Baltijas in enierkonsultantu iesp jas un izaicin jumi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Baltijas inženierkonsultantu iespējas un izaicinājumi PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Baltijas inženierkonsultantu iespējas un izaicinājumi. Pētījumu veica: SIA Rode&Weiland Pasūtītājs : LIKA. Būvniecības īpatsvars Baltijas valstu ekonomikā (2004).

Download Presentation

Baltijas inženierkonsultantu iespējas un izaicinājumi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Baltijas in enierkonsultantu iesp jas un izaicin jumi

Baltijas inženierkonsultantu iespējas un izaicinājumi

Pētījumu veica:SIA Rode&Weiland

Pasūtītājs : LIKA


B vniec bas patsvars baltijas valstu ekonomik 2004

Būvniecības īpatsvars Baltijas valstu ekonomikā(2004)

Source: Statistical Office of Estonia, Lithuanian Department of Statistics, Central Statistical Bureau of Latvia, own calculations


Nodarbin t ba un darbasp ka produktivit te b vniec b 2004

Nodarbinātība un darbaspēka produktivitāte būvniecībā (2004)

Source: Statistical Office of Estonia, Lithuanian Department of Statistics, Central Statistical Bureau of Latvia, own calculations authors


Produkcijas pieauguma indekss b vniec b baltijas valst s 2000 gads 100

Produkcijas pieauguma indekss būvniecībā Baltijas valstīs ( 2000 gads = 100)

Source: EUROSTAT database „New Cronos”


B vniec bas att st bas indekss jaunaj s es valst s

Būvniecības attīstības indekss jaunajās ES valstīs

Source: EUROSTAT database „New Cronos”;

Note: NMS – New (EU) Member States


B vniec bas att st bas indekss baltijas un es kandid tvalst s

Būvniecības attīstības indekss Baltijas un ES kandidātvalstīs

Source: EUROSTAT database „New Cronos”


Austrumeiropas valstu grupu un nvs valstu b vniec bas tirgu sal dzin jums

Austrumeiropas valstu grupu un NVS valstu būvniecības tirgu salīdzinājums

Source: National statistic institutions, EUROSTAT


Rietumeiropas valstis

Rietumeiropas valstis


Probl mas in enierkonsultantu sektor

Problēmas inženierkonsultantu sektorā

 • Klientu neinformētība un nevēlēšanās maksāt par inženierkonsultantu pakalpojumiem;

 • Kvalificētu speciālistu trūkums;

 • Problēmas izglītības sistēmā;

 • Negodīga konkurence un attīstības kapitāla trūkums;

 • Augstas pieredzes un finansiālās prasības starptautiskajos konkursos;

 • Speciālistu un darbaspēka trūkums būvniecībā;

 • Vispārīgas kvalifikācijas celšanas problēmas.


Klientu neinform t ba un nev l an s maks t par in enierkonsultantu pakalpojumiem

Klientu neinformētība un nevēlēšanās maksāt par inženierkonsultantu pakalpojumiem

 • Panākt, lai būvniecības normatīvajos dokumentos tiktu iekļauts termins - Inženierkonsultants;

 • Panākt, lai normatīvajos aktos tiktu atrunātas starptautiski atzītās (FIDIC) procedūras, kā arī to pielietojuma modelis;

 • Pakalpojumu popularizēšana, īpaši lielo klientu vidū.


Kvalific tu speci listu tr kums

Kvalificētu speciālistu trūkums

 • Veicināt jauniešu interesi par būvniecības nozares specialitāšu studijām;

 • Sadarbībā ar universitātēm veidot zinātniski-praktisko bāzi, uz kuras pamata attīstīt speciālistu tālākizglītību.


Probl mas izgl t bas sist m

Problēmas izglītības sistēmā

 • Ciešāka nozares sadarbība ar universitātēm


Negod ga konkurence un att st bas kapit la tr kums

Negodīga konkurence un attīstības kapitāla trūkums

 • Inženierkonsultantu pakalpojumu popularizēšana;

 • Veidot kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju imidžu popularizējot labāko pieredzi;

 • Darboties saskaņā ar labākās prakses un inženierkonsultantu ētikas principiem.


Augstas pras bas starptautiskajos konkursos pieredzei un finans m

Augstas prasības starptautiskajos konkursos pieredzei un finansēm

 • Pieredzes un finanšu rādītāju uzlabošana pateicoties eksportam;

 • Kooperēšanās


Speci listu un darbasp ka tr kums b vniec b

Speciālistu un darbaspēka trūkums būvniecībā

 • Iedzīvotāju pārkvalificēšanas programmas

 • Lētāka darbaspēka ievešana


Visp r g s kvalifik cijas cel anas probl mas

Vispārīgās kvalifikācijas celšanas problēmas

 • Veicināt un atbalstīt darbinieku vispārējo apmācību


N kotnes perspekt vas un izaicin jumi

Nākotnes perspektīvas un izaicinājumi

 • Attīstība iekšējā tirgū

 • Ārvalstu tirgus apgūšana

  -----------------------------------------------------

 • SWOT analīze


Baltijas in enierkonsultantu iesp jas un izaicin jumi

 • Paldies par uzmanību!

 • Interesantas debates un

  veiksmīgas vēlēšanas!


 • Login