Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí - PowerPoint PPT Presentation

Etn syst my 1 2 p edn ka teorie bilanc
Download
1 / 18

  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

. Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí. Teorie bilancí. Teorie účetnictví – následuje praxi, zobecňuje některé prvky, rozvíjí dále možnosti (neexistuje před prakt. účetnictvím) - taktéž i teorie bilancí

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Etn syst my 1 2 p edn ka teorie bilanc

.

Účetní systémy 1

2. přednáška

Teorie bilancí


Teorie bilanc

Teorie bilancí

Teorie účetnictví – následuje praxi, zobecňuje

některé prvky, rozvíjí dále možnosti

(neexistuje před prakt. účetnictvím)

- taktéž i teorie bilancí

První ucelené názory (teorie) jako odpověď na položené otázky o funkci rozvahy se objevují ve 2. polovině 19. století (souvisejí s tvorbou a výkladem právních předpisů o vykazování majetku pro daňové účely.


Bilance rozvaha

Bilance (rozvaha)

„přehled o majetku podniku a jeho zdrojích“

„přehled o finanční situaci podniku“

- stavový výkaz – k určitému okamžiku

- vychází z minulosti, údaje o stavu majetku a čerpaných zdrojů, které je výsledkem minulých skutečností

Současná podoba rozvahy je výsledkem vývoje různých přístupů k tomu, jak majetek vykazovat, jakou úlohu má bilance plnit

(viz dále)


Bilance a jej pojet

Bilance a její pojetí

  • vychází z výchozí teze o tom, jaký je účel bilance:

    a) pojetí monistické

    b) pojetí dualistické

    c) pojetí komplexní


Monistick pojet

Monistické pojetí

Cílem:

  • vykazovat správně majetek a dluhy k určitému datu, bilanční zjištění výsledku

    ustupuje do pozadí

    - vyčíslit výsledek, vykázání majetku a dluhů ustupuje do pozadí


Dualistick pojet

Dualistické pojetí

Cílem:

- vykázání majetku a dluhů spolu s vykázáním vlastního kapitálu a jeho změn za uplynulé období (tj. výsledku hospodaření)


Komplexn pojet

Komplexní pojetí

(multifunkční bilance)

  • vzniklo v posledních letech min. století

    Cíle :

  • jsou formulovány z pozic informačního

    užitku (uspokojení informačních potřeb

    uživatelů)


Teorie bilanc1

Teorie bilancí

  • objevují se na přelomu 19. a 20.stol.

  • zpočátku jako právní výklad obsahu bilancí pro účely daňové a obchodního

    zákonodárství

    - základy statické teorie bilancí


Teorie bilanc2

Teorie bilancí

  • statické

  • dynamické

  • eudynamické

  • organické

  • nominalistické

  • „očekávací“ (nové směry v pojetí bilancí

    na konci 20.století)


Statick teorie bilanc

Statická teorie bilancí

Úkol bilance:

vykázat veškeré složky majetku k určitému okamžiku (složky majetku vykazovány individuálně, oceněné hodnotou bil.dne)

a) čistě statické

b) omezeně statické


Dynamick teorie bilanc

Dynamické teorie bilancí

  • autorem E. Schmalenbach

  • změna v chápání úkolu bilance, resp. úkolů účetní závěrky jako soustavy odpočtů (výkazů) zaměřených na hlavní stránky podnikového procesu

  • orientace na výsledek hospodaření – tak, aby byly údaje v čase srovnatelné (čas.rozlišení); totální výsledek

  • majetková situace ustupuje do pozadí


Eudynamick teorie bilanc

Eudynamická teorie bilancí

  • autorem H.Sommerfeld, zcela nový přístup

  • požadavek oceňování v realizačních cenách ovšem s extrémní opatrností

    (rezervní fondy)

  • rozdělení podléhá pouze zbytek zisku – po všech přídělech – cílem je uchovat „kvalifi-kovanou výši“ podstaty podniku


Organick teorie bilanc

Organická teorie bilancí

  • autorem F.Schmidt

  • dualistický přístup k úkolům bilance:

    a) zjistit výsledek

    b) vykázat majetkovou a zdrojovou

    skladbu

  • oceňování v „cenách dnešního trhu“ (prak-tické obtíže) a v pevné kupní síle měny

    = konečná fáze směru „věcné bilancování“


Nominalistick teorie bilanc

Nominalistická teorie bilancí

  • autorem W.Rieger

  • výsledek pochyb,zda je účetnictví schopno výsledek hosp. stanovit správně

  • důraz na peněžní účtování (náklad=časově

    rozlišený výdaj,výnos=časově rozlišený příjem),

    - „hodnota bil.dne“ pro pohledávky a závazky

    - totální výsledek – po ukončení činnosti


Nov j teorie bilanc

Novější teorie bilancí

  • (nové směry v pojetí bilancí na konci 20.století)

    - spojené s myšlenkou zachování podnikové

    podstaty (finanční x věcné pojetí)

    a) objemu nutné výše a struktury majetku pro dosažení stejného výsledku v násled.roce (věcné pojetí)

    b) stejné výše kapitálu na konci jako na začátku období (finanční pojetí)


Nov j teorie bilanc1

Novější teorie bilancí

a) finanční pojetí – nominální

- reálné

zachování kapitálu (podstaty podniku)

b) věcné pojetí - absolutní

- reprodukční – relativní

- kvalifikované

zachování podnikové substance

Cílem: max.přesně určit rozdělitelný zisk


Nov j teorie bilanc2

Novější teorie bilancí

Autorem: H. Albach, G. Seicht

Novější teorie bilancí x klasická teorie bilancí

= očekávací (do = shrnující (stav a vý-

budoucna) sledky za minulé

- mimo peněz a období)

kapitálu jde o anti-

cipace budoucí

hodnoty aktiv na

základě VVP


Nov j teorie bilanc3

Novější teorie bilancí

„očekávací“ teorie chápe:

úhrn aktiv jako peníze + čistá současná hodnota budoucích příjmů

úhrn pasiv jako vložený kapitál + čistá současná hodnota očekávaných výdajů


  • Login