กิจกรรมที่
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ PowerPoint PPT Presentation


  • 230 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

กิจกรรมที่ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ. จุดประสงค์. 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ 4 . อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 5 . จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ. ความหมายซอฟต์แวร์.

Download Presentation

1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 2 3

กิจกรรมที่ 1

ซอฟต์แวร์ระบบ

จุดประสงค์

1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์

2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์

3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ

4. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ

5. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ


1 2 3

ความหมายซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนซึ่งเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์


1 2 3

ประเภทซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงาน ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)


1 2 3

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ระบบปฏิบัติการ

ซอฟต์แวร์ทั่วไป

โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

โปรแกรมอรรถประโยชน์

โปรแกรมขับอุปกรณ์


1 2 3

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ

Disk Operation System : DOS

Windows


1 2 3

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

Microsoft Word

Open Office.org2 Writer


1 2 3

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

Microsoft Excel

Open Office.org Calc


1 2 3

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์นำเสนอ

Microsoft PowerPoint

Open Office.org Impress


1 2 3

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

Open Office.org Base

Microsoft Access


1 2 3

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์กราฟิก

Paint

GIMP


1 2 3

ความหมายซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุม

การทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์

ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย

ระบบปฏิบัติการ (operating system) โปรแกรมแปลภาษา

คอมพิวเตอร์ (translator) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility

program) และโปรแกรมขับอุปกรณ์ (device driver)


1 2 3

ประเภทซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)

โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)

โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)

โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)


1 2 3

ระบบปฏิบัติการ

(Operating System : OS)

ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่จัดสรรและ

ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ เช่น การรับข้อมูล

จากคีย์บอร์ด การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ

การควบคุมการทำงานของซีพียู การควบคุมการอ่าน

และบันทึกข้อมูลของหน่วยเก็บข้อมูล การควบคุม

การแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ

ติดต่อกับส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม

ประยุกต์ได้


1 2 3

โปรแกรมแปลภาษา

(Language Translator)

เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาระดับต่ำหรือระดับสูง ให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยอยู่ในรูปของภาษาเครื่อง


1 2 3

โปรแกรมอรรถประโยชน์

(Utility Program)

เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อบำรุงรักษา จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมจัดการไฟล์ โปรแกรมสำรองไฟล์ โปรแกรมตรวจสอบไวรัส โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์ โปรแกรมขับอุปกรณ์


1 2 3

โปรแกรมขับอุปกรณ์

(Device Driver)

เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานงานฮาร์ดแวร์กับระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Printer Driver, Scanner Driver , SoundDriver


  • Login