กิจกรรมที่
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ PowerPoint PPT Presentation


  • 224 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

กิจกรรมที่ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ. จุดประสงค์. 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ 4 . อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 5 . จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ. ความหมายซอฟต์แวร์.

Download Presentation

1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ 2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


กิจกรรมที่ 1

ซอฟต์แวร์ระบบ

จุดประสงค์

1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์

2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์

3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ

4. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ

5. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ


ความหมายซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนซึ่งเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์


ประเภทซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงาน ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)


ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ระบบปฏิบัติการ

ซอฟต์แวร์ทั่วไป

โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

โปรแกรมอรรถประโยชน์

โปรแกรมขับอุปกรณ์


ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ

Disk Operation System : DOS

Windows


ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

Microsoft Word

Open Office.org2 Writer


ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

Microsoft Excel

Open Office.org Calc


ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์นำเสนอ

Microsoft PowerPoint

Open Office.org Impress


ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

Open Office.org Base

Microsoft Access


ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์กราฟิก

Paint

GIMP


ความหมายซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุม

การทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์

ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย

ระบบปฏิบัติการ (operating system) โปรแกรมแปลภาษา

คอมพิวเตอร์ (translator) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility

program) และโปรแกรมขับอุปกรณ์ (device driver)


ประเภทซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)

โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)

โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)

โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)


ระบบปฏิบัติการ

(Operating System : OS)

ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่จัดสรรและ

ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ เช่น การรับข้อมูล

จากคีย์บอร์ด การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ

การควบคุมการทำงานของซีพียู การควบคุมการอ่าน

และบันทึกข้อมูลของหน่วยเก็บข้อมูล การควบคุม

การแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ

ติดต่อกับส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม

ประยุกต์ได้


โปรแกรมแปลภาษา

(Language Translator)

เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาระดับต่ำหรือระดับสูง ให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยอยู่ในรูปของภาษาเครื่อง


โปรแกรมอรรถประโยชน์

(Utility Program)

เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อบำรุงรักษา จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรมจัดการไฟล์ โปรแกรมสำรองไฟล์ โปรแกรมตรวจสอบไวรัส โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์ โปรแกรมขับอุปกรณ์


โปรแกรมขับอุปกรณ์

(Device Driver)

เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานงานฮาร์ดแวร์กับระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Printer Driver, Scanner Driver , SoundDriver


  • Login