Duktal karsinoma insitu tan dan tedaviye radyoloji
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji PowerPoint PPT Presentation


 • 476 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji . Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD. DKİS. Tüm meme kanserlerinin Palpabl lezyonlarda % 5  Mammografik tarama ile % 20. DKİS nun saptanması  TARAMA MAMOGRAFİSİ. DKİS invaziv meme kanserinin

Download Presentation

Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji

Dr.Ayşenur Oktay

Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD


DKİS

 • Tüm meme kanserlerinin

  • Palpabl lezyonlarda % 5 

  • Mammografik tarama ile % 20

DKİS nun saptanması 

TARAMA MAMOGRAFİSİ


 • DKİS invaziv meme kanserinin

  direkt prekürsörüdür

 • Heterojen bir hast grubudur

 • %30-50 → invaziv

  Recht A, et al. 4th EORTC DCIS Consensus meeting.

  Eur J Cancer 1998; 34

düşük dereceli

DKİS

yüksek dereceli

DKİS

Yüksek dereceli

inv ca (hızlı)

Sessiz kalır

Düşük dereceli

inv ca


1999

1993


TABLE 1 -- TWENTIETH-YEAR ADJUSTED SURVIVAL RATES (%) FOR BREAST CANCER DETECTED AT BCDDP ACCORDING TO AGE GROUP, CANCER TYPE, AND LYMPH NODE STATUS

Breast CancerAge at Detection (Years)

Type40- 4950- 5960- 69Total

In situ98.295.393.995.8

Invasive79.475.174.175.8

   Node -85.1838182.9

   Node +73.465.263.266.8

TOTAL81.277.67678.3

Data from Smart CR, Byrne C, Smith RA, et al: Twenty-year follow-up of the breast cancers diagnosed during The Breast Cancer Detection Demonstration Project. CA Cancer J Clin 47. 134-149, 1997.


DKİS da radyoloji

 • Lezyon saptanması

 • Ayırıcı tanı- benign hastalık

  - invazivkarsinom

 • Lokal yayılım değerlendirmesi


DKİS mamografik bulgular

 • Mikrokalsifikasyon%75-80

 • Asimetrik dansite

 • Dilate duktus/ duktus grubu

 • Kitle

 • Galaktografide dolma defekti

 • Negatif

0.6 cm DKİS


dkis 0.7 cm

dkis mikroinv


DKİS : Sorular

 • Benign /malignmikrokalsifikasyon ayırımı

 • DKİS in subtipi/ derecesi ?

 • Hastalık yayılımınedir ?

 • Eşlik eden invaziv kanservar mı ?

 • MKC tedaviyi engelleyecek multisentrik

 • hastalık var mı ?

 • Aksiller lenf değerlendirmesi gerekir mi ?


MG nin sınırlılıkları

 • Gerçek tanısal inceleme değil

  Kalsifikasyon  %60-80 benign

dkis

adh


Pleomorfik

Çizgisel, granüler

Dallanan kalsifikasyonlar

Komedo tip

Belirgin nekroz

C-erb B-2 pozitif DKİS

Clin Radiol 1994; 49

Eur J Radiol 2005; 54

MG nin sınırlılıkları

 • Histolojik subtip

 • İnvaziv/ insitu karsinom ayırımı


MG nin sınırlılıkları

 • Fazla tanı : Biyolojik “inert” DKİS saptaması ?

 • Eksik tanı : Kalsifikasyonsuz lezyonlar

 • Hastalık uzanımını göstermede sınırlı

  temiz cerrahi sınırlar için tekrarlayan reeksizyon


MRG nin DKİS tanısında potansiyel rolü nedir ?


Anjiogenezis- Neoplastik hücrelerin oluşturduğu anjiogenetik faktörler (VEGF gibi) tetikler →Artmış vaskülarite, damar permeabilitesi, inters mesafe


DKİS de MRG kontrast tutulum patofizyolojisi

 • Artmış proteaz aktivitesi  artmış bazal membran permeabilitesi  duktus içine kontrast geçişi ve birikimi

 • Artmış mikrodamar dansitesi (MVD)

 • Artmış VEGF

Pavlakis, et al. BMC Cancer 2008

Jansen SA, et al. Radiology 2009

Kuhl CK, et al. Radiology 2009


DKİS de lezyon morfolojisi ve kinetiği

 • Kitlesel olmayan kontrastlanma %75 (Schmitz AC et al. Imag Dec 2009)

  • Segmental

  • Lineer/duktal

 • “clumped” kaldırım taşı benzeri- kümelenmiş heterojen kontrastlanma paterni


DKİS de MRG nin sensitivitesi


Kuşkulu kalsifikasyonlarda MRG

112 BİRADS 4-5 mikrokalsifikasyon – ( 17 merkez )

37 benign / 33 DKİS / 42 inv

Tüm olgularda:

sens: %87, spes: %68, PPD: %84, NPD: %71, doğr: %80

DKİS de sensitivite: % 79

MG de saptanan kalsifikasyonların değerlendirmesinde

elde edilen sonuçlar MRG nin klinik kullanımı için yeterli değildir

Bazzocchi, et al. AJR 2006; 186


DKİS - MRG: 2000- bugüne

 • Yüksek uzaysal rezolusyon, kinetik özellikler destekleyici

 • Çalışmalarda MG ve US de saptananlar dışındaki

  lezyonları da kapsayan planlama

 • Tarama MRG deneyimlerinin artması ile

 • DKİS saptamada MG ve MRG nin gerçek karşılaştırması


Meme MRG ve MG nin pür DKİS göstermede,

seçilmemiş kadınlarda (kohort) tanısal doğruluğu ?

The Lanset 2007


Sonuçlar: DKİS de sensitivite

Mamografi: 93/ 167 (%56) pozitif

MRG:153/ 167 (%92) pozitif

Kuhl C, et al. Lancet 2007; 370


Sağ meme opere, sol bx: DKİS


Sağ bx insitu lob ca, sol mr işaretleme- bx: DKİS


Sonuçlar: DKİS de sensitivite

Kuhl C, et al. Lancet 2007; 370


MRG: DKİS de prognoz göstergesi ?

Neubauer H, et al. High grade and non high grade ductal carcinoma in situ on dynamic MR mammography: characteristic findings for signal increase and morphological pattern on enhancement.

The British Journal of Radiology 2003;76:3-12

Normal MRG“yüksek dereceli” DKİS i dışlayabilir


DKİS

Fazla tanı /

Fazla tedavi


 • Düşük/ orta derece DKİS çok iyi prognoza sahip

 •  Fazla tanı ?

 • Mikrokalsifikasyonda alttaki patolojiyi tanımlamak için biyopsi

 • Fazla tanı?

 • Fazla tedavi? sorgulanmalı

 • Düşük riskli DKİS grubunda yakın izlem alternatif ??

 • Yüksek dereceli DKİS ve invaziv kanseri ekarte etmek için

 • MRG nin kullanım potansiyeli ?


DKİS tedavi planlaması

%23-47 olguda DKİS birden fazla kadranı tutabilir

Faverly DR, et al. Three dimensional imaging of mammary ductal carcinoma in situ: clinical implications. Semin Diagn Pathol 1994

Holland R, et al. Extent, distribution, and mammographic/histological correlations of breast ductal carcinoma in situ. Lancet 1990

Mastektomi spesmenlerinde %23 DKİS multifokal

Rosen EL, et al. BI-RADS MRI en­hancement characteristics of ductal

carcinoma in situ. Breast J 2007


DKİS tedavi planlaması


İntraduktal komponent ya da DKİS uzanımının saptanabilirliği


MRG nin DKİS tedavisine katkısı ?

Menell JH et al. Determination of the presence and extent of pure ductal carcinoma in situ by mammography and magnetic resonance imaging.

The Breast Journal, 2005;11; 382-390

DKİS saptanmasında MRG, MG ye göre daha sensitiftir,

hastalık uzanımını göstermede önemli katkı sağlayabilir


Rezidüel hastalık değerlendirmesi ?


DKİS tedavi planlamasında MRG

54 DKİS

Cerrahi yaklaşımda değişiklik: %26

Daha uygun tedavi: %15

Negatif cerrahi girişim: %11

Gerçek pozitif: 8 olgu

Yalancı pozitif: 7 olgu

Meme MRG DKİS de duyarlı bir yöntemdir. Ancak tedavi

planlamasını yaparken kuşkulu bulgu varsa biyopsi yapılmalıdır

Chung, et al. Am Surg 2005; 71


SONUÇ

 • DKİS lezyonlarının saptanmasında MG tarama gücü nedeniyle halen en önemli tanı yöntemidir, Birads 4-5 mikrokalsif  biyopsi

 • DKİS boyutu ve belirgin intraduktal komp. değerlendirmesinde MRG başarılıdır, ancak aşırı/ eksik tanı olabilir

 • MR da görülen ek odaklar için, tedavi kararını etkileyecek olgularda MR biyopsi önerilir

 • Multidisipliner çalışma önemlidir


Ege Ün Meme Hastalıkları Konseyi


 • Login