

 • Formuleren van behandeldoelen

 • Opstellen van het handelingsplan

 • Evaluatie van de resultaten


Toekomst is de aanmeldingsfunctionaliteit l.jpg

Toekomst is de aanmeldingsfunctionaliteit

 • AF snel en digitaal zorg aanvragen

 • Via de AF kunnen WMO aanvragen, aanvragen voor sociaal medisch advies of voor AWBZ-zorg digitaal bij het CIZ worden aangeleverd.

 • Snelle inzet is mogelijk via een standaard indicatieprotocol, is een SIP

 • AF is zeven dagen per week beschikbaar

 • Mogelijkheid tot aansluiting op gemeentelijk cliëntregistratiesysteem

 • Minder fouten door eenmalig invoeren van gegevens, automatische controle op consistentie


Invoering zorgzwaartebekostiging l.jpg

Invoering zorgzwaartebekostiging

 • De zorgzwaartebekostiging is een nieuw bekostigingssysteem voor mensen die wonen en zorg krijgen in een zorginstelling.

 • In een zorgzwaartepakket (ZZP) staat welke zorg en hoeveel zorg cliënten nodig hebben

 • Er zijn in totaal 52 ZZP vastgesteld.

 • De cliënt maakt samen met de zorginstelling een afspraken over de invulling van de zorg, dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Evalueerbaar en transparant.


Eigen bijdrage l.jpg

Eigen bijdrage

 • Vanaf 1 januari 2010 betaalt iedere volwassenen die van begeleiding uit de AWBZ en de WMO gebruik maakt een eigen bijdrage. Dit was al zo voor verpleging, verzorging en verblijf.

 • De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.

 • Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen korting.


Opdracht les zes l.jpg

Opdracht les zes

Presenteer in de al samengestelde groepjes de volgende opdracht;

 • Kies een van de volgende sectoren,maak onderling een verdeling; Ouderzorg, Dak- en thuislozenzorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Vrouwenopvang, Thuiszorg/Mantelzorg.

 • Centraliseer de presentatie rondom de volgende vraagstukken;

  - Waar kan ik als cliënt aanspraak op maken

  - Waar heb ik recht op (of niet!)

  - Hoe is de financiering/zorg geregeld

 • Maak hiervan een presentatie van maximaal 45 minuten


Literatuur l.jpg

Literatuur

 • De praktijk van de WMO – Onderzoeksresultaten lectoraten social work – Rick Kwekkeboom en Marja Jager-Vreugdenhil

 • Basisboek Geschiedenis Sociaal Werk in Nederland – Maarten van de Linde


Veel gebruikte afkortingen l.jpg

Veel gebruikte afkortingen

 • VWS – Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport

 • WWB – Wet werk en bijstand

 • VNG – Vereniging Nederlandse gemeenten

 • WSW – Wet sociale werkvoorziening

 • CAK – Centraal administratie kantoor

 • WVG – Wet voorzieningen gehandicapten

 • WMG – Wet marktordening gezondheidszorg

 • CIZ – Centrum indicatiestelling zorg

 • PGB – Persoonsgebonden budget

 • HKZ norm – harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorg


Enkele site s l.jpg

Enkele site’s

 • http://wmo.startpagina.nl

 • www.ciz.nl

 • www.bestuursacademie.nl

 • www.rotterdam/nl/wmo

 • www.bureaujeugdzorg.info.nl

 • www.persaldohulpgids.nl

 • www.pgb.nl


 • Login