Seminar biblic
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Seminar Biblic PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Seminar Biblic. Profețiile Speranței :. 26. Cum va arăta Cerul ?. 1. Unde este cerul ?. 2Corinteni 12:2. „ Cunosc un om în Hristos , care... a fost răpit până în __________ cer .”. al treilea. 2. Ce a promis Isus ?. Ioan 14:1-3.

Download Presentation

Seminar Biblic

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Seminar Biblic

Profețiile Speranței :


26.

Cum va arăta Cerul ?


1.Undeestecerul?

2Corinteni 12:2

„Cunosc un omînHristos, care... a fostrăpitpânăîn __________ cer.”

al treilea


2.Ce a promisIsus?

Ioan 14:1-3

„În casa TatăluiMeusuntmulte_________. Dacă n-arfiaşa, v-aşfispus. EuMăducsăvăpregătesc un loc.

locașuri


2.Ce a promisIsus?

Ioan 14:1-3

ŞidupăceMăvoi duce şivăvoipregăti un loc, Mă ___________ şivăvoilua cu Mine, ca acoloundesuntEu, săfiţişivoi.”

voi întoarce


3.Cândvom merge la cer?

1Tesaloniceni 4:16.17

„CăciÎnsuşiDomnul, cu un strigăt, cu glasulunuiarhanghelşi cu trâmbiţaluiDumnezeu, Se vacoborî din cerşiîntâivorînviaceimorţiînHristos.


3.Cândvom merge la cer?

1Tesaloniceni 4:16.17

Apoi, noicei vii, care vomfirămas, vomfirăpiţitoţiîmpreună cu eiînnori, ca să-L întâmpinămpeDomnulînvăzduh, şiastfelvomfi __________ cu Domnul.”

totdeauna


4.Cetrebuiesă se schimbe, înainte de a merge la cer?

1Corinteni 15:50-54

„Ce spun eu, fraţilor, este _______ carneaşisângelesămoşteneascăÎmpărăţialuiDumnezeuşicăputrezirea nu poatemoştenineputrezirea. ...

nu pot


4.Cetrebuiesă se schimbe, înainte de a merge la cer?

1Corinteni 15:50-54

morţiivorînvianesupuşiputreziriişinoivomfischimbaţi. Căcitrebuie ca trupulacestasupusputreziriisă se îmbrace

înneputrezireşitrupulacestamuritorsă se îmbraceînnemurire.”


5.Cum descrieBibliaacestecorpurinoi?

Filipeni 3:20-21

„Dar cetăţenianoastrăesteînceruri, de undeşiaşteptăm ca MântuitorpeDomnulIsusHristos. El vaschimbatrupulstăriinoastresmeriteşi-l va face asemeneatrupului ___________.”

slavei Sale


6.Prin ce se va deosebi corpul nostru cel nou de cel pe care îl avem acum?

Maleahi 4:2

  • „Veţiieşişiveţi _____ ca viţeii din grajd.”

sări


6.Prin ce se va deosebi corpul nostru cel nou de cel pe care îl avem acum?

Isaia 35:5.6

b.„Atunci, _____________ ochiiorbilor, se vordeschideurechilesurzilor, atuncişchiopulvasări ca un cerbşilimbamutului _________________.”

se vor deschide

va cânta de bucurie


6.Prin ce se va deosebi corpul nostru cel nou de cel pe care îl avem acum?

Isaia 33:24

c.„Niciunlocuitor nu zice: Suntbolnav!”


7.Vomlocuiîncertoatăveşnicia?

Apocalipsa 21:1.2

„Apoi, am văzut un cernouşi un pământnou; pentrucăceruldintâişipământuldintâipieriseră... Şieu am văzut ______________ din cer de la Dumnezeu, cetateasfântă, NoulIerusalim.”

coborându-se


8.Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:16

a.„Cetatea era ______________ şilungimeaei era câtlărgimea. A măsuratcetatea cu trestiaşi a găsitaproapedouăsprezecemii de prăjini.”

în patru colțuri


8.Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:17

b.„I-a măsuratşizidulşi a găsit o sutăpatruzecişipatru de coţi.”


8.Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:19

c.„Temeliileziduluicetăţiierauîmpodobite cu pietrescumpe de tot felul.”


8.Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:21

d.„Celedouăsprezeceporţieraudouăsprezecemărgăritare. Fiecarepoartă era dintr-un singurmărgăritar. Uliţacetăţii era de aurcurat, ca sticlastrăvezie.”


8.Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:23.25

e.„Cetatea n-are trebuinţănici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o lumineazăslavaluiDumnezeuşifăcliaeiesteMielul. ... în ea nu vamaifi ________.”

noapte


8.Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:27

f.„Nimicîntinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşteînspurcăciuneşiînminciună, cinumaiceiscrişiîncarteavieţiiMielului.”


9.Cepom se aflăînmijloculcetăţii?

Apocalipsa 22:1.2

„Şi mi-a arătat un râu cu apavieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al luiDumnezeuşi al Mielului. Înmijloculpieţeicetăţiişipeceledouămaluri ale râului


9.Cepom se aflăînmijloculcetăţii?

Apocalipsa 22:1.2

vieții

era pomul ______, rodinddouăsprezecefeluri de rod şidând rod înfiecarelună; şifrunzelepomului

slujesc la vindecareaneamurilor.”


10.Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:17

a.„Căciiată, Eufaccerurinoişi un pământnou, aşacănimeni nu-şivamaiaduceaminte de lucruriletrecuteşinimănui nu-ivormaiveni __________.”

în minte


10.Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:20

b.„Nu vormaifiîn el nicicopii cu zilepuţine, nicibătrâni care să nu-şiîmplineascăzilele.


10.Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:20

Căci cine vamuri la vârsta de o sută de anivafiîncătânărşicelcevamuriînvârstă de o sută de anivafiblestemat ca păcătos.”


10.Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:19

c.„Nu se vamaiauziîn el de acumniciglasulplânsetelor, niciglasulţipetelor.”


10.Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:21

zidi

d.„Vor ______ case şi le vorlocui, vorsădi vii şi le vormâncarodul.”


10.Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:24

e.„Înainte ca săMăcheme, le voirăspunde, înainte ca săisprăveascăvorba, îivoiasculta!”


10.Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:25

f.„Lupulşimielulvorpaşteîmpreună, leulvamâncapaie ca boul, şişarpele se vahrăni cu ţărână. __________, niciovătămare nu se va face pe tot munteleMeucelsfânt, ziceDomnul.”

nici un rău


11.Încervom merge la biserică?

Isaia 66:23

„ÎnfiecarelunănouăşiînfiecareSabat, vavenioricefăpturăsă _________ înaintea Mea, ziceDomnul.”

închine


12.Cealtceva ne spuneBibliadesprecer?

1Corinteni 2:9

„Lucruripe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzitşi la inimaomului nu s-au suit, aşasuntlucrurilepe care le-a pregătitDumnezeupentruceice-L________ .”

iubesc


13.Cine vaajungesă se bucure de toateacestea?

Apocalipsa 22:17

„ŞiDuhulşiMireasazic: ’_______!’ Şi cine audesăzică: ’Vino!’ Şiceluiceîiestesetesăvină; cine vreasăiaapavieţiifărăplată!”

Vino


14.Cum ne ajutăcerulsătrăimpentruDumnezeuacum?

2Corinteni 4:17.18

„Căciîntristărilenoastre _________, de o clipă, lucreazăpentrunoi tot maimult o greutateveşnică de slavă.

ușoare


14.Cum ne ajutăcerulsătrăimpentruDumnezeuacum?

2Corinteni 4:17.18

Pentrucănoi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la celece nu se văd, căcilucrurile care se vădsunttrecătoare, pecândcele care nu se vădsuntveşnice.”


15.ÎiveiîngăduiDuhuluiSfântsăteconducă la cer?

Răspunsul tău:


  • Login